Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

NN 38/2015 (3.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

787

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12. i 25. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/2011 i 74/2013), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATUSU I RADU STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 52/2012 i 81/2013) u članku 1. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Dugotrajno boravište, u smislu ovoga Pravilnika, je stalni boravak, a osoba s dugotrajnim boravištem je stranac na stalnom boravku stečenom na temelju zakonitog boravka od 5 godina u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. i 4. riječi: »putno osiguranje« zamjenjuju se riječima: »putno ili privatno zdravstveno osiguranje«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Strancu koji zahtjev za prvi privremeni boravak podnosi u Republici Hrvatskoj, a državljanin je države s kojom Republika Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, priložit će putno ili privatno zdravstveno osiguranje, a po izdavanju odobrenja privremenog boravka, dužan je javiti se nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj.«

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršnosti odluke o odobrenom privremenom boravku izvijestiti nadležni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 4. iza riječi: »korištenja nekretnine« dodaju se riječi: »ili volontiranja«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Stranci iz stavka 4. ovoga članka dokazuju posjedovanje sredstava za uzdržavanje ako na bankovnom računu raspolažu s financijskim sredstvima u visini od 12 puta uvećanog iznosa propisanog Uredbom iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o broju članova obitelji.«.

Članak 4.

U članku 26. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. potvrdu o visini dohotka od samostalne djelatnosti i rješenje o utvrđivanju obveze doprinosa za obveznika doprinosa, izdanih od strane Porezne uprave,«.

Članak 5.

Iza članka 32. dodaju se članci 32.a, 32.b i 32.c koji glase:

»Članak 32.a

(1) Nakon tehničke izrade dozvole boravka, Obrazac 4a čuva nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja u registratorima po registarskom broju, do isteka roka valjanosti dozvole boravka.

(2) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka Obrazac 4a uništava povjerenstvo koje imenuje ministar unutarnjih poslova.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka ima predsjednika i četiri člana. Predsjednik povjerenstva mora biti policijski službenik Ministarstva koji obavlja poslove suzbijanja kriminaliteta.

(4) O uništenju dokumentacije iz stavka 1. ovog članka povjerenstvo sastavlja zapisnik.

Članak 32.b

(1) Ovlaštena pravna osoba vodi evidenciju o izrađenim dozvolama boravka.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće podatke:

1. datum tehničke izrade dozvole boravka,

2. naziv policijske uprave odnosno policijske postaje koja je naručila tehničku izradu dozvole boravka,

3. serijski broj dozvole boravka,

4. ukupan broj izrađenih dozvola boravka za svaku policijsku upravu odnosno policijsku postaju.

(3) Ovlaštena pravna osoba podatke iz evidencije iz stavka 1. ovog članka može rabiti samo radi unutarnje kontrole rada, financijskih potraživanja i naplate.

Članak 32.c

(1) Ovlaštena pravna osoba vodi evidenciju o pogrešno izrađenim dozvolama boravka.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži broj pogrešno izrađene dozvole boravka, naziv policijske uprave odnosno policijske postaje koja je naručila tehničku izradu dozvole boravka i datum izrade pogrešno izrađene dozvole boravka.

(3) Pogrešno izrađene dozvole boravka uništava povjerenstvo koje imenuje direktor ovlaštene pravne osobe, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova.

(4) Uništenje pogrešno izrađenih dozvola boravka obavlja se najmanje dva puta godišnje, o čemu se sastavlja zapisnik.«.

Članak 6.

U članku 33. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Strancu kojem je odobren stalni boravak temeljem zakonitog boravka od 5 godina u Obrascu 7a u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »OSOBA S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM-EU/LONG TERM RESIDENT-EU«.

(4) Strancu koji ima odobren status na temelju kojeg može raditi bez dozvole za boravak i rad sukladno odredbama Zakonom o strancima, u dozvole boravka na prvoj stranci u rubriku »napomene« unose se riječi: »rad bez dozvole za boravak i rad«.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

Članak 7.

U članku 52. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Adresa u smislu ovoga Pravilnika je ulica ili trg i kućni broj evidentiran u registru prostornih jedinica što ga vodi nadležno tijelo.

(10) Na adresu koja nije evidentirana u registru prostornih jedinica ne može se izvršiti prijava prebivališta ili boravišta.«.

Članak 8.

Obrazac 3a i Obrazac 16a koji su tiskani uz Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 52/2012 i 81/2013) i njegov su sastavni dio zamjenjuju se novim Obrascem 3a i obrascem 16a koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-33329-2015

Zagreb, 27. ožujka 2015.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

OBRASCI

38 03.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj