Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka

NN 38/2015 (3.4.2015.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

792

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 39/2013 i 47/2014) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SIGURNOSTI IGRAČAKA

Članak 1.

U Pravilniku o sigurnosti igračaka (»Narodne novine«, broj 83/2014) u članku 1. stavku 2. iza podstavka 2. dodaju se podstavci 3., 4. i 5. koji glase:

»– Direktiva Komisije 2014/79/EU оd 20. lipnja 2014. o izmjeni Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka u pogledu TCEP-a, TCPP-a i TDCP-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 182, 21. 6. 2014.),

– Direktiva Komisije 2014/81/EU оd 23. lipnja 2014. o izmjeni Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka u pogledu bisfenola A (Tekst značajan za EGP) (SL L 183, 24. 6. 2014.),

– Direktiva Komisije 2014/84/EU оd 30. lipnja 2014. o izmjeni Dodatka A Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka koja se odnosi na nikal (Tekst značajan za EGP) (SL L 192, 1. 7. 2014.).«

Članak 2.

U članku 3. iza točke 28. dodaje se točka 29. koja glasi:

» 29. »zakonodavstvo Zajednice za usklađivanje« je bilo koji propis Zajednice kojim se usklađuju uvjeti stavljanja proizvoda na tržište.«

Članak 3.

U Prilogu II. POSEBNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI, Dodatak A, tablica ispod naslova »POPIS TVARI TOKSIČNIH ZA REPRODUKCIJU I NJIHOVE DOPUŠTENE UPORABE SUKLADNO TOČKAMA 4., 5. i 6. DIJELA III.« mijenja se i glasi:

»Tvar

Razvrstavanje

Dopuštena uporaba

Nikal

CMR 2

U igračkama i dijelovima igračaka od nehrđajućeg čelika.

U dijelovima igračaka koji su namijenjeni za provođenje električne struje.«

Članak 4.

U Prilogu II. POSEBNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI, Dodatak C, ispod naslova »Posebna granična ograničenja za kemikalije koje se koriste u igračkama namijenjenima djeci mlađoj od 36 mjeseci ili u drugim igračkama namijenjenima za stavljanje u usta, donesena sukladno članku 46. stavku 2. Direktive 2009/48/EZ«, dodaje se tablica koja glasi:

»Tvar

Cas broj

Granična vrijednost

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (granična vrijednost sadržaja)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (granična vrijednost sadržaja)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (granična vrijednost sadržaja)

Bisfenol A

80-05-7

0,1 mg/l (granica migracije) u skladu s metodama utvrđenima u
EN 71-10:2005 i EN 71-11:2005«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 3. koja stupa na snagu 1. srpnja 2015. godine te odredbe članka 4. koja stupa na snagu 21. prosinca 2015. godine.

Klasa: 011-02/15-02/09

Urbroj: 534-02-1-1/2-15-01

Zagreb, 24. ožujka 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.

38 03.04.2015 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka 38 03.04.2015 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka