Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

NN 44/2015 (22.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

889

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2. i 9., i članka 23. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br.. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM –SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br.: 101/2014, 125/2014, 140/2014, 147/2014, 2/2015 i 37/2015) u članku 5. dosadašnji posljednji stavak postaje stavak 7.

Članak 2.

(1) U članku 6. stavku 2. dodaju se alineje 3 i 4 koje glase:

»– za plovila čiji vlasnici imaju pravo na izdavanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru temeljem članka 2. stavka 2. Pravilnika o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i Registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu (»Narodne novine«, broj 116/2014).«,

»– za plovila za koja je prije pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije sklopljen ugovor o gradnji ili ugovor o kupoprodaji, o čemu je Ministarstvo poljoprivrede bilo pravovremeno obaviješteno i za koje je bio podnijet zahtjev za izdavanje povlastice.«.

(2) Dosadašnja alineja 3 postaje alineja 5.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/46

Urbroj: 525-13/1282-15-14

Zagreb, 13. travnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.