Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika

NN 42/2015 (15.4.2015.), Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika

42 15.04.2015 Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

851

Na temelju članka 211. stavaka 4. i 5. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/2008, 76/2009, 80/2011, 91/2012, 143/2012, 56/2013, 145/2013 i 152/2014) ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra zdravlja donosi

PRAVILNIK

O USTROJSTVU I NAČINU VOĐENJA ZBIRKI S AUTOMATSKOM OBRADOM PODATAKA O UTVRĐIVANJU ISTOVJETNOSTI OSUMNJIČENIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se ustrojstvo, sadržaj i način vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika te način korištenja podacima iz tih zbirki.

Članak 2.

U Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ustrojavaju se zbirke podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika (u daljnjem tekstu: zbirke).

Zbirke iz stavka 1. ovoga članka su:

1. Zbirka papilarnih linija,

2. Zbirka podataka prikupljenih molekularno-genetskom analizom.

Voditelj zbirki iz stavka 2. ovoga članka je Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«.

Članak 3.

Zbirka papilarnih linija sadrži:

– naziv tijela nadležnog za unos podataka, mjesto i vrijeme uzimanja otisaka papilarnih linija (daktiloskopiranja),

– otiske papilarnih linija osumnjičenih osoba,

– tragove papilarnih linija izuzetih s mjesta događaja, podatke o mjestu njihovog pronalaska, načinu izazivanja i fiksiranja te ime, prezime i potpis policijskog službenika koji je pronašao, izazvao i fiksirao trag,

– naziv kaznenog djela za koje je osoba osumnjičena,

– podatke o daktiloskopiranoj osobi: ime i prezime, datum rođenja, mjesto rođenja, općina i država rođenja, državljanstvo, ime oca i majke, djevojačko prezime majke, prebivalište, ime partnera/bračnog druga, ime i godina rođenja djece, lažno ime, nadimak, posebne sklonosti, poznavanje stranih jezika, spol, osobiti osobni znaci, potpis daktiloskopirane osobe, isprava u koju je izvršen uvid radi provjere identiteta i njezin broj, matični broj, osobni identifikacijski broj, evidencijski broj (za stranca),

– signaletičke fotografije osumnjičene osobe s osobnim opisom,

– mjesto i vrijeme unosa podataka te AFIS (Automatic Fingerprint Indentification System) i ID broj.

– ime i prezime policijskog službenika koji je daktiloskopirao osobu, ime i prezime policijskog službenika koji je unio podatke u zbirku te ime i prezime policijskog službenika koji je kontrolirao kvalitetu izuzetih otisaka.

Članak 4.

Zbirka papilarnih linija vodi se u kartoteci.

Podaci iz zbirke papilarnih linija koji se vode u digitalnom obliku (Automatic Fingerprint Indentification System – AFIS) su:

– otisci papilarnih linija osumnjičenih osoba,

– podaci o daktiloskopiranoj osobi: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, nacionalnost i spol,

– naziv kaznenog djela za koje je osoba osumnjičena i vrijeme počinjenja kaznenog djela,

– AFIS broj i ID broj,

– tragovi papilarnih linija izuzetih s mjesta događaja.

Članak 5.

Zbirka podataka prikupljenih molekularno-genetskom analizom sadrži:

– DNK profil osumnjičene osobe,

– podatak o tipu nespornog biološkog uzorka (krv ili bris bukalne sluznice),

– podatke o osobi kojoj je izuzet nesporni uzorak radi molekularno-genetske analize i to: ime i prezime, datum rođenja, matični broj i osobni identifikacijski broj.

Zbirka iz stavka 1. ovog članka vodi se u digitalnom obliku na sustavu CODIS (Combined DNA Index System).

Članak 6.

Podaci se u zbirke iz članka 2. ovoga Pravilnika unose odmah nakon prikupljanja i obrade.

Ovlaštenje za unos podataka u zbirke iz članka 2. ovog Pravilnika, njihovo brisanje i ažuriranje imaju policijski službenici koje odredi načelnik Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«.

Članak 7.

U cilju zaštite podataka sadržanih u zbirkama iz ovog Pravilnika, o svakom pristupu zbirci odnosno podacima vode se bilješke (logovi). Bilješke se koriste radi naknadnog utvrđivanja zakonite uporabe podataka i smiju se koristiti samo za navedenu svrhu.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika (»Narodne novine« broj 157/2009).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-89562/4-2015.

Zagreb, 9. travnja 2015.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.