Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

NN 37/2015 (1.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

768

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i članka 23. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (»Narodne novine«, br. 101/2014, 118/2014, 125/2014 i 2/2015) u članku 10. zadnja dva stavka postaju stavci 7. i 8.

Članak 2.

U članku 11. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od odredbi stavka 1. točaka 3. i 4. ovog članka Odobrenje se može izdati na plovilo čija je duljina veća od petnaest (15) metara na kojem nije postavljen VMS uređaj i/ili elektronski očevidnik do dana podnošenja zahtjeva ukoliko je povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjena u Upisnik pohranjenih povlastica. Na tim plovilima će Ministarstvo, u dogovoru s vlasnikom plovila, osigurati postavljanje VMS uređaja i/ili elektronskog očevidnika, nakon podnošenja zahtjeva za preuzimanje pohranjene povlastice, a ta plovila ne smiju obavljati ribolov u razdoblju do postavljanja VMS uređaja i/ili elektronskog očevidnika.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/47

Urbroj: 525-13/0340-15-10

Zagreb, 25. ožujka 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.