Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

NN 37/2015 (1.4.2015.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

769

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2. i 9., i članka 23. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM –SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 101/2014, 125/2014, 140/2014, 147/2014 i 2/2015) u članku 6. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od odredbi stavka 1. točaka 3. i 4. ovog članka Odobrenje se može izdati na plovilo čija je duljina veća od petnaest (15) metara na kojem nije postavljen VMS uređaj i/ili elektronski očevidnik do dana podnošenja zahtjeva ukoliko je povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pohranjena u Upisnik pohranjenih povlastica. Na tim plovilima će Ministarstvo, u dogovoru s vlasnikom plovila, osigurati postavljanje VMS uređaja i/ili elektronskog očevidnika, nakon podnošenja zahtjeva za preuzimanje pohranjene povlastice, a ta plovila ne smiju obavljati ribolov u razdoblju do postavljanja VMS uređaja i/ili elektronskog očevidnika.«

Članak 2.

U članku 11. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ribolovni dan koji je počeo zadnjeg dana u mjesecu, a završio prvog dana sljedećeg mjeseca računa se kao prvi ribolovni dan sljedećeg mjeseca.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/46

Urbroj: 525-13/0340-15-12

Zagreb, 25. ožujka 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.