Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka

NN 40/2015 (10.4.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

830

Na temelju članaka 16. i 21. Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine«, br. 44/96, 78/99, 127/2000, 92/2005, 85/2008 i 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine, donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA OSNIVANJE SLOBODNE ZONE LUKE RIJEKA

I.

U Odluci o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka (»Narodne novine«, br. 63/97, 62/2002, 83/2003, 67/2009, 78/2013, 90/2013 i 20/2014), u točki II. stavku 1. u poglavlju pod nazivom »Bazen Rijeka«, podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– čiji kopneni dio obuhvaća sljedeće katastarske čestice k.o. Stari Grad: k.č.br. 3329/1, 3344, 3345, 3346, 3347, 3329/7, 3329/6, 3343, 3345, 3350, 3351, 3352, 3335/1, 3329/3, 3329/1, 3336, 3332/1, 3332/2, 3329/10, 3337, 3339, 3353/3, 3340, 3353/2, 3353/1, 3314, 3315, 3313, 3334, 3311/2, 3321/4, 3333, 3326/2, 3330/3, 3330/1, 3329/11, 3330/2, 3338, 3335/3, 3331, 3335/3, 3335/1, 3329/9, 3329/8, 3348, 3356/2, 3356/1, 3360, 3357, 3359, 3353/1, 3361/1, 3354, 3361/2, 3363/1, 3363/2, 3366, 3368/1, 3368/2, 3323/5, 3368/3, 3368/4, 3369, 3371, 3372, 3329,

– čiji kopneni dio obuhvaća dio katastarske čestice k.o. Stari Grad br.: 4126/3, granice područja definirane su točkama od 1. do 9., a koordinate detaljnih točaka iskazane su u metrima u Hrvatskom državnom koordinatnom sustavu:

Br. točke

Y

X

1.

5456203,09

5020434,13

2.

5456213,67

5020428,64

3.

5456227,91

5020421,75

4.

5456245,74

5020412,91

5.

5456250,93

5020410,33

6.

5456258,43

5020425,35

7.

5456223,07

5020442,63

8.

5456225,00

5020446,95

9.

5456212,65

5020453,24

«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/124

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 9. travnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

40 10.04.2015 Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka