Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN 41/2015 (14.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

837

Na temelju članka 128. stavka 1. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj 79/2014) u članku 1. stavku 2. iza riječi: »planom« dodaju se riječi: »ili na drugi način protivno prostornom planu«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka glavni projekt za završavanje nezavršene zgrade, odnosno nezavršenog dijela zgrade, stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju u okviru ozakonjenih gabarita te za izvođenje na istoj fasade i ravnog, kosog ili zaobljenog krova bez nadozida, može se izraditi protivno prostornom planu.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »postojeće zgrade« dodaju se riječi: »,odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje,«.

Članak 3.

U članku 3. podstavku 3. na kraju alineje 2. umjesto točke sa zarezom stavlja se zarez.

Iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

»– dodaju novi unutarnji prozori, vrata i drugi otvori u nenosivom pregradnom zidu;«.

U podstavku 8. riječ: »Građevnoj« zamjenjuje se riječju: »Na građevnoj«.

U podstavku 9. na kraju alineje 6. umjesto točke stavlja se točka sa zarezom.

Iza podstavka 9. dodaje se podstavak 10. koji glasi:

»10. Na postojećoj zgradi koja nema više od tri stana, odnosno tri funkcionalne jedinice ili građevinsku (bruto) površinu koja nije veća od 600 m2, a kojima se:

– dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade ili su dio tehničkog sustava zgrade, kao što su prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, hidroizolacija, oprema, odnosno postrojenje za grijanje, hlađenje ili ventilaciju, te za automatsko upravljanje, regulaciju i daljinsko praćenje potrošnje energije ili vode, vodovod i kanalizacija, plinske i elektroinstalacije,

– postojeći sustav grijanja i zagrijavanja potrošne tople vode zamjenjuje sustavom koji je riješen iskorištavanjem toplinske energije tla primjenom dizalica topline čiji podzemni izmjenjivači topline ne prelaze na susjedne čestice,

– postavlja sustav sunčanih kolektora u svrhu proizvodnje toplinske energije za potrebe te građevine.«.

Članak 4.

U članku 4. podstavku 1. iza riječi: »postojeće zgrade« dodaju se riječi: »,odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje,«.

U podstavku 17. riječi: »oglasne površine veće od 12 m2« zamjenjuju se riječima: »,ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije«.

Članak 5.

U članku 5. podstavku 3. na kraju alineje 3. umjesto točke sa zarezom stavlja se zarez.

Iza alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi:

»– dodaju novi vanjski i unutarnji prozori, vrata i drugi otvori u nosivim zidovima;«.

Podstavci 8., 9., 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»8. Na postojećoj zgradi, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije, a kojima se:

– dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade ili su dio tehničkog sustava zgrade, kao što su prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, hidroizolacija, oprema, odnosno postrojenje za grijanje, hlađenje ili ventilaciju, te za automatsko upravljanje, regulaciju i daljinsko praćenje potrošnje energije ili vode, vodovod i kanalizacija, plinske i elektroinstalacije,

– postojeći sustav grijanja i zagrijavanja potrošne tople vode zamjenjuje sustavom koji je riješen iskorištavanjem toplinske energije tla primjenom dizalica topline čiji podzemni izmjenjivači topline ne prelaze na susjedne čestice,

– postavlja sustav sunčanih kolektora u svrhu proizvodnje toplinske energije za potrebe te građevine;

9. Na postojećoj građevini priključenoj na elektroenergetsku mrežu kojim se postavlja sustav fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje električne energije s pripadajućim razdjelnim ormarom i sustavom priključenja na javnu mrežu za predaju energije u mrežu;

10. Na postojećoj građevini kojim se postavlja sustav fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje električne energije za potrebe te građevine bez mogućnosti predaje energije u mrežu;

11. U svrhu drenaže na građevnoj čestici postojeće građevine;«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/15-04/2

Urbroj: 531-01-15-1

Zagreb, 3. travnja 2015.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.