Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

NN 44/2015 (22.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

890

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2., 4., 5., 7., 8. i 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ULOVU, UZGOJU I PROMETU TUNE (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I IGLANA (Tetrapturus belone)

Članak 1.

U Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 3/2015 i 11/2015) u članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od članka 14. stavka 1. u rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka dozvoljeno je zadržati na plovilu i iskrcati najviše jedan primjerak tune minimalne veličine 50 kg po plovilu na dan.«.

Članak 2.

(1) U članku 34. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru iskrcaj tuna mogu obavljati na iskrcajnim mjestima iz članka 33. ovog Pravilnika radnim danom u vremenu od 07:30 do 22:00 sata te subotom, nedjeljom, praznikom i blagdanom u vremenu od 10:00 do 22:00 sata.«.

(2) Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

Obrazac ICCAT deklaracije o prebacivanju iz Priloga 8 zamjenjuje se obrascem u Prilogu 1 ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/75

Urbroj: 525-13/0340-15-41

Zagreb, 13. travnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1

44 22.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) 44 22.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) 44 22.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)