Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

NN 41/2015 (14.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

838

Na temelju članka 133. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZNOM SADRŽAJU IDEJNOG PROJEKTA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta (»Narodne novine«, broj 55/2014) u članku 18. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Osim ispisanog popisa koordinata lomnih točaka, uz idejni projekt prilaže se i elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka i lomne točke iz stavaka 2. i 3. ovoga članka u »gml« formatu na prikladnom nosaču podataka.«.

Članak 2.

U članku 25. riječi: »1. srpnja 2015.« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja 2016.«, iza riječi: »postupke« dodaje se riječ: »izdavanja«, a riječi: »koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove prostornoga uređenje, odnosno 1. srpnja 2016. godine za postupke lokacijskih dozvola koje izdaje upravno tijelo« brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/15-04/1

Urbroj: 531-01-15-1

Zagreb, 1. travnja 2015.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.