Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti

NN 46/2015 (24.4.2015.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

915

Na temelju članka 38. stavka 6. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« br. 75/2009, 61/2011, 56/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE JEDNAKOVALJANOSTI ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA I DRŽAVAMA IZ KOJIH SE MOŽE UVOZITI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti (»Narodne novine« broj 60/2013) u članku 1. podstavku 2. iza riječi: »(u daljnjem tekstu: Odluka 2008/971/EZ)« dodaju se riječi: »i Odluke br. 1104/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Odluke Vijeća 2008/971/EZ radi uvrštenja šumskog reprodukcijskog materijala kategorije »kvalificiran« i ažuriranja naziva tijela odgovornih za odobravanje i nadzor proizvodnje (SL L 328, 28. 11. 2012.);«

U podstavku 3. iza riječi: »(u daljnjem tekstu: Odluka 2008/989/EZ)« dodaju se riječi: »i Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/321 оd 26. veljače 2015. o izmjeni Odluke Komisije 2008/989/EZ kojom se, u skladu s Direktivom Vijeća 1999/105/EZ, ovlašćuju države članice da odlučuju o ekvivalenciji jamstava koja se pružaju za šumski reprodukcijski materijal koji se uvozi iz određenih trećih zemalja (SL L 57, 28. 2. 2015.).«

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. broj »2015« zamjenjuje se brojem »2020«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/10

Urbroj: 525-11/1059-15-1

Zagreb, 13. travnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.