Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 46/2015 (24.4.2015.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja

MINISTARSTVO BRANITELJA

916

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04., 92/05., 02/07., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14), uz suglasnost ministra zdravlja, ministar branitelja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KOJA NISU UTVRĐENA KAO STANDARD IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: hrvatski branitelji) kojima je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, u standardu višem od onoga koji im se osigurava u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

(2) Pod zdravstvenom zaštitom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se:

– potpuna medicinska rehabilitacija po osnovi bolesti, bolesnih stanja, rana i ozljeda za koje se medicinska rehabilitacija ne može ostvariti prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju

– potrebna ortopedska i druga pomagala kada ovo pravo nije utvrđeno kao standard prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, a odnosi se na pravo na potpunu ili djelomičnu naknadu troškova izrade ortopedskih i drugih pomagala utvrđenih popisom ortopedskih i drugih pomagala kao sastavnog dijela općeg akta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o ortopedskim i drugim pomagalima, kada su troškovi izrade ortopedskih i drugih pomagala veći od onih koji su odobreni općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– lijekovi s pravom na naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju u slučaju kada hrvatski branitelj nema dopunsko zdravstveno osiguranje

– odobreno liječenje u inozemstvu kada ono nije moguće u Republici Hrvatskoj, s pravom prvenstva sukladno medicinskim indikacijama i pravom na pratnju druge osobe, uz naknadu dijela troškova za osobu koja prati hrvatskog branitelja radi liječenja u inozemstvu, kada pratnja druge osobe nije odobrena od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– svako drugo liječenje s pravom na naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju u slučaju kada hrvatski branitelj nema dopunsko zdravstveno osiguranje.

Članak 2.

(1) Hrvatski branitelj ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu iz članka 1. ovog Pravilnika ako je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.

(2) Hrvatski branitelj ostvaruje prava na zdravstvenu zaštitu iz članka 1. ovog Pravilnika po postupku, pod uvjetima i na način propisan ovim Pravilnikom.

2. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

2.1. Postupak utvrđivanja činjenice je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu

Članak 3.

Za utvrđivanje činjenice je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, hrvatski branitelj podnosi zahtjev nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko tijelo) prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Članak 4.

(1) Prvostupanjsko tijelo upućuje zahtjev podnositelja sa svim dokazima nadležnoj ustrojstvenoj jedinici (u daljnjem tekstu: nadležno vijeće vještaka) Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod), radi vještačenja činjenice je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.

(2) Nadležno vijeće vještaka Zavoda donosi nalaz i mišljenje o činjenici je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.

(3) Prvostupanjsko tijelo donosi rješenje na temelju nalaza i mišljenja iz stavka 2. ovog članka Pravilnika, osim ako nije drugačije propisano ovim Pravilnikom.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka može se podnijeti žalba.

(5) Žalba se podnosi ministarstvu nadležnom za branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem prvostupanjskog tijela.

(6) U postupku po žalbi Ministarstvo predmet dostavlja na vještačenje vijeću viših vještaka nadležne ustrojstvene jedinice Zavoda (u daljnjem tekstu: nadležno vijeće viših vještaka Zavoda).

(7) Drugostupanjsko rješenje, na temelju nalaza i mišljenja iz stavka 6. ovog članka, donosi Ministarstvo.

(8) Nadležna vijeća vještaka i vijeća viših vještaka Zavoda mogu zatražiti dopunu medicinske i druge dokumentacije te mogu pozvati podnositelja zahtjeva na osobni pregled.

(9) Postupak utvrđivanja činjenice je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu provodi se na temelju Zakona o općem upravnom postupku, ako nije drugačije određeno ovim Pravilnikom.

(10) Obrazac nalaza i mišljenja iz stavka 2. i stavka 6. ovog članka propisuje ravnatelj Zavoda.

Članak 5.

(1) Uz zahtjev iz članka 3. ovog Pravilnika, pribavlja se sljedeća dokumentacija i dokazi:

– potvrda o statusu hrvatskog branitelja/dragovoljca iz Domovinskog rata,

– ovjereni preslik cjelokupne medicinske dokumentacije, a u slučaju zahtjeva na osnovi bolesti i preslik zdravstvenog kartona iz razdoblja prije početka Domovinskog rata nadalje, ovjerenog od strane izabranog liječnika,

– potvrda o okolnostima stradavanja (u slučaju postojanja rane ili ozljede) izdane od vojne postrojbe kojoj je hrvatski branitelj pripadao u trenutku stradavanja, odnosno njezine pravne sljednice, ili izdane od nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova, o vremenu, mjestu i opisu uzroka i okolnosti pod kojima je hrvatski branitelj stradao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

– ratni put za hrvatskog branitelja izdan od vojne postrojbe kojoj je hrvatski branitelj pripadao (od svake postrojbe za cjelokupno vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu), odnosno njezine pravne sljednice, ili izdan od nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova, ili u slučaju da ratni put ne može izdati nadležna postrojba, odnosno nadležno tijelo Ministarstva unutarnjih poslova, kod javnog bilježnika ovjerenu izjavu neposrednog zapovjednika postrojbe kojoj je hrvatski branitelj pripadao o ratnom putu hrvatskog branitelja, u kojoj je potrebno navesti dužnosti koje je obnašao hrvatski branitelj u postrojbi i bojišnice na kojima je sudjelovao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

– izjava o činjenici je li podnosio zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata po istoj osnovi na temelju koje podnosi zahtjev iz članka 4. ovog Pravilnika, a u slučaju kada je podnosio zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata, obvezan je priložiti preslik zadnjeg konačnog rješenja i nalaza i mišljenja temeljem kojeg je zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata odbijen,

– preslik osobne iskaznice.

(2) Prvostupanjsko tijelo će u postupku pokrenutom na temelju zahtjeva iz članka 3. ovog Pravilnika zatražiti po službenoj dužnosti dokaze o činjenicama iz evidencija koja tijela uprave i druga tijela vode po službenoj dužnosti.

Članak 6.

(1) Za hrvatskog branitelja koji je izvršnim rješenjem ostvario pravo na invalidsku mirovinu po osnovi članka 15. stavka 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04., 92/05., 02/07., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) smatra se da postoji utvrđena neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu za ranjavanje, ozljedu, zatočeništvo i bolest za koju je u postupku ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu utvrđeno da je nesposobnost za rad potpuno ili djelomično prouzročena tim ranjavanjem, ozljedom, bolešću, pogoršanjem bolesti, odnosno pojavom bolesti nastale u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

(2) Za hrvatskog branitelja kojem je izvršnim rješenjem nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje priznato da je bolest, ranjavanje ili ozljeda posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu u postupku ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja, smatra se da postoji utvrđena neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu za bolest, ranjavanje ili ozljedu navedenu u istom rješenju.

2.2. Pravo na potpunu medicinsku rehabilitaciju koje nije utvrđeno kao standard prava na zdravstvenu zaštitu prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju

Članak 7.

(1) Hrvatski branitelj ima pravo na potpunu medicinsku rehabilitaciju, koje pravo nije utvrđeno kao standard prava na zdravstvenu zaštitu prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

(2) Potpuna medicinska rehabilitacija provodi se kao početna, odnosno održavajuća bolnička medicinska rehabilitacija.

(3) Pravo na početnu i održavajuću potpunu medicinsku rehabilitaciju hrvatski branitelj ostvaruje na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.

(4) Za korištenje prava na potpunu medicinsku rehabilitaciju hrvatski branitelj, osim odgovarajuće dokumentacije predviđene člankom 9. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, dostavlja i preslik izvršnog rješenja iz članka 4. ili članka 6. ovog Pravilnika.

2.3. Pravo na ortopedska i druga pomagala koje nije utvrđeno kao standard prava na zdravstvenu zaštitu prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju

Članak 8.

(1) Hrvatski branitelj ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala koje nije utvrđeno kao standard prava na zdravstvenu zaštitu prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju na temelju Odluke ministra branitelja.

(2) Uz zahtjev za ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala utvrđenih popisom ortopedskih i drugih pomagala kao sastavnog dijela općeg akta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o ortopedskim i drugim pomagalima na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka, hrvatski branitelj dostavlja i preslik izvršnog rješenja iz članka 4. ili članka 6. ovog Pravilnika.

(3) Hrvatski branitelj, u slučaju nabave ortopedskih i drugih pomagala utvrđenih popisom ortopedskih i drugih pomagala kao sastavnog dijela općeg akta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o ortopedskim i drugim pomagalima, a za koje je platio naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite, ostvaruje pravo na nadoknadu uplaćenog iznosa naknade za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite sukladno odredbama Odluke iz stavka 1. ovog članka.

2.4. Pravo na lijekove i liječenje bez plaćanja naknade za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju u slučaju kada nema dopunsko zdravstveno osiguranje

Članak 9.

(1) Hrvatski branitelj ostvaruje pravo na lijekove i liječenje bez plaćanja naknade (participacije) za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju na način da iznos koji je hrvatski branitelj platio na ime naknade za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite naknađuje Ministarstvo, ako:

– se lijekovi izdaju, odnosno liječenje poduzima za rane, ozljede, bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu, za koje je posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu utvrđena izvršnim rješenjem iz članka 4. ili članka 6. ovog Pravilnika i

– hrvatski branitelj nema dopunsko zdravstveno osiguranje.

(2) Hrvatski branitelj pravo na nadoknadu plaćenog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite ostvaruje podnošenjem zahtjeva i potrebnih dokaza Ministarstvu.

(3) Hrvatski branitelj uz zahtjev za naknadu troškova sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite za lijekove i liječenje podnosi potvrdu nadležne zdravstvene ustanove, odnosno ljekarne, iz koje je vidljiv plaćeni iznos na ime sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite u slučaju kada nema dopunsko zdravstveno osiguranje, dijagnoza i temelj po kojem je ostvarena zdravstvena zaštita, a podnosi i preslik izvršnog rješenja iz članka 4. ili članka 6. ovog Pravilnika.

(4) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka Pravilnika sadrži adresu i mjesto prebivališta te preslik važeće iskaznice zdravstveno osigurane osobe, preslik osobne iskaznice, preslike medicinskih nalaza, povijesti bolesti, otpusnih pisama, uputnica i slične medicinske dokumentacije ovjerene od izabranog liječnika podnositelja zahtjeva koji se odnose na ranu, ozljedu, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojavu bolesti kao posljedice sudjelovanja u Domovinskom ratu, kao i broj tekućeg računa podnositelja zahtjeva.

(5) Ministarstvo naknađuje podnositelju zahtjeva iznos uredno plaćenog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka u roku od 45 dana od prijma zahtjeva, po prethodnom odobrenju koje daje Povjerenstvo za nadoknadu participacije, a koje će posebnom odlukom imenovati ministar branitelja.

2.5. Pravo prvenstva na liječenje u inozemstvu s pratnjom druge osobe koje nije utvrđeno kao standard prava iz obveznog mirovinskog osiguranja

Članak 10.

(1) Hrvatski branitelj kojemu je nadležno tijelo Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje odobrilo liječenje u inozemstvu ima pravo prvenstva na liječenje u inozemstvu sukladno medicinskim indikacijama.

(2) Hrvatski branitelj kojemu je nadležno tijelo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odobrilo liječenje u inozemstvu ima pravo na pratnju druge osobe koja hrvatskog branitelja prati na putovanju radi liječenja u inozemstvu (u daljnjem tekstu: pratitelj), pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom, u slučaju kada nadležno tijelo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nije odobrilo pratnju druge osobe za liječenje hrvatskog branitelja u inozemstvu.

(3) Ministarstvo u slučaju iz stavka 2. ovog članka naknađuje troškove putovanja za pratitelja do iznosa kojeg bi za hrvatskog branitelja na ime istih troškova odobrio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

(4) Osim troškova iz stavka 3. ovog članka, pravna osoba, odnosno poslodavac kod kojega je zaposlen pratitelj, ima pravo na namirenje naknade plaće isplaćene pratitelju u slučaju da pratitelj koristi plaćeni dopust za vremensko razdoblje za koje je hrvatskom branitelju odobreno od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje liječenje u inozemstvu, računajući i vrijeme provedeno na putovanju.

(5) Za ostvarenje prava iz ovog članka, uz prijedlog za naknadu troškova za pratitelja, hrvatski branitelj Ministarstvu dostavlja:

– preslik pravomoćnog rješenja o upućivanju na liječenje u inozemstvo izdanog od nadležnog tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i preslik izvršnog rješenja iz članka 4. ili članka 6. ovog Pravilnika, s tim da HRVI iz Domovinskog rata dostavlja preslik izvršnog rješenja o priznavanju statusa HRVI iz Domovinskog rata i preslik zadnjeg nalaza i mišljenja o postotku oštećenja organizma.

(6) Za ostvarenje prava iz stavka 3. ovog članka, uz zahtjev za naknadu troškova putovanja, pratitelj Ministarstvu dostavlja:

– originalnu kartu za prijevoz izdanu za pratitelja koja glasi na isto prijevozno sredstvo koje je koristio hrvatski branitelj, a po odobrenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i

– preslik osobne iskaznice.

(7) Za ostvarenje prava iz stavka 4. ovog članka, uz zahtjev za naknadu isplaćenog iznosa na ime plaćenog dopusta pratitelja, pravna osoba, odnosno poslodavac kod kojeg je zaposlen pratitelj, Ministarstvu dostavlja:

– potvrdu o plaćenom dopustu za pratitelja iz koje vidljivo trajanje plaćenog dopusta i

– potvrdu o iznosu isplaćene naknade za plaćeni dopust za pratitelja po osnovi pratnje hrvatskog branitelja radi liječenja u inozemstvu.

(8) Ministarstvo će ispravni iznos naknade troškova prijevoza za pratitelja i ispravni iznos naknade za plaćeni dopust isplatiti pratitelju, odnosno poslodavcu pratitelja, u roku od 45 dana od prijma zahtjeva, na štednu knjižicu ili račun za koje broj i ostale podatke dostave u zahtjevu.

(9) Iznos troškova prijevoza za pratitelja i iznos naknade za plaćeni dopust za pratitelja može se isplatiti po prethodnom odobrenju koje daje Povjerenstvo za nadoknadu troškova pratitelja za liječenje u inozemstvu, a kojeg će posebnom odlukom imenovati ministar branitelja.

3. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 25/07 i 40/10).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-0002/5

Urbroj: 522-04/1-3-15-5

Zagreb, 14. travnja 2015.

Ministar
Predrag Matić, v. r.

46 24.04.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja 46 24.04.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja