Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

NN 39/2015 (8.4.2015.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

HRVATSKI SABOR

803

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. ožujka 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/34

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 31. ožujka 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13.) u članku 2. iza podstavka 11. briše se točka te se dodaje podstavak 12. koji glasi:

»– Direktivom Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17. 1. 2014.).«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Ovaj se Zakon ne odnosi na:

– izlaganje prirodnoj razini ionizirajućeg zračenja, kao što su radionuklidi sadržani u ljudskom tijelu i svemirsko zračenje koje je uobičajeno na razini tla

– izlaganje stanovništva ili radnika svemirskom zračenju tijekom leta zrakoplovom ili u svemiru, isključujući posadu zrakoplova ili svemirskog vozila

– izlaganje iznad razine tla radionuklidima prisutnima u nedirnutoj Zemljinoj kori,

osim u slučaju aktivnosti iz članka 9. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 3.

U članku 4. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

»Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada jest ustrojstvena jedinica Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, a uključuje objekte za obradu, kondicioniranje, manipuliranje, dugoročno skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora podrijetlom s teritorija Republike Hrvatske, uključivo i središnje skladište, te radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva koji nisu nastali na teritoriju Republike Hrvatske, a čija obveza zbrinjavanja proizlazi iz bilateralnih ugovora sklopljenih prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona«.

Dosadašnji podstavci 1. – 11. postaju podstavci 2. – 12.

Dosadašnji podstavak 12., koji postaje podstavak 13., mijenja se i glasi:

»izloženi radnik jest osoba za koju postoji vjerojatnost da tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili nuklearne djelatnosti bude ozračena iznad granica ozračenja propisanih za pojedinog stanovnika«.

Dosadašnji podstavci 13. – 39. postaju podstavci 14. – 40.

Iza dosadašnjeg podstavka 40., koji postaje podstavak 41., dodaju se novi podstavci 42. i 43. koji glase:

»područje nadgledanja jest dio područja izloženosti koje se nadzire radi zaštite od ionizirajućeg zračenja

područje posebnog nadgledanja jest dio područja izloženosti u kojem se primjenjuju posebna pravila zaštite od ionizirajućeg zračenja ili sprečavanja širenja radioaktivnog onečišćenja, a kojem je pristup kontroliran i/ili ograničen«.

Iza dosadašnjeg podstavka 41., koji postaje podstavak 44., dodaje se novi podstavak 45. koji glasi:

»ponovna prerada jest postupak ili djelatnost čija je namjena izdvojiti fisibilne i oplodne materijale iz istrošenog goriva za daljnju uporabu«.

Dosadašnji podstavak 42. postaje podstavak 46.

Iza dosadašnjeg podstavka 43., koji postaje podstavak 47., dodaju se novi podstavci 48. i 49. koji glase:

»postrojenje za zbrinjavanje istrošenog goriva jest objekt ili postrojenje čija je primarna svrha zbrinjavanje istrošenog goriva

postrojenje za zbrinjavanje radioaktivnog otpada jest objekt ili postrojenje čija je primarna svrha zbrinjavanje radioaktivnog otpada«.

Dosadašnji podstavci 44. – 53. postaju podstavci 50. – 59.

Dosadašnji podstavak 54. briše se.

Dosadašnji podstavci 55. – 57. postaju podstavci 60. – 62.

Iza dosadašnjeg podstavka 58., koji postaje podstavak 63., dodaje se podstavak 64. koji glasi:

»zatvaranje jest okončanje svih djelatnosti u određenom trenutku nakon smještanja istrošenog goriva ili radioaktivnog otpada u odlagalište, uključujući završne inženjerske ili druge radove koji su potrebni kako bi se u odlagalištu stvorili uvjeti koji su dugoročno sigurni«.

Dosadašnji podstavci 59. – 61. postaju podstavci 65. – 67.

Članak 4.

Naslov iznad članka 5. i članci 5. i 6. brišu se.

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. riječi: »te obavlja poslove skladištenja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora podrijetlom s teritorija Republike Hrvatske u središnjem skladištu« brišu se.

U stavku 2. točka 22. mijenja se i glasi:

»22. organizira dopunsko stručno obrazovanje te obnovu znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti«.

Članak 6.

U članku 28. stavku 1. riječ: »sustavno« briše se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Mjerenje osobnog ozračenja osoba iz stavka 1. ovoga članka mora se provoditi na način, u opsegu, trajanju i rokovima koji će biti propisani pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka.«

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., iza riječi: »Način,« dodaje se riječ: »trajanje,«.

Članak 7.

U članku 29. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 8.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Izloženi radnici obvezni su tijekom rada provoditi sve propisane i uobičajene mjere samozaštite od ionizirajućeg zračenja, kao i zaštite drugih osoba, koristiti propisanu zaštitnu opremu te koristiti i provoditi sve druge potrebne mjere za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, a osobne dozimetre na način, u opsegu, trajanju i rokovima kako će biti propisano pravilnikom iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 9.

U članku 47. stavak 5. briše se.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 5., riječi: »i uvjeti iz stavka 5. ovoga članka« brišu se.

Članak 10.

Naslov iznad članka 51. mijenja se i glasi: »Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada«.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada osnovat će i njime upravljati Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

(2) Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za svoj je rad odgovoran Vladi Republike Hrvatske.

(3) Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško smije započeti sa zbrinjavanjem radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva nakon ishođenja odobrenja iz članka 50. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Poslovi iz članka 51. stavka 1. ovoga Zakona financiraju se iz:

– naknada zbrinjavanja koje plaćaju prouzročitelji radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva

− namjenskog fonda koji je ustanovljen Zakonom o fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

(2) Način financiranja poslova iz članka 51. stavka 1. ovoga Zakona i visinu naknada zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora te visinu naknade i način financiranja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalazi Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada propisat će uredbom Vlada Republike Hrvatske.«.

Članak 12.

U članku 57. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Vlada Republike Hrvatske će o bitnim promjenama Nacionalnog programa provedbe Strategije iz članka 54. ovoga Zakona obavijestiti Europsku komisiju.

(3) Vlada Republike Hrvatske će u roku od šest mjeseci od dana zaprimanja očitovanja Europske komisije dostaviti Europskoj komisiji tražena objašnjenja i/ili Europsku komisiju obavijestiti o izmjenama Nacionalnog programa provedbe Strategije iz članka 54. ovoga Zakona.«.

Članak 13.

U članku 69. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Zavod će Europskoj komisiji prvi put podnijeti izvješće o provedbi Direktive Vijeća br. 2011/70/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za odgovorno i sigurno zbrinjavanje istrošenog goriva i radioaktivnog otpada do 23. kolovoza 2015., a nakon toga svake tri godine, pri čemu će koristiti preglede i izvješćivanje u skladu sa Zajedničkom konvencijom o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada.«.

Članak 14.

U članku 77. stavku 1. iza riječi: »prirodnih« stavlja se zarez, a riječi: »i tehničkih znanosti« zamjenjuju se riječima: »tehničkih i biotehničkih znanosti te iz područja biomedicine i zdravstva«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Protiv prvostupanjskog rješenja koje je donio inspektor nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Stavci 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 5.

Članak 15.

U članku 89. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. – 6. koji glase:

»(3) Ako se inspektora ometa ili postoji opravdana sumnja da bi moglo doći do ometanja u postupku izvršenja rješenja, on može zatražiti pomoć nadležnoga tijela za unutarnje poslove.

(4) Ako pravna i/ili fizička osoba ne plati izrečenu kaznu u ostavljenome roku, kazna će se naplatiti preko tijela nadležnog za to.

(5) Ako pravna i/ili fizička osoba inspektoru, radi obavljanja inspekcijskog nadzora, onemogući ulazak u prostor u kojemu obavlja djelatnost ili postoji sumnja da u njemu obavlja djelatnost te postoje osnove sumnje da postupa protivno propisima u nadležnosti inspektora, inspektor će od nadležnoga suda zatražiti izdavanje pisanog naloga za pretragu tog prostora po žurnom postupku.

(6) Nadležni sud će o zahtjevu iz stavka 5. ovoga članka riješiti u roku od jednog dana od primitka tog zahtjeva.«.

Članak 16.

U članku 92. stavku 1. točki 2. iza riječi: »članak 9.« dodaju se riječi: »stavak 5.«.

U točki 9. iza riječi: »članak 25.« dodaju se riječi: »stavak 1.«.

U točki 10. iza riječi: »članak 26.« dodaju se riječi: »stavci 2. i 3.«.

Točka 15. mijenja se i glasi:

»15. obavlja poslove iz članka 43. ovoga Zakona bez ovlaštenja Zavoda ili protivno odredbama ovoga Zakona i pravilnika donesenih na temelju ovoga Zakona (članak 43.)«.

U točki 16. riječi: »stavak 1.« zamjenjuju se riječima: »stavak 3. podstavak 1.«.

U točki 21. iza riječi: »upotrebljava« dodaju se riječi: »nuklearne materijale i«.

Članak 17.

U članku 93. stavku 1. točki 2. iza riječi: »radnika,« dodaju se riječi: »određenih organa ili tkiva čovjekova tijela,«.

U točki 9. iza riječi: »i« dodaje se riječ: »zaštitnu«, a iza riječi: »te« dodaje se riječ: »redovitu«.

U točki 10. iza riječi: »instrumenata« dodaju se riječi: »te načina njihova korištenja«.

U točki 15. iza riječi: »članak 36.« dodaju se riječi: »stavak 2.«.

U točki 16. ispred riječi: »osigura« dodaje se riječ: »ne«.

U točki 17. iza riječi: »članak 42.« dodaju se riječi: »stavci 1. i 3.«.

U točki 19. iza riječi: »radnici« dodaju se riječi: »i radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja«.

U točki 20. iza riječi: »radnici« dodaju se riječi: »i radnici koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja«.

U točki 24. iza riječi: »članka 86.« dodaju se riječi: »stavka 2.«.

Članak 18.

U članku 94. stavku 1. točki 4. iza riječi: »osposobljenost« zarez i riječi: »psihofizičke karakteristike i ovisnosti od alkohola i droga« brišu se.

U točki 5. iza riječi: »osposobljenosti« zarez i riječi: »psihofizičkih karakteristika i ovisnosti o alkoholu i drogama« brišu se.

Članak 19.

U članku 95. stavku 2. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i o tome obavijestiti Europsku komisiju«.

Članak 20.

Članak 100. briše se.

Članak 21.

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško obvezan je svoj statut uskladiti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 22.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 23.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 24.

Vijeće za nuklearnu sigurnost osnovano na temelju članka 25. Zakona o nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 173/03.) prestaje s radom na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-01/33

Zagreb, 27. ožujka 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.