Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

NN 36/2015 (30.3.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

753

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 5., članka 15. stavka 4., članka 16. stavka 5., članka 17. stavka 3., članka 18. stavka 4., članka 19. stavka 6., članka 20. stavka 11., članka 21. stavaka 2. i 5., članka 22. stavka 5., članka 23. stavaka 2. i 9., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 28. stavaka 4. i 5., članka 29. stavka 8., članka 31. stavka 3. i članka 73. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/2005, 35/2008, 25/2009, 124/2010, 55/2011 i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE SJEMENA POVRĆA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište sjemena povrća (»Narodne novine«, br. 129/2007, 78/2010, 43/2013 i 29/2014) u članku 31. stavku 5. iza riječi: »prosinca« broj »2014.« zamjenjuju se brojem »2016.«, iza riječi »siječnja« broj »2015.« zamjenjuje se brojem »2017.«, a iza riječi »plombirana su 2014.« dodaju se riječ: »i 2015.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»6) Označavanje sjemena povrća sitnih pakiranja kategorije standard i kategorije certificirano dodatno se uređuje posebnim propisima koji reguliraju ovo područje«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/27

Urbroj: 525-09/0007-15-1

Zagreb, 16. ožujka 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.