Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima

NN 47/2015 (28.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

928

Na temelju članka 46. stavka 5. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj: 178/2004, 109/2007, 67/2008 i 144/2010) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj: 110/2009 i 157/2009), iza članka 1. dodaje se novi članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Provedbena Direktiva Komisije 2014/58/EU od 16. travnja 2014. godine, kojom se u skladu s Direktivom 2007/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća uspostavlja sustav sljedivosti pirotehničkih sredstava, a koji se odnosi na obvezu vođenja upisnika prijavljenih tijela, proizvođača i uvoznika.«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pravne osobe ili obrtnici koji se bave proizvodnjom ili prometom pirotehničkih sredstava/streljiva obvezni su voditi upisnik o proizvodnji ili prometu pirotehničkih sredstava/streljiva (Obrazac 1.), a pravne osobe ili obrtnici koji se bave proizvodnjom ili prometom ostalih eksplozivnih tvari obvezni su voditi Upisnik o vrsti i količini proizvedenih, nabavljenih, prodanih ili uništenih eksplozivnih tvari (Obrazac 2.).«.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»Prijavljena tijela koja obavljaju postupke ocjene sukladnosti obvezna su voditi registar pirotehničkih sredstava za koja su izdala EZ certifikate o pregledu tipa u skladu s postupkom ocjene sukladnosti (modul B ili modul G ili modul H) u obliku koji je naveden u Prilogu 1., a koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Podaci u registru čuvaju se najmanje 10 godina od datuma kada su prijavljena tijela izdala certifikate.

Prijavljena tijela iz stavka 9. ovoga članka dužna su redovito ažurirati registar i objavljivati ga na internetu. Ako je ovlaštenje tijelu koje obavlja ocjenu sukladnosti povučeno, to tijelo dužno je proslijediti registar drugom prijavljenom tijelu ili Ministarstvu unutarnjih poslova.«.

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, pravne osobe i obrtnici koji se bave proizvodnjom ili prometom pirotehničkih sredstava dužni su Upisnik i ispise Upisnika o proizvodnji ili prometu pirotehničkih sredstava/streljiva (Obrazac 1.) čuvati najmanje deset godina nakon stavljanja pirotehničkog sredstva na tržište, a pravne osobe i obrtnici koji se bave proizvodnjom ili prometom streljiva dužni su navedeni Upisnik i ispise Upisnika (Obrazac 1.) čuvati najmanje dvadeset godina.«.

Članak 4.

Obrazac 1. i Obrazac 8. tiskani uz Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj: 110/2009 i 157/2009), zamjenjuju se novim Obrascem 1. i Obrascem 8. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 17. listopada 2016. godine.

Broj: 511-01-152-31392/3-2015.

Zagreb, 22. travnja 2015.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.OBRAZAC 1.

UPISNIK
O PROIZVODNJI ILI PROMETU PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA/STRELJIVA

Datum: _______________

Pravna osoba ili obrtnik:

__________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                   (Naziv i adresa)

Šifra, registracijski broj/broj lota, naziv pirotehničkog sredstva/streljiva:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Broj odobrenja za stavljanje u promet:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
                                                                (za nabavljena/prodana pirotehnička sredstva / streljiva)

Proizvedeno/nabavljeno:

Proizvedena/nabavljena količina

Kategorija/ Kalibar

Registracijski broj * / Broj lota

Generička vrsta ili podvrsta (vrsta ili podvrsta proizvoda)

Trgovački naziv proizvoda

Naziv sirovine utrošene za proizvodnju

Količina sirovine

Šifra proizvod. pogona/ naziv proizvođača/mjesto proizvodnje

Šifra skladišta* Registracijski broj kojim se označuju pirotehnička sredstva propisan je Pravilnikom o načinu označavanja eksplozivnih tvari.

Pirotehnička sredstva koja su sastavni dio pomorske opreme označavaju se sukladno Direktivi Vijeća 96/98/EZ.

Prodano:

Prodana količina

Kategorija/ Kalibar

Registracijski broj * / Broj lota

Pravna osoba – kupac

Broj odobrenja za prijevoz / promet / uporabu

Stanje na skladištu
* kao i u tabeli proizvedeno/nabavljeno


Odgovorna osoba (ime i prezime):

_____________________________OBRAZAC 8.

UPISNIK
O NABAVLJENIM I PRODANIM PIROTEHNIČKIM SREDSTVIMA U MALOPRODAJI

Datum: _______________

Pravna osoba ili obrtnik:

____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                 (Naziv i adresa)

Prodavaonica:

____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                          (Adresa i broj odobrenja)

Šifra pirotehničkog sredstva

NABAVLJENO

PRODANO

Količina

Kategorija

Registracijski broj pirotehničkog sredstva.*

Količina

Registracijski broj pirotehničkog sredstva

Kupac

* Registracijski broj kojim se označuju pirotehnička sredstva propisan je Pravilnikom o načinu označavanja eksplozivnih tvari.

Pirotehnička sredstva koja su sastavni dio pomorske opreme označavaju se sukladno Direktivi Vijeća 96/98/EZ.

Prodavač (ime i prezime):

________________________________PRILOG 1.

OBLIK REGISTRA

Registracijski broj

Datum izdavanja EZ certifikata o pregledu tipa (modul B), certifikata sukladnosti (modul G) ili odobrenja sustava kvalitete (modul H) i prema potrebi rok valjanosti

Proizvođač

Vrsta proizvoda (generička) I prema potrebi podvrsta

Modul sukladnosti faze proizvodnje (')

Prijavljeno tijelo koje obavlja ocjenjivanje sukladnosti faze proizvodnje (')

Dodatne informacije

(') Potrebno je ispuniti ako je za to nadležno prijavljeno tijelo koje obavlja postupak ocjene sukladnosti (modul B). Nije potrebno ispuniti za postupke ocjene sukladnosti (modul G i H). Informacije se, ako su poznate, dostavljaju ako je uključeno drugo prijavljeno tijelo.

47 28.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima 47 28.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima 47 28.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima 47 28.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima 47 28.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima