Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

NN 41/2015 (14.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

839

Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine«, broj 64/2014) u članku 45. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Glavni projekt zgrade izrađen za potrebe energetske obnove zgrade za koju se ne izdaje akt kojim se odobrava građenje, smatra se izrađenim u skladu s važećim tehničkim propisom kojim se uređuju tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u zgradama ako je izrađen u skladu s tehničkim propisom koji je bio na snazi na dan pokretanja postupka javne nabave za energetsku uslugu.«.

Članak 2.

U članku 46. riječi: »1. srpnja 2015.« zamjenjuju se riječima: »1. srpnja 2016.«, iza riječi: »postupke« dodaje se riječ: »izdavanja«, a riječi: » koje izdaje Ministarstvo, odnosno 1. srpnja 2016. godine za postupke građevinskih dozvola koje izdaje upravno tijelo« brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/15-04/6

Urbroj: 531-01-15-1

Zagreb, 1. travnja 2015.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.