Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijela k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "otok Sv. Katarina - Monumenti"

NN 40/2015 (10.4.2015.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijela k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera - "otok Sv. Katarina - Monumenti"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

831

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKA POSEBNE NAMJENE: 1) »LUKA NAUTIČKOG TURIZMA – SVETA KATARINA« NA DIJELU k.o. PULA I DIJELU k.o. ŠTINJAN; I 2) »LUKA 2« NA DIJELU k.o. ŠTINJAN NA LOKACIJI RAZVOJNOG PROGRAMA BRIJUNI RIVIJERA — »OTOK SV. KATARINA – MONUMENTI«

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) »Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – »otok Sv. Katarina – Monumenti« (»Narodne novine«, broj 44/2012), naziv Odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) »Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – »otok Sv. Katarina – Monumenti« i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja«.

II.

U točki I. Odluke riječi: »Kermas Vod Četiri d.o.o.« zamjenjuje se riječima: »Kermas Istra d.o.o.«.

III.

Iza točke II. dodaje se točka II.a koja glasi:

»II.a

Nekretnine na poluotoku Sv. Katarina – Monumenti koje su zbog izmjene dokumenata prostornoga uređenja isključene iz lučkog područja i obuhvata luke, ostaju predmet koncesije kao pomorsko dobro izvan lučkog područja i to dok traje koncesija za luke.

U slučaju bilo kakve promjene pravnog režima nekretnina koje su isključene iz lučkog područja, koncesionar se obvezuje ove nekretnine nastaviti koristiti na način koji će odgovarati tom pravnom režimu, sukladno odluci koju će donijeti Vlada Republike Hrvatske i to za razdoblje sve dok traje koncesija za luke koje su predmet ove Odluke.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru na pomorskom dobru iz stavka 1. ove točke.«.

IV.

U točki III. stavku 1. iza riječi: »na dijelu k.o. Štinjan« dodaju se riječi: »i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra«.

U stavku 2. iza broja: »5A/2008« dodaju se zarez i riječi: »12/2012, 5/2014 i 8/2014 – pročišćeni tekst«.

U stavku 3. riječi: »5 (pet)« zamjenjuju se riječima: »6 (šest)«.

V.

U točki IV. stavku 1. iza riječi: »turizma« dodaju se riječi: »i pomorsko dobro«.

VI.

U točki V. iza broja: »II.« dodaju se riječi: »i II.a«.

VII.

U točki VI. iza broja: »II.« dodaju se riječi: »i II.a«.

VIII.

U točki VII. iza broja: »II.« dodaju se riječi: »i II.a«.

IX.

U točki VIII. stavku 1. riječi: »3 (tri)« zamjenjuju se riječima: »4 (četiri)«.

U stavku 2. riječi: »3 (tri)« zamjenjuju se riječima: »4 (četiri)«.

X.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi uporabnu dozvolu, garanciju banke radi dobrog izvršenja posla i lokacijske dozvole u rokovima propisanim ovom Odlukom, gubi sva prava stečena Odlukom o koncesiji, te je dužan predati Davatelju koncesije svu tehničku dokumentaciju potrebnu za dovršetak izgradnje luke, kao i lokacijske dozvole i građevinsku dozvolu, bez prava na naknadu.

XI.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci, u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/116

Urbroj: 50301-05/18-15-5

Zagreb, 9. travnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.