Pravilnik o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture

NN 36/2015 (30.3.2015.), Pravilnik o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

752

Na temelju članka 59. stavka 2. podstavka 1. i 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DODJELI DRŽAVNE POTPORE U SEKTORU RIBARSTVA I AKVAKULTURE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i načini dodjele potpora u ribarstvu te se uspostavlja sustav i osigurava provedba dodjele državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba:

– Uredbe Komisije (EU) br. 1388/2014 оd 16. prosinca 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 369, 24. 12. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1388/2014),

– Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 28. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 717/2014),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ (SL L 140, 30. 4. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 794/2004).

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) davatelji državne potpore u ribarstvu i akvakulturi – središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore sektoru ribarstva i akvakulture

b) državne potpore izuzete od prijave Europskoj komisiji – državne potpore koje prije dodjele nije potrebno prijaviti Europskoj Komisiji u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 i Uredbom Komisije (EU) br. 1388/2014

c) korisnik državne potpore u ribarstvu i akvakulturi – svaka pravna ili fizička osoba koja se bavi proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture određenih člankom 5., točkama (a) i (b) Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1379/2013 od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) br. 1379/2013), a prima državnu potporu u smislu ovog Pravilnika, bez obzira na njezin oblik i namjenu

d) pojedinačna državna potpora – državna potpora koja nije dodijeljena na temelju programa državne potpore

e) potpora o skupnom izuzeću – potpora koja se dodjeljuje malim i srednjim poduzećima koja se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture koji ulaze u područje primjene Priloga I. Uredbe Vijeća (EU) br. 1379/2013, kako je uređeno Uredbom Komisije (EU) br. 1388/2014

f) potpora male vrijednosti – potpora dodijeljena poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture kako je uređeno Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014

g) pravila o državnim potporama u ribarstvu i akvakulturi – pravila i smjernice o državnim potporama uređena Smjernicama za provjeru državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture (SL C 84, 3. 4. 2008.) (u daljnjem tekstu: Smjernice) kao i pravila iz propisa Republike Hrvatske kojima je osigurana provedba pravne stečevine Europske unije u dijelu državnih potpora

h) prijava državne potpore Europskoj komisiji – prijava prijedloga programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore Europskoj komisiji radi odobrenja njezine dodjele u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ-u (SL L 83, 27. 3. 1999.) i Uredbom Komisije (EU) br. 794/2004 kojima se uređuje postupak prijave i odobrenja državne potpore

i) program državne potpore – akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, neodređenim korisnicima unaprijed dodjeljuju pojedinačne državne potpore kao i akt na temelju kojeg se državna potpora, koja unaprijed nije vezana uz poseban projekt, dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore

j) registar državnih potpora – evidencija dodijeljenih državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture

k) sektor ribarstva i akvakulture – sektor gospodarstva koji obuhvaća sve aktivnosti proizvodnje, prerade i trženja proizvoda ribarstva ili akvakulture koji ulaze u područje primjene Priloga I. Uredbe Vijeća (EU) br. 1379/2013

l) Uprava ribarstva – unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede nadležna za poslove ribarstva i akvakulture

(2) Ostali pojmovi korišteni u smislu ovog Pravilnika imaju isto značenje kao i pojmovi korišteni u Uredbi Komisije (EU) br. 717/2014 i Uredbi Komisije (EU) br. 1388/2014.

II. POSTUPAK DODJELE DRŽAVNE POTPORE KOJA PODLIJEŽE OBVEZI PRIJAVE

Prijava državne potpore u ribarstvu i akvakulturi

Članak 4.

(1) Davatelj državne potpore dostavlja Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) prijavu prijedloga programa državne potpore ili pojedinačne državne potpore (u daljnjem tekstu: prijedlog državne potpore) uz popunjene obrasce i sve potrebne isprave na koje se davatelj državne potpore poziva, osim u slučaju kada je davatelj državne potpore Ministarstvo koje će izraditi prijedlog državne potpore i uputiti ga čelniku tijela na odobrenje.

(2) Prijedlog državne potpore dostavlja se na Obrascu prijave državne potpore koja podliježe obvezi prijave koji se nalazi u Prilogu I. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio, a preuzima se u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Ministarstva, Uprave ribarstva – www.mps.hr/ribarstvo.

(3) Ministarstvo će u roku od 30 dana od dana zaprimanja uredno popunjenog prijedloga državne potpore dati mišljenje o njegovoj usklađenosti s pravilima i Smjernicama o državnim potporama koje se odnose na sektor ribarstva i akvakulture.

(4) Ministarstvo pruža stručnu pomoć davateljima i korisnicima državnih potpora radi pravilne primjene i razumijevanja pravila o državnim potporama, te pripreme prijedloga državne potpore.

(5) Ako Ministarstvo utvrdi da je prijedlog državne potpore usklađen s pravilima o državnim potporama, bez odgode prijavljuje prijedlog državne potpore Europskoj komisiji i o tome obavještava davatelja državne potpore.

(6) Ako Ministarstvo utvrdi da prijedlog državne potpore nije potpun ili usklađen, ili nije u cijelosti ili djelomično usklađen s pravilima državne potpore, zatražit će pisanim zahtjevom u roku od 30 dana od davatelja državne potpore izmjene i dopune dostavljenog prijedloga radi dopune ili postizanja usklađenosti.

(7) Davatelj državne potpore dužan je tražene izmjene i dopune iz stavka 6. ovoga članka dostaviti Ministarstvu u roku od 30 dana.

(8) Ako davatelj državne potpore ne dostavi Ministarstvu zatražene izmjene i dopune u roku iz stavka 7. ovoga članka ili dostavljene izmjene i dopune i dalje nisu usklađene ili u dovoljnoj mjeri usklađene s pravilima državne potpore, Ministarstvo davatelju državne potpore ponovno upućuje zahtjev iz stavka 6. ovoga članka.

(9) Ako i nakon ponovljenog zahtjeva davatelj državne potpore ne dostavi zatražene izmjene i dopune u roku koji odredi Ministarstvo, smatrat će se da je davatelj državne potpore odustao od prijedloga državne potpore, osim ako davatelj državne potpore u tome roku ne dostavi prijedlog iz stavka 11. ovoga članka.

(10) Ministarstvo prijavljuje prijedlog državne potpore Europskoj komisiji bez odgode po primitku ispravljenog prijedloga državne potpore ako smatra da je prijedlog usklađen s pravilima o državnim potporama.

(11) Ako davatelj državne potpore zatraži da se prijedlog državne potpore, koje Ministarstvo smatra neusklađenim sa pravilima državnih potpora, prijavi bez predloženih izmjena i dopuna radi usklađenja s pravilima o državnim potporama, Ministarstvo će postupiti po zahtjevu davatelja državne potpore i neispravljeni prijedlog prijaviti Europskoj komisiji bez odgode te o istome obavijestiti davatelja državne potpore.

(12) Ako davatelj državne potpore koju je Ministarstvo prijavilo Europskoj komisiji odustane od namjere dodjele državne potpore, o tome će bez odgode izvijestiti Ministarstvo, te će Ministarstvo povući već podnesenu prijavu, osim ako Europska komisija već nije donijela odluku o prijavljenoj državnoj potpori.

(13) Davatelj državne potpore ne može dodijeliti državnu potporu prije odobrenja Europske komisije.

(14) Mišljenje Ministarstva iz stavka 3. ovoga članka o usklađenosti prijedloga državne potpore s pravilima o državnim potporama savjetodavne su prirode i ne dovode u pitanje isključivu ovlast Europske komisije odobravati državne potpore.

III. POSTUPAK DODJELE DRŽAVNE POTPORE IZUZETE OD PRIJAVE – POTPORE O SKUPNOM IZUZEĆU I POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

a) Prijava prijedloga državne potpore o skupnom izuzeću i davanje mišljenja

Članak 5.

(1) Davatelj državne potpore dostavlja Ministarstvu prijedlog državne potpore – potpore o skupnom izuzeću radi davanja mišljenja o usklađenosti sadržaja prijedloga s Uredbom Komisije (EU) br. 1388/2014, osim u slučaju kada je davatelj državne potpore Ministarstvo koje će izraditi prijedlog državne potpore o skupnom izuzeću i uputiti ga čelniku tijela na odobrenje.

(2) Uz prijedlog državne potpore o skupnom izuzeću iz stavka 1. ovoga članka davatelj državne potpore dužan je Ministarstvu dostaviti i popunjeni Obrazac prijave potpore o skupnom izuzeću koji se nalazi u Prilogu II. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio, a preuzima se u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Ministarstva, Uprave ribarstva – www.mps.hr/ribarstvo.

(3) Ako Ministarstvo utvrdi da je dostavljen prijedlog državne potpore o skupnom izuzeću potpun i usklađen s pravilima o državnim potporama o skupnom izuzeću, daje pozitivno mišljenje o usklađenosti prijavljenog prijedloga državne potpore o skupnom izuzeću u roku od 30 dana od primitka prijedloga.

(4) Ako Ministarstvo utvrdi da prijedlog državne potpore kojim se dodjeljuje potpora o skupnom izuzeću nije potpun ili nije u cijelosti ili djelomično usklađen s pravilima državne potpore, zatražit će pisanim zahtjevom u roku od 30 dana od davatelja državne potpore izmjene i dopune dostavljenog prijedloga državne potpore o skupnom izuzeću radi dopune ili postizanja usklađenosti.

(5) Davatelj državne potpore dužan je tražene izmjene i dopune iz stavka 4. ovoga članka dostaviti Ministarstvu u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za usklađivanje.

(6) Ako davatelj državne potpore ne dostavi Ministarstvu predložene izmjene i dopune prijedloga državne potpore o skupnom izuzeću u roku iz stavka 5. ovoga članka ili dostavljene izmjene i dopune i dalje nisu usklađene ili u dovoljnoj mjeri usklađene s pravilima državne potpore, Ministarstvo davatelju državne potpore ponovno upućuje zahtjev iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Ako nakon ponovljenog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka davatelj državne potpore ne dostavi zatražene izmjene i dopune prijedloga državne potpore o skupnom izuzeću, smatrat će se da je davatelj državne potpore odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Davatelj državne potpore ne može dodijeliti državne potpore o skupnom izuzeću bez pozitivnog mišljenja Ministarstva o usklađenosti prijedloga s pravilima o potporama o skupnom izuzeću.

(9) Ako davatelj državne potpore pisanim putem zatraži da se prijedlog izuzete državne potpore prijavi Europskoj komisiji, Ministarstvo će postupiti po zahtjevu davatelja državne potpore i prijedlog izuzete državne potpore bez odgode prijaviti Europskoj komisiji.

(10) Ako je zatražena i izvršena prijava iz stavka 9. ovoga članka, davatelj državne potpore ne može dodijeliti izuzetu državnu potporu prije odobrenja Europske komisije.

b) Prijava prijedloga državne potpore male vrijednosti i davanje mišljenja

Članak 6.

(1) Davatelj državne potpore dostavlja Ministarstvu prijedlog državne potpore – potpore male vrijednosti radi davanja mišljenja o usklađenosti sadržaja prijedloga s Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014, osim u slučaju kada je davatelj državne potpore Ministarstvo koje će izraditi prijedlog državne potpore male vrijednosti i uputiti ga čelniku tijela na odobrenje.

(2) Uz prijedlog državne potpore male vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka davatelj državne potpore dužan je Ministarstvu dostaviti i popunjeni Obrazac prijave potpore male vrijednosti koji se nalazi u Prilogu III. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio, a preuzima se u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Ministarstva, Uprave ribarstva – www.mps.hr/ribarstvo.

(3) Ako Ministarstvo utvrdi da je dostavljen prijedlog državne potpore male vrijednosti potpun i usklađen s pravilima o potporama male vrijednosti, daje pozitivno mišljenje o usklađenosti prijavljenog prijedloga potpore male vrijednosti u roku od 30 dana od primitka prijedloga.

(4) Ako Ministarstvo utvrdi da prijedlog državne potpore kojim se dodjeljuje potpora male vrijednosti nije potpun ili nije u cijelosti ili djelomično usklađen s pravilima državne potpore, zatražit će pisanim zahtjevom u roku od 30 dana od davatelja državne potpore izmjene i dopune dostavljenog prijedloga državne potpore radi dopune ili postizanja usklađenosti.

(5) Davatelj državne potpore dužan je tražene izmjene i dopune iz stavka 4. ovoga članka dostaviti Ministarstvu u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za usklađivanje.

(6) Ako davatelj državne potpore ne dostavi Ministarstvu predložene izmjene i dopune prijedloga državne potpore male vrijednosti u roku iz stavka 5. ovoga članka ili dostavljene izmjene i dopune i dalje nisu usklađene ili u dovoljnoj mjeri usklađene s pravilima državne potpore, Ministarstvo davatelju državne potpore ponovno upućuje zahtjev iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Ako nakon ponovljenog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka davatelj državne potpore ne dostavi zatražene izmjene i dopune prijedloga državne potpore male vrijednosti, smatrat će se da je davatelj državne potpore odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Davatelj državne potpore ne može dodijeliti državnu potporu male vrijednosti bez pozitivnog mišljenja Ministarstva o usklađenosti prijedloga s pravilima o potporama male vrijednosti.

(9) Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014.

(10) Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru ribarstva i akvakulture iz drugih izvora sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 717/2014, primljenoj tijekom prethodne dvije i u tekućoj fiskalnoj godini.

(11) Izjava iz stavka 10. ovoga članka daje se u svrhu provjere da potpora ne premašuje gornje granice iznosa definiranog u Prilogu Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014.

IV. KUMULACIJA DRŽAVNE POTPORE

Članak 7.

(1) Ukupni iznos dodijeljenih sredstava državne potpore za pojedinu mjeru određenom korisniku ne smije prijeći gornju granicu intenziteta potpore utvrđenu pravilima za državne potpore, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je državna potpora dodijeljena.

(2) Korisnik državne potpore mora dati davatelju državne potpore izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da za istu svrhu za koju mu se dodjeljuju sredstva nije primio potporu iz drugih izvora ili koliko je sredstava za istu svrhu već primio iz drugih izvora. Davatelj državne potpore provjerava i čuva izjave.

(3) Davatelji državne potpore moraju zatražiti od Ministarstva provjeru prelazi li predviđeni iznos potpore male vrijednosti za pojedinog korisnika bilo koju od gornjih granica navedenih u Uredbi Komisije (EU) br. 717/2014. Provjeru će davatelji zatražiti na temelju pisanog zahtjeva na Obrascu o provjeri iznosa dodijeljene potpore male vrijednosti koji se preuzima u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Ministarstva, Uprave ribarstva –www.mps.hr/ribarstvo.

Kumulacija državne potpore male vrijednosti

Članak 8.

(1) Ako korisnik koji djeluje u sektoru ribarstva i akvakulture djeluje i u jednom ili više sektora ili obavlja druge djelatnosti obuhvaćene Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (tekst značajan za EGP) (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 1407/2013), potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju za djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture u skladu s ovim Pravilnikom mogu se kumulirati s potporama male vrijednosti dodijeljenima u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima do primjenjive gornje granice iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1407/2013, uz uvjet da se na primjeren način, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova, osigura da djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture ne ostvaruju korist od potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s Uredbom (EU) br. 1407/2013.

(2) Korisnik državne potpore koji djeluje u sektoru ribarstva i akvakulture i u jednom ili više drugih sektora ili obavlja druge djelatnosti obuhvaćene Uredbom (EU) br. 1407/2013, te prima potporu male vrijednosti za sektor ribarstva i akvakulture i za druge sektore, dužan je davatelju potpore dati izjavu o visini primljene potpore po vrsti djelatnosti (sektora), te osigurati razdvajanje djelatnosti ili troškova kako bi se mogao utvrditi iznos po svakoj primljenoj potpori.

(3) Ako korisnik koji djeluje u sektoru ribarstva i akvakulture djeluje i u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, potpore male vrijednosti dodijeljene u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1408/2013) mogu se kumulirati s potporama male vrijednosti za sektor ribarstva i akvakulture u skladu s ovim Pravilnikom do gornje granice utvrđene Uredbom (EU) br. 1408/2013, uz uvjet da se na primjeren način, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova, osigura da primarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda ne ostvaruje korist od potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014.

(4) Korisnik državne potpore koji djeluje u sektoru ribarstva i akvakulture i u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda te prima potporu male vrijednosti za sektor ribarstva i akvakulturu i za sektor primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, u skladu s Uredbom (EU) br. 1408/2013 dužan je davatelju potpore dati izjavu o visini primljene potpore po vrsti djelatnosti (sektora) te osigurati razdvajanje djelatnosti ili troškova kako bi se mogao utvrditi iznos po svakoj primljenoj potpori.

(5) Ukupni iznos dodijeljenih sredstava državne potpore za pojedinu mjeru određenom korisniku ne smije prijeći gornju granicu intenziteta potpore utvrđenu pravilima za državne potpore, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je državna potpora dodijeljena.

(6) Korisnik državne potpore mora dati davatelju državne potpore izjavu da za istu svrhu za koju mu se dodjeljuju sredstva nije primio potporu iz drugih izvora ili, ako je primio potporu za istu svrhu iz drugih izvora, izjavu i iznose sukladno stavcima 2. i 4. ovog članka. Davatelj državne potpore provjerava i čuva izjave.

V. POVRAT DRŽAVE POTPORE

Članak 9.

(1) Ako Europska komisija naloži povrat državne potpore, Ministarstvo o tome bez odgode obavještava davatelja državne potpore koji provodi povrat.

(2) Davatelj državne potpore provodi povrat državne potpore i kada utvrdi da su stečeni uvjeti za povrat državne potpore koju je dodijelio.

(3) Povrat državne potpore provodi se u skladu s pravilima propisa Republike Hrvatske koji su bili na snazi u vrijeme odlučivanja o zahtjevu za dodjelu potpore kojima se uređuje pravni odnos nastao dodjelom državne potpore, odnosno u skladu s pravilima samog pravnog akta na temelju kojeg je državna potpora dodijeljena korisniku.

(4) Davatelj državne potpore odgovoran je za povrat državne potpore koji je naložila Europska komisija.

VI. EVIDENCIJA, IZVJEŠTAVANJE, DOSTAVA PODATAKA O DRŽAVNIM POTPORAMA I REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA

a) Izvještavanje i evidencija o dodijeljenim državnim potporama

Članak 10.

(1) Davatelj državne potpore dužan je voditi evidenciju dodijeljenih državnih potpora.

(2) Davatelj državne potpore dužan je Ministarstvu dostavljati godišnje izvješće o svim dodijeljenim državnim potporama, u pisanom i elektroničkom obliku na Obrascu izvješća o dodijeljenim potporama koji se preuzima u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Ministarstva, Uprave ribarstva – www.mps.hr/ribarstvo, a dostavlja Ministarstvu u pisanom obliku i elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte: ribarstvo.potpore@mps.hr najkasnije do 30. ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu na koju se izvješće odnosi.

(3) Davatelj državne potpore koji u prethodnoj godini nije dodjeljivao državne potpore, dužan je o tome dostaviti Ministarstvu izjavu najkasnije do 30. ožujka tekuće godine.

(4) Podaci iz Obrasca izvješća iz stavka 2. ovog članka jesu:

– naziv davatelja državne potpore

– matični broj/OIB davatelja državne potpore

– naziv državne potpore

– vrsta državne potpore

– naziv i trajanje programa ili pojedinačne državne potpore

– datum izdavanja mišljenja o usklađenosti potpore

– naziv pravnog akta za dodjelu državne potpore

– naziv instrumenta državne potpore

– namjena/cilj državne potpore i kratki opis mjere

– naziv/ime i prezime korisnika državne potpore (matični broj/OIB)

– datum dodjele državne potpore, naziv i datum akta temeljem kojeg je državna potpora odobrena korisniku

– datum doznake državne potpore korisniku

– ukupna vrijednost investicije u kunama (bruto iznos) u slučaju potpore za ulaganja

– iznos dodijeljene državne potpore u HRK (neto iznos)

– protuvrijednost potpore u EUR.

(5) Davatelj državne potpore dužan je voditi zasebnu evidenciju dodijeljenih potpora male vrijednosti.

(6) Izuzev obveze dostave godišnjeg izvješća iz stavka 2. ovog članka davatelj državne potpore dostavlja Ministarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele potpore male vrijednosti na Obrascu izvješća o dodijeljenim potporama male vrijednosti koji preuzima u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Ministarstva, Uprave ribarstva – www.mps.hr/ribarstvo, a dostavlja Ministarstvu u pisanom obliku i elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte: ribarstvo.potpore@mps.hr.

b) Komunikacija s Europskom komisijom

Članak 11.

Komunikacija između davatelja državne potpore i Europske komisije obavlja se putem Ministarstva.

c) Registar državnih potpora u ribarstvu i akvakulturi

Članak 12.

(1) Ministarstvo vodi registar svih državnih potpora dodijeljenih u sektoru ribarstva i akvakulture u elektroničkom obliku koji sadrži sljedeće podatke:

– naziv davatelja državne potpore

– naziv programa ili pojedinačne državne potpore

– temelj dodjele potpore

– naziv korisnika potpore

– pravni oblik korisnika potpore

– OIB korisnika potpore

– vrsta potpore (program/pojedinačna potpora)

– datum dodjele potpore

– trajanje programa potpore (razdoblje provedbe državne potpore)

– kategorija potpore

– iznos državne potpore po pojedinom instrumentu (u HRK)

– protuvrijednost potpore u EUR

– broj državne potpore

– datum odobrenja i broj državne potpore odobrene od Europske komisije.

(2) Registar državnih potpora osim podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži i sljedeće podatke koji se odnose na izuzete državne potpore:

– identifikacijski broj odobrene izuzete državne potpore dodijeljen od Europske komisije

– datum objave zbirnih podatka o izuzetoj državnoj potpori na internetskoj stranici Europske komisije

– datum izdavanja mišljenja o usklađenosti potpore.

(3) Registar državnih potpora sadrži sljedeće podatke koji se odnose na potpore male vrijednosti:

– naziv davatelja potpore male vrijednosti

– naziv programa ili pojedinačne potpore male vrijednosti

– temelj dodjele potpore

– naziv korisnika potpore male vrijednosti

– pravni oblik korisnika potpore male vrijednosti

– OIB korisnika potpore male vrijednosti

– datum izdavanja mišljenja o usklađenosti potpore

– vrsta potpore male vrijednosti (program/pojedinačna potpora)

– trajanje programa potpore male vrijednosti

– kategorija potpore male vrijednosti

– instrumenti potpore male vrijednosti

– iznos potpore male vrijednosti (u HRK)

– protuvrijednost potpore u EUR

– informacija je li proveden Natječaj

– iznos dodijeljenih sredstava u posljednje tri godine (u EUR) po korisniku

– datum odobrenja potpore male vrijednosti

– datum dodjele potpore male vrijednosti

– broj potpore male vrijednosti

– ukupni iznosi potpora male vrijednosti, po davateljima i po korisnicima.

VII. IZVJEŠTAVANJE EUROPSKE KOMISIJE – GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Članak 13.

Ministarstvo će izvijestiti Europsku komisiju kako je propisano Uredbom Komisije (EZ) br. 794/2004.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/64
Urbroj: 525-13/0823-15-1
Zagreb, 23. ožujka 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I. – III.

36 30.03.2015 Pravilnik o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture 36 30.03.2015 Pravilnik o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture 36 30.03.2015 Pravilnik o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture 36 30.03.2015 Pravilnik o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture 36 30.03.2015 Pravilnik o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture 36 30.03.2015 Pravilnik o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture