Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase od 80/100 kg

NN 43/2015 (17.4.2015.), Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase od 80/100 kg

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

879

Na temelju članka 142. točke 1., 2. i 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE OVJESNE JEDRILICE, PARAJEDRILICE, PADOBRANA S POGONOM I JEDRILICE PRAZNE MASE
DO 80/100 KG

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

a) uvjeti i način upotrebe,

b) osposobljavanje, ispitivači, ispiti, dozvole, ovlaštenja i povlastice pilota, i

c) uvjeti kojima moraju udovoljiti pravne osobe odobrene za provođenje osposobljavanja pilota (u daljnjem tekstu: organizacija za osposobljavanje),

ovjesnih jedrilica, parajedrilica, padobrana s pogonom i jedrilica prazne mase do 80/100 kg (u daljnjem tekstu zrakoplovi).

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na inozemne zrakoplove kako je predviđeno ovim Pravilnikom.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

Pojmovi i kratice koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) AIC (Aeronautical Information Circular): Okružnica zrakoplovnih informacija,

(2) AIP (Aeronautical Information Publication): Zbornik zrakoplovnih informacija,

(3) Akrobatski let: namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu položaja, neuobičajen položaj ili neuobičajenu promjenu brzine leta zrakoplova, osim u slučajevima neuobičajenih položaja pri normalnom letenju ili pri osposobljavanju,

(4) Audit: dokumentiran proces utvrđivanja usklađenosti s primjenjivim propisima,

(5) DHV klasifikacija: klasifikacija letačkih karakteristika ovjesnih jedrilica s aspekta sigurnosti u skladu sa standardom certifikacije udruge pilota ovjesnih jedrilica Savezne Republike Njemačke (Deutscher Hängegleiterverband e.V. (DHV) ili ekvivalentom,

(6) DMSV klasifikacija: klasifikacija letačkih karakteristika padobrana s pogonom s aspekta sigurnosti u skladu sa standardom certifikacije udruge pilota ultralakih zrakoplova Savezne Republike Njemačke (Deutscher Ultraleichtflugverbandes (DULV) ili ekvivalentom,

(7) EN klasifikacija: klasifikacija letačkih karakteristika parajedrilica s aspekta sigurnosti u skladu sa standardom europske norme EN 926 ili ekvivalentom,

(8) Fédération Aéronautique Internationale (FAI): Svjetska federacija za sportsko zrakoplovstvo,

(9) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo: nadležno tijelo koje obavlja poslove sukladno odredbama ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Agencija),

(10) Jedrilice prazne mase do 80/100kg: jedrilice, uključujući one koje polijeću s nogu pilota, čija najveća masa kada su prazne ne smije biti veća od 80 kg ako se radi o jednosjedu, ili 100 kg ako se radi o dvosjedu (u daljnjem tekstu jedrilice 80/100 kg),

(11) Let na malim visinama: let tijekom kojeg se upravlja zrakoplovom do visine najviše 50 m iznad tla, a visinska razlika između uzletišta i sletišta nije veća od 150 m,

(12) Let na velikim visinama: let tijekom kojeg se upravlja bez ograničenja obzirom na visinu iznad tla i visinsku razliku između uzletišta i sletišta,

(13) Neklasificirani zrakoplov: zrakoplov koji nije klasificiran u skladu s nekim od standarda prepoznatih ovim Pravilnikom,

(14) Nesukladnost: odstupanje od primjenjivih propisa i procedura, kao i uvjeta odobrenja,

(15) NPPL/NCPL: nacionalna dozvola pilota,

(16) Ovjesna jedrilica: zrakoplov krute osnovne konstrukcije, bez motora:

a) kojim se upravlja isključivo premještanjem težišta, pri čemu su dozvoljene su dodatne pokretne aerodinamičke površine kojima se utječe na upravljivost ili otpor, ali samo ako na ovjesnu jedrilicu djeluju simetrično, a kojim pilot koristeći noge može sigurno uzletjeti i sletjeti u uvjetima bez vjetra,

b) kojim se primarno upravlja pokretnim aerodinamičkim površinama, a kojim pilot koristeći noge može sigurno uzletjeti i sletjeti u uvjetima bez vjetra,

c) čije karakteristike omogućavaju uzlijetanje i slijetanje uz pomoć nogu, ali pilot koristeći noge ne može sigurno uzletjeti i sletjeti u uvjetima bez vjetra, ili

d) kojim se primarno upravlja pokretnim aerodinamičkim površinama po uzdužnoj osi (nagibu), a kojim pilot koristeći noge može sigurno uzletjeti i sletjeti u uvjetima bez vjetra, pri čemu se pilot ne smije nalaziti unutar konstrukcije ili oplate ovjesne jedrilice, osim unutar sustava vezova i okvira za upravljanje,

(17) Ovjesna jedrilica s pomoćnim motorom: ovjesna jedrilica opremljena motorom kojom se uzlijeće uz pomoć nogu pilota,

(18) Ovlaštenje: dokaz o dodatnoj osposobljenosti pilota koje se upisuje u dozvolu, a koje može biti:

a) nastavnik letenja,

b) tandem pilot,

c) akrobatski pilot, i

d) pokusni pilot,

(19) PART-FCL: Aneks I Uredbe Europske komisije br. 1178/2011 kako je izmijenjena i dopunjena, kojim su određeni zahtjevi koji se odnose na stjecanje, izdavanje, produžavanje, obnavljanje dozvola i ovlaštenja letačkog osoblja te zahtjevi za polaganje teorijskih ispita za stjecanje dozvola i ovlaštenja,

(20) Padobran s pogonom: zrakoplov s podvozjem koji nema više od dva sjedala, uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamičkih reakcija na površinama koje nemaju krutu osnovnu konstrukciju, čija najveća dopuštena masa pri uzlijetanju (MTOM) nije veća od:

a) 300 kg za padobran s pogonom s jednim sjedalom,

b) 450 kg za padobran s pogonom s dva sjedala,

c) 315 kg za padobran s pogonom s jednim sjedalom opremljen padobranskim sustavom za spašavanje cijelog zrakoplova koji je montiran na strukturi zrakoplova, ili

d) 472,5 kg za padobran s pogonom s dva sjedala opremljen padobranskim sustavom za spašavanje cijelog zrakoplova koji je montiran na strukturi zrakoplova,

(21) Parajedrilica: zrakoplov koji nema krutu osnovnu konstrukciju, a kojim pilot koristeći noge može sigurno uzletjeti i sletjeti u uvjetima bez vjetra,

(22) Parajedrilica s pomoćnim motorom: parajedrilica opremljena motorom kojom se uzlijeće uz pomoć nogu pilota,

(23) Povlastica: dokaz o dodatnoj osposobljenosti pilota koje se upisuje u dozvolu, a koja može biti:

a) uzlijetanje s brda,

b) uzlijetanje uređajima i sustavima sa zemlje,

c) uzlijetanje u aerozaprezi, i

d) uzlijetanje pomoćnim motorom,

(24) Provjera praktične osposobljenosti: provjera osposobljenosti u letu radi stjecanja dozvole ili ovlaštenja, kao i provjere osposobljenosti za provođenje osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja. Provjera može uključivati i usmeno ispitivanje ako ispitivač smatra potrebnim,

(25) Provjera stručnosti: provjera u letu radi produženja valjanosti ovlaštenja, kao i stjecanja hrvatske dozvole ili ovlaštenja temeljem inozemne dozvole i ovlaštenja. Provjera može uključivati i usmeno ispitivanje ako ispitivač smatra potrebnim,

(26) Prelet: let zrakoplovom od početne do završne točke rute korištenjem uzlaznih zračnih strujanja i navigacijskih postupaka,

(27) Rukovoditelj letenja: osoba odgovorna za pripremu i rukovođenje organiziranog letenja,

(28) Silabus: sadržaj teorijskog i praktičnog osposobljavanja koji objavljuje Agencija, prema kojem se razrađuje program osposobljavanja,

(29) SIV/SIF: trening simulacija incidentnih situacija tijekom leta (»Simulation d’ Incident de Vol/Simulated Incident sin Flight«),

(30) Tandem zrakoplov: zrakoplov namijenjen za istodobno letenje dvije ili više osoba,

(31) Učenik: osoba koja se osposobljava za stjecanje dozvole, ovlaštenja ili povlastice.

DIO DRUGI
UVJETI I NAČIN UPOTREBE ZRAKOPLOVA

Opće odredbe

Članak 3.

(1) Let zrakoplovom mora se izvoditi na način da se svaka faza leta odvija na području, visinama, brzinama, kao i u okolnostima koje u slučaju nužde osiguravaju sigurno prisilno slijetanje, a da se pritom ne ugrožavaju osobe i imovina na tlu.

(2) Pilot i učenik odgovorni su za sigurno izvođenje leta.

(3) Pilot i učenik smiju upotrebljavati zrakoplov samo u skladu s uputama proizvođača.

(4) Pilot i učenik upotrebljavaju zrakoplov na vlastitu odgovornost.

(5) Pilot je odgovoran za sigurnost putnika tijekom:

a) pripreme za let, i

b) izvođenja leta.

(6) Nastavnik letenja je odgovoran osigurati sve potrebne uvjete i informacije neophodne za sigurno izvođenje leta učenika.

(7) Odobrenje za izvanaerodromsko slijetanje i uzlijetanje zrakoplovom nije potrebno.

Pravo upravljanja zrakoplovom

Članak 4.

(1) Pilot smije upravljati zrakoplovom u skladu s:

a) dozvolom, ovlaštenjima i povlasticama upisanim u dozvolu i ako posjeduje valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti u skladu s posebnim propisom (u daljnjem tekstu: certifikat o zdravstvenoj sposobnosti), ili

b) dozvolom i ovlaštenjima izdanim u inozemstvu i ako posjeduje valjan dokaz o zdravstvenoj sposobnosti u skladu s propisima države koja je izdala dozvolu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka zrakoplovom smije upravljati učenik pod nadzorom nastavnika letenja.

Prava s obzirom na kategoriju dozvole

Članak 5.

(1) Imatelj dozvole pilota ovjesne jedrilice smije upravljati ovjesnom jedrilicom u skladu sa sljedećim uvjetima:

(2) Imatelj dozvole pilota parajedrilice smije upravljati parajedrilicom u skladu sa sljedećim uvjetima:

(3) Imatelj dozvole pilota padobrana s pogonom smije upravljati padobranom s pogonom u skladu sa sljedećim uvjetima:

Letenje s putnikom

Članak 6.

(1) Tandem pilot mora informirati putnika i roditelja ili staratelja ako je putnik mlađi od 18 godina o:

a) postojanju ili nepostojanju police osiguranja koja pokriva rizik od štete nanesene putniku,

b) standardnim postupcima, i

c) prinudnim postupcima u slučaju nužde.

(2) Tandem pilot ne smije izvoditi let s putnikom ako:

a) ne posjeduje potpisanu izjavu kojom putnik, odnosno roditelj ili staratelj ako je putnik mlađi od 18 godina, potvrđuje da je upoznat sa svim informacijama propisanim stavkom 1. ovoga članka te da je suglasan za izvođenje leta,

b) sumnja da je putnik pod utjecajem alkohola, droga i drugih psihoaktivnih sredstava, i

c) postoji bilo koji drugi razlog koji bi mogao negativno utjecati na sigurnost.

(3) Tandem pilot mora izraditi i dokumentirati proceduru o načinu i sadržaju informiranja putnika, a koja može biti izrađena u formi liste provjere.

Korištenje prava dodijeljenih ovlaštenjem tandem pilota

Članak 7.

(1) Pilot smije koristiti prava dodijeljena ovlaštenjem tandem pilota samo ako je u zadnja 24 mjeseca obavio najmanje 10 letova tandem zrakoplovom.

(2) Ako pilot ne ispuni uvjete iz stavka 1. ovoga članka, prije ponovnog korištenja prava dodijeljenih ovlaštenjem tandem pilota mora obaviti 2 leta tandem zrakoplovom s nastavnikom letenja koji ima upisano ovlaštenje tandem pilot.

Obavezna oprema

Članak 8.

(1) Osoba koja leti zrakoplovom mora nositi zaštitnu kacigu.

(2) Pilot mora imati uređaj za mjerenje visine za letove na visinama višim od 150 metara iznad tla.

(3) Za letove na visinama višim od 150 metara iznad tla, padobranom za spašavanje moraju biti opremljeni:

a) zrakoplov, ili

b) osoba koja leti zrakoplovom.

Održavanje

Članak 9.

(1) Zrakoplov se mora održavati u skladu s uputama proizvođača.

(2) Zrakoplov smije održavati:

Obaveza nošenja dokumenata

Članak 10.

(1) Učenik tijekom osposobljavanja letovima s velikih visina sa sobom mora imati sljedeće dokumente:

a) identifikacijski dokument sa slikom,

b) valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti, i

c) dokaz o tehničkoj ispravnosti zrakoplova.

(2) Pilot tijekom leta zrakoplovom sa sobom mora imati sljedeće dokumente:

a) dozvolu pilota,

b) identifikacijski dokument sa slikom,

c) valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti,

d) dokaz o tehničkoj ispravnosti zrakoplova.

(3) Uz dokumente iz stavka 2. ovoga članka, tandem pilot sa sobom mora imati sljedeće dokumente:

a) proceduru o načinu i sadržaju informiranja putnika, i

b) potpisanu izjavu iz članka 8. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika.

Evidencija letova

Članak 11.

(1) Pilot je obavezan voditi evidenciju letova koja sadrži najmanje:

a) osobne podatke pilota,

b) ukupan nalet, i

c) za svaki pojedini let:

1. datum leta,

2. mjesto uzlijetanja,

3. tip zrakoplova,

4. ukupno vrijeme leta,

5. udaljenost i vrstu preleta.

(2) Tandem pilot mora dodatno:

a) naznačiti letenje s putnikom za svaki pojedini let, i

b) voditi evidenciju o ukupnom naletu ostvarenom tandem zrakoplovom.

Čuvanje dokumentacije o izvođenju letova s putnikom

Članak 12.

Tandem pilot mora čuvati izjavu iz članka 8. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika najmanje 6 mjeseci od datuma izvođenja leta.

DIO TREĆI
OSPOSOBLJAVANJE, ISPITIVAČI, ISPITI, DOZVOLE, OVLAŠTENJA I POVLASTICE

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

Zahtjev

Članak 13.

Zahtjev i dokazi o udovoljavanju uvjetima za stjecanje dozvole, ovlaštenja i povlastice, produženje i obnavljanje valjanosti ovlaštenja te za stjecanje odobrenja ispitivača, podnosi se Agenciji na obrascu i na način kako je to propisala Agencija.

Osposobljavanje

Članak 14.

(1) Osposobljavanje za stjecanje dozvole, ovlaštenja ili povlastice smije provoditi organizacija za osposobljavanje.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Agencija može prihvatiti osposobljavanje od strane proizvođača zrakoplova za stjecanje ovlaštenja:

a) tandem pilot,

b) akrobatski pilot, i

c) pokusni pilot.

Provjera praktične osposobljenosti i provjera stručnosti

Članak 15.

(1) Provjera se mora provoditi prema odgovarajućoj listi provjere koju propisuje i objavljuje Agencija.

(2) Provjera praktične osposobljenosti mora se provoditi na tipu zrakoplova kojim je provedeno osposobljavanje.

(3) Provjera je podijeljena u sekcije koje omogućuju provjeru provođenja pripreme za let i izvođenja leta.

(4) Sekcija se smatra položenom ako su položene sve stavke sekcije.

(5) Ako samo jedna sekcija nije položena, dozvoljeno je jedno ponavljanje polaganja te sekcije.

(6) Ispitivač mora prekinuti provedbu provjere ako je ugrožena sigurnost ili je moguće ugrožavanje sigurnosti daljnjim provođenjem provjere.

(7) U slučaju prekida provjere iz razloga koje ispitivač:

a) smatra opravdanim, na sljedećoj provjeri ocjenjuju se samo sekcije koje u prethodnoj provjeri nisu bile provedene u cijelosti, i

b) ne smatra opravdanim, provjera nije položena.

(8) Ako se provjera praktične osposobljenosti ne položi iz dva uzastopna pokušaja, prije sljedećeg pristupanja provjeri mora se obaviti dodatno osposobljavanje u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje prema pisanoj preporuci ispitivača.

(9) Ako se provjera provodi uzlijetanjem s brda provjeru provode dva ispitivača, pri čemu jedan ispitivač provodi provjeru na mjestu uzlijetanja, a drugi na mjestu slijetanja.

Stjecanje povlastice za drugi način uzlijetanja

Članak 16.

Uvjet za stjecanje povlastice za drugi način uzlijetanja je potvrda o završenom osposobljavanju.

Izdavanje dozvole, ovlaštenja ili povlastice

Članak 17.

(1) Agencija će izdati dozvolu, ovlaštenje ili povlasticu na obrascu iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika kada se ispune uvjeti za stjecanje dozvole, ovlaštenja ili povlastice.

(2) Dozvola, ovlaštenja i povlastice izdaju se bez ograničenja roka valjanosti.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ovlaštenje nastavnika letenja izdaje se s rokom valjanosti od 4 godine.

Stjecanje dozvole ili ovlaštenja temeljem neke druge dozvole ili ovlaštenja

Članak 18.

(1) Uvjeti za stjecanje dozvole ili ovlaštenja temeljem neke druge dozvole ili ovlaštenja izdanih u skladu s ovim Pravilnikom propisani su u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Uvjeti za stjecanje dozvole ili ovlaštenja temeljem dozvole ili ovlaštenja izdanih u skladu s PART-FCL-om, ili temeljem nacionalne dozvole, dozvole i ovlaštenja pilota jedrilice, pilota balona, pilota sportsko rekreativnog zrakoplova i padobranca propisani su u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

Stjecanje dozvole, ovlaštenja ili povlastice temeljem inozemne dozvole, ovlaštenja ili povlastice

Članak 19.

(1) Uvjeti za stjecanje dozvole temeljem valjane inozemne dozvole pilota zrakoplova su:

a) ukupan nalet i broj letova potrebnih za stjecanje dozvole, kako je propisano ovim Pravilnikom,

b) ispit iz predmeta zrakoplovni propisi,

c) valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti, i

d) provjera stručnosti s ispitivačem.

(2) Uvjeti za stjecanje ovlaštenja ili povlastice temeljem valjanog inozemnog ovlaštenja ili povlastice zrakoplova su:

a) dozvola pilota izdana u skladu s ovim Pravilnikom,

b) ukupan nalet i broj letova potrebnih za stjecanje ovlaštenja, kako je propisano ovim Pravilnikom, i

c) provjera stručnosti s ispitivačem.

Stjecanje dozvole pilota padobrana s pogonom temeljem iskustva

Članak 20.

Uvjeti za stjecanje dozvole pilota padobrana s pogonom temeljem iskustva su:

GLAVA II.
DOZVOLA KATEGORIJE A

Uvjeti za stjecanje dozvole kategorije A

Članak 21.

Uvjeti za stjecanje dozvole kategorije A su:

a) potvrda o završenom osposobljavanju,

b) provjera praktične osposobljenosti, i

c) valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti.

Opće odredbe

Članak 22.

(1) Organizacija za osposobljavanje smije započeti osposobljavanje maloljetne osobe samo uz potpisanu suglasnost roditelja, odnosno staratelja.

(2) Osposobljavanje letovima s velikih visina je dozvoljeno ako učenik:

a) posjeduje valjan certifikat o zdravstvenoj sposobnosti, i

b) ima više od 15 godina starosti.

Teorijsko osposobljavanje

Članak 23.

(1) Teorijsko osposobljavanje mora obuhvatiti sljedeće predmete:

a) teorija letenja,

b) tehnika letenja,

c) teorija i tehnika jedrenja,

d) pružanje prve pomoći,

e) opasne situacije i izvanredni postupci,

f) konstrukcije i održavanje,

g) meteorologija, i

h) pravila i propisi.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, teorijsko osposobljavanje pilota padobrana s pogonom mora obuhvatiti sljedeće predmete:

a) teorija letenja,

b) tehnika letenja,

c) osnove navigacije,

d) pružanje prve pomoći,

e) opasne situacije i izvanredni postupci,

f) konstrukcije i održavanje,

g) meteorologija, i

h) pravila i propisi.

(3) Teorijsko osposobljavanje se mora završiti najkasnije prije početka praktičnog osposobljavanja letovima s velikih visina.

GLAVA III.
DOZVOLA KATEGORIJE B

Uvjeti za stjecanje dozvole kategorije B

Članak 24.

(1) Uvjeti za stjecanje dozvole kategorije B su:

a) posjedovanje dozvole kategorije A,

b) posjedovanje potvrde o završenom osposobljavanju, i

c) ostvaren ukupan nalet od najmanje 50 sati.

(2) Dodatno, za stjecanje dozvole kategorije B pilota parajedrilice mora se obaviti trening simulacija incidentnih situacija tokom leta (SIV) koji se sastoji od najmanje sljedećih manevara:

a) upravljanje napadnim kutom (»pitch/pendulum control«),

b) asimetrično (jednostrano) zatvaranje (»asymmetric collapse«),

c) frontalno zatvaranje (»front collapse«),

d) B-zastoj (»B-line stall«), ako je primjenjivo,

e) potpuni zastoj (»full stall«),

f) spiralno propadanje (»spiral«),

Teorijsko osposobljavanje

Članak 25.

(1) Teorijsko osposobljavanje mora obuhvatiti sljedeće predmete:

a) napredna tehnika letenja,

b) teorija i tehnika preleta,

c) opasne situacije i izvanredni postupci, i

d) meteorologija.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, teorijsko osposobljavanje pilota padobrana s pogonom mora obuhvatiti sljedeće predmete:

a) napredna tehnika letenja,

b) navigacija,

c) opasne situacije i izvanredni postupci, i

d) meteorologija.

GLAVA IV.
OVLAŠTENJE NASTAVNIK LETENJA

Uvjeti za osposobljavanje i stjecanje ovlaštenja

Članak 26.

(1) Uvjeti za osposobljavanje su:

(2) Uvjeti za stjecanje ovlaštenja su:

a) potvrda o završenom osposobljavanju, i

b) provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja.

Osposobljavanje

Članak 27.

(1) Teorijsko osposobljavanje mora obuhvatiti:

a) temeljna znanja o odgoju i obrazovanju (pedagogija),

b) didaktiku i umijeća nastavnika,

c) psihologiju poučavanja i učenja,

d) metodiku letačkog osposobljavanja,

e) organizaciju i sigurnost letenja, i

f) ljudske mogućnosti i ograničenja.

(2) Nastavnik letenja smije provoditi osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja ako:

a) je obavio najmanje 100 vježbi praktičnog osposobljavanja s učenicima, ili

b) položi provjeru praktične osposobljenosti za provođenje osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja.

Produženje i obnavljanje ovlaštenja

Članak 28.

(1) Za produženje valjanosti ovlaštenja nastavnika letenja osoba mora:

a) podnijeti zahtjev za produženje valjanosti ovlaštenja u roku od 90 dana prije datuma isteka ovlaštenja, i

b) ispuniti najmanje dva od tri sljedeća uvjeta:

1. u razdoblju valjanosti ovlaštenja obaviti najmanje 40 vježbi praktičnog osposobljavanja s učenicima,

2. prisustvovati seminaru obnove znanja za nastavnike letenja unutar 12 mjeseci prije datuma isteka valjanosti ovlaštenja, ili

3. položiti provjeru stručnosti za produženje valjanosti ovlaštenja nastavnika letenja unutar 12 mjeseci prije datuma isteka valjanosti ovlaštenja.

(2) Imatelj ovlaštenja nastavnika letenja koji ne položi provjeru stručnosti za produženje valjanosti ovlaštenja tijekom valjanosti ovlaštenja ne smije koristiti prava dodijeljena ovlaštenjem dok ne položi provjeru.

(3) Za obnovu valjanosti ovlaštenja nastavnika letenja osoba mora unutar 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva ispuniti sljedeće uvjete:

a) prisustvovati seminaru obnove znanja za nastavnike letenja, i

b) položiti provjeru stručnosti za obnovu valjanosti ovlaštenja nastavnika letenja.

Seminar obnove znanja za nastavnika letenja

Članak 29.

(1) Seminar obnove znanja za nastavnika letenja smije provoditi odobrena organizacija za osposobljavanje, ovlaštena za provođenje osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja.

(2) Seminar ne smije trajati manje od 6 školskih sati i mora obuhvatiti najmanje sljedeće cjeline:

a) metodika letačke obuke, i

b) sigurnost letenja.

(3) Organizacija za osposobljavanje obavezna je izdati potvrdu svakom sudioniku seminara nakon provedenog seminara obnove znanja.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Agencija će priznati seminar obnove znanja za nastavnika letenja proveden u skladu s PART-FCL-om.

GLAVA V.
OVLAŠTENJE TANDEM PILOT, AKROBATSKI PILOT, POKUSNI PILOT

Uvjeti za osposobljavanje i stjecanje ovlaštenja

Članak 30.

(1) Uvjeti za osposobljavanje su:

(2) Uvjeti za stjecanje ovlaštenja su:GLAVA VI.
ISPITIVAČI

Opće odredbe

Članak 31.

Agencija odobrava ispitivača pilota zrakoplova koji u njezino ime provodi:

a) provjere praktične osposobljenosti, i

b) provjere stručnosti.

Ograničavanje broja ispitivača

Članak 32.

Agencija može ograničiti broj ispitivača obzirom na:

a) broj imatelja dozvola obzirom na vrstu zrakoplova, i

b) broj imatelja ovlaštenja obzirom na vrstu zrakoplova.

Odobrenje ispitivač

Članak 33.

(1) Uvjeti za stjecanje odobrenja ispitivač pilota zrakoplova su:

a) dozvola, ovlaštenje i povlastica najmanje jednaki dozvoli, ovlaštenju i povlastici za koje se traži odobrenje za provođenje provjere stručnosti i provjere praktične osposobljenosti,

b) valjano ovlaštenje nastavnik letenja najmanje 4 godine, i

c) biti prihvatljiv Agenciji.

(2) Odobrenje ispitivač izdaje se s rokom valjanosti od 4 godine.

(3) Iznimno, kada za to postoji opravdan razlog, Agencija može pod određenim uvjetima i na određeni rok izdati odobrenje ispitivač osobi koja ne udovoljava svim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Agencija će ukinuti odobrenje ispitivaču ako utvrdi da ispitivač ne provodi provjere, administraciju provjera i izvještavanje o provedenim provjerama na način prihvatljiv Agenciji.

Obaveze ispitivača

Članak 34.

(1) Ispitivač je obavezan:

a) administrirati provedene provjere,

b) izvješćivati Agenciju o provedenim provjerama, i

c) izvješćivati organizaciju za osposobljavanje o provedenim provjerama, ako je primjenjivo.

(2) Ispitivač ne smije provoditi provjeru:

a) osobe koju je kao nastavnik letenja osposobljavao za stjecanje dozvole ili ovlaštenja za koje se provodi provjera, i

b) u slučajevima kada postoji mogućnost sukoba interesa.

(3) Iznimno, kada za to postoji opravdan razlog, Agencija može odobriti provođenje provjere ispitivaču koji je provodio osposobljavanje kao nastavnik letenja.

DIO ČETVRTI
ORGANIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE

GLAVA I.
POTVRDA O ODOBRENJU

Uvjeti za stjecanje Potvrde o odobrenju

Članak 35.

(1) Organizacija za osposobljavanje mora osigurati da se osposobljavanje provodi u skladu s opsegom i uvjetima definiranim Potvrdom o odobrenju organizacije za osposobljavanje (u daljnjem tekstu: Potvrda o odobrenju) i primjenjivim propisima.

(2) Zahtjev i dokazi o udovoljavanju uvjetima za izdavanje Potvrde o odobrenju podnosi se Agenciji na obrascu i na način kako je to propisala Agencija.

(3) Uz zahtjev o odobrenju mora biti priloženo sljedeće:

a) izvadak iz sudskog registra ili izvadak iz registra udruga,

b) organizacijski priručnik,

c) program osposobljavanja,

d) osobne detalje (životopis) odgovornog rukovoditelja,

e) osobne detalje (životopis) i relevantne kvalifikacije voditelja osposobljavanja,

f) dozvolu za rad radiostanice, ako je primjenjivo, i

g) policu osiguranja za odgovornost za štetu nanesenu trećim osobama, kako je primjenjivo.

(4) Agencija će izdati Potvrdu o odobrenju kada utvrdi udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(5) Potvrda o odobrenju izdaje se bez ograničenja roka valjanosti.

Promjena Potvrde o odobrenju

Članak 36.

(1) Organizacija za osposobljavanje mora obavijestiti Agenciju o promjeni podatka s Potvrde o odobrenju ili promjeni koja utječe na sposobnost organizacije za provođenje osposobljavanja u skladu s opsegom i uvjetima definiranim Potvrdom o odobrenju.

(2) Zahtjev i dokazi o udovoljavanju uvjetima za promjenu Potvrde o odobrenju podnosi se Agenciji na obrascu i na način kako je to propisala Agencija.

(3) Organizacija za osposobljavanje smije provoditi osposobljavanje tijekom postupka odobrenja promjene pod uvjetima koje odredi Agencija.

GLAVA II.
RUKOVODEĆE OSOBE I OSOBE ZA OSPOSOBLJAVANJE

Odgovorni rukovoditelj

Članak 37.

Odgovorni rukovoditelj snosi sveukupnu odgovornost za:

a) osiguranje uvjeta potrebnih za provođenje aktivnosti organizacije za osposobljavanje, i

b) kontinuiranu usklađenost organizacije za osposobljavanje s Potvrdom o odobrenju i primjenjivim propisima.

Voditelj osposobljavanja

Članak 38.

(1) Voditelj osposobljavanja može biti osoba koja:

a) posjeduje dozvolu i odgovarajuća valjana ovlaštenja i povlastice potrebne za provođenje jednog ili više osposobljavanja iz opsega odobrenja, i

b) položi pismenu provjeru znanja iz primjenjivih propisa, organizacijskog priručnika i programa osposobljavanja, koju u postupku odobrenja provodi Agencija.

(2) Voditelj osposobljavanja je odgovoran za:

a) rukovođenje i provođenje osposobljavanja u skladu s odobrenim organizacijskim priručnikom, odobrenim programom osposobljavanja i primjenjivim propisima,

b) integraciju teorijskog i praktičnog osposobljavanja,

c) nadzor napredovanja pojedinog učenika,

d) provođenja teorijskog ispita, i

e) kontinuiranu usklađenost s primjenjivim propisima osposobljavanja za koje je odobren.

Osobe koje provode osposobljavanje

Članak 39.

(1) Osobe koje provode osposobljavanje moraju posjedovati odgovarajuće dozvole, ovlaštenja, povlastice i kvalifikacije potrebne za provođenje osposobljavanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, teorijsko osposobljavanje može provoditi osoba koja posjeduje odgovarajuće:

a) praktično iskustvo u zrakoplovstvu u području relevantnom za osposobljavanje i koja:

1. je završila seminar obnove znanja za nastavnika letenja/padobranstva,

2. posjeduje ovlaštenje nastavnik letenja/padobranstva,

3. je završila tečaj pedagoško-psihološke izobrazbe, ili

4. posjeduje zvanje učitelja, nastavnika ili profesora;

ili

b) teorijsko znanje potrebno za provođenje osposobljavanja.

(3) Osoba koja provodi osposobljavanje mora provoditi osposobljavanje u skladu s:

a) odobrenim programom osposobljavanja,

b) odobrenim organizacijskim priručnikom, i

c) primjenjivim popisima.

GLAVA III.
ORGANIZACIJSKI PRIRUČNIK I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Organizacijski priručnik

Članak 40.

(1) Organizacijski priručnik mora sadržavati sljedeće:

a) izjavu odgovornog rukovoditelja,

b) procedure izmjena i dopuna organizacijskog priručnika,

c) imena, prezimena i titule rukovodećih osoba,

d) organizacijsku strukturu s prikazom linija odgovornosti,

e) opis infrastrukture,

f) popis opreme i učila, i

g) procedure organizacije za osposobljavanje koje definiraju način i uvjete provođenja osposobljavanja.

(2) Odgovorni rukovoditelj mora potpisom ovjeriti izjavu kojom potvrđuje da je:

a) organizacijski priručnik usklađen s primjenjivim propisima, i

b) upoznat sa sadržajem priručnika, kao i svojim odgovornostima.

(3) Procedure organizacije za osposobljavanje koje definiraju način i uvjete provođenja osposobljavanja moraju obuhvatiti najmanje sljedeće:

a) upis i preduvjete za osposobljavanje,

b) vođenje registra osposobljavanja,

c) vođenje dosjea učenika,

d) praćenje osposobljavanja i napredovanja učenika,

e) provođenje teorijskog ispita,

f) izdavanje potvrde o završenom osposobljavanju,

g) odabir zrakoplova prikladnih za provođenje osposobljavanja,

h) odabir i kontrola lokacija prikladnih za provođenje osposobljavanja,

i) vođenje dosjea rukovodećih osoba,

j) vođenje dosjea osoba za osposobljavanje,

k) nadzor kontinuirane usklađenosti s primjenjivim zahtjevima,

l) izvješćivanje o osposobljavanju, i

m) čuvanje zapisa.

(4) Organizacija za osposobljavanje mora kontinuirano održavati usklađenost organizacijskog priručnika s primjenjivim propisima.

(5) Organizacijski priručnik mora biti dostupan rukovodećim osobama, osobama za osposobljavanje i učenicima.

Program osposobljavanja

Članak 41.

(1) Programom osposobljavanja provođenje osposobljavanja se može definirati kao:

a) teorijsko osposobljavanje,

b) praktično osposobljavanje, ili

c) teorijsko i praktično osposobljavanje.

(2) Program osposobljavanja mora sadržavati informacije i upute osobama uključenim u osposobljavanje, a najmanje sljedeće:

a) izjavu odgovornog rukovoditelja,

b) procedure izmjena i dopuna programa osposobljavanja,

c) cilj i zadaće osposobljavanja,

d) didaktičko metodičke upute,

e) popis stručne literature koja se koristi tijekom osposobljavanja,

f) oprema za komunikaciju, i

g) razradu osposobljavanja.

(3) Odgovorni rukovoditelj mora potpisom ovjeriti izjavu kojom potvrđuje:

a) da je program osposobljavanja usklađen s primjenjivim propisima, i

b) da će provoditi osposobljavanje u skladu s odobrenim programom osposobljavanja.

(4) Razrada teorijskog osposobljavanja mora obuhvatiti najmanje sljedeće:

a) detaljnu razradu nastavnih cjelina u skladu s primjenjivim propisima, i

b) razradu satnica po pojedinoj nastavnoj cjelini.

(5) Razrada praktičnog osposobljavanja mora obuhvatiti najmanje sljedeće:

a) detaljnu razradu praktičnih vježbi, i

b) prijeletnu i poslijeletnu razradu.

(6) Detaljna razrada praktičnih vježbi mora obuhvatiti najmanje sljedeće:

a) razradu naleta i broja letova, kako je primjenjivo,

b) zadaću vježbe,

c) elemente vježbe,

d) način izvođenja vježbe,

e) meteorološke uvjete za izvođenje vježbe, i

f) ocjenu uspješnosti svladavanja vježbe.

(7) Organizacija za osposobljavanje mora kontinuirano održavati usklađenost programa osposobljavanja s primjenjivim propisima i silabusima.

(8) Program osposobljavanja mora biti dostupan svim osobama uključenim u osposobljavanje.

GLAVA IV.
INFRASTRUKTURA, ZRAKOPLOVI I OPREMA

Infrastruktura organizacije, oprema i učila

Članak 42.

(1) Organizacija za osposobljavanje mora osigurati infrastrukturu, opremu i učila potrebna za provođenje odobrenog osposobljavanja, što uključuje odgovarajući prostor za:

a) provedbu teorijskog osposobljavanja,

b) rukovodeće osobe i osobe za osposobljavanje, i

c) spremanje zrakoplova, kao i druge opreme koja se koristi za osposobljavanje.

(2) Prostor za provedbu teorijskog osposobljavanja mora biti primjeren broju učenika i prikladan za korištenje opreme i učila koja se koriste u osposobljavanju.

(3) Za prijeletnu i poslijeletnu razradu organizacija za osposobljavanje mora osigurati najmanje sljedeće:

a) važeći VFR priručnik Republike Hrvatske,

b) važeću VFR kartu u mjerilu 1:500 000,

c) ažurni Zbornik zrakoplovnih informacija (AIP) i Okružnice zrakoplovnih informacija (AIC) za područje letenja, i

d) važeće pilotske priručnike zrakoplova s kojima se provodi osposobljavanje.

(4) Literatura potrebna za teorijsko i praktično osposobljavanje mora biti dostupna svim osobama uključenim u osposobljavanje.

Oprema za komunikaciju

Članak 43.

Organizacija za osposobljavanje mora procijeniti potrebu i osigurati, ako je potrebno, prikladnu opremu za komunikaciju u svrhu nesmetane komunikacije između osobe za osposobljavanje i učenika.

GLAVA V.
DOKUMENTACIJA ORGANIZACIJE

Praćenje osposobljavanja i napredovanja učenika

Članak 44.

(1) Organizacija za osposobljavanje mora osigurati sustav praćenja teorijskog i praktičnog osposobljavanja, kao i napredovanja učenika.

(2) Organizacija za osposobljavanje mora osigurati da je osoba za osposobljavanje upoznata sa statusom teorijskog i praktičnog osposobljavanja, kao i napredovanja učenika.

(3) Osoba za osposobljavanje ne smije započeti osposobljavanje učenika prije nego što se upozna sa statusom teorijskog i praktičnog osposobljavanja, kao i napredovanja učenika.

Provođenje teorijskog ispita

Članak 45.

Organizacija za osposobljavanje mora osigurati sustav provođenja teorijskog ispita.

Osposobljavanje učenika koji je započeo osposobljavanje u drugoj organizaciji

Članak 46.

Osposobljavanje učenika koji je započeo osposobljavanje u nekoj drugoj organizaciji za osposobljavanje provodi se prema razlici programa osposobljavanja, koju je prema proceduri utvrdila organizacija za osposobljavanje u kojoj se nastavlja osposobljavanje.

Dokumentacija organizacije

Članak 47.

(1) Organizacija za osposobljavanje mora osigurati vođenje dokumentacije koja se sastoji od najmanje sljedećeg:

a) dosjea rukovodećih osoba i osoba za osposobljavanje,

b) dosjea učenika,

c) registra osposobljavanja učenika,

d) potvrda o završenom osposobljavanju, i

e) izvješća o osposobljavanju.

(2) Organizacija za osposobljavanje može voditi dokumentaciju u pisanom i/ili elektroničkom obliku.

Dosje rukovodećih osoba i osoba za osposobljavanje

Članak 48.

Dosje odgovornog rukovoditelja, voditelja osposobljavanja i osoba za osposobljavanje mora sadržavati najmanje sljedeće:

a) osobne podatke,

b) dokaze o potrebnim kvalifikacijama, i

c) ugovor o suradnji.

Dosje učenika

Članak 49.

Dosje učenika mora sadržavati najmanje sljedeće:

a) redni broj učenika u registru,

b) osobne podatke učenika,

c) presliku certifikata o zdravstvenoj sposobnosti,

d) ugovor o osposobljavanju,

e) pisanu suglasnost roditelja odnosno staratelja, ako je učenik maloljetan,

f) razliku programa osposobljavanja, ako je primjenjivo,

g) podatke o praćenju teorijskog i praktičnog osposobljavanja, kao i procjenu napredovanja učenika,

h) dokaz o provedenom teorijskom ispitu, i

i) potvrdu o završenom osposobljavanju.

Registar osposobljavanja

Članak 50.

Registar osposobljavanja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) redni broj učenika u registru,

b) osposobljavanje koje se provodi,

c) datum početka osposobljavanja,

d) datum završetka osposobljavanja, i

e) datum početka i završetka letenja pod nadzorom organizacije za osposobljavanje nakon završenog osposobljavanja.

Ugovor o suradnji

Članak 51.

Organizacija za osposobljavanje mora sklopiti ugovor o suradnji s rukovodećim osobama i osobama za osposobljavanje kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, osim ako takva međusobna prava i obaveze ne proizlaze iz nekog drugog pravnog akta.

Ugovor o osposobljavanju

Članak 52.

Organizacija za osposobljavanje mora imati sklopljen ugovor o osposobljavanju sa svakim učenikom koji se osposobljava.

Potvrda o završenom osposobljavanju

Članak 53.

(1) Organizacija za osposobljavanje mora izdati Potvrdu o završenom osposobljavanju učeniku koji je završio osposobljavanje i položio teorijski ispit.

(2) Potvrda o završenom osposobljavanju mora se izdati najkasnije 30 dana od datuma završetka osposobljavanja.

(3) Potvrda o završenom osposobljavanju valjana je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

(4) Istekom roka valjanosti Potvrde o završenom osposobljavanju, učenik mora u svrhu stjecanja nove Potvrde obaviti dodatno osposobljavanje koje je prema odobrenoj proceduri utvrdila organizacija za osposobljavanje.

(5) Osoba koja je završila osposobljavanje smije letjeti do datuma polaganja ispita za stjecanje dozvole ili ovlaštenja:

a) samo pod nadzorom organizacije za osposobljavanje u kojoj je obavila osposobljavanje, i

b) ne duže od 12 mjeseci od datuma završetka osposobljavanja.

Izvješćivanje Agencije

Članak 54.

Organizacija za osposobljavanje mora najkasnije do 1. ožujka svake kalendarske godine izvijestiti Agenciju o:

a) broju učenika koji su započeli osposobljavanje tijekom prethodne kalendarske godine,

b) ukupnom broju učenika koji nisu završili osposobljavanje,

c) ukupnom broju učenika koji su započeli osposobljavanje,

d) broju učenika koji su završili osposobljavanje tijekom prethodne kalendarske godine,

e) nalet i broj letova koje su učenici ostvarili tijekom prethodne kalendarske godine, i

f) ukupan nalet i broj letova koje su ostvarili učenici.

Čuvanje dokumentacije

Članak 55.

(1) Organizacija za osposobljavanje mora osigurati prikladan sustav čuvanja dokumentacije koji omogućuje dostupnost podataka u razumnom vremenu, zaštitu od oštećenja, neovlaštene izmjene i krađe.

(2) Organizacija za osposobljavanje mora osigurati sigurnosni sustav zapisa (backup) za dokumentaciju u elektroničkom obliku.

(3) Sva dokumentacija organizacije za osposobljavanje mora se čuvati najmanje 5 godina.

GLAVA VI.
NADZOR ORGANIZACIJE

Nadzor organizacije

Članak 56.

Organizacija za osposobljavanje mora Agenciji omogućiti pristup infrastrukturi, zrakoplovima, opremi, učilima, dokumentima, zapisima i drugim podacima relevantnim za osposobljavanja koje organizacija provodi, a u svrhu utvrđivanja kontinuirane usklađenosti sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

Nalazi

Članak 57.

(1) Agencija će organizaciji za osposobljavanje izdati nalaz razine 1 ako:

a) utvrdi značajnu nesukladnost koja ugrožava sigurnost ili može dovesti do ugrožavanja sigurnosti,

b) utvrdi da su za stjecanje ili održavanje valjanosti Potvrde o odobrenju podneseni netočni, neistiniti ili krivotvoreni dokazi, ili

c) nije omogućeno obavljanje inspekcijskog nadzora tijekom normalnih radnih sati nakon dvije uzastopne pisane obavijesti o namjeravanoj inspekciji dostavljene organizaciji.

(2) Agencija će organizaciji za osposobljavanje izdati nalaz razine 2 za sve ostale utvrđene nesukladnosti.

(3) Ako je organizaciji za osposobljavanje izdan nalaz razine 1, Agencija će oduzeti ili privremeno oduzeti Potvrdu o odobrenju.

(4) Nakon zaprimanja nalaza razine 2, a u svrhu kontinuiranog održavanja valjanosti Potvrde o odobrenju, organizacija za osposobljavanje mora u roku definiranom od strane Agencije:

a) izvršiti analizu uzroka nalaza,

b) predložiti odgovarajuće korektivne aktivnosti za otklanjanje i sprečavanje ponovnog pojavljivanja predmetnog nalaza,

c) ishoditi odobrenje predloženih korektivnih aktivnosti, i

d) provesti odobrene korektivne aktivnosti.

(5) Rok za otklanjanje nalaza razine 2 ne smije biti duži od 3 mjeseca.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka Agencija može, na zahtjev i uz prihvatljivo obrazloženje organizacije za osposobljavanje, jednom produžiti rok za otklanjanje nalaza za najduže 3 mjeseca.

(7) Nalaz razine 2 postaje nalaz razine 1 ako organizacija za osposobljavanje u definiranom roku ne provede korektivne aktivnosti.

DIO PETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne odredbe

Članak 58.

(1) Imatelj dozvole izdane u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice (»Narodne novine«, broj 58/11) smije koristiti prava iz dozvole kategorije B u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Ovlaštenja izdana u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice (»Narodne novine«, broj 58/11) valjana su do datuma isteka.

(3) Dozvola pilota izdana u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice (»Narodne novine«, broj 58/11) i Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice (»Narodne novine«, broj 52/01) bit će zamijenjena za dozvolu zrakoplova kategorije B.

(4) Osposobljavanje za stjecanje dozvole provedeno u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice (»Narodne novine«, broj 58/11) smatra se osposobljavanjem za stjecanje dozvole kategorije B provedenim u skladu s ovim Pravilnikom ako je završeno najkasnije 18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(5) Osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja ili povlastice provedeno u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice (»Narodne novine«, broj 58/11) smatra se provedenim u skladu s ovim Pravilnikom ako je završeno najkasnije 18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(6) Ispit za stjecanje dozvole ili ovlaštenja u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice (»Narodne novine«, broj 58/11) smatra se provedenim u skladu s ovim Pravilnikom ako se položi najkasnije 24 mjeseca od datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(7) Organizacije za osposobljavanje odobrene u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja – pilota zrakoplovno – sportske letjelice (»Narodne novine«, broj 49/06) smiju provoditi osposobljavanje najduže 18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(8) Potvrda o odobrenju organizacije za osposobljavanje izdana u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine« broj 78/14) smatra se izdanom u skladu s ovim Pravilnikom.

(9) Ovlaštenje ispitivač, izdano prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika valjana su do datuma isteka.

(10) Osoba će ostvariti pravo na stjecanje dozvole padobrana s pogonom u skladu s člankom 22. ovoga Pravilnika ako podnese zahtjev za izdavanje dozvole pilota padobrana s pogonom u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(11) Odobrenja za upotrebu uzletišta i sletišta za letenje ovjesnih jedrilica i parajedrilica izdana u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice (»Narodne novine«, broj 52/01, 66/06) i Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice (»Narodne novine«, broj 58/11) prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Dodaci

Članak 59.

(1) Dodaci 1., 2., i 3. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodaci iz stavka 1. ovoga članka su:

a) Dodatak 1.: Obrazac dozvole pilota parajedrilice,

b) Dodatak 2.: Uvjeti za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota zrakoplova temeljem neke dozvole i ovlaštenja izdanih u skladu s ovim Pravilnikom,

c) Dodatak 3.: Uvjeti za stjecanje dozvole ili ovlaštenja pilota zrakoplova temeljem dozvole i ovlaštenja izdanih u skladu s PART-FCL-om, nacionalne dozvole, dozvole i ovlaštenja pilota jedrilice, pilota balona, pilota sportsko rekreativnog zrakoplova i padobranca

Stupanje na snagu

Članak 60.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice (»Narodne novine«, broj 58/11).

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika odredbe Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) (»Narodne novine« broj 40/12) prestaju se primjenjivati na padobrane s pogonom.

(4) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika odredbe Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine« broj 78/14) prestaju se primjenjivati na ovjesne jedrilice i parajedrilice.

Klasa: 011-01/15-01/53

Urbroj: 530-06-1-1-15-2

Zagreb, 10. travnja 2015.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK 1. – DODATAK 3.

43 17.04.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase od 80/100 kg 43 17.04.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase od 80/100 kg 43 17.04.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase od 80/100 kg