Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanju uvjeta za ulazak i boravak u Repub­lici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

NN 38/2015 (3.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanju uvjeta za ulazak i boravak u Repub­lici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

788

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 16., 17. i 18. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/11 i 74/13), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA ULAZAK I BORAVAK U REPUBLICI HRVATSKOJ DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI TE ČLANOVA OBITELJI HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj: 126/12 i 81/13) članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Državljanin države članice EGP-a koji želi boraviti u Republici Hrvatskoj dulje od 3 mjeseca u svrhu rada, studiranja ili strukovne izobrazbe, u druge svrhe ili kao član obitelji državljanina države članice EGP-a dužan je prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka u roku propisanim člankom 157. stavkom 1. Zakona o strancima.

(2) Obrazac prijave privremenog boravka za državljanina države članice EEP-a (Obrazac 1b) bijele je boje, pravokutnog oblika, veličine 21x29,7 cm.

(3) Policijska uprava, odnosno policijska postaja će po zaprimljenoj prijavi privremenog boravka u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova unijeti podatke iz Obrasca 1b. Nakon unošenja podataka, iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova ispisuje se potvrda o prijavi privremenog boravka sukladno članku 157. stavku 2. Zakona o strancima. Na potvrdi će biti ispisan i naslov na engleskom jeziku: »REGISTRATION CERTIFICATE«.

(4) Potvrda o prijavi privremenog boravka iz stavka 3. ovoga članka sadrži: ime i prezime državljanina države članice EGP-a, OIB, datum, mjesto, državu rođenja i državljanstvo, adresu stanovanja, datum prijave privremenog boravka, naziv nadležnog tijela, datum izdavanja potvrde, urudžbeni broj, potpis službene osobe i pečat.

(5) Državljanin države članice EGP-a može zatražiti izdavanje boravišne iskaznice (Obrazac 4b) temeljem čega će policijska uprava odnosno policijska postaja u Obrazac 5b upisati podatke iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova sukladno članku 17. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Dokazom o zdravstvenom osiguranju smatra se i dokaz o privatnom zdravstvenom osiguranju u drugoj državi članici EU koju prilažu državljani država članica EU.«.

Članak 3.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Državljaninu države članice EGP-a na stalnom boravku i članu njegove obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a, a ima privremeni ili stalni boravak, izdaju se boravišne iskaznice na Obrascu 4b.

(2) Državljaninu države članice EGP-a na privremenom boravku, na njegov zahtjev, izdaje se boravišna iskaznica na Obrascu 4b.

(3) Državljaninu države članice EGP-a u Obrascu 4b u rubrici: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »privremeni boravak« ako ima privremeni boravak ili riječi: »stalni boravak« ako ima stalni boravak, a u rubriku: »napomene« riječ: »EGP«. Na obrascu 4b, u donjem dijelu, upisat će se na engleskom jeziku riječi: »RESIDENCE CARD«.

(4) Članu obitelji državljanina države članice EGP-a, koji nije državljanin države članice EGP-a u Obrascu 4b u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »privremeni boravak« ako ima privremeni boravak ili riječi: »stalni boravak« ako ima stalni boravak, a u rubriku: »napomene« upisuju se riječi: »član obitelji državljanina EGP-a«. Na obrascu 4b, u donjem dijelu, upisat će se na engleskom jeziku riječi: »RESIDENCE CARD OF A FAMILY MEMBER OF A UNION CITIZEN«.

(5) Članu obitelji hrvatskog državljanina, koji nije državljanin države članice EGP-a, u Obrascu 4b u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »privremeni boravak« ako mu je odobren privremeni boravak, a ako mu je odobren stalni boravak upisuju se riječi: »stalni boravak«, a u rubrici: »napomene« upisuju se riječi: »član obitelji državljanina Republike Hrvatske«. Na obrascu 4b, u donjem dijelu, upisat će se na engleskom jeziku riječi: »RESIDENCE CARD«.«.

Članak 4.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Državljaninu države članice EGP-a i članu obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a na stalnom boravku izdaje se boravišna iskaznica s rokom važenja od 10 godina.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 5.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »boravišnim iskaznicama« dodaju se riječi: »i zbirku podataka o izdanim potvrdama o prijavi privremenog boravka.«.

U stavku 2. riječ: »zbirka« zamjenjuje se riječju: »zbirke«, a riječ »vodi« zamjenjuje se riječju: »vode«.

U stavku 3. riječi: »Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:« zamjenjuju se riječima: »Zbirka podataka o izdanim boravišnim iskaznicama sadrži:«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Zbirka podataka o izdanim potvrdama o prijavi privremenog boravka sadrži:

– podatke o strancu (ime i prezime, rođeno prezime, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, spol, ime roditelja, adresu u Republici Hrvatskoj, adresu u inozemstvu, OIB, podatke o putovnici ili osobnoj iskaznici),

– naziv nadležne policijske uprave/postaje,

– urudžbeni broj,

– vrsta odobrenja boravka,

– datum izdavanja,

– datum uručenja,

– napomene,

– datum i razlog poništenja.

(8) Podaci iz stavka 7. ovoga članka čuvaju se 10 godina.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-89333-2014

Zagreb, 27. ožujka 2015.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.