Uredba o izmjenama Uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

NN 40/2015 (10.4.2015.), Uredba o izmjenama Uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

824

Na temelju članka 66. stavka 10. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013 i 1/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O USTROJSTVU I NAČINU RADA ODBORA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Članak 1.

U Uredbi o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu (»Narodne novine«, broj 8/2006), u članku 2. stavku 1. riječ: »šest« zamjenjuje se riječju: »deset«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Odbora zastupa i predstavlja Odbor, organizira rad Odbora, raspoređuje zaprimljene predmete u rad članovima Odbora, brine za usklađivanje prakse Odbora, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovom Uredbom.

S ciljem ujednačavanja postupanja i prakse Odbora, Predsjednik Odbora po potrebi saziva sjednice Odbora ako u radu članova uoči nejednako postupanje, postupanje protivno propisima ili odstupanje od ustaljene prakse. Kada član Odbora uoči navedene okolnosti, o tome će obavijestiti predsjednika Odbora.

Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Odbora većinom glasova svih članova Odbora obvezno je za sve članove Odbora.«.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Postupak povodom žalbe provodi član Odbora kao ovlašteni voditelj postupka.

Ovlaštenog voditelja postupka određuje predsjednik Odbora. Predsjednik Odbora ne može sebe odrediti za voditelja postupka.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 10. i članak 10. brišu se.

Članak 5.

Naslov iznad članka 11. i članak 11. brišu se.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Rješenja Odbora donosi predsjednik Odbora.

Ako predsjednik Odbora nije suglasan s predloženim nacrtom rješenja, o prijedlogu rješenja odlučuje Odbor većinom glasova članova prisutnih na sjednici Odbora.

Sjednice Odbora održavaju se u pravilu jednom tjedno. Član Odbora ne može se suzdržati od glasanja na sjednici Odbora.

O radu Odbora vodi se zapisnik.«.

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Odbor je dužan o svom radu dvaput godišnje izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.«.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/29

Urbroj: 50301-09/06-15-2

Zagreb, 9. travnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

40 10.04.2015 Uredba o izmjenama Uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu