Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja

NN 38/2015 (3.4.2015.), Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

785

Na temelju članka 20. stavka 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), te članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA PLAŽE KOSTABELA U RIJECI TE ZAHVATA MORSKE VODE ZA POTREBE BAZENA I ZA POTREBE TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA

I.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave (broj objave: 2014/S 01K-0056091), od 4. prosinca 2014. godine i ponude pristigle na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano 7. siječnja 2015. godine u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 25/2012 i 90/2013), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu JTH Costabella d.o.o., iz Kastava, Tometići 36 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Kostabela u Rijeci te zahvat morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja obuhvaća dijelove katastarskih čestica oznaka 1435/1 i 1443/2, obje k.o. Zamet, a koje odgovaraju dijelu zemljišnoknjižne čestice oznake 1631/1 k.o. Jurčići, na području Grada Rijeke, te dio mora.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju (kopneni i morski dio) obilježeno je poligonom točaka izraženih u HTRS96/TM koordinatnom sustavu, kako slijedi:

Broj točke

E koordinata
HTRS96/TM
(m)

N koordinata
HTRS96/TM
(m)

1

331411.28

5025220.90

2

331417.28

5025231.37

3

331438.04

5025220.99

4

331506.29

5025201.05

5

331518.04

5025193.59

6

331535.10

5025186.45

7

331601.59

5025159.93

8

331602.41

5025161.92

9

331627.25

5025143.22

10

331625.01

5025138.78

11

331587.58

5025064.70

12

331376.45

5025160.19

III.

Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 20.031 m2 površine, od čega je 2.108 m2 kopneni prostor, a 17.923 m2 morski akvatorij, a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Davatelj koncesije daje na gospodarsko korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 30 (trideset) godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra.

V.

Koncesija na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke daje se u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci, s mogućnošću ograđivanja iste i bez mogućnosti naplate ulaza, te u svrhu zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja obližnjeg turističkog kompleksa.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku dvije godine od dana donošenja ove Odluke za izgradnju plaže i uređaja za zahvat morske vode ishoditi pravomoćnu lokacijsku dozvolu i dostaviti je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi pravomoćnu lokacijsku dozvolu u roku iz stavka 2. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, a Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom, te će se naplatiti garancija za ozbiljnost ponude.

Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 17.625.300,00 kuna kao investicijsko ulaganje, u roku ne dužem od 24 (dvadeset četiri) mjeseca od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti investicijskog ulaganja u uređenje plaže »Kostabela« – Rijeka, koja čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne dužem od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesijskom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

VI.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je registriran i za koje je utvrđena namjena koncesije.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za gospodarsko korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu.

Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:

a) stalni dio iznosi 10 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 200.310,00 kuna godišnje plaćeno u jednom obroku,

b) promjenjivi dio iznosi 3% od ukupnog godišnjeg prihoda od obavljanja djelatnosti i pružanja usluga na plaži.

Navedena koncesijska naknada plaća se na sljedeći način:

Stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja,

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku od 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjenjivi dio naknade plaća se unatrag u jednom obroku, i to do 30. travnja tekuće godine za ostvareni ukupni godišnji prihod prethodne godine.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, izgradnju i održavanje, te nadzor nad gospodarskim korištenjem pomorskog dobra.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je, prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, na iznos od 881.265,00 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti investicijskog ulaganja u uređenje plaže »Kostabela« – Rijeka iznosi 17.625.300,00 kuna, s rokom važenja garancije do 6 (šest) mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 400.620,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ove točke i ovjerene zadužnice iz stavka 2. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

X.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci, u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/121

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 2. travnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

38 03.04.2015 Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja