Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

NN 43/2015 (17.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

43 17.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

878

Na temelju članka 20. stavka 9. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014, 118/2014 i 154/2014), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu (»Narodne novine« broj 112/2014) u članku 2., stavak 3. mijenja se i glasi:

»Stručnjak zaštite na radu koji kod poslodavca obavlja poslove zaštite na radu, odnosno poslodavac koji sam obavlja poslove zaštite na radu mora imati odgovarajuće obrazovanje iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili iz drugog područja koje odgovara djelatnosti poslodavca.«

Članak 2.

U članku 3., stavak 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»posjeduje uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Stručnjak zaštite na radu II. stupnja je osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) i koja:

1) je položila opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili

2) ima priznat status stručnjaka zaštite na radu.«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika poslove zaštite na radu može obavljati on sam ili njegov ovlaštenik, ako:

1) ispunjava uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja iz članka 3. ovoga Pravilnika, ili

2) je stekao potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom redovnog školovanja, ili

3) je položio državni stručni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojima je obuhvaćena i materija zaštite na radu, ili

4) je položio majstorski ispit u djelatnosti koju obavlja, u kojemu je bila obuhvaćena i zaštita na radu.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 1., iza riječi: »poslodavac« dodaju se riječi: »zbog objektivnih i opravdanih razloga«

Iza stavka 1., dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Objektivnim i opravdanim razlogom za ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom smatra se jedan od sljedećih razloga:

1) započinjanje obavljana djelatnosti, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad je za poslodavca nastupila obveza primjene propisa zaštite na radu,

2) nepredvidivi razlozi (smrt, otkaz i sl.) zbog kojih poslodavac privremeno ostane bez stručnjaka zaštite na radu, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad su nastupili ti razlozi,

3) ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 249 radnika među radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme nema radnika s potrebnom stručnom spremom za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,

4) ako poslodavac dodatno zapošljava radnike, sezonski ili privremeno ili koristi ustupljene radnike za privremeno obavljanje poslova, što povećava zahtjeve za obavljanje poslova zaštite na radu u skladu s ovim propisom, pri čemu takvo zapošljavanje ne traje duže od šest mjeseci neprekidno, a prekid kraći od dva mjeseca se ne smatra prekidom navedenog razdoblja.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

U članku 6., stavak 2., briše se.

Članak 6.

U članku 8., stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka ako kod poslodavca najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zaštite na radu obavljaju najmanje jedan stručnjaka zaštite na radu II. stupnja, a na svakih sljedećih 500 radnika, još najmanje po jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja.«.

Članak 7.

Iza članka 8., dodaje se članak 9. koji glasi:

»Članak 9.

Kada više poslodavaca koji posluju na istoj lokaciji međusobno ugovaraju organiziranje i provođenje zaštite na radu, pod pojmom iste lokacije smatra se poslovanje na istoj adresi ili poslovanje u istoj građevini odnosno u više različitih građevina (može značiti različite kućne brojeve) koje se nalaze u ograđenom prostoru (isti poslovni krug).«.

Dosadašnji članci 9., 10. i 11. postaju članci 10., 11. i 12.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/51

Urbroj: 524-03-02-01/1-15-1

Zagreb, 14. travnja 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.