Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja pješačkog mosta na Velikom jezeru u Nacionalnom parku Mljet

NN 40/2015 (10.4.2015.), Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja pješačkog mosta na Velikom jezeru u Nacionalnom parku Mljet

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

827

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I KORIŠTENJA PJEŠAČKOG MOSTA NA VELIKOM JEZERU U NACIONALNOM PARKU MLJET

I.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju zahtjeva javne ustanove »Nacionalni park Mljet« (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), daje istom koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja pješačkog mosta na Velikom jezeru u Nacionalnom parku Mljet, a u skladu s Lokacijskom dozvolom izdanom od Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, klase: UP/I-350-05/11-01/61, urbroja: 2117/1-23/1-7-12-18, od 14. ožujka 2012. godine.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju obuhvaća u cijelosti katastarske čestice oznaka 48/165 i 362/14, obje k.o. Goveđari, ukupne površine 3.789 m2, a sve prema grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

III.

Davatelj koncesije daje na upotrebu pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 30 (trideset) godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke.

IV.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu, koristiti isključivo u svrhu izgradnje i korištenja pješačkog mosta na Velikom jezeru u Nacionalnom parku Mljet, a prema namjeni koncesije.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne dužem od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornoga uređenja i gradnje, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša i prirode.

V.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugoga bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VI.

Za korištenje pomorskog dobra navedenoga u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu u iznosu od 5,00 kuna po m2 zauzete površine pomorskog dobra, odnosno 18.945,00 kuna godišnje.

Koncesijska naknada iz stavka 1. ove točke plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja,

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

VII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, u roku 60 (šezdeset) dana od dana donošenja ove Odluke.

VIII.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti zadužnice u korist Republike Hrvatske – Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 37.890,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

IX.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Splitu, u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/126

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 9. travnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.