Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari

NN 47/2015 (28.4.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

929

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj: 178/2004, 109/2007, 67/2008 i 144/2010) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OZNAČAVANJA EKSPLOZIVNIH TVARI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu označavanja eksplozivnih tvari (»Narodne novine« broj: 122/2012 i 51/2013), iza članka 1. dodaje se novi članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2013/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržište i Provedbena Direktiva Komisije 2014/58/EU od 16. travnja 2014. godine, kojom se u skladu s Direktivom 2007/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća uspostavlja sustav sljedivosti pirotehničkih sredstava, a koji se odnosi na označavanje pirotehničkih sredstava.«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Eksplozivne tvari pakiraju se u odgovarajuću unutarnju i vanjsku ambalažu, a sve oznake koje se nalaze na unutarnjoj i vanjskoj ambalaži moraju biti označene vidljivo, čitljivo i neizbrisivo na hrvatskom jeziku.«.

U stavku 3. točki 1. u podstavku 5. na kraju se umjesto točke stavlja zarez te se dodaje podstavak 6. koji glasi:

»– upute za sigurnu uporabu i uništavanje.«.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Pored oznaka iz članka 2. ovoga Pravilnika, oznaka za označavanje pirotehničkih sredstava koja se stavlja na unutarnju ambalažu mora sadržavati i sljedeće podatke:

– naziv i vrstu pirotehničkog sredstva,

– kategoriju pirotehničkog sredstva,

– broj komada u jediničnom pakiranju,

– broj šarže ili serijski broj,

– najnižu dobnu granicu za uporabu,

– najmanju sigurnosnu udaljenost,

– naznaku ako je potrebno »samo za vanjsku uporabu« za pirotehnička sredstva kategorije F1 i T1,

– naznaku »samo za vanjsku uporabu« za pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3,

– naznaku »smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem« za pirotehnička sredstva kategorije F4, P2 i T2,

– registracijski broj koji se temelji na jedinstvenom brojčanom sustavu.

Pored oznaka iz članka 2. ovoga Pravilnika, oznaka za označavanje pirotehničkih sredstava koja se stavlja na vanjsku ambalažu mora sadržavati i:

– naziv i vrstu pirotehničkog sredstva,

– kategoriju pirotehničkog sredstva,

– registracijski broj koji se temelji na jedinstvenom brojčanom sustavu.

Sadržaj i izgled registracijskog broja propisan je u Prilogu 4. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Svako pirotehničko sredstvo mora sadržavati oznake koje su navedene za unutarnju ambalažu, a ako na pirotehničkom sredstvu nema dovoljno prostora za označavanje, podaci se navode na najmanjem komadu ambalaže (jedinično pakiranje).

Pirotehnička sredstva koja su sastavni dio pomorske opreme i koja se isključivo primjenjuju za spašavanje na moru označavaju se na način kako je propisano Direktivom Vijeća 96/98/EZ.

Ukoliko nije propisan način označavanja Direktivom Vijeća 96/98/EZ za pirotehnička sredstva iz prethodnog stavka, ista moraju biti označena sukladno odredbama ovog Pravilnika.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2015. godine, osim odredbe članka 7. stavka 1. podstavka 10. i stavka 2. podstavka 3. ovoga Pravilnika koja stupaju na snagu 17. listopada 2016. godine.

Broj: 511-01-152-31391/3-2015.

Zagreb, 22. travnja 2015.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.


PRILOG 4.

Registracijski broj kojim se označuju pirotehnička sredstva sastoji se od:

a) Četveroznamenkastog identifikacijskog broja prijavljenog tijela koje je izdalo EZ certifikat o pregledu tipa u skladu s postupkom ocjene sukladnosti (modul B ili modul G ili modul H)

b) Kategorija pirotehničkog sredstva čija je sukladnost potvrđena, u skraćenom obliku, velikim tiskanim slovom:

– F1, F2, F3 ili F4 za pirotehnička sredstva za vatromet 1., 2., 3., odnosno 4. kategorije

– T1 ili T2 za pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima kategorije T1, odnosno T2,

– P1 ili P2 za ostala pirotehnička sredstva kategorije P1, odnosno P2

c) Broja obrade koji prijavljeno tijelo rabi za pirotehničko sredstvo.

Struktura registracijskog broja je sljedeća: »XXXX-YY-ZZZZ ….«, pri čemu se XXXX odnosi na točku a), YY se odnosi na točku b) i ZZZZ … se odnosi na točku c).

47 28.04.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari