Pravilnik o korištenju osobnih automobila, mobilnih telefona, redovitih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije

NN 36/2015 (30.3.2015.), Pravilnik o korištenju osobnih automobila, mobilnih telefona, redovitih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije

36 30.03.2015 Pravilnik o korištenju osobnih automobila, mobilnih telefona, redovitih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

754

Na temelju članka 132. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013), ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O KORIŠTENJU SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA, MOBILNIH TELEFONA, REDOVNIH ZRAKOPLOVNIH LINIJA, POSLOVNIH KREDITNIH KARTICA I SREDSTAVA REPREZENTACIJE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju zaposlenici javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: javne ustanove) koji imaju pravo na korištenje službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije.

(2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Radi ostvarivanja prava iz ovoga Pravilnika zaposlenici javnih ustanova svrstani su u dvije skupine, i to:

I. skupina:

– ravnatelji.

II. skupina:

– pomoćnici ravnatelja,

– stručni voditelji,

– glavni čuvari prirode,

– ostali čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Članak 3.

Zaposlenici koji imaju određena prava iz ovoga Pravilnika:

– ostali službenici i namještenici.

SLUŽBENI OSOBNI AUTOMOBILI

Članak 4.

Ravnatelji imaju pravo na korištenje službenog osobnog automobila srednje klase za službene potrebe.

Članak 5.

Ravnatelji mogu, posebnom pisanom odlukom, pod odredenim uvjetima odobriti korištenje službenog osobnog automobila zaposlenicima II. skupine iz članka 2. ovoga Pravilnika, te zaposlenicima iz članka 3. ovoga Pravilnika, a s obzirom na djelokrug i vrstu poslova koje obavljaju u javnoj ustanovi.

MOBILNI TELEFONI

Članak 6.

(1) Službene mobilne telefone imaju pravo koristiti ravnatelji i zaposlenici II. skupine iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ravnatelji mogu, pisanom odlukom odobriti korištenje službenog mobilnog telefona zaposlenicima iz članka 3. ovoga Pravilnika, a s obzirom na djelokrug i vrstu poslova koje obavljaju u javnoj ustanovi.

Članak 7.

Službeni mobilni telefoni moraju biti međusobno umreženi.

Članak 8.

(1) Ravnatelji mogu, bez ograničenja, koristiti službene mobilne telefone.

(2) Zaposlenici II. skupine iz članka 2. ovoga Pravilnika mogu koristiti službene mobilne telefone do iznosa od 300,00 kuna mjesečno.

(3) Uz ispunjavanje uvjete iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika zaposlenici iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu koristiti službene mobitele do iznosa od 150,00 kuna mjesečno.

(4) Troškove iznad iznosa iz stavka 2. i 3. ovoga članka podmiruje korisnik, pri obračunu prve sljedeće plaće nakon dostave mjesečnog računa.

(5) Iznimno, ravnatelji mogu pisanom odlukom odobriti prekoračenje iznosa iz stavka 2. i 3. ovoga članka, ako je to u vezi s obavljanjem posla po njihovom nalogu ili nalogu drugog pretpostavljenog čelnika unutarnje ustrojstvene jedinice.

REDOVNE ZRAKOPLOVNE LINIJE

Članak 9.

Ravnatelji, zaposlenici II. skupine iz članka 2. ovoga Pravilnika i zaposlenici iz članka 3. ovoga Pravilnika, imaju pravo na korištenje zrakoplovne putničke karte ekonomskog razreda.

POSLOVNE KREDITNE KARTICE

Članak 10.

Poslovne kreditne kartice imaju pravo koristiti ravnatelji.

Članak 11.

Poslovne kreditne kartice mogu se koristiti za plaćanje svih troškova, ukoliko su ti troškovi obuhvaćeni putnim nalozima za putovanje u zemlji i inozemstvu ili internim pravilima javne ustanove, kao i za plaćanje drugih troškova na koje osoba na koju glasi poslovna kreditna kartica ima pravo prema odredbama ovoga Pravilnika.

SREDSTVA REPREZENTACIJE

Članak 12.

(1) Pravo na korištenje sredstava reprezentacije imaju ravnatelji.

(2) Ravnatelji mogu, posebnom pisanom odlukom, pod određenim uvjetima odobriti korištenje sredstva reprezentacije zaposlenicima II. skupine iz članka 2. ovoga Pravilnika i zaposlenicima iz članka 3. ovoga Pravilnika, a s obzirom na djelokrug i vrstu poslova koje obavljaju u javnoj ustanovi.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/15-01/01
Urbroj: 517-07-2-1-1-15-2
Zagreb, 12. veljače 2015.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.