Pravilnik o organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama

NN 46/2015 (24.4.2015.), Pravilnik o organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

913

Na temelju članka 60. stavak 2. podstavak 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ORGANIZACIJAMA PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI I MEĐUSTRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba mjera uređenja tržišta u ribarstvu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe kojima se utvrđuje provedba:

– Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1379/2013)

– Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1418/2013 оd 17. prosinca 2013. o planovima proizvodnje i stavljanja na tržište na temelju Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 353, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1418/2013)

– Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1419/2013 оd 17. prosinca 2013. godine o priznavanju organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija, proširenju pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija i objavljivanju inicijalnih cijena kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 353, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1419/2013)

– Preporuke Komisije 2014/117/EU o uspostavi i provedbi planova proizvodnje i trženja u skladu s Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (SL L 65, 5. 3. 2014.) (u daljnjem tekstu: Preporuka Komisije 2014/117/EU).

Članak 3.

(1) Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) aktivna ribarska plovila – ribarska plovila koja imaju odobrenje za obavljanje gospodarskog ribolova sukladno posebnim propisima ili imaju najmanje 20 ribolovnih dana godišnje u prethodne tri godine od godine podnošenja Zahtjeva za priznavanje ili godine provođenja provjere iz članka 12. stavka 1. ovog Pravilnika

b) Ministarstvo središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva

c) proizvođač – fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koje su registrirane za obavljanje djelatnosti ribolova ili uzgoja i imaju povlastice za obavljanje te djelatnosti sukladno posebnom propisu

d) Uprava – unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove ribarstva

(2) Ostali pojmovi korišteni u smislu ovog Pravilnika imaju isto značenje kao i pojmovi definirani u Uredbi (EU) br. 1379/2013 i Uredbi (EU) br. 1419/2013.

II. PRIZNAVANJE ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA

a) Uvjeti za priznavanje

Članak 4.

Ministarstvo će priznati organizaciju proizvođača u ribarstvu i akvakulturi koja:

a) je pravna osoba ili jasno izdvojeni dio pravne osobe osnovana na inicijativu proizvođača u ribarstvu i akvakulturi s namjerom zajedničkog nastupa na tržištu

b) ima poslovni nastan i sjedište na teritoriju Republike Hrvatske

c) udovoljava odredbama članka 14. Uredbe (EU) br. 1379/2013 u pogledu uvjeta priznavanja i odredbama ovog Pravilnika

d) ima:

– minimalno sedam članova koji su vlasnici/ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru uz uvjet da pojedini članovi organizacije proizvođača nemaju više od pedeset posto vlasničkog udjela u pravnim ili fizičkim osobama koje su navedene kao članovi ili

– minimalno tri člana koji su vlasnici/ovlaštenici povlastice za uzgoj i/ili akvakulturu uz uvjet da pojedini članovi organizacije proizvođača nemaju više od pedeset posto vlasničkog udjela u pravnim ili fizičkim osobama koje su navedene kao članovi

e) su dovoljno gospodarski aktivne sukladno člancima 5. i 6. ovog Pravilnika.

b) Gospodarska aktivnost u ribarstvu

Članak 5.

(1) Organizacija proizvođača u ribarstvu je dovoljno gospodarski aktivna ukoliko se područje na koje se odnosi Zahtjev za priznavanjem odnosi na područje države, županije ili iskrcajnog mjesta, te ukoliko je unutar navedenih područja s obzirom na ukupni kapacitet aktivnih ribarskih plovila ili vrstu ili skupinu vrsta određenog proizvoda u tom području, ispunjen minimalno jedan od sljedećih uvjeta:

a) broj aktivnih ribarskih plovila kojima članovi organizacije proizvođača obavljaju djelatnost iznosi najmanje 5% ukupnog broja ribarskih plovila na području države ili 10% na području županije za koje se traži priznavanje ili

b) za vrstu ili skupinu vrsta proizvoda ribarstva za koju organizacija proizvođača traži priznavanje, organizacija proizvođača proizvodi odnosno iskrcava najmanje 15% od ukupno proizvedene količine na području države ili na području županije ili 30% na području iskrcajnog mjesta za koje se traži priznavanje a koje je definirano posebnim propisom.

(2) U slučaju promjene strukture tržišta, Ministarstvo može donijeti odluku o promjeni uvjeta iz stavka 1. ovoga članka o čemu je dužno odmah izvijestiti zainteresirane strane.

c) Gospodarska aktivnost u akvakulturi

Članak 6.

(1) Organizacija proizvođača u akvakulturi dovoljno je gospodarski aktivna ukoliko ukupno proizvedena količina određene vrste ili skupine vrsta na području države iznosi najmanje 10% ili na području županije najmanje 20% od ukupno proizvedene količine na području za koje organizacija proizvođača traži priznavanje.

(2) Područje priznavanja u akvakulturi odnosi se na područje na kojem se obavlja djelatnost uzgoja.

(3) U slučaju promjene strukture tržišta, Ministarstvo može donijeti odluku o promjeni uvjeta iz stavka 1. ovoga članka o čemu je dužno odmah izvijestiti zainteresirane strane.

III. PRIZNAVANJE MEĐUSTRUKOVNIH ORGANIZACIJA

a) Uvjeti za priznavanje

Članak 7.

Ministarstvo će priznati međustrukovnu organizaciju koja:

a) je organizacija subjekata osnovanih na temelju članka 11. Uredbe (EU) br. 1379/2013

b) udovoljava odredbama članka 16. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i ovog Pravilnika

c) je dovoljno gospodarski aktivna sukladno članku 8. ovog Pravilnika.

b) Gospodarska aktivnost

Članak 8.

(1) Međustrukovne organizacije dovoljno su gospodarski aktivne ukoliko njihovi članovi predstavljaju najmanje 51% od ukupnih:

– proizvodnih i prerađivačkih aktivnosti koje se odnose na proizvode ribarstva i akvakulture ili proizvode dobivene preradom proizvoda ribarstva i akvakulture na području za koje traže priznavanje ili

– proizvodnih i tržišnih aktivnosti koje se odnose na proizvode ribarstva i akvakulture ili proizvode dobivene preradom proizvoda ribarstva i akvakulture na području za koje traže priznavanje ili

– proizvodnih i prerađivačkih i tržišnih aktivnosti koje se odnose na proizvode ribarstva i akvakulture ili proizvode dobivene preradom proizvoda ribarstva i akvakulture na području za koje traže priznavanje.

(2) Područje priznavanja za međustrukovne organizacije može biti područje države ili županije.

IV. PRIZNAVANJE UDRUŽENJA ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA

Uvjeti za priznavanje

Članak 9.

(1) Ministarstvo će priznati udruženje organizacija proizvođača koje je zajednica dvije ili više priznatih organizacija proizvođača koja je u okviru pravne osobe ili jasno definiranog dijela pravne osobe osnovana na njihovu inicijativu s namjerom zajedničkog nastupa na tržištu.

(2) Vrijednost proizvodnje koju proizvodi udruženje organizacija proizvođača mora predstavljati najmanje 30% vrijednosti nacionalne proizvodnje u ribarstvu ili akvakulturi.

(3) Odredbe o organizacijama proizvođača primjenjuju se i na udruženja organizacija proizvođača, osim ukoliko nije drugačije navedeno.

V. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE

Članak 10.

(1) Zahtjev za priznavanje će se smatrati potpunim uz sljedeću priloženu dokumentaciju:

a) dokaz o osnivanju/postojanju pravne osobe sukladno posebnom propisu koja podnosi Zahtjev za priznavanje organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi ili međustrukovne organizacije ili udruženja organizacija proizvođača

b) popis članova organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi (u daljnjem tekstu: organizacije proizvođača) ili međustrukovne organizacije ili udruženja organizacija proizvođača

c) statut organizacije proizvođača ili međustrukovne organizacije ili udruženja organizacija proizvođača

d) pravila unutarnjeg funkcioniranja u skladu s načelima iz članka 17. Uredbe (EU) br. 1379/2013

e) imena osoba koje su ovlaštene za zastupanje organizacije proizvođača ili međustrukovne organizacije ili udruženja organizacija proizvođača

f) dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 14. za organizacije proizvođača odnosno članka 16. za međustrukovne organizacije Uredbe (EU) br. 1379/2013

g) detaljne informacije o aktivnostima organizacije proizvođača ili međustrukovne organizacije ili udruženja organizacija proizvođača, uključujući područje aktivnosti i proizvode ribarstva i akvakulture za koje se traži priznanje

h) obračun izdanih računa za proizvode ribarstva i akvakulture koji se odnose na prethodnu godinu od godine podnošenja Zahtjeva za priznavanje

i) izjava ovjerena i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje koja je sastavni dio Zahtjeva za priznavanje iz Priloga I ovog Pravilnika

j) bilanca stanja i račun dobiti i gubitka pravne osobe, osim u slučaju novoosnovane pravne osobe kada se dostavlja projekcija bilance i računa dobiti i gubitka

(2) Zahtjev za priznavanje nalazi se u Prilogu I. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 11.

(1) Zahtjev za priznavanje dostavlja se Upravi koja obavlja administrativnu provjeru Zahtjeva za priznavanje i popratne dokumentacije iz članka 10. stavka 1. ovog Pravilnika te vrši uvid u službenu bazu podataka Uprave radi obavljanja provjere u smislu udovoljavanja uvjetima iz članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog Pravilnika.

(2) Uprava će izdati Zahtjev za dopunu u slučaju nepotpunosti Zahtjeva za priznavanje ili potrebe dodatnog obrazloženja, tumačenja ili ispravka podataka potrebnih za dovršenje obrade Zahtjeva za priznavanje. Podnositelj je dužan dostaviti dopunu u roku naznačenom u Zahtjevu za dopunu preporučenom poštom s povratnicom.

(3) Ministarstvo donosi Rješenje o priznavanju ili Rješenje o odbijanju Zahtjeva za priznavanje u roku od tri mjeseca nakon primitka Zahtjeva za priznavanje sukladno članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1419/2013.

Provjere udovoljavanja uvjetima za priznavanje

Članak 12.

(1) Uprava obavlja provjere najmanje jednom godišnje kako bi provjerila da se organizacije proizvođača i međustrukovne organizacije pridržavaju uvjeta za priznavanje sukladno članku 18. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

(2) Provjere se obavljaju administrativnom kontrolom podataka o kojima Uprava vodi službene evidencije te kontrolom na terenu pri čemu se može izvršiti provjera cjelokupne dokumentacije organizacije proizvođača ili međustrukovne organizacije.

Plan proizvodnje i stavljanja na tržište

Članak 13.

(1) Organizacije proizvođača dostavljaju Upravi plan proizvodnje i stavljanja na tržište u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i člankom 2. Uredbe (EU) br. 1418/2013.

(2) Planove proizvodnje i stavljanja na tržište potrebno je izraditi i uskladiti prema detaljnim uputama navedenim u Preporuci Komisije 2014/117/EU.

(3) Nakon provjere dostavljenog plana proizvodnje i stavljanja na tržište Uprava u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 1418/2013 može zatražiti dopunu ili izmjenu plana ukoliko se istim ne mogu postići ciljevi iz članaka 3. i 7. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

(4) Plan proizvodnje i stavljanja na tržište će odobriti ili odbiti Ministarstvo.

(5) Plan proizvodnje i stavljanja na tržište dostavlja se u obliku i strukturi propisanom u Prilogu Uredbe (EU) br. 1418/2013.

(6) U slučaju potrebe za izmjenom i revidiranjem odobrenog Plana proizvodnje i stavljanja na tržište organizacija proizvođača novi prijedlog Plana proizvodnje i stavljanja na tržište dostavlja Ministarstvu na odobrenje u skladu sa člankom 28. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1379/2013 i člankom 3. Uredbe (EU) 1418/2013.

Godišnje izvješće

Članak 14.

(1) Organizacije proizvođača dostavljaju Upravi godišnje izvješće o svojim aktivnostima u svezi s provedbom plana proizvodnje i stavljanja na tržište.

(2) Godišnje izvješće dostavlja se do 31. siječnja za prethodnu godinu i mora sadržavati:

a) izvještaj o tržištu vezan za vrste koje su uključene u Plan proizvodnje i stavljanja na tržište, koji mora obuhvatiti sve poteškoće vezane uz prodaju tijekom godine, mjere koje su poduzete kako bi se te poteškoće otklonile, uključujući provedene kaznene mjere, te razloge zbog kojih organizacija proizvođača nije uspjela otkloniti navedene poteškoće

b) mjere koje je poduzimala organizacija proizvođača kako bi doprinijela ciljevima definiranim u članku 7. Uredbe (EU) br. 1379/2013

c) izmjene pravila unutarnjeg funkcioniranja organizacije proizvođača ukoliko ih je tijekom godine na koju se odnosi izvješće bilo u odnosu na pravila dostavljena uz Zahtjev za priznavanje

d) popis kazni koje je za svoje članove propisala organizacija proizvođača te popis članova na koje su primijenjene kazne s obrazloženjem.

(3) Uprava može zatražiti dopunu godišnjeg izvješća u slučaju nepotpunosti te dodatno obrazloženje, tumačenje ili ispravak kojeg je organizacija proizvođača dužna dostaviti u roku naznačenom u Zahtjevu za dopunu.

(4) Ukoliko organizacija proizvođača ne dostavi godišnje izvješće u propisanom roku i/ili ne dostavi zatraženu dopunu, smatrat će se da organizacija proizvođača ne ispunjava obveze predviđene člankom 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

(5) Godišnje izvješće odobrava Ministarstvo.

Proširenje pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija

Članak 15.

Ministarstvo može na vlastitu i/ili na inicijativu organizacija proizvođača ili međustrukovnih organizacija, zahtijevati poštivanje pravila organizacija proizvođača ili sporazuma, odluka ili usklađena djelovanja međustrukovnih organizacija za proizvođače ili subjekte koji nisu članovi organizacije proizvođača ili međustrukovne organizacije sukladno člancima 22., 23. i 24. Uredbe (EU) br. 1379/2013 na području za koje je određena organizacija proizvođača ili međustrukovna organizacija priznata.

Povlačenje priznavanja

Članak 16.

(1) Ministarstvo će povući priznavanje organizacije proizvođača ili međustrukovne organizacije ili udruženja organizacija proizvođača ako se utvrdi da organizacija proizvođača ili međustrukovna organizacija ili udruženje organizacija proizvođača ne ispunjava uvjete za priznavanje sukladno ovom Pravilniku.

(2) U slučaju namjere povlačenja priznavanja Ministarstvo će pisanim putem obavijestiti organizaciju proizvođača ili međustrukovnu organizaciju ili udruženje organizacija proizvođača, navodeći razloge povlačenja.

(3) Ministarstvo omogućava organizaciji proizvođača ili međustrukovnoj organizaciji ili udruženju organizacija proizvođača da u roku od 30 dana od zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvu dostavi obrazloženja na osnovi čega će Ministarstvo donijeti konačnu odluku o povlačenju.

Cijene koje aktiviraju mehanizam skladištenja

Članak 17.

(1) Organizacije proizvođača dostavljaju Upravi do 31. prosinca svake godine prijedlog cijena koje aktiviraju mehanizam skladištenja sukladno člancima 30. i 31. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

(2) Cijene koje aktiviraju mehanizam skladištenja na temelju prijedloga organizacija proizvođača donosi Ministarstvo te se iste objavljuju na mrežnim stranicama Uprave.

VI. REGISTAR

Registar organizacija proizvođača, međustrukovnih organizacija i udruženja organizacija proizvođača

Članak 18.

(1) Ministarstvo vodi u elektroničkom obliku u bazi podataka »Registar udruženja« koji obuhvaća registar organizacija proizvođača, međustrukovnih organizacija i udruženja organizacija proizvođača. (u daljnjem tekstu: Registar).

(2) Ministarstvo po službenoj dužnosti upisuje u Registar udruženja, ovisno o primjenjivosti, minimalno sljedeće podatke:

1. Redni broj i datum upisa;

2. Oznaku rješenja o priznavanju (klasa, urudžbeni broj, datum priznavanja i datum rješenja);

3. Naziv;

4. Opće podatke – sjedište, matični broj, OIB, telefon, telefaks, e-mail;

5. Ime i prezime odgovorne osobe;

6. Imena osoba koje su ovlaštene djelovati za i u ime određenog udruženja;

7. Datum upisa u odgovarajući registar;

8. Šifra djelatnosti prema podacima Državnog zavoda za statistiku;

9. Popis članova udruženja s njihovim osnovnim podacima (ime, prezime/naziv obrta ili pravne osobe, CFR broj plovila, broj povlastice, broj odobrenog objekta i slično);

10. Podatke o uvjetima priznavanja (ribarskim plovilima, vrstama ili skupinama vrsta proizvoda ribarstva za koju je priznata organizacija proizvođača ili međustrukovna organizacija, područje priznavanja);

11. Datum donošenja statuta;

12. Datum donošenja pravila unutarnjeg funkcioniranja;

13. Datum dostave i datum odobrenja plana proizvodnje i trženja;

14. Datum dostave i datum odobrenja godišnjeg izvješća o aktivnostima;

15. Podatke o izvršenim provjerama rada;

16. Podatke o povlačenju priznavanja organizacije proizvođača, međustrukovne organizacije i udruženja organizacija proizvođača;

17. Napomene.

VII. IZVJEŠTAVANJE EUROPSKE KOMISIJE

Članak 19.

(1) Ministarstvo izvještava Europsku komisiju o odlukama o dodjeljivanju ili povlačenju priznavanja organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 1419/2013.

(2) Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o pravilima za organizacije proizvođača ili međustrukovne organizacije koja će biti obvezujuća za sve proizvođače ili subjekte u određenom području ili područjima sukladno članku 5. Uredbe (EU) br. 1419/2013.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti:

– Pravilnik o organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva (»Narodne novine«, br. 41/2010),

– Pravilnik o posebnom priznavanju organizacija proizvođača u sektoru ribarstva čiji je cilj poboljšanje kakvoće njihovih proizvoda (»Narodne novine«, br. 65/2012),

– Pravilnik o utvrđivanju pravila za izračunavanje potpore organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva (»Narodne novine«, br. 65/2012),

– Pravilnik o uvjetima priznavanja međustrukovnih organizacija u sektoru ribarstva i akvakulture (»Narodne novine«, br. 114/2012).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/13

Urbroj: 525-13/0823-15-11

Zagreb, 15. travnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.46 24.04.2015 Pravilnik o organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama