Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 41/2015 (14.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

840

Na osnovi članka 24. stavka 3., a u svezi s člankom 157. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 82. sjednici održanoj 31. ožujka 2015. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12.– ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13. – ispravak, 129/13., 136/13., 141/13. – ispravak, 154/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 22/14. – ispravak, 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., 149/14., 17/15. i 29/15. – u daljnjem tekstu: Pravilnik) iza članka 6. dodaju se članci 6.a i 6.b koji glase:

»Članak 6.a

U Republici Hrvatskoj može se izdati pomagalo koje ima odobrenje za stavljanje u promet u skladu s odredbama Zakona o medicinskim proizvodima, na osnovi potvrde o pomagalu koju je propisala ovlaštena osoba iz druge države članice Europske unije.

Članak 6.b

Potvrda o pomagalu propisana od strane odgovorne ovlaštene osobe za propisivanje pomagala iz druge države članice Europske unije treba sadržavati najmanje:

1. Podatke o osiguranoj osobi iz druge države članice Europske unije:

– ime i prezime,

– datum rođenja.

2. Podatke o potvrdi o pomagalu:

– datum propisivanja potvrde

3. Podatke o ovlaštenoj osobi iz druge države članice Europske unije koja je potvrdu propisala:

– ime i prezime,

– stručna kvalifikacija,

– adresa na radnom mjestu uključujući i državu članicu Europske unije,

– kontakt (e-adresa, broj telefona ili telefaksa s međunarodnim predbrojem),

– potpis (pisani ili elektronički).

4. Podatke o propisanom pomagalu:

– naziv pomagala (međunarodno uobičajeno ime – definirano člankom 1 Direktive 2001/83/EK Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2011. o Zajedničkom zakonu vezano za medicinske proizvode),

– zaštićeno ime (brand name) ako:

– je propisano pomagalo biološki medicinski proizvod kao što je definirano u točki 3.2.1.1. (b) Dodatka I (Dio I) Direktive 2001/83 ili

– ako ga ovlaštena osoba koja ga je propisala smatra medicinski nužnim (obvezno je kratko navesti razlog koji opravdava upotrebu zaštićenog imena – brand name)

– oblik pomagala (jedinica mjere),

– količina, način primjene.«

Članak 2.

Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. mijenja se, tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

U članku 16. stavku 1. Pravilnika brojka: »19.« zamjenjuje se brojkom: »22«, brojka: »12« brojkom: »9«, a brojka: »18« brojkom: »12«.

Članak 4.

U članku 78. stavku 2. Pravilnika riječi: »Pravilnikom o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje« zamjenjuju se riječima: »Pravilnikom o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.«

Članak 5.

U članku 82. Pravilnika riječi: »Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje« zamjenjuju se riječima: »Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/15-01/76

Urbroj: 338-01-01-15-01

Zagreb, 31. ožujka 2015.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.


ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

41 14.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 41 14.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima