Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Kula Norinska

NN 36/2015 (30.3.2015.), Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Kula Norinska

36 30.03.2015 Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Kula Norinska 36 30.03.2015 Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Kula Norinska

OPĆINA KULA NORINSKA

763

Na temelju članka 30. i 30.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 – ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) i članka 29. Statuta Općine Kula Norinska (»Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije« broj 06/13), Općinsko vijeće Općine Kula Norinska, na XI. sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU

O PRIREZU POREZU NA DOHODAK OPĆINE KULA NORINSKA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji su vlastiti izvori prihoda Proračuna Općine Kula Norinska.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

Članak 3.

Obveznici prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Kula Norinska, a obveznici su poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak iz članka 3. ove Odluke je utvrđen porez na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Kula Norinska i uplaćuje se na prijelazni račun »Poreza i prireza na dohodak« HR77 1001005 1721912005.

Članak 6.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. svibnja 2015. godine. Ova Odluka će se objaviti i u »Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije«.

Klasa: 410-01/15-01/01

Urbroj: 2148/02-15-1

Kula Norinska, 17. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KULA NORINSKA

Predsjednik
Nikola Batinović, v. r.