Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

NN 43/2015 (17.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

881

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. i članka 23. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM – KOĆOM

Članak 1.

(1) U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom (»Narodne novine« br. 101/2014, 118/2014, 125/2014, 2/2015 i 37/2015) u članku 11. stavku 2. dodaju se alineje 2. i 3. koje glase:

»– za plovila čiji vlasnici imaju pravo na izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru temeljem članka 2. stavka 2. Pravilnika o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i Registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu (»Narodne novine«, broj 116/2014).«,

»– za plovila za koja je prije pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije sklopljen ugovor o gradnji ili ugovor o kupoprodaji, o čemu je Ministarstvo poljoprivrede bilo pravovremeno obaviješteno i za koje je bio podnijet zahtjev za izdavanje povlastice,«.

(2) Dosadašnje alineje 2. i 3. postaju alineje 4. i 5.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/47

Urbroj: 525-13/1282-15-12

Zagreb, 13. travnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.