Šumsko-odštetni cjenik

NN 37/2015 (1.4.2015.), Šumsko-odštetni cjenik

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

773

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj: 140/2005., 82/2006., 129/2008., 80/2010., 124/2010., 25/2012., 68/2012., 148/2013. i 94/2014.) ministar poljoprivrede donosi

ŠUMSKO-ODŠTETNI CJENIK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Šumsko-odštetni cjenik (u daljnjem tekstu: Cjenik) propisuje mjerila prema kojima se određuje naknada za šumsku štetu.

Članak 2.

Šumska šteta, prema ovom Cjeniku, podrazumijeva štete koje fizičke i pravne osobe nanesu šumi, šumskom zemljištu, šumskim proizvodima i šumskoj infrastrukturi.

Članak 3.

(1) Šumski proizvodi jesu svi proizvodi šuma i šumskih zemljišta sukladno odredbama Zakona o šumama.

(2) Prema ovom Cjeniku šumskom infrastrukturom smatraju se: šumske prometnice, vlake, stalne žičare, zaštitne ograde, rampe, protupožarne osmatračnice, znakovi upozorenja, znakovi zabrane, drugi objekti u šumama namijenjeni prvenstveno gospodarenju i zaštiti šuma te šumska obilježba i oznake (oznake granica posjeda, oznake gospodarske podjele, oznake na drvnim sortimentima).

Članak 4.

(1) Iznos naknade šumske štete utvrđuje se na način da se cijena iz važećih odgovarajućih cjenika Hrvatskih šuma d.o.o. (u daljnjem tekstu Trgovačko društvo) pomnoži faktorom utvrđenim ovim Cjenikom. Za obračun iznosa naknada šumske štete uzima se cijena bez PDV-a.

(2) Faktor iz stavka 1. ovoga članka sadrži obeštećenje za šume i šumska zemljišta (gubitak kvalitativnog i kvantitativnog prirasta, izmjena omjera vrsta drveća u šumi i druge oblike umanjenja vrijednosti šuma i šumskog zemljišta), šumskih proizvoda i šumske infrastrukture, obeštećenje za umanjenje općekorisnih funkcija šuma i obeštećenje za pogoršane uvjete uzgoja, zaštite, iskorištavanja i uređivanja šuma.

(3) Iznos naknade šumske štete iz stavka 1. ovoga članka umanjuje se za cijenu šumskog proizvoda, ako proizvod nije prisvojen ili uništen.

Članak 5.

(1) Iznos naknade šumske štete za šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske utvrđuje Trgovačko društvo uz naplatu troškova od korisnika.

(2) Iznos naknade šumske štete za šume i šumska zemljišta šumoposjednika utvrđuje Savjetodavna služba. Trošak obračuna naknade šumske štete snosi podnositelj zahtjeva za izračun šumske štete.

Članak 6.

(1) Šumska šteta na drvnim proizvodima naknađuje se za oštećenu drvnu masu stabla na panju iz cjenika Trgovačkog društva (cjenik glavnih šumskih proizvoda).

(2) Osim za proizvode iz stavka 1. ovoga članka šumska šteta naknađuje se i za oštećene biljke, stabalca i stabla te grmlje iz:

– jednodobnih, prebornih i raznodobnih sjemenjača u uzrastu ponika, podmlatka, mladika, koljika i letvika;

– šumskih kultura i plantaža u uzrastu podmlatka, mladika, koljika, letvika;

– panjača do 10 cm prsnog promjera;

– makija, gariga, šikara, šibljaka (do 10 cm prsnog promjera);

– nasada za uzgoj božićnih drvaca

Članak 7.

Za proizvode iz članka 6. ovoga Cjenika šumska šteta naknađuje se za oštećene nedrvne i ostale šumske proizvode iz odgovarajućeg cjenika Trgovačkog društva (cjenik nedrvnih šumskih proizvoda).

II. UTVRĐIVANJE ŠUMSKE ŠTETE

1. Šume

Članak 8.

(1) Ako je štetom uništen dio šume na površini većoj od 10 ari, osim štete za drvne proizvode u naknadu štete uračunavaju se i troškovi sanacije oštećenog dijela šume te troškovi njege i zaštite sanirane površine.

(2) Svi troškovi iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se za razdoblje od 5 godina.

(3) Utvrđene vrijednosti podizanja sastojina metodom troškova po hektaru prikazane su u Prilogu 1 ovoga Cjenika.

(4) Ako je šteta u šumi počinjena požarom, osim troškova iz stavka 1. ovoga članka, u naknadu štete uračunavaju se i troškovi gašenja požara i čuvanja požarišta.

2. Šumska zemljišta

Članak 9.

(1) Iznos naknade šumske štete koja je nanesena šumskom zemljištu korištenjem, razaranjem, kopanjem ili odvoženjem humusa, treseta, gline, pijeska, zemlje, šljunka, kamena…, ispuštanjem otrovnih tvari, uskladištenjem štetnih otpadaka, te drugim biotskim ili abiotskim čimbenicima ili na neki drugi način, utvrđuje se na temelju troškova otklanjanja štete nanesene šumskom zemljištu i njegove sanacije kojom će biti dovedeno u prvobitno stanje. Trošak sanacije šumskog zemljišta obračunava se prema cjeniku Trgovačkog društva.

(2) Naknada za bespravno korištenje šumskog zemljišta određuje se prema podacima dobivenim od Ministarstva financija, poreznih ureda o prometnoj vrijednosti:

– šumskog zemljišta u katastarskoj općini,

– poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj općini, ukoliko ne postoji prometna vrijednost za šumsko zemljište u nadležnom poreznom uredu,

– građevinskog zemljišta u katastarskoj općini, ukoliko je šteta počinjena na zemljištu unutar građevinske zone.

(3) Ukoliko nema prometa zemljišta naknada će se obračunati prema prometnoj vrijednosti zemljišta u najbližoj katastarskoj općini.

3. Šumski proizvodi

3.1. Drvni proizvodi

Članak 10.

Iznos naknade šumske štete za drvne proizvode iz gospodarskih šuma utvrđuje se tako da se cijena po jedinici mjere pojedinog proizvoda iz cjenika Trgovačkog društva pomnoži faktorom i to:

1. za drvne proizvode jednodobnih šuma starijih od 20 godina i mlađih od 2/3 ophodnje, odnosno prebornih i raznodobnih šuma debljih od 10 cm i tanjih od ½ promjera sječive zrelosti:

a) prirodno podignutih 3

b) umjetno podignutih 4

2. za drvne proizvode jednodobnih šuma starijih od 2/3 ophodnje do početka obnove, odnosno prebornih i raznodobnih šuma debljih od ½ promjera sječive zrelosti:

a) prirodno podignutih 2,5

b) umjetno podignutih 3,5

3. za drvne proizvode jednodobnih šuma u kojima je započela obnova (oplodna sječa):

a) prirodno podignutih 2

b) umjetno podignutih 3

4. za drvne proizvode iz panjača prsnog promjera srednjeg sastojinskog stabla:

a) od 10 do 20 cm 3

b) iznad 20 cm 4

5. za drvne proizvode iz šumskih kultura i plantaža prsnog promjera srednjeg sastojinskog stabla:

a) od 10 do 20 cm 3

b) iznad 20 cm 4

6. za drvne proizvode iz šikara 5

7. za drvne proizvode iz makija 6.

Članak 11.

Iznos naknade šumske štete za drvne proizvode iz zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom utvrđuje se tako da se cijena po jedinici mjere pojedinog proizvoda iz cjenika Trgovačkog društva pomnoži faktorom i to:

1. za drvne proizvode jednodobnih šuma starijih od 20 godina i mlađih od 2/3 ophodnje, odnosno prebornih i raznodobnih šuma debljih od 10 cm i tanjih od ½ promjera sječive zrelosti:

a) prirodno podignutih 6

b) umjetno podignutih 7

2. za drvne proizvode jednodobnih šuma starijih od 2/3 ophodnje, odnosno prebornih i raznodobnih šuma debljih od ½ promjera sječive zrelosti:

a) prirodno podignutih 5

b) umjetno podignutih 4

3. za drvne proizvode jednodobnih šuma u kojima je započela obnova (oplodna sječa):

a) prirodno podignutih 3

b) umjetno podignutih 4

4. za drvne proizvode iz panjača prsnog promjera srednjeg sastojinskog stabla:

a) od 10 do 20 cm 5

b) iznad 20 cm 6

5. za drvne proizvode iz šikara 7

6. za drvne proizvode iz makija 8.

Članak 12.

(1) Ukupni drvni obujam protupravno posječenog stabla koji je odnesen s mjesta sječe, izračunava se na temelju izmjerenog promjera panja posječenog stabla i prosjeka izmjerenih dendrometrijskih elemenata od najmanje tri stabla u istoj ili sličnoj sastojini čiji promjeri panjeva odgovaraju promjeru panja posječenog stabla.

(2) Učešće pojedinih drvnih sortimenata posječenog stabla utvrđuje se procjenom na odgovarajućem stojećem stablu u istoj ili sličnoj sastojini na temelju elemenata iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

Iznos naknade šumske štete za drvne proizvode posebno zaštićenih vrsta drveća prema propisima o zaštiti prirode, bez obzira na namjenu šume, utvrđuje se tako da se cijena po jedinici mjere pojedinog proizvoda iz cjenika Trgovačkog društva pomnoži faktorom 10.

3.2. Mlade biljke

Članak 14.

Iznos naknade šumske štete počinjene na biljci, stabalcu odnosno stablu pojedinih vrsta drveća iz odredbe članka 6. stavka 2. ovoga Cjenika u gospodarskim šumama utvrđuje se tako da se cijena odgovarajuće vrste trogodišnjeg šumskog sadnog materijala iz cjenika Trgovačkog društva (cjenik sadnica i klijanaca) pomnoži faktorom, ako je biljka, stabalce ili stablo iz:

1. prirodno podignutih jednodobnih, prebornih ili raznodobnih šuma u razvojnom stadiju:

– ponika 1

– podmlatka 2

– mladika 4

– koljika 6

– letvika 9

2. umjetno podignutih jednodobnih i raznodobnih šuma u razvojnom stadiju:

– podmlatka 3

– mladika 5

– koljika 7

– letvika 9

3. panjača:

– visine do 1,0 m 3

– visine od 1,0 do 3,0 m 5

– visine preko 3,0 m do 10 cm prsnog promjera 8

4. šumskih kultura i plantaža u razvojnom stadiju:

– podmlatka 3

– mladika 5

– koljika 7

– letvika 9

5. šikara i šibljaka:

– visine do 1,0 m 3

– visine od 1,0 do 3,0 m 5

– visine preko 3,0 m do 10 cm prsnog promjera 9

6. makija i gariga:

– visine do 1,0 m 4

– visine od 1,0 do 3,0 m 8

– visine preko 3,0 m do 10 cm prsnog promjera 12

7. nasada za uzgoj božićnih drvaca:

– visine do 0,5 m 2

– visine od 0,5 do 2,0 m 5

– visine preko 2,0 m 7.

Članak 15.

Iznos naknade šumske štete počinjene na biljci, stabalcu odnosno stablu pojedinih vrsta drveća iz odredbe članka 6. stavka 2. ovoga Cjenika u zaštitnim šumama i šumama s posebnom namjenom utvrđuje se tako da se cijena odgovarajuće vrste trogodišnjeg šumskog sadnog materijala iz cjenika Trgovačkog društva (cjenik sadnica i klijanaca) pomnoži faktorom, ako je biljka, stabalce ili stablo iz:

1. prirodno podignutih jednodobnih, prebornih ili raznodobnih šuma u razvojnom stadiju:

– ponika 2

– podmlatka 4

– mladika 7

– koljika 10

– letvika 15

2. umjetno podignutih jednodobnih i raznodobnih šuma u razvojnom stadiju:

– podmlatka 5

– mladika 8

– koljika 11

– letvika 15

3. panjača:

– visine do 1,0 m 4

– visine od 1,0 do 3,0 m 6

– visine preko 3,0 m do 10 cm prsnog promjera 9

4. šikara i šibljaka:

– visine do 1,0 m 4

– visine od 1,0 do 3,0 m 7

– visine preko 3,0 m do 10 cm prsnog promjera 10

5. makija i gariga:

– visine do 1,0 m 6

– visine od 1,0 do 3,0 m 9

– visine preko 3,0 m do 10 cm prsnog promjera 15.

Članak 16.

Iznos naknade šumske štete počinjene na biljci, stabalcu odnosno stablu posebno zaštićenih vrsta drveća prema propisima o zaštiti prirode iz šuma bez obzira na njihovu namjenu utvrđuje se tako da se cijena odgovarajuće vrste trogodišnjeg šumskog sadnog materijala iz cjenika Trgovačkog društva (cjenik sadnica i klijanaca) pomnoži faktorom, ako je u razvojnom stadiju:

– ponika 5

– podmlatka 10

– mladika 15

– koljika 20

– letvika 25.

Članak 17.

Prilikom utvrđivanja iznosa naknade štete na mladim biljkama prema člancima 14. do 16. ovoga Pravilnika, broj biljaka utvrđuje se na temelju odgovarajućega uzorka (postavljanje primjernih površina ili ploha).

Članak 18.

(1) Iznos naknade šumske štete nastale oštećivanjem stabla nedopuštenom pašom, brstom i žirenjem, podbjeljivanjem, odsijecanjem grana i dijelova grana, smolarenjem, vađenjem izlučevina ili skidanjem lika, a u slučaju kada će počinjena šteta uzrokovati smanjenje njegove tehničke vrijednosti, prouzročiti njegovo sušenje ili je izvjesno da će sušenje nastupiti, naknada šumske štete utvrđuje se u skladu s odredbama članaka 10. do 16. ovoga Cjenika.

(2) U slučaju kada neće doći do smanjenja tehničke vrijednosti stabla i neće dovesti do njegova sušenja naknada šumske štete utvrđuje se u iznosu 50% manjem od obračunate naknade u skladu s odredbama članaka 10. do 16. ovoga Cjenika.

Članak 19.

Iznos naknade šumske štete nastale oštećivanjem, uništavanjem, nedopuštenom pašom, brstom i žirenjem u gospodarskim šumama utvrđuje se tako da se prodajna cijena po jedinici mjere iz cjenika Trgovačkog društva pomnoži dolje navedenim faktorima za:

– prirodno podignute sastojine 4

– umjetno podignute sastojine 5

– panjače 4

– šumske kulture i plantaže 3

– šikare i šibljake 6

– makiju i garig 7.

Članak 20.

Iznos naknade šumske štete nastale oštećivanjem, uništavanjem, nedopuštenom pašom, brstom i žirenjem počinjenim u zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom utvrđuje se tako da se cijena po jedinici mjere iz cjenika Trgovačkog društva pomnoži dolje navedenim faktorima za:

– prirodno podignute sastojine 6

– umjetno podignute sastojine 7

– panjače 6

– šikare i šibljake 8

– makiju i garig 9.

3.3. Nedrvni i ostali šumski proizvodi

Članak 21.

(1) Iznos naknade šumske štete počinjene nedopuštenom pašom i brstom utvrđuje se po grlu stoke na dan:

– sitna stoka (ovca, koza….) 1 kg suhog sijena

– krupna stoka (konj, magarac, govedo ...) 5 kg suhog sijena

(2) Iznos naknade šumske štete iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se tako da se cijena suhog sijena na tržištu pomnoži faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 3

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 6.

Članak 22.

(1) Iznos naknade šumske štete počinjene nedopuštenim žirenjem utvrđuje se u količini od 3 kg šumskih proizvoda (žira, bukvice, kestena …) po grlu na dan.

(2) Iznos naknade šumske štete iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se tako da se cijena šumskog sjemena (žira, bukvice, kestena...) iz cjenika Trgovačkog društva (cjenik šumskog reprodukcijskog materijala) pomnoži faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 4

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 7.

Članak 23.

Iznos naknade šumske štete za cvjetove, sjeme i plodove drveća i grmlja utvrđuje se tako da se njihova cijena iz cjenika Trgovačkog društva (cjenik nedrvnih šumskih proizvoda) pomnoži faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 5

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 10.

Članak 24.

Iznos naknade šumske štete za koru i korijenje drveća i grmlja utvrđuje se tako da se njihova cijena iz cjenika Trgovačkog društva (cjenik nedrvnih šumskih proizvoda) pomnoži faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 6

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 10.

Članak 25.

Iznos naknade šumske štete za cvijeće, travu, listinac, mahovinu, paprat, trsku utvrđuje se tako da se njihova cijena iz cjenika Trgovačkog društva (cjenik nedrvnih šumskih proizvoda) pomnoži faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 3

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 8.

Članak 26.

Iznos naknade šumske štete za ljekovito, aromatsko i jestivo bilje utvrđuje se tako da se njihova cijena iz cjenika Trgovačkog društva (cjenik nedrvnih šumskih proizvoda) pomnoži faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 5

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 10.

Članak 27.

Iznos naknade šumske štete za gljive utvrđuje se tako da se njihova cijena iz cjenika Trgovačkog društva (cjenik nedrvnih šumskih proizvoda) pomnoži faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 3

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 6.

Članak 28.

Iznos naknade šumske štete za med, smolu i ostale izlučevine utvrđuje se tako da se cijena iz cjenika Trgovačkog društva (cjenik nedrvnih šumskih proizvoda) pomnoži faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 3

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 7.

Članak 29.

Iznos naknade šumske štete za treset i humus utvrđuje se tako da se njihova cijena iz cjenika Trgovačkog društva (cjenik nedrvnih šumskih proizvoda) pomnoži faktorom, ako je šteta počinjena u području:

– gospodarskih šuma 3

– zaštitnih i šuma s posebnom namjenom 6.

Članak 30.

(1) Šteta za bespravno korištenje proizvoda koji su mineralne sirovine, a su dio šuma i šumskih zemljišta (arhitektonsko-građevni kamen blokovski ili pločasti, boksit, gips, ciglarska glina, keramička i vatrostalna glina, građevni pijesak i šljunak, karbonatne mineralne sirovine za industrijsku preradu, kremeni pijesak, mineralne sirovine za proizvodnju cementa, silikatne mineralne sirovine za industrijsku preradu, tehničko-građevni kamen, tuf i morska sol) utvrđuje se na temelju propisa Zakona o rudarstvu.

(2) Fizička ili pravna osoba koja je bez valjane pravne osnove obavljala rudarske radove, dužna je nadoknaditi štetu nastalu protupravnim izvođenjem radova Republici Hrvatskoj, kao vlasniku rudnog blaga.

(3) Količine protupravno otkopane ili pridobivene mineralne sirovine utvrđuje nadležni rudarski inspektor ministarstva nadležnog za rudarstvo.

(4) Postupak naknade štete nastale protupravnim otkopavanjem ili pridobivanjem mineralne sirovine vodi tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom.

(5) U slučaju nastanka štete iz stavka 1. ovoga članka Trgovačko društvo i Savjetodavna služba dužne su iste prijaviti nadležnom rudarskom inspektoru te ih voditi u očevidniku šumskih šteta.

Članak 31.

Iznos naknade šumske štete posebno zaštićenih vrsta prema propisima o zaštiti prirode, bez obzira na namjenu šume, utvrđuje se tako da se cijena iz cjenika Trgovačkog društva (cjenik sadnica i klijanaca) po jedinici mjere pojedinog proizvoda pomnoži faktorom 15.

4. Šumska infrastruktura

Članak 32.

Iznos naknade šumske štete nastale oštećivanjem ili uništavanjem šumskih prometnica, vlaka, stalnih žičara i sl. utvrđuje se tako da se troškovi sanacije odnosno povrata u prvobitno stanje pomnože faktorom 2.

Članak 33.

Iznos naknade šumske štete nastale oštećivanjem ili uništavanjem protupožarnih osmatračnica, zaštitnih ograda, rampi, znakova upozorenja, znakova zabrane i sl. utvrđuje se tako da se troškovi sanacije odnosno povratka u prvobitno stanje pomnože faktorom 2.

5. Šumska obilježba i oznake

Članak 34.

Iznos naknade šumske štete nastale oštećivanjem ili uništavanjem oznaka granica posjeda i šumskogospodarske podjele utvrđuje se tako da se troškovi sanacije odnosno povratka u prvobitno stanje pomnože faktorom 4.

Članak 35.

Iznos naknade šumske štete nastale oštećivanjem ili uništavanjem oznaka na drvnim sortimentima utvrđuje se tako da se troškovi sanacije počinjene štete pomnože faktorom 3.

III. OBILJEŽAVANJE I EVIDENCIJA ŠUMSKE ŠTETE

Članak 36.

Obilježavanje šumske štete na drvnim proizvodima obavlja se na poprečnom presjeku panja posječenog drveta i na svim poprečnim presjecima drvnih proizvoda (sortimenata) otiskom žiga šumokvarnog čekića.

Članak 37.

(1) Trgovačko društvo i Savjetodavna služba vode evidenciju počinjenih šumskih šteta koja se dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove šumarstva do zaključno 1. travnja za proteklu godinu.

(2) Obrasci zahtjeva za izračun šumske štete i očevidnika šumskih šteta nalaze se u Prilogu 2 i Prilogu 3 ovoga Cjenika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Stupanjem na snagu ovoga Cjenika prestaje važiti Šumsko-odštetni cjenik (»Narodne novine« broj 145/2008.).

Članak 39.

Ovaj Cjenik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/14-01/1281

Urbroj: 525-11/1070-15-14

Zagreb, 24. ožujka 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1

UTVRĐENE VRIJEDNOSTI PODIZANJA SASTOJINA METODOM TROŠKOVA PO HEKTARU

UREĐAJNI RAZRED: HRAST LUŽNJAK – (PODIZANJE SASTOJINE)

Rad – tehnologija

Normativ

Rad/jed. mj./količina

Trošak kn/ha

Priprema staništa – ručno

7 rd/ha

ručno-strojni rad

4.235

Priprema staništa – kemijski

0,1666 sd/ha

traktor + atomizer

858

Postavljanje zaštitne ograde

1 km/110.709 kn

125 m/ha

13.838

Trovanje glodavaca

0,4 rd/ha

224 kn/ha × 2

448

Sadnja sadnog materijala

62 rd/ha

10.000 kom./luž.

47.931

Njega pomlatka 2×

10/rd/ha

90% površine

9.468

Osnivanje šljuk. – sitnilica 1,5

2 sd/ha

10% povr. 0,1 ha

361

Popunjavanje sadnim mat.

6,2 rd/ha

10% povr. 0,1 ha

2.680

Održavanje šljuk. – rotosje. 1,5

1 sd/ha

128 kn/ha × 3

384

Zaštita od biljnih bolesti

0,1666 sd/ha

435 kn/ha × 4

1.740

Zaštita od biljnih štetnika

aviotretiranje

612

Trošak podizanja lužnjakove sastojine do 5 godina (sadnja sadnica)

82.555

Održavanje šljuk. – rotosje. 1,5

1 sd/ha

128 kn/ha × 2

256

Njega mladika

8 rd/ha

90% površine

3.780

Čišćenje sastojina

4,8 rd/ha

90% površine

2.572

Trošak podizanja sastojine za I dobni razred

89.163

Uređivanje šuma/revizija + obnova Osnove

2 godine

101 kn/ha

202

Čuvanje šuma

20 godina

52 kn/ha

1.040

Sveukupno troškovi podizanja I dobni razred/do 20 godina

90.405

UREĐAJNI RAZRED: HRAST KITNJAK – (PODIZANJE SASTOJINE)

Rad – tehnologija

Normativ

Rad/jed. mj./količina

Trošak kn/ha

Priprema staništa – ručno

7 rd/ha

ručno-strojni rad

4.235

Priprema staništa – kemijski

2.0000 sd/ha

leđna prskalica

2.063

Postavljanje zaštitne ograde

1 km/110.709 kn

125 m/ha

13.838

Trovanje glodavaca

0,4 rd/ha

224 kn/ha × 2

448

Sadnja sadnog materijala

62 rd/ha

10.000 kom./kit.

36.720

Njega pomlatka 2×

10/rd/ha

90% površine

9.468

Popunjavanje sadnim mat.

6,2 rd/ha

10% povr. 0,1 ha

2.680

Zaštita od biljnih bolesti

0,1666 sd/ha

435 kn/ha × 4

1.740

Zaštita od biljnih štetnika

aviotretiranje

612

Trošak podizanja kitnjakove sastojine do 5 godina (sadnja sadnica)

71.192

Njega mladika

8 rd/ha

90% površine

3.780

Čišćenje sastojina

4,8 rd/ha

90% površine

2.572

Održavanje izvoznih puteva (bivše vlake)

2 rd/ha × 4

10% površine

4.286

Trošak podizanja sastojine za I dobni razred

81.830

Uređivanje šuma/revizija + obnova Osnove

2 godine

101 kn/ha

202

Čuvanje šuma

20 godina

52 kn/ha

1.040

Sveukupno troškovi podizanja I dobni razred/do 20 godina

83.072

UREĐAJNI RAZRED: HRAST KITNJAK IZ PANJA – gornji troškovi reducirani za 50%

UREĐAJNI RAZRED: BUKVA OBIČNA – (PODIZANJE SASTOJINE)

Rad – tehnologija

Normativ

Rad/jed. mj./količina

Trošak kn/ha

Priprema staništa – ručno

7 rd/ha

ručno-strojni rad

4.235

Priprema staništa – kemijski

2.0000 sd/ha

leđna prskalica

2.063

Trovanje glodavaca

0,4 rd/ha

224 kn/ha × 2

448

Sadnja sadnog materijala

49 rd/ha

8.000 kom./bukva o.

35.620

Njega pomlatka

6/rd/ha

90% površine

4.209

Popunjavanje sadnim mat.

6,2 rd/ha

10% povr. 0,1 ha

2.854

Trošak podizanja bukove sastojine do 5 godina (sadnja sadnica)

49.429

Njega mladika

8 rd/ha

90% površine

3.780

Čišćenje sastojina

4,8 rd/ha

90% površine

2.572

Održavanje izvoznih puteva (bivše vlake)

2 rd/ha × 4

10% površine

4.286

Trošak podizanja sastojine za I dobni razred

60.067

Uređivanje šuma/revizija + obnova Osnove

2 godine

101 kn/ha

202

Čuvanje šuma

20 godina

52 kn/ha

1.040

Sveukupno troškovi podizanja I dobni razred/do 20 godina

61.309

UREĐAJNI RAZRED: BUKVA IZ PANJA – gornji troškovi reducirani za 50%

UREĐAJNI RAZRED: POLJSKI JASEN – (PODIZANJE SASTOJINE)

Rad – tehnologija

Normativ

Rad/jed. mj./količina

Trošak kn/ha

Priprema staništa – ručno

7 rd/ha

ručno-strojni rad

4.235

Priprema staništa – kemijski

0,1666 sd/ha

traktor + atomizer

858

Postavljanje zaštitne ograde

1 km/110.709 kn

125 m/ha

13.838

Trovanje glodavaca

0,4 rd/ha

224 kn/ha × 2

448

Sadnja sadnog materijala

40 rd/ha

5.000 kom./polj. jas.

36.508

Njega pomlatka 2×

10/rd/ha

90% površine

9.468

Osnivanje šljuk. – sitnilica 1,5

2 sd/ha

10% povr. 0,1 ha

361

Popunjavanje sadnim mat.

6,2 rd/ha

10% povr. 0,1 ha

3.100

Održavanje šljuk. – rotosje. 1,5

1 sd/ha

128 kn/ha × 3

384

Trošak podizanja jasenove sastojine do 5 godina (sadnja sadnica)

69.200

Održavanje šljuk. – rotosje. 1,5

1 sd/ha

128 kn/ha × 2

256

Njega mladika

8 rd/ha

90% površine

3.780

Čišćenje sastojina

4,8 rd/ha

90% površine

2.572

Trošak podizanja sastojine za I dobni razred

75.808

Uređivanje šuma/revizija + obnova Osnove

2 godine

101 kn/ha

202

Čuvanje šuma

20 godina

52 kn/ha

1.040

Sveukupno troškovi podizanja I dobni razred / do 20 godina

77.050

UREĐAJNI RAZRED: JASEN IZ PANJA – gornji troškovi reducirani za 50%

UREĐAJNI RAZRED: KULTURA CRNE JOHE – (PODIZANJE SASTOJINE)

Rad – tehnologija

Normativ

Rad/jed. mj./količina

Trošak kn/ha

Priprema staništa – kemijski

0,1666 sd/ha

traktor + atomizer

858

Sadnja sadnog materijala

13 rd/ha

2.500 kom./crna joha

16.639

Popunjavanje sadnim mat.

1,3 rd/ha

10% povr. 0,1 ha

1.664

Trošak podizanja sastojine do 5 godina (sadnja sadnica)

19.161

Njega mladika

6 rd/ha

90% površine

3.215

Čišćenje sastojina

4,8 rd/ha

90% površine

2.572

Trošak podizanja sastojine za I dobni razred

24.948

Uređivanje šuma/revizija + obnova Osnove

2 godine

101 kn/ha

202

Čuvanje šuma

20 godina

52 kn/ha

1.040

Sveukupno troškovi podizanja I dobni razred / do 20 godina

26.190

UREĐAJNI RAZRED: CRNA JOHA IZ PANJA – gornji troškovi reducirani za 50%

UREĐAJNI RAZRED: BAGREM – (PODIZANJE SASTOJINE)

Rad – tehnologija

Normativ

Rad/jed. mj./količina

Trošak kn/ha

Priprema staništa

10 rd/ha

Ručno-strojni rad

6.190

Sadnja sadnog materijala

26 Nd/ha

2.500 kom./bagrem

18.690

Njega kultura

5 Nd/ha × 2

rad ručnim alatom

6.190

Trošak podizanja bagrema I dobni razred (sadnja sadnica)

31.070

Uređivanje šuma/revizija + obnova Osnove

2 godine

101 kn/ha

202

Čuvanje šuma

20 godina

52 kn/ha

1.040

Sveukupno troškovi podizanja I dobni razred / do 20 godina

32.312

UREĐAJNI RAZRED: BAGREM IZ PANJA – gornji troškovi reducirani za 50%

UREĐAJNI RAZRED: OBIČNI GRAB – (PODIZANJE SASTOJINE) – isto kao za bagrem

UREĐAJNI RAZRED: OBIČNI GRAB IZ PANJA – gornji troškovi reducirani za 50%

UREĐAJNI RAZRED: KULTURA TOPOLE – (PODIZANJE SASTOJINE)

Rad – tehnologija

Normativ

Rad/jed. mj./količina

Trošak kn/ha

Priprema staništa – ručno

7 rd/ha

ručno-strojni rad

4.235

Priprema staništa – kemijski

0,1666 sd/ha

traktor + atomizer

858

Priprema staništa – strojno

1,2500 sd/ha

buldozer

6.229

Postavljanje zaštitne ograde

1 km/110.709 kn

125 m/ha

13.838

Sadnja sadnog materijala

6,82 rd/ha

273 kom./topola

18.824

Međuredna njega strojno

1 sd/ha

rotosjekač

1.690

Njega kultura okopavanjem

3 Nd/ha

rad ručnim alatom

2.100

Njega orezivanjem grana

5 Nd/ha

rad ručnim alatom

3.468

Zaštita od biljnih bolesti i štetnika

0,1666 sd/ha

900 kn/ha × 2

1.800

Trošak podizanja kultura topola I dobni razred (sadnja sadnica)

53.042

Uređivanje šuma/revizija + obnova Osnove

2 godine

101 kn/ha

202

Čuvanje šuma

20 godina

52 kn/ha

1.040

Sveukupno troškovi podizanja I dobni razred/do 20 godina

54.284

UREĐAJNI RAZRED: KULTURA VRBE – (PODIZANJE SASTOJINE)

Rad – tehnologija

Normativ

Rad/jed. mj./količina

Trošak kn/ha

Priprema staništa – ručno

7 rd/ha

ručno-strojni rad

4.235

Priprema staništa – kemijski

0,1666 sd/ha

traktor + atomizer

858

Priprema staništa – strojno

1,2500 sd/ha

buldozer

6.229

Postavljanje zaštitne ograde

1 km/110.709 kn

125 m/ha

13.838

Sadnja sadnog materijala

3,10 rd/ha

350 kom./vrba

9.500

Međuredna njega strojno – rotosjekač

1 sd/ha

stroj + priključak

1.690

Njega kultura okopavanjem

3 Nd/ha

rad ručnim alatom

2.100

Njega orezivanjem grana

5 Nd/ha

rad ručnim alatom

3.468

Zaštita od biljnih bolesti i štetnika

0,1666 sd/ha

900 kn/ha × 2

1.800

Trošak podizanja kultura vrba I dobni razred (sadnja sadnica)

43.718

Uređivanje šuma/revizija + obnova Osnove

2 godine

101 kn/ha

202

Čuvanje šuma

20 godina

52 kn/ha

1.040

Sveukupno troškovi podizanja I dobni razred/do 20 godina

44.960

UREĐAJNI RAZRED: KULTURA SMREKE – (PODIZANJE SASTOJINE)

Rad – tehnologija

Normativ

Rad/jed. mj./količina

Trošak kn/ha

Priprema staništa – ručno

7 rd/ha

ručno-strojni rad

4.340

Postavljanje zaštitne ograde

1 km/20.111 kn

125 m/ha

2.517

Sadnja sadnog materijala – sadnice ob. korijena

26 Nd/ha

2.500 kom./smreka

24.842

Popunjavanje sadnjom sadnica

20% površine

500 kom./smreka

4.968

Njega pomlatka

8 Nd/ha

rad ručnim alatom

4.286

Njega mladika

6 Nd/ha

motorna pila/lakša

3.215

Čišćenje sastojina

4 Nd/ha

motorna pila/lakša

2.143

Njega orezivanjem grana

12 Nd/ha

rad ručnim alatom

7.452

Trošak podizanja kultura smreke I dobni razred (sadnja sadnica)

53.763

Uređivanje šuma/revizija + obnova Osnove

2 godine

101 kn/ha

202

Čuvanje šuma

20 godina

52 kn/ha

1.040

Sveukupno troškovi podizanja I dobni razred/do 20 godina

55.005

UREĐAJNI RAZRED: CRNI BOR – (PODIZANJE SASTOJINE)

Rad – tehnologija

Normativ

Rad/jed. mj./količina

Trošak kn/ha

Priprema staništa – ručno

15 rd/ha

ručno-strojni rad

12.200

Priprema strojno/riperanje

1,2500 sd/ha

stroj + priključak

6.500

Postavljanje zaštitne ograde

1 km/20.111 kn

125 m/ha

2.517

Sadnja sadnog materijala – sadnice ob. korijena

20 Nd/ha

3.000 kom./cr. bor

24.842

Popunjavanje sadnjom sadnica

20% površine

600 kom./ cr. bor

4.968

Njega borovih kultura (njega + okopavanje)

22,65 Nd/ha

rad ručnim alatom

14.172

Njega orezivanjem grana

12 Nd/ha

rad ručnim alatom

7.452

Suzbijanje biljnih štetnika mehanički

5 Nd/ha

ručni rad

2.265

Zaštita od biljnih bolesti i štetnika

0,2000 sd/ha

900 kn/ha × 2

1.800

Trošak podizanja kultura borova I dobni razred (sadnja sadnica)

76.716

Uređivanje šuma/revizija + obnova Osnove

2 godine

101 kn/ha

202

Čuvanje šuma

20 godina

52 kn/ha

1.040

Sveukupno troškovi podizanja I dobni razred/do 20 godina

77.958

UREĐAJNI RAZRED: PRIMORSKI BOROVI – (PODIZANJE SASTOJINE)

Rad – tehnologija

Normativ

Rad/jed. mj./količina

Trošak kn/ha

Priprema staništa – ručno

15 rd/ha

ručno-strojni rad

12.200

Priprema strojno/riperanje

1,2500 sd/ha

stroj + priključak

6.500

Postavljanje zaštitne ograde

1 km/20.111 kn

125 m/ha

2.517

Sadnja sadnog materijala – sadnice

12,79 Nd/ha

1.000 kom./pr. borovi

12.165

Popunjavanje sadnjom sadnica

20% površine

200 kom./ pr. borovi

2.516

Njega borovih kultura (njega + okopavanje)

22,65 Nd/ha

rad ručnim alatom

14.172

Njega orezivanjem grana

12 Nd/ha

rad ručnim alatom

7.452

Suzbijanje biljnih štetnika mehanički

5 Nd/ha

ručni rad

2.265

Zaštita od biljnih bolesti i štetnika

0,2000 sd/ha

900 kn/ha × 2

1.800

Trošak podizanja kultura borova I dobni razred (sadnja sadnica)

61.587

Uređivanje šuma/revizija + obnova Osnove

2 godine

101 kn/ha

202

Čuvanje šuma

20 godina

52 kn/ha

1.040

Sveukupno troškovi podizanja I dobni razred/do 20 godina

62.829

UREĐAJNI RAZRED: HRAST CRNIKA – (PODIZANJE SASTOJINE)

Rad – tehnologija

Normativ

Rad/jed. mj./količina

Trošak kn/ha

Priprema staništa – ručno

9 rd/ha

ručno-strojni rad

7.436

Priprema strojno/riperanje

1,2500 sd/ha

stroj + priključak

6.500

Postavljanje zaštitne ograde

1 km/20.111 kn

125 m/ha

2.517

Sadnja sadnog materijala – sadnice ob. korijena

76 Nd/ha

8.500 kom./hrast crnika

101.654

Popunjavanje sadnjom sadnica

20% površine

sadnicama

2.516

Njega pomlatka 2×

14 Nd/ha

rad ručnim alatom

9.049

Njega mladika

12 Nd/ha

rad ručnim alatom

7.452

Čišćenje sastojina

10 Nd/ha

motorna pila/lakša

6.210

Trošak podizanja sastojine hrasta crnike I dobni razred (sadnja sadnica)

143.334

Uređivanje šuma/revizija + obnova Osnove

2 godine

101 kn/ha

202

Čuvanje šuma

20 godina

52 kn/ha

1.040

Sveukupno troškovi podizanja I dobni razred / do 20 godina

144.576

UREĐAJNI RAZRED: PANJAČA HRASTA CRNIKE

Gornji troškovi reducirani za 50%

UREĐAJNI RAZRED: – MAKIJA do 1 m visine

Gornji troškovi reducirani za 80%

– MAKIJA od 1 do 3 m visine

Gornji troškovi reducirani za 70%

UREĐAJNI RAZRED: – ŠIKARA do 1 m visine

Gornji troškovi reducirani za 80%

– ŠIKARA od 1 do 3 m visine

Gornji troškovi reducirani za 70%

UREĐAJNI RAZRED: – ŠIBLJAK I GARIG

Gornji troškovi reducirani za 90%

UREĐAJNI RAZRED: HRAST MEDUNAC – (PODIZANJE SASTOJINE)

Rad – tehnologija

Normativ

Rad/jed. mj./količina

Trošak kn/ha

Priprema staništa – ručno

9 rd/ha

ručno-strojni rad

7.436

Priprema strojno/riperanje

1,2500 sd/ha

stroj + priključak

6.500

Postavljanje zaštitne ograde

1 km/20.111 kn

125 m/ha

2.517

Sadnja sadnog materijala – sadnice ob. korijena

76 Nd/ha

8.500 kom./hr. medunac

101.654

Popunjavanje sadnjom sadnica

20% površine

sadnicama

2.516

Njega pomlatka 2×

14 Nd/ha

rad ručnim alatom

9.049

Njega mladika

12 Nd/ha

rad ručnim alatom

7.452

Čišćenje sastojina

10 Nd/ha

motorna pila/lakša

6.210

Trošak podizanja sastojine hrasta medunca I dobni razred (sadnja sadnica)

143.334

Uređivanje šuma/revizija + obnova Osnove

2 godine

101 kn/ha

202

Čuvanje šuma

20 godina

52 kn/ha

1.040

Sveukupno troškovi podizanja I dobni razred / do 20 godina

144.576

UREĐAJNI RAZRED: PANJAČA HRASTA MEDUNCA

– Gornji troškovi reducirani za 50%

UREĐAJNI RAZRED: HRAST CER – PODIZANJE SASTOJINE / SVE ISTO KAO MEDUNAC

UREĐAJNI RAZRED: PANJAČA HRASTA CERA /SVE ISTO KAO PANJAČA HRASTA MEDUNCA


PRILOG 2

ZAHTJEV ZA IZRAČUN ŠUMSKE ŠTETE

br. ________

1. Podaci o podnositelju zahtjeva za izračun šumske štete

Pravna/fizička osoba


OIB:


Podružnica/Županija


Šumarija / Ured

                

2. Mjesto počinjene štete

Gospodarska jedinica                          

                                

Odjel/odsjek


k.o./k.č.br.


3. Opis učinjene štete                                                          


Potpis podnositelja prijave: ____________________

U _____dana ______ 20______


PRILOG 3

37 01.04.2015 Šumsko-odštetni cjenik 37 01.04.2015 Šumsko-odštetni cjenik 37 01.04.2015 Šumsko-odštetni cjenik