Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja

NN 37/2015 (1.4.2015.), Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

766

Na temelju članka 56. stavka 7. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013) ministar nadležan za obrt donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLA (LICENCIJA) ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i način izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (dalje u tekstu: dozvola).

Članak 2.

(1) Dozvolu za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja izdaje Hrvatska obrtnička komora.

(2) Odluku o visini naknade za izdavanje dozvole za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja donosi Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na prijedlog Odbora za strukovnu izobrazbu (u daljnjem tekstu: Odbor za strukovnu izobrazbu).

Članak 3.

(1) Broj mjesta za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja kod obrtnika ili pravne osobe ovisi o materijalno-kadrovskim uvjetima za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

(2) Materijalno-kadrovski uvjeti iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju odgovarajući prostor za obavljanje djelatnosti sukladno odredbi članka 11. Zakona o obrtu, odnosno odgovarajuće radno mjesto za učenika, zatim odgovarajuću opremu (strojevi, uređaji, alati i slično) koja omogućava provedbu programa praktične nastave i vježbi naukovanja za pojedino zanimanje, primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoliša kao i propisanih sanitarnih standarda te ispunjavanje uvjeta iz članka 56. stavaka 3. do 7. Zakona o obrtu vezanih uz stručnu spremu mentora.

(3) Jedna osoba može izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za najviše tri učenika, odnosno za najviše šest učenika, pod uvjetom da najviše troje učenika pohađa praktičnu nastavu i vježbe naukovanja istovremeno.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, obrtnik odnosno pravna osoba koja raspolaže s više slobodnih mjesta za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja, može izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za najviše 16 učenika pod uvjetom, da zapošljava osobu koja će u punom radnom vremenu izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja.

II. IMENOVANJE I SASTAV KOMISIJE ZA IZDAVANJE DOZVOLA (LICENCIJA) ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA

Članak 4.

(1) Komisiju za izdavanje dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za svako pojedino zanimanje ili grupu srodnih zanimanja (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje i razrješava predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

(2) Komisija se sastoji od tri člana i to:

– osobe s položenim majstorskim ispitom ili osobe kojoj Zakon o obrtu sukladno odredbi članka 66. priznaje prava kao i osobama s položenim majstorskim ispitom ili osobe s odgovarajućim visokim obrazovanjem ili obrazovanjem višim od propisanog Pravilnikom iz članka 6. stavka 2. Zakona o obrtu – predsjednik Komisije,

– nastavnika srednje škole u kojoj se ostvaruje strukovno obrazovanje za vezane obrte – član Komisije,

– predstavnika stručne službe područne obrtničke komore, odnosno udruženja obrtnika – tajnik Komisije.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ukoliko na području pojedine županije niti jedna škola ne izvodi programe obrazovanja za vezane obrte za koje je potrebno izdati dozvolu, za člana Komisije može biti imenovana osoba s odgovarajućim visokim obrazovanjem ili obrazovanjem višim od propisanog Pravilnikom iz članka 6. stavka 2. Zakona o obrtu.

(4) Za pojedino zanimanje ili grupu srodnih zanimanja za koje postoji veći interes za ishođenje dozvola, radi ažurnog postupanja po zahtjevima, svakom članu Komisije može se imenovati zamjena koja udovoljava uvjetima iz stavka 2. odnosno stavka 3. ovoga članka.

(5) Članove Komisije imenuje se uz njihovu pisanu suglasnost.

Članak 5.

(1) Mandat članova Komisije iz članka 4. ovoga Pravilnika traje četiri godine.

(2) Članovi Komisije mogu se razriješiti i prije isteka mandata i to:

– na osobni zahtjev

– na prijedlog područne obrtničke komore, odnosno udruženja obrtnika.

Članak 6.

(1) Svi članovi Komisije iz članka 4. ovoga Pravilnika, osim tajnika Komisije, imaju pravo na novčanu naknadu.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na prijedlog Odbora za strukovnu izobrazbu.

(3) Naknade iz stavka 1. ovoga članka isplaćuju se iz sredstava koja se ostvaruju od izdavanja dozvola.

Članak 7.

(1) Prijedloge za imenovanje članova Komisija za svako pojedino zanimanje ili grupu zanimanja podnose područne obrtničke komore na prijedlog udruženja obrtnika, na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika kao Prilog 3.

(2) Uz prijedlog za imenovanje svakog člana Komisije potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju:

– pisanu suglasnost iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika

– presliku diplome o položenom majstorskom ispitu ili

– presliku svjedodžbe o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju i presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30. 6. 2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili

– presliku diplome/svjedodžbe o završenom visokoškolskom obrazovanju.

III. POSTUPAK IZDAVANJA I PRESTANKA VAŽENJA DOZVOLE (LICENCIJE)

Članak 8.

(1) Zahtjev za izdavanje, odnosno promjenu, dopunu ili prestanak dozvole obrtnik ili pravna osoba podnosi Hrvatskoj obrtničkoj komori putem područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika, a prema sjedištu obrta odnosno pravne osobe.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, u slučaju izdavanja, odnosno promjene ili dopune dozvole, prilažu se sljedeći dokumenti:

1. obrtnica ili rješenje trgovačkog suda (preslika),

2. dokazi o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno stečenom radnom iskustvu, osoba koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja:

a) majstorska diploma ili potvrda o položenom majstorskom ispitu (preslika), ili

b) dokaz o priznavanju prava sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu (preslika) te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika), ili

c) diploma/svjedodžba o završenom visokoškolskom obrazovanju (preslika) i dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika), ili

d) dokaz o statusu izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna (preslika), preslika radne knjižice za razdoblja upisa do 30. 6. 2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika), ili

e) svjedodžba o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju (preslika), preslika radne knjižice za razdoblja upisa do 30. 6. 2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika),

3. zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način temeljem posebnog propisa (preslika),

4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

5. suglasnost za traženje podataka te

6. preslika osobne iskaznice.

(3) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga Pravilnika kao Prilog 1.

(4) Po podnesenom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska obrtnička komora donosi rješenje.

Članak 9.

(1) Po podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika Komisija provodi postupak utvrđivanja ispunjenosti materijalno-kadrovskih uvjeta iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja kod obrtnika odnosno pravne osobe.

(2) Po podnesenom zahtjevu za promjenu ili dopunu dozvole iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika Komisija po potrebi provodi postupak sukladno odredbama stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) U postupku izdavanja, odnosno promjene ili dopune dozvole obrtnik ili pravna osoba je obvezna udovoljiti uvjetima vezanim uz zaštitu života i zdravlja osoba na radu a u skladu s propisom kojim se uređuje zaštita na radu.

Navedenu okolnost, na prijedlog stručne službe Hrvatske obrtničke komore, utvrđuje nadležna inspekcija sukladno propisu kojim se uređuje zaštita na radu.

(4) Komisija sastavlja zapisnik o postupku utvrđivanja uvjeta za izdavanje, odnosno promjenu ili dopunu dozvole.

Obrazac zapisnika sastavni je dio ovoga Pravilnika kao Prilog 4.

(5) Ukoliko Komisija utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti Hrvatska obrtnička komora izdaje dozvolu.

(6) Dozvolu potpisuje predsjednik Hrvatske obrtničke komore. Obrazac dozvole sastavni je dio ovoga Pravilnika kao Prilog 2.

Članak 10.

Obrtnik i pravna osoba s izdanom dozvolom dužni su o svakoj promjeni, koja se odnosi na pravo izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja obavijestiti područnu obrtničku komoru najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene i podnijeti zahtjev za promjenu dozvole na propisanom obrascu iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Zbog nastupa okolnosti iz članaka 58. i 59. Zakona o obrtu, Odbor za strukovnu izobrazbu može pokrenuti postupak ispitivanja važenja dozvole pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore i to:

– na zahtjev osobe kojoj je izdana dozvola,

– na zahtjev područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika,

– na zahtjev srednje škole,

– na zahtjev roditelja odnosno staratelja učenika te

– na temelju vlastitih saznanja.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku uz priložene dokaze o razlozima za njegovo podnošenje.

Članak 12.

Obrtniku odnosno pravnoj osobi Sud časti Hrvatske obrtničke komore može oduzeti dozvolu, privremeno ili trajno na način i po postupku propisanim Pravilnikom Suda časti Hrvatske obrtničke komore.

IV. VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 13.

(1) Hrvatska obrtnička komora o izdanim dozvolama vodi evidenciju u elektroničkom obliku.

(2) Sastavni dio evidencije iz stavka 1. ovoga članka su:

– zahtjevi iz članka 8. ovoga Pravilnika,

– zapisnici o provedenom postupku iz članka 9. ovoga Pravilnika te

– dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje materijalno-kadrovskih uvjeta iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, a koji su pohranjeni u područnim obrtničkim komorama.

(3) Hrvatska obrtnička komora odgovorna je za ažurnost i usuglašenost podataka u evidenciji.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja (»Narodne novine«, broj 2/2008, 4/2008 i 17/2010).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/13

Urbroj: 516-04-02-01/1-15-1

Zagreb, 17. ožujka 2015.

Ministar

Gordan Maras, v. r.

PRILOZI 1. – 4.

37 01.04.2015 Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja