Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama

NN 46/2015 (24.4.2015.), Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama

46 24.04.2015 Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

911

Na temelju članka 75. stavka 3. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (»Narodne novine«, broj 76/14.), ministar pravosuđa donosi

POSLOVNIK

O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada te prava i obveze predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) radi ostvarenja zadaća u okviru nadležnosti koja mu je povjerena člankom 74. stavkom 2. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (u daljnjem tekstu: ZZODS).

Članak 2.

(1) Predsjednik Povjerenstva sjednice saziva prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(2) Poziv za sjednicu bit će dostavljen članovima Povjerenstva elektroničkim putem, u pravilu najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice, s dnevnim redom, materijalima o kojima će se raspravljati na sjednici te zapisnikom s prethodne sjednice.

Članak 3.

(1) Sjednica se održava ako je prisutna većina članova Povjerenstva.

(2) Sjednica se iznimno može održati uz korištenje telekomunikacijskih sredstava, ako je s time suglasna većina članova Povjerenstva.

Članak 4.

(1) Predsjednik Povjerenstva predsjedava sjednicom, predlaže dnevni red sjednice, usklađuje rad Povjerenstva i potpisuje akte Povjerenstva.

(2) U slučaju spriječenosti poslove iz stavka 1. ovoga članka može obavljati i zamjenik iz redova članova Povjerenstva kojeg odredi predsjednik.

(3) Mišljenja, preporuke i odluke Povjerenstva donose se na sjednici većinom glasova prisutnih članova Povjerenstva, a u slučaju iz članka 3. stavka 2. većinom glasova svih članova Povjerenstva.

Članak 5.

(1) O tijeku rada na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik.

(2) U zapisnik se unosi kratki sadržaj rasprava te mišljenja, preporuke i odluke Povjerenstva. Zapisnik potpisuje predsjednik Povjerenstva i voditelj zapisnika.

Članak 6.

Povjerenstvo može na sjednicu pozvati stručnjake, odnosno znanstvenike koji nisu članovi Povjerenstva, a koji se profesionalno bave zaštitom prava ili liječenjem osoba s duševnim smetnjama, ako je to potrebno radi raspravljanja određene teme.

Članak 7.

(1) Predsjednik Povjerenstva može odrediti da jedan ili više članova obavljaju radnje iz nadležnosti Povjerenstva koji će o obavljenim radnjama podnijeti Povjerenstvu izvješće.

(2) Predsjednik Povjerenstva vodi računa o tome da se zadaci Povjerenstva ravnomjerno raspoređuju između članova Povjerenstva, uzimajući u obzir njihovu struku i specifična znanja.

Članak 8.

Ako je član Povjerenstva u sukobu interesa u pojedinačnom postupku pred Povjerenstvom, izuzet će se iz odlučivanja sukladno pravilima o izuzeću u općem upravnom postupku.

Članak 9.

(1) Na zaprimljene upite, prijave, zahtjeve i druge podneske koji se tiču zadaća Povjerenstva, Povjerenstvo će odgovoriti u roku do 60 dana od dana njihovog prijema u Ministarstvu pravosuđa.

(2) Podnesci iz stavka 1. ovoga članka šalju se pisano na adresu: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Povjerenstvo za zaštitu osoba s duševnim smetnjama, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.

(3) Zahtjevi za odobravanje projekata biomedicinskih istraživanja nad osobama s duševnim smetnjama zajedno s prilozima moraju se staviti na raspolaganje Povjerenstvu i u elektroničkom obliku.

Članak 10.

(1) Zahtjevu za odobrenje projekta biomedicinskog istraživanja nad osobama s duševnim smetnjama koji se podnosi Povjerenstvu u skladu s člankom 74. stavkom 2. točkom 7. ZZODS podnositelj zahtjeva je dužan priložiti: pozitivno mišljenje Središnjeg etičkog povjerenstva Republike Hrvatske, sinopsis biomedicinskog istraživanja koji sadržava uključne i isključne kriterije te primjerak teksta informiranog pristanka osobe s duševnim smetnjama.

(2) Ako to Povjerenstvo zatraži, podnositelj je dužan podnijeti odnosno omogućiti uvid i u drugu dokumentaciju, koja bi bila potrebna za donošenje odluke o odobravanju projekta biomedicinskog istraživanja nad osobama s duševnim smetnjama.

(3) Psihijatra koji u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom 4. ZZODS utvrđuje sposobnost osobe s duševnim smetnjama za davanje pristanka na biomedicinsko istraživanje, kao i druge vještake za čijim se nalazom i mišljenjem ukaže potreba prilikom odlučivanja Povjerenstva o odobravanju projekta biomedicinskog istraživanja nad osobama s duševnim smetnjama prema članku 74. stavku 2. točki 7. ZZODS, Povjerenstvo će u pravilu odrediti iz reda stalnih sudskih vještaka.

(4) Podnositelj zahtjeva dužan je platiti novčani iznos potreban za stvarne troškove i nagradu za rad vještaka pri obavljanju zadaće iz stavka 3. ovoga članka uz primjenu odredaba Zakona o općem upravnom postupku.

(5) Povjerenstvo će odluku o odobravanju ili uskrati odobrenja projekta biomedicinskog istraživanja nad osobama s duševnim smetnjama donijeti u roku do 60 dana od dana prijema zahtjeva za odobrenje projekta u Ministarstvu pravosuđa.

Članak 11.

Poslove koordinacije rada Povjerenstva i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo pravosuđa.

Članak 12.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Državnom proračunu.

Članak 13.

Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 14.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/15-01/264

Urbroj: 514-05-01-15-18

Zagreb, 14. travnja 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.