Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

NN 46/2015 (24.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

912

Na temelju članka 9. stavka 7. Zakona o trgovini (»Narodne novine« br. 87/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013 i 30/2014) ministar gospodarstva, donio je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KLASIFIKACIJI PRODAVAONICA I DRUGIH OBLIKA TRGOVINE NA MALO

Članak 1.

U Pravilniku o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine«, br. 39/2009) članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo propisuje oblike prodaje kao i definiranje prodavaonica prema određenim zajedničkim temeljnim obilježjima.«.

Članak 2.

Članak 2. briše se.

Članak 3.

U Glavi II. ispod naslova: »PRODAVAONICE«, podnaslov: »Prodavaonice prehrambenih i neprehrambenih proizvoda« mijenja se i glasi: »Prodavaonice pretežno hranom«.

Članak 4.

Članak 5. briše se.

Članak 5.

Iznad članka 6. podnaslov: »Nespecijalizirane prodavaonice pretežno hranom, pićem i duhanskim proizvodima« mijenja se i glasi: »Nespecijalizirane prodavaonice pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »asortiman« riječi: »uobičajeni dnevni prehrambeni proizvodi,« zamjenjuje se riječima: »čini hrana namijenjena pretežno svakodnevnoj uporabi,«

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Diskontna prodavaonica je prodavaonica koja nudi ograničen asortiman proizvoda koji su hrana i neprehrambeni proizvodi po povoljnim cijenama, u kojem najznačajniji dio čine vlastite robne marke, a cijene su niže od cijena iste vrste proizvoda u ostalim prodavaonicama u toku cijele godine zbog nižih troškova poslovanja.

(2) Metoda prodaje je samoposluživanje ili samoposluživanje s direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.«.

Članak 8.

Članak 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Metoda prodaje je samoposluživanje, samoposluživanje s direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu i klasična prodaja direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.«.

Članak 9.

Članak 14. briše se.

Članak 10.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Robna kuća je prodajni objekt koji pruža višu razinu usluge kroz organiziranu prodaju po odjelima, a obično se dijele na više pododjela na kojima se nudi asortiman hrane i neprehrambenih proizvoda različitih robnih grupa.

(2) Metoda prodaje je samoposluživanje ili samoposluživanje s direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.«.

Članak 11.

Iza članka 17. dodaje se novi članak 17.a i glasi:

»Maloprodajni centar

(1) Maloprodajni centar je prodajno mjesto planski građeno na većem prostoru, namijenjen trgovini na malo i drugim uslužnim djelatnostima bez jedinstvene uprave i s organiziranim parkiralištem za osobne automobile kupaca.«.

Članak 12.

Članak 21. briše se.

Članak 13.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Prodaja robe putem automata, aparata ili drugih sličnih naprava je oblik maloprodaje različitih proizvoda i usluga koja se obavlja putem automata, aparata ili drugih sličnih naprava na način da kupac ubaci u za to predviđeni otvor novac, žeton, posebnu karticu ili tome slično.

(2) Prodaja na malo, kao poseban oblik prodaje izvan prodavaonica, smatra se i prodaja putem maloprodajnog sustava (dispenzera) gdje se trgovina na malo obavlja putem prodavača.

(3) Asortiman robe koja se nudi na ovakav način obuhvaća pretpakiranu i nepretpakiranu hranu, pretpakiranu i nepretpakiranu hranu za životinje i neprehrambene proizvode prikladne ovakvom načinu prodaje.«.

Članak 14.

U članku 24. iza riječi: »ustanova.« briše se točka i dodaju se riječi: »te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja prodaju vlastite proizvode.«.

Članak 15.

Članak 26. briše se.

Članak 16.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Oblici prodaje na daljinu su prodaja putem adresiranog i neadresiranog tiskanog materijala, univerzalnih pisama i dopisnica, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, kataloga, putem telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, radija, videofona, videoteksta, telefaksa, TV prodaja, putem interneta i slično.«.

Članak 17.

U članku 33. iza riječi: »poljoprivrednih« briše se riječ »proizvoda« i dodaju se riječi: »i drugih proizvoda«.

Članak 18.

Iza članka 33. dodaje se naslov i novi članak 33.a koji glase:

»Vođenje evidencije za statističko praćenje i bazu podataka

Članak 33.a

(1) Uredi državne uprave u županijama odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, nadležni za gospodarstvo, dužni su voditi evidenciju za potrebe statističkog praćenja i izradu baze podataka trgovine na veliko, trgovine na malo u prodavaonicama kao i posebnih oblika trgovine izvan prodavaonica sukladno članku 10. stavku 1. Zakona o trgovini.

(2) Uredi državne uprave u županijama prikupljaju podatke od mjesno nadležnih ureda u svojoj županiji, kao i nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, objedinjuju podatke vezane uz sve oblike trgovine iz stavka 1. ovoga članka, te ih dostavljaju Ministarstvu gospodarstva.

(3) Slanje objedinjenih podataka iz stavka 2. ovoga članka obavlja se kvartalno (tromjesečno) i dostavlja se elektroničkim putem. Podatci moraju biti dostavljeni najkasnije desetoga dana u mjesecu koji slijedi nakon proteka kvartala.«.

Članak 19.

Svi postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine«, br. 39/2009).

Članak 20.

U cijelom tekstu Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (»Narodne novine«, br. 39/2009) riječ: »prehrambeni«, zamjenjuje se riječju: »hrana« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/294

Urbroj: 526-05-01-01-01/1-15-21

Zagreb, 13. travnja 2015.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.

46 24.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo 46 24.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo