Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

NN 46/2015 (24.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

46 24.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

914

Na temelju članka 14. stavka 9. i članka 15. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA

Članak 1.

U Pravilniku o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica (»Narodne novine«, br. 130/2013, 99/2014, 127/2014 i 37/2015) u članku 2. stavku 1. briše se zarez i riječi: »uz pisanu i ovjerenu suglasnost ovlaštenika povlastice ukoliko se radi o slučaju kada su vlasnik plovila i ovlaštenik povlastice različite osobe,«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. briše se zarez i riječi: »uz pisanu i ovjerenu suglasnost ovlaštenika povlastice, ukoliko se radi o slučaju kada su vlasnik plovila i ovlaštenik povlastice različite osobe,«.

Članak 3.

(1) U članku 4. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ukoliko su vlasnik plovila i ovlaštenik povlastice različite osobe Zahtjev supotpisuje ovlaštenik povlastice i ovjerava ga svojim pečatom.«

(2) Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/111

Urbroj: 525-13/0323-15-9

Zagreb, 14. travnja 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.