Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

NN 48/2015 (30.4.2015.), Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

943

Na temelju članka 99. stavka 10. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) i članka 3. stavka 4. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede uz suglasnost ministra zdravlja donosi

PRAVILNIK

O PRIRODNIM MINERALNIM, PRIRODNIM IZVORSKIM I STOLNIM VODAMA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kojima moraju udovoljavati prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode pri korištenju, obradi i stavljanju na tržište, a odnose se na:

– fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav;

– mikrobiološke kriterije;

– dozvoljene tehnološke postupke obrade;

– analitičke metode;

– dodatne zahtjeve označivanja.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuje postupak priznavanja koji je potrebno provesti prije stavljanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode na tržište.

(3) U smislu ovoga Pravilnika naziv »izvorska voda« za vodu koja se nalazi na tržištu bilo koje države članice Europske unije ima isto značenje kao naziv »prirodna izvorska voda« definirana člankom 29. ovoga Pravilnika te za istu vrijede zahtjevi propisani ovim Pravilnikom, a koji se odnose na sastav i svojstva prirodne izvorske vode.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

– Direktiva 2009/54/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o iskorištavanju i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 164, 26. 6. 2009.);

– Direktiva Komisije 2003/40/EZ od 16. svibnja 2003. o određivanju popisa, dopuštenih količina i zahtjeva za deklariranje sastojaka prirodnih mineralnih voda i uvjeta za korištenje zraka obogaćenog ozonom u obradi prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (SL L 126, 22. 5. 2003.).

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

– vode koje su medicinski proizvodi definirani Pravilnikom o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet (»Narodne novine«, broj 83/2013)[1];

– prirodne mineralne vode koje se koriste na izvoru u ljekovite svrhe u termalnim i hidrotermalnim objektima.

Značenje pojmova

Članak 4.

1. Vodonosnik je podpovršinski sloj ili slojevi stijena ili drugih geoloških naslaga dovoljne poroznosti i propusnosti da omogućava znatan protok podzemne vode ili zahvaćanje znatnih količina podzemne vode.

2. Izvor je prirodno pojavljivanje podzemne vode na površini ili zahvat podzemne vode iz jednog ili više bušenih zdenaca.

3. Izdašnost izvora (protok vode na izvoru) je maksimalna izdašnost izvora utvrđena na temelju ispitivanja u sušnom razdoblju.

4. Voda za ljudsku potrošnju je voda definirana Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, broj 56/2013).

Označivanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda

Članak 5.

Na označivanje voda iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (Tekst značajan za EGP) (SL L 304, 22. 11. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1169/2011) te odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na označivanje.

Ambalaža

Članak 6.

(1) Prirodna mineralna, prirodna izvorska i stolna voda stavlja se na tržište samo kao pretpakirana hrana.

(2) Ambalaža u koju se puni voda iz stavka 1. ovoga članka mora biti zatvorena na način da se izbjegne bilo kakva mogućnost kvarenja ili onečišćenja vode.

II. POSEBNE ODREDBE

1. PRIRODNA MINERALNA VODA

Definicija prirodne mineralne vode

Članak 7.

(1) Prirodna mineralna voda je voda koja udovoljava mikrobiološkim kriterijima propisanim člancima 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika, potječe iz vodonosnika, a zahvaća se i puni iz izvora.

(2) Prirodna mineralna voda razlikuje se od vode za ljudsku potrošnju:

(a) po svojim prirodnim svojstvima koja karakteriziraju sadržaj i količina određenih mineralnih tvari, elemenata u tragovima ili drugih tvari te određenim fiziološkim učincima,

(b) po svojoj izvornoj čistoći,

pri čemu su oba svojstva sačuvana zbog podzemnog podrijetla prirodne mineralne vode koje je zaštićeno od svih rizika onečišćenja.

(3) Svojstva iz stavka 2. ovoga članka, koja prirodnoj mineralnoj vodi mogu dati svojstva pogodna za zdravlje, moraju biti procijenjena:

a) sa sljedećih stajališta:

– geološkog i hidrogeološkog,

– fizikalnog, kemijskog i fizikalno-kemijskog,

– mikrobiološkog,

– po potrebi, farmakološkog, fiziološkog i kliničkog;

b) u skladu sa zahtjevima i kriterijima navedenim u Dodatku 1. ovoga Pravilnika;

c) u skladu sa znanstvenim metodama koje je odobrilo nadležno tijelo.

(4) Ispitivanja iz stavka 3. točke a) podstavka 4. ovoga članka nisu obvezna ako voda u pogledu sastava ima takva svojstva radi kojih se ista smatrala prirodnom mineralnom vodom u državi članici Europske unije podrijetla prije 17. srpnja 1980. godine. To posebno vrijedi u slučaju kada takva voda i na izvoru i nakon punjenja u ambalažu, odnosno na tržištu, sadrži najmanje 1000 mg/kg ukupno otopljenih krutih tvari ili 250 mg/kg slobodnog ugljikovog dioksida.

(5) Sastav, temperatura i druga bitna svojstva prirodne mineralne vode moraju ostati stabilna unutar granica prirodne fluktuacije, a na njih ne smiju utjecati moguće oscilacije izdašnosti izvora, odnosno protoka vode.

Maksimalno dopuštene koncentracije tvari u prirodnoj mineralnoj vodi

Članak 8.

(1) Popis tvari koje mogu predstavljati rizik za zdravlje i njihove maksimalno dopuštene koncentracije (u daljnjem tekstu: MDK) u prirodnoj mineralnoj vodi propisane su u Tablici 1. Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Tvari iz stavka 1. ovoga članka su prirodno prisutne u vodi i ne smiju biti rezultat onečišćenja na izvoru.

(3) MDK tvari iz stavka 1. ovoga članka moraju udovoljavati odredbama Tablice 1. Dodatka 2. ovoga Pravilnika u vrijeme punjenja vode u ambalažu kao i vode koja se nalazi na tržištu.

(4) Istinitost/točnost, preciznost i granica detekcije analitičkih metoda analiza tvari iz Tablice 1. Dodatka 2. ovoga Pravilnika propisane su u Tablici 2. Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

Gazirana prirodna mineralna voda

Članak 9.

(1) Gazirana prirodna mineralna voda pri normalnim uvjetima temperature i tlaka na izvoru ili nakon punjenja u ambalažu spontano i na jasno vidljiv način otpušta ugljikov dioksid (u daljnjem tekstu: CO2).

(2) Gazirana prirodna mineralna voda dijeli se u tri kategorije koje se definiraju kao:

– »Prirodno gazirana prirodna mineralna voda« je voda čiji je sadržaj CO2 koji je podrijetlom iz izvora, nakon dekantiranja, ako se isto provodi, i nakon punjenja u ambalažu jednak sadržaju CO2 na izvoru, uzimajući u obzir eventualno ponovno dodavanje određene količine CO2 iz istog vodonosnika koja odgovara količini CO2 oslobođenoj, odnosno izgubljenoj tijekom provođenja dopuštenih postupaka uvažavajući uobičajena tehnička odstupanja;

– »Prirodna mineralna voda s povećanom količinom ugljikovog dioksida iz izvora« je voda čiji je sadržaj CO2, koji je podrijetlom iz vodonosnika, nakon dekantiranja, ako se isto provodi, i nakon punjenja u ambalažu veći od sadržaja CO2 utvrđenog na izvoru;

– »Gazirana prirodna mineralna voda« je voda kojoj je dodan CO2 koji nije podrijetlom iz vodonosnika iz kojeg potječe voda.

Dopušteni tehnološki postupci

Članak 10.

(1) Prirodna mineralna voda u onom stanju kakva je na izvoru ne smije biti podvrgnuta bilo kakvoj obradi odnosno tehnološkim postupcima, osim:

– odvajanju njezinih nestabilnih elemenata, kao što su spojevi željeza i sumpora postupcima filtracije ili dekantiranja uz mogućnost prethodne oksigenacije, u mjeri u kojoj takva obrada ne mijenja sastav vode u pogledu aniona i kationa koji joj daju karakteristična svojstva;

– odvajanju spojeva željeza, mangana, sumpora i arsena iz određenih prirodnih mineralnih voda obradom zrakom obogaćenim ozonom, u mjeri u kojoj takva obrada ne mijenja sastav vode u pogledu aniona i kationa koji joj daju karakteristična svojstva te pod uvjetom da je postupak u skladu s ovim Pravilnikom i da je o tome obaviješteno Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo);

– uklanjanje fluorida aktivnim aluminijevim oksidom;

– odvajanju drugih nepoželjnih sastojaka osim onih navedenih u podstavcima 1. ili 2. ovoga stavka, u mjeri u kojoj takva obrada ne mijenja sastav vode u pogledu aniona i kationa koji joj daju karakteristična svojstva te pod uvjetom da je postupak u skladu s uvjetima korištenja koje utvrdi Europska komisija i da je o tome obaviješteno Ministarstvo;

– potpunom ili djelomičnom uklanjanju slobodnog CO2 isključivo primjenom fizikalnih metoda.

(2) Prirodna mineralna voda u onom stanju kakva je na izvoru, ne smije biti podvrgnuta bilo kakvom dodavanju osim uvođenju ili ponovnom uvođenju CO2 u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Posebno je zabranjena svaka vrsta dezinfekcije bilo kojim sredstvima te sukladno stavku 2. ovoga članka zabranjeno je i dodavanje bakteriostatskih elemenata ili primjena bilo koje druge obrade koja bi mogla promijeniti broj živih mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj vodi.

(4) Stavak 1. ovoga članka ne predstavlja zabranu korištenja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u proizvodnji bezalkoholnih pića.

Postupak obrade vode zrakom obogaćenim ozonom

Članak 11.

(1) U slučaju primjene postupka obrade prirodnih mineralnih voda zrakom obogaćenim ozonom sukladno članku 10. stavku 1. podstavku 2. ovoga Pravilnika, Povjerenstvo za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda iz članka 99. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za priznavanje) mora biti unaprijed obaviješteno i mora utvrditi:

– opravdanost takve obrade s obzirom na sastav vode u odnosu na spojeve željeza, mangana, sumpora i arsena;

– da su subjekti u poslovanju s hranom koji primjenjuju takvu obradu poduzeli sve potrebne mjere za osiguranje učinkovitosti i sigurnosti obrade, te omogućili provođenje kontrole od strane nadležnog tijela.

(2) Pri obradi prirodnih mineralnih voda zrakom obogaćenim ozonom moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

– fizikalno-kemijski sastav prirodnih mineralnih voda s obzirom na njihove karakteristične tvari ne smije biti promijenjen ovom obradom;

– prirodna mineralna voda prije obrade mora udovoljavati mikrobiološkim kriterijima propisanim ovim Pravilnikom;

– obrada ne smije dovesti do stvaranja ostataka koncentracija otopljenog ozona, bromata i/ili bromoforma većih od maksimalno dopuštenih koncentracija propisanih u Dodatku 3. ovoga Pravilnika kao niti do stvaranja ostataka koji mogu biti opasni po zdravlje ljudi.

Postupak uklanjanja fluorida iz prirodne mineralne i prirodne izvorske vode aktivnim aluminijevim oksidom

Članak 12.

U slučaju primjene postupka obrade prirodnih mineralnih voda postupkom uklanjanja fluorida aktivnim aluminijevim oksidom isti mora udovoljavati odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (Tekst značajan za EGP) (SL L 37, 10. 2. 2010.).

Mikrobiološki kriteriji

Članak 13.

(1) Ukupni broj mikroorganizama sposobnih za razmnožavanje u prirodnoj mineralnoj vodi na izvoru mora odgovarati normalnom broju mikroorganizama te pružati zadovoljavajući dokaz o zaštiti izvora od svih oblika onečišćenja.

(2) Ukupni broj mikroorganizama sposobnih za razmnožavanje iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema kriterijima za mikrobiološka ispitivanja na izvoru propisanim u Dodatku 1. točki c) podstavku 3. ovoga Pravilnika.

(3) Normalni broj mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj vodi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva konstantan broj mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj vodi na izvoru prije bilo kakvog dozvoljenog postupka obrade, čiji se kvalitativan i kvantitativan sastav uzima u obzir u postupku priznavanja prirodne mineralne vode, a kontrolira se periodičkim analizama.

(4) Ukupni broj mikroorganizama sposobnih za razmnožavanje u prirodnoj mineralnoj vodi na izvoru mora biti manji od:

– 20 u 1 ml poraslih pri temperaturi 20 – 22 °C u vremenu od 72 sata na agar-agaru ili agar-želatini i drugim podlogama koje daju istovjetne rezultate;

– 5 u 1 ml poraslih pri temperaturi od 37 °C u vremenu od 24 sata na agar-agaru i drugim podlogama koje daju istovjetne rezultate.

(5) Vrijednosti iz stavka 4. ovoga članka smatraju se orijentacijskim brojčanim vrijednostima, a ne maksimalno dopuštenim koncentracijama.

(6) Ukupni broj mikroorganizama sposobnih za razmnožavanje u prirodnoj mineralnoj vodi nakon punjenja u ambalažu ne smije biti veći od:

– 100 u 1 ml poraslih pri temperaturi 20 – 22 °C u vremenu od 72 sata na agar-agaru ili agar-želatini i drugim podlogama koje daju istovjetne rezultate;

– 20 u 1 ml poraslih pri temperaturi od 37 °C u vremenu od 24 sata na agar-agaru i drugim podlogama koje daju istovjetne rezultate.

(7) Ukupni broj mikroorganizama iz stavka 6. ovoga članka mora se određivati unutar 12 sati nakon punjenja vode u ambalažu, pod uvjetom da se voda održava na temperaturi od 4 °C ± 1 °C tijekom navedenog perioda od 12 sati.

Članak 14.

Prirodna mineralna voda na izvoru i pri stavljanju na tržište ne smije sadržavati:

– parazite i patogene mikroorganizme;

– bakteriju Escherichia coli i druge koliformne bakterije te fekalne streptokoke, odnosno enterokoke, u bilo kojem ispitanom uzorku od 250 ml;

– sporogene sulfitoreducirajuće anaerobne bakterije u bilo kojem ispitanom uzorku od 50 ml;

– bakteriju Pseudomonas aeruginosa u bilo kojem ispitanom uzorku od 250 ml.

Članak 15.

Ne dovodeći u pitanje odredbe članaka 13. i 14. ovoga Pravilnika i uvjete korištenja vode iz članaka 16., 17. i 18. ovoga Pravilnika, pri stavljanju prirodne mineralne vode na tržište:

– ukupni broj mikroorganizama sposobnih za razmnožavanje u prirodnoj mineralnoj vodi može biti jedino rezultat normalnog razvoja prirodne mikroflore koju je voda imala na izvoru te bez obzira na vrijednosti navedene u članku 13. ovoga Pravilnika ne znači onečišćenje;

– prirodna mineralna voda ne smije imati nikakve nedostatke vezane uz senzorska svojstva.

Specifični uvjeti korištenja vode iz izvora

Članak 16.

(1) Koncesiju za korištenje prirodne mineralne vode iz izvora daje Ministarstvo sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014) i Uredbi o Uvjetima davnja koncesija za gospodarsko korištenje voda (»Narodne novine«, br. 89/2010, 46/2012, 51/2013 i 120/2014).

(2) Prirodna mineralna voda može se koristiti iz izvora i puniti u ambalažu nakon provedenog postupka priznavanja samo ako udovoljava odredbama stavaka 3. i 4. ovoga članka te članaka 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika uz ispunjenje i ostalih propisanih uvjeta.

(3) Oprema za korištenje prirodne mineralne vode iz izvora mora biti takva da se izbjegne svaka mogućnost onečišćenja i sačuvaju svojstva koja prirodna mineralna voda ima na izvoru, tako da:

– izvor mora biti zaštićen od rizika onečišćenja;

– zahvat izvora, izvedba izvora, cjevovodi i spremnici moraju biti izrađeni od materijala prikladnog za vodu sukladno posebnim propisima na način da onemogućavaju bilo kakvu kemijsku, fizikalno-kemijsku ili mikrobiološku promjenu prirodne mineralne vode;

– uvjeti korištenja vode, postrojenja za pranje i punjenje u ambalažu moraju udovoljavati higijenskim uvjetima, kao i ambalaža koja mora biti obrađena ili izrađena na način da se izbjegnu negativni učinci na mikrobiološka i kemijska svojstva prirodne mineralne vode.

(4) Nije dopušten transport prirodne mineralne vode u ambalaži koja nije namijenjena za distribuciju krajnjem potrošaču.

(5) Transport prirodne mineralne vode od izvora do punionice mora se odvijati isključivo cjevovodima koji moraju biti izrađeni na način da je onemogućeno bilo kakvo onečišćenje.

Onečišćenje tijekom korištenja vode iz izvora

Članak 17.

Ako se tijekom korištenja prirodne mineralne vode iz izvora utvrdi da je voda onečišćena te se utvrdi odstupanje od mikrobioloških kriterija propisanih člancima 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika, subjekt u poslovanju s hranom koji koristi vodu iz izvora mora odmah obustaviti sve aktivnosti, posebno postupak punjenja vode u ambalažu, sve dok se ne ukloni uzrok onečišćenja i voda ne udovolji odredbama članaka 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika.

Službena kontrola prirodne mineralne vode

Članak 18.

(1) Službena kontrola provodi se periodično kako bi se utvrdilo:

– udovoljava li prirodna mineralna voda za koju je izdano rješenje o priznavanju odredbama članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika;

– primjenjuje li subjekt u poslovanju s hranom kojemu je izdano rješenje o priznavanju prirodne mineralne vode odredbe članaka 16. i 17. ovoga Pravilnika.

(2) Fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska ispitivanja parametara iz Tablice 1. Dodatka 2. prema Tablici 2. Dodatka 2. te mikrobiološka ispitivanja sukladno člancima 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika provode službeni laboratoriji.

(3) Planovi službenih kontrola zdravstvene ispravnosti prirodne mineralne vode koja se stavlja na tržište u bocama ili drugoj ambalaži, temelje se na procjeni rizika.

Postupak priznavanja prirodne mineralne vode

Članak 19.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pokreće postupak priznavanja prirodne mineralne vode koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili treće zemlje podnošenjem Zahtjeva za pokretanje postupka priznavanja prirodne mineralne vode/prirodne izvorske vode (u daljnjem tekstu: zahtjev za priznavanje) Ministarstvu.

(2) Zahtjev za priznavanje podnosi se na obrascu iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Povjerenstvo za priznavanje provodi postupak priznavanja i predlaže ministru donošenje rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode.

(4) Na temelju provedenog postupka priznavanja i prijedloga Povjerenstva za priznavanje, ministar donosi rješenje o priznavanju prirodne mineralne vode.

(5) Danom pravomoćnosti rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode, prirodna mineralna voda se upisuje u evidenciju iz članka 23. ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju da postoji opravdana sumnja ili se dokaže da prirodna mineralna voda priznata u jednoj od država članica Europske unije ili Republike Hrvatske predstavlja opasnost za zdravlje potrošača, odnosno da nije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, nadležno tijelo koje provodi službenu kontrolu će zabraniti stavljanje iste na tržište Republike Hrvatske te odmah o tome i o razlozima zabrane obavijestiti Ministarstvo koje obavještava Europsku komisiju i ostale države članice Europske unije.

Priznavanje prirodne mineralne vode

Članak 20.

(1) Uz zahtjev za priznavanje prirodne mineralne vode prilaže se sljedeća dokumentacija:

– geološki i hidrogeološki izvještaj i analitička izvješća o provedenim ispitivanjima prirodne mineralne vode na izvoru iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika;

– izjava o planiranoj provedbi jednog ili više postupaka obrade iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Od datuma izdavanja analitičkih izvješća o fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika do datuma dostave Ministarstvu, ne smije proteći više od dvije godine.

(3) Neovisne pravne osobe ili posebne organizacijske cjeline unutar pravne osobe koje provode fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja, uključivši i uzimanje uzoraka navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovoga Pravilnika moraju biti akreditirane prema normi ISO/IEC 17025. Uzorci za fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovoga Pravilnika, moraju se uzeti isti dan.

(4) Fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovoga Pravilnika, moraju se provesti najmanje četiri puta godišnje, odnosno kvartalno te dostaviti Povjerenstvu za priznavanje.

(5) Prirodna mineralna voda priznata od nadležnog tijela bilo koje države članice Europske unije ne treba prolaziti postupak priznavanja i može se stavljati na tržište Republike Hrvats(6) Listu priznatih prirodnih mineralnih voda u državama članicama Europske unije objavljuje Europska komisija u Službenom listu Europske unije.

(7) Na prirodne mineralne vode koje se crpe iz tla države koja nije članica Europske unije, primjenjuju se odredbe priznavanja prirodne mineralne vode propisane stavcima od 1. do 5. ovoga članka i člankom 19. ovoga Pravilnika.

Obveza subjekta u poslovanju s hranom nakon priznavanja prirodne mineralne vode

Članak 21.

(1) Radi utvrđivanja da prirodna mineralna voda, za koju je izdano Rješenje o priznavanju prirodne mineralne vode, i dalje udovoljava zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom, subjekt u poslovanju s hranom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora svakih 5 godina, počevši od pravomoćnosti rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode dostaviti Ministarstvu:

– analitičko izvješće o provedenim fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima na izvoru sukladno Dodatku 1. ovoga Pravilnika;

– analitičko izvješće o analizama nakon punjenja vode u ambalažu sukladno članku 13. stavcima 6. i 7., članku 14. i Tablici 1. Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Od datuma izdavanja analitičkih izvješća iz stavka 1. ovoga članka do datuma dostave Ministarstvu, ne smije proteći više od jedne godine.

(3) Analitička izvješća iz stavka 1. ovoga članka potrebno je dostaviti najranije šest mjeseci, a najkasnije dva mjeseca prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako za priznatu prirodnu mineralnu vodu nije pokrenut proces punjenja u ambalažu, Ministarstvu je potrebno dostaviti analitička izvješća iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.

(5) Kada se pokrene proces punjenja prirodne mineralne vode iz stavka 4. ovoga članka u ambalažu, Ministarstvu je potrebno dostaviti analitička izvješća iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka.

(6) Neovisne pravne osobe ili posebne organizacijske cjeline unutar pravne osobe koje provode fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja, uključivši i uzimanje uzoraka, navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovoga Pravilnika moraju biti akreditirane prema normi ISO/IEC 17025. Uzorci za fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovoga Pravilnika moraju se uzeti isti dan.

(7) Na prijedlog Povjerenstva za priznavanje, osim analitičkih izvješća iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo može zahtijevati i drugu potrebnu dokumentaciju.

Prestanak priznavanja prirodne mineralne vode

Članak 22.

(1) Ministar donosi rješenje o prestanku priznavanja prirodne mineralne vode u slijedećim slučajevima:

– ako se utvrdi da je prirodna mineralna voda za koju je izdano rješenje o priznavanju prirodnih mineralnih voda prestala ispunjavati uvjete propisane Zakonom o poljoprivredi i ovim Pravilnikom;

– na zahtjev subjekta u poslovanju s hranom kojem je izdano rješenje;

– ako subjekt u poslovanju s hranom ne dostavi analitička izvješća iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika u propisanom roku.

(2) U slučaju da subjekt u poslovanju s hranom ne dostavi analitička izvješća iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika, u rokovima propisanim u članku 21. stavku 3. ovoga Pravilnika, mora ponovno pokrenuti postupak priznavanja prirodne mineralne vode propisan ovim Pravilnikom.

(3) Ministarstvo će obavijestiti Europsku komisiju o prirodnim mineralnim vodama za koje je doneseno rješenje o prestanku priznavanja.

Evidencija i objava popisa priznatih prirodnih mineralnih voda

Članak 23.

(1) Ministarstvo vodi Evidenciju prirodnih mineralnih voda priznatih u Republici Hrvatskoj.

(2) U Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:

– naziv i adresa podnositelja zahtjeva (ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta, država);

– trgovački naziv proizvoda;

– naziv izvora;

– naziv mjesta korištenja izvora;

– broj rješenja o priznavanju i datum donošenja istog;

– datum objave popisa priznatih prirodnih mineralnih voda u »Narodnim novinama« i broj istih;

– odobreni navodi iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika i broj rješenja o odobrenju korištenja navoda te datum donošenja istog.

(3) Popis prirodnih mineralnih voda priznatih u Republici Hrvatskoj objavljuje se u »Narodnim novinama«. U popisu se navodi trgovački naziv proizvoda, naziv izvora, mjesto korištenja izvora te zemlja podrijetla.

Označivanje prirodne mineralne vode

Članak 24.

(1) Naziv pod kojim se prirodna mineralna voda stavlja na tržište je »prirodna mineralna voda« ili u slučaju gazirane prirodne mineralne vode, sukladno definicijama iz članka 9. ovoga Pravilnika, »prirodno gazirana prirodna mineralna voda«, »prirodna mineralna voda s povećanom količinom ugljikovog dioksida iz izvora« ili »gazirana prirodna mineralna voda«.

(2) Nazivu prirodne mineralne vode koja je bila podvrgnuta nekom od postupaka obrade iz članka 10. stavka 1. podstavka 5. ovoga Pravilnika dodaje se navod: »potpuno uklonjen ugljikov dioksid« ili »djelomično uklonjen ugljikov dioksid«.

(3) Etiketa na prirodnoj mineralnoj vodi mora sadržavati i sljedeće informacije:

– analitički sastav karakterističnih aniona i kationa;

– naziv mjesta korištenja izvora i naziv izvora;

– tehnološki postupak iz članka 10. stavka 1. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika, u slučaju da je isti proveden.

Članak 25.

(1) Zabranjeno je pri označivanju, reklamiranju i prezentiranju odnosno informiranju potrošača, korištenje trgovačkih naziva, žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih oznaka koje bi:

– u slučaju prirodne mineralne vode upućivale na svojstvo koje voda ne posjeduje, posebice glede podrijetla, rezultata analiza ili bilo kojih sličnih podataka u vezi s garancijom autentičnosti;

– u slučaju vode u ambalaži, koja ne udovoljava zahtjevima za prirodnu mineralnu vodu propisanim ovim Pravilnikom, mogle stvoriti zabunu u vezi s prirodnom mineralnom vodom, posebice oznaku »mineralna voda«, »mineral«, »kiselica« ili bilo koje izvedenice tih riječi.

(2) Zabranjeno je označivati prirodnu mineralnu vodu na način koji vodi pripisuje svojstva vezana uz prevenciju ili liječenje bolesti.

(3) Zabranjeno je stavljati na tržište prirodnu mineralnu vodu iz jednog izvora pod više od jednog trgovačkog naziva.

(4) Navodi iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika mogu se koristiti ako udovoljavaju kriterijima propisanima tim Dodatkom i pod uvjetom da su svojstva utvrđena na temelju fizikalno-kemijskih ispitivanja i gdje je potrebno, farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja provedenih u skladu s priznatim znanstvenim metodama sukladno članku 7. stavku 3. točki a) podstavku 4. ovoga Pravilnika.

(5) Dopušteno je korištenje navoda poput »potiče probavu«, »može olakšati hepatobilijarne funkcije« ili sličnih navoda za prirodnu mineralnu vodu, kao i drugih navoda, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s odredbama stavka 2. ovoga članka i da su u skladu s odredbama stavka 4. ovoga članka.

Članak 26.

(1) Prirodna mineralna voda s koncentracijom fluorida većom od 1,5 mg/l mora biti označena navodom »sadrži više od 1,5 mg/l fluorida: nije pogodna za uobičajenu prehranu dojenčadi i djece ispod 7 godina starosti« u neposrednoj blizini trgovačkog naziva i uočljivim slovima.

(2) Na temelju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka na ambalaži mora biti navedena i stvarna količina fluorida u odnosu na fizikalno-kemijski sastav karakterističnih aniona i kationa prirodne mineralne vode, a mora se nalaziti u navodu analitičkog sastava karakterističnih aniona i kationa prirodne mineralne vode iz članka 24. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

Navodi za prirodne mineralne vode

Članak 27.

(1) Prirodna mineralna voda s navodima iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika: »pogodno za pripremu hrane za dojenčad«, »može imati laksativan učinak« »i »može imati diuretski učinak« može se stavljati na tržište Republike Hrvatske samo ako je proveden postupak odobravanja korištenja navoda i izdano rješenje o odobrenju korištenja navoda.

(2) Ministar imenuje Povjerenstvo za odobravanje korištenja navoda na prirodnim mineralnim vodama iz članka 99. stavka 8. Zakona o poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za navode) koje provodi postupak odobravanja korištenja navoda iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U rad Povjerenstva za navode moraju biti uključena najmanje dva člana iz Povjerenstva za hranu za posebne prehrambene potrebe sukladno Zakonu o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine«, broj 39/2013).

(4) Povjerenstvo za navode odlučuje o odobravanju korištenja navoda na prirodnim mineralnim vodama iz stavka 1. ovoga članka te predlaže ministru donošenje Rješenja o odobrenju korištenja navoda.

(5) Ministarstvo će unaprijed obavijestiti Europsku komisiju i ostale države članice Europske unije u slučaju donošenja odluke o propisivanju posebnih odredbi vezanih za korištenje navoda »pogodno za pripremu hrane za dojenčad«.

Članak 28.

Zahtjevu iz članka 20. stavka 1. i članka 33. stavka 1. prilaže se upravna pristojba sukladno Zakonu koji uređuje plaćanje upravnih pristojbi za spise i radnje pred tijelima državne uprave.

2. PRIRODNA IZVORSKA VODA

Definicija prirodne izvorske vode

Članak 29.

(1) Prirodna izvorska voda je voda namijenjena konzumaciji u svojem prirodnom stanju, potječe iz vodonosnika zaštićenog od svakog onečišćenja, a zahvaća se i puni iz izvora.

(2) Prirodna izvorska voda mora udovoljavati:

– uvjetima korištenja vode iz izvora propisanim člancima 16. i 17. ovoga Pravilnika;

– mikrobiološkim zahtjevima propisanim člancima 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika;

– zahtjevima označivanja iz članaka 37. i 38. ovoga Pravilnika;

– zahtjevu da nije bila podvrgnuta niti jednom postupku obrade osim onima navedenim u člancima 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika. Druge postupke obrade može odobriti Europska komisija.

(3) Dopušteni tehnološki postupci obrade moraju udovoljavati uvjetima propisanim člancima 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika.

(4) Maksimalno dopuštene koncentracije kemijskih i indikatorskih parametara u prirodnoj izvorskoj vodi propisane su Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 125/2013 i 141/2013) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o parametrima sukladnosti) i određuju se sukladno tom propisu.

Članak 30.

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost punjenja prirodne izvorske vode u ambalažu koja se stavlja na tržište, obvezne su izraditi i provoditi plan uzorkovanja za propisane kemijske, indikatorske i mikrobiološke parametre te s učestalošću definiranom Pravilnikom o parametrima sukladnosti.

Službena kontrola prirodne izvorske vode

Članak 31.

(1) Službena kontrola provodi se periodično kako bi se utvrdilo udovoljava li prirodna izvorska voda odredbama članka 29. ovoga Pravilnika.

(2) Fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska ispitivanja kemijskih i indikatorskih parametara definiranih Pravilnikom o parametrima sukladnosti te mikrobiološka ispitivanja sukladno člancima 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika provode službeni laboratoriji.

Postupak priznavanja prirodne izvorske vode

Članak 32.

(1) Subjekt u poslovanju s hranom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pokreće postupak priznavanja prirodne izvorske vode koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili treće zemlje podnošenjem zahtjeva za priznavanje Ministarstvu.

(2) Zahtjev za priznavanje se podnosi na obrascu iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Povjerenstvo za priznavanje provodi postupak priznavanja i predlaže ministru donošenje rješenja o priznavanju prirodne izvorske vode.

(4) Na temelju provedenog postupka priznavanja i prijedloga Povjerenstva za priznavanje ministar donosi rješenje o priznavanju prirodne izvorske vode.

(5) Danom pravomoćnosti rješenja o priznavanju, prirodna izvorska voda se upisuje u evidenciju iz članka 36. ovoga Pravilnika.

Priznavanje prirodne izvorske vode

Članak 33.

(1) Uz zahtjev za priznavanje prirodne izvorske vode prilaže se sljedeća dokumentacija:

– geološki i hidrogeološki izvještaj i analitička izvješća o provedenim ispitivanjima prirodne izvorske vode na izvoru iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika;

– izjava o planiranoj provedbi jednog ili više postupaka obrade iz članka 10. ovoga Pravilnika;

(2) Od datuma izdavanja analitičkih izvješća o fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika do datuma dostave Ministarstvu, ne smije proteći više od dvije godine.

(3) Neovisne pravne osobe ili posebne organizacijske cjeline unutar pravne osobe koje provode fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja, uključivši i uzimanje uzoraka navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovoga Pravilnika moraju biti akreditirane prema normi ISO/IEC 17025. Uzorci za fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovoga Pravilnika, moraju se uzeti isti dan.

(4) Fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovoga Pravilnika, moraju se provesti najmanje četiri puta godišnje, odnosno kvartalno te dostaviti Povjerenstvu za priznavanje.

(5) Prirodna izvorska voda koja se crpi iz tla države članice Europske unije i nalazi se na tržištu Europske unije ne treba prolaziti postupak priznavanja i može se stavljati na tržište Republike Hrvatske te se takva prirodna izvorska voda ne objavljuje u popisu priznatih prirodnih izvorskih voda.

(6) Na prirodne izvorske vode koje se crpe iz tla države koja nije članica Europske unije, primjenjuju se odredbe priznavanja prirodne izvorske vode propisane stavcima 1. do 4. ovoga članka i člankom 32. ovoga Pravilnika, osim u slučaju kada su iste stavljene na tržište država članica Europske unije.

Obveza subjekta u poslovanju s hranom nakon priznavanja prirodne izvorske vode

Članak 34.

(1) Radi utvrđivanja da prirodna izvorska voda za koju je izdano Rješenje o priznavanju prirodne izvorske vode, i dalje udovoljava zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom, subjekt u poslovanju s hranom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora svakih 5 godina počevši od pravomoćnosti rješenja o priznavanju prirodne izvorske vode dostaviti Ministarstvu:

– analitičko izvješće o provedenim fizikalnim, kemijskim i fizikalno-kemijskim te mikrobiološkim ispitivanjima na izvoru sukladno Dodatku 1. ovoga Pravilnika;

– analitičko izvješće o analizama nakon punjenja vode u ambalažu sukladno članku 13. stavcima 6. i 7., članku 14. te kemijskim i indikatorskim parametrima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti.

(2) Od datuma izdavanja analitičkih izvješća iz stavka 1. ovoga članka do datuma dostave Ministarstvu, ne smije proteći više od jedne godine.

(3) Analitička izvješća iz stavka 1. ovoga članka potrebno je dostaviti najranije šest mjeseci, a najkasnije dva mjeseca prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako za priznatu prirodnu izvorsku vodu nije pokrenut proces punjenja u ambalažu, Ministarstvu je potrebno dostaviti analitička izvješća iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.

(5) Kada se pokrene proces punjenja prirodne izvorske vode iz stavka 4. ovoga članka u ambalažu, Ministarstvu je potrebno dostaviti analitička izvješća iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka.

(6) Neovisne pravne osobe ili posebne organizacijske cjeline unutar pravne osobe koje provode fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja, uključivši i uzimanje uzoraka navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovoga Pravilnika moraju biti akreditirane prema normi ISO/IEC 17025. Uzorci za fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska te mikrobiološka ispitivanja navedena u točkama b) i c) Dodatka 1. ovoga Pravilnika, moraju se uzeti isti dan.

(7) Na prijedlog Povjerenstva za priznavanje, osim analitičkih izvješća iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo može zahtijevati i drugu potrebnu dokumentaciju.

Prestanak priznavanja prirodne izvorske vode

Članak 35.

(1) Ministar donosi rješenje o prestanku priznavanja prirodne izvorske vode u sljedećim slučajevima:

– ako se utvrdi da je prirodna izvorska voda za koju je izdano rješenje o priznavanju prirodnih izvorskih voda prestala ispunjavati uvjete propisane Zakonom o poljoprivredi i ovim Pravilnikom;

– na zahtjev subjekta u poslovanju s hranom kojem je izdano rješenje;

– ako subjekt u poslovanju s hranom ne dostavi analitička izvješća iz članka 34. stavka 1. ovoga Pravilnika u propisanom roku.

(2) U slučaju da subjekt u poslovanju s hranom ne dostavi analitička izvješća iz članka 34. stavka 1. ovoga Pravilnika u rokovima propisanim u članku 34. stavku 3. ovoga Pravilnika, mora ponovno pokrenuti postupak priznavanja prirodne izvorske vode propisan ovim Pravilnikom.

Evidencija i objava popisa priznatih prirodnih izvorskih voda

Članak 36.

(1) Ministarstvo vodi Evidenciju prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj.

(2) U Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:

– naziv i adresa podnositelja zahtjeva (ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta, država);

– trgovački naziv proizvoda;

– naziv izvora;

– naziv mjesta korištenja izvora;

– broj rješenja o priznavanju i datum donošenja istog;

– datum objave popisa priznatih prirodnih izvorskih voda u »Narodnim novinama« i broj istih.

(3) Popis prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj objavljuje se u »Narodnim novinama«. U popisu se navodi trgovački naziv proizvoda, naziv izvora, mjesto korištenja izvora te zemlja podrijetla.

Označivanje prirodne izvorske vode

Članak 37.

(1) Naziv pod kojim se prirodna izvorska voda stavlja na tržište je »prirodna izvorska voda« ili u slučaju dodavanja ugljikovog dioksida »prirodna izvorska voda s ugljikovim dioksidom« ili »gazirana prirodna izvorska voda«.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka naziv pod kojim se prirodna izvorska voda može stavljati na tržište Republike Hrvatske može biti »izvorska voda«.

(3) U slučaju vode zapakirane u ambalažu koja ne udovoljava zahtjevima za prirodnu izvorsku vodu propisanim ovim Pravilnikom, zabranjeno je pri označivanju, reklamiranju i prezentiranju korištenje trgovačkih naziva, žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih navoda koji bi mogli dovesti do zamjene s prirodnom izvorskom vodom, a posebno navode poput »izvorska voda«, »izvor«, »vrelo« ili bilo koje izvedenice tih riječi, osim za prirodnu mineralnu vodu.

(4) Etiketa na prirodnoj izvorskoj vodi mora sadržavati i sljedeće informacije:

– naziv mjesta korištenja izvora i naziv izvora;

– tehnološki postupak iz članka 10. stavka 1. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika, u slučaju da je isti proveden.

(5) Zabranjeno je stavljati na tržište prirodnu izvorsku vodu iz jednog izvora pod više od jednog trgovačkog naziva.

Zajedničke odredbe označivanja prirodne mineralne i prirodne izvorske vode

Članak 38.

(1) Trgovački naziv prirodne mineralne vode i prirodne izvorske vode može sadržavati naziv lokaliteta, sela ili mjesta pod uvjetom da se taj naziv odnosi na prirodnu mineralnu i prirodnu izvorsku vodu koja se crpi iz izvora u navedenom mjestu i pod uvjetom da ne stvara zabunu s obzirom na mjesto korištenja vode iz izvora.

(2) Ako se prirodne mineralne i prirodne izvorske vode stavljaju na tržište pod trgovačkim nazivom koji se razlikuje od naziva izvora, lokaliteta ili mjesta u kojem se izvor nalazi, tada naziv lokaliteta, mjesta ili naziv izvora mora biti naveden slovima koja su najmanje jedan i pol puta viša i šira od najvećih slova korištenih za taj trgovački naziv.

(3) Stavak 2. ovoga članka primjenjuje se i na trgovački naziv upotrijebljen u svrhu reklamiranja.

(4) Prirodna mineralna i prirodna izvorska voda koja je bila podvrgnuta obradi zrakom obogaćenim ozonom mora biti označena navodom »voda podvrgnuta odobrenom postupku obrade zrakom obogaćenim ozonom« u neposrednoj blizini analitičkog sastava karakterističnih aniona i kationa.

(5) Prirodna mineralna i prirodna izvorska voda koja je bila podvrgnuta postupku uklanjanja fluorida aktivnim aluminijevim oksidom, mora biti označena sukladno odredbama Uredbe iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(6) Kod naziva proizvoda, naziv kemijskog spoja »ugljikov dioksid« može biti zamijenjen kemijskom formulom »CO2«.

3. STOLNA VODA

Definicija stolne vode

Članak 39.

(1) Stolna voda je voda koja se proizvodi od vode za ljudsku potrošnju i/ili prirodne mineralne i/ili prirodne izvorske vode uz moguće dodavanje i/ili smanjivanje jedne ili više dopuštenih tvari iz članka 40. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Stolna voda mora udovoljavati:

– mikrobiološkim parametrima zdravstvene ispravnosti vode za stolnu vodu propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti,

– kemijskim i indikatorskim parametrima stolne vode u ambalaži propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti,

– uvjetima korištenja i stavljanja na tržište stolne vode propisanim člankom 42. ovoga Pravilnika.

(3) Mikrobiološki, kemijski i fizikalno-kemijski parametri određuju se sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti.

Tehnološki postupci obrade stolne vode

Članak 40.

(1) U tehnološkom procesu obrade stolne vode mogu se koristiti sljedeći postupci obrade:

– odvajanje njezinih nestabilnih elemenata, kao što su spojevi željeza, mangana, arsena i sumpora, postupcima filtracije ili dekantiranja, uz mogućnost prethodne oksigenacije ili obrade sa zrakom obogaćenim ozonom;

– odvajanje drugih nepoželjnih sastojaka osim onih navedenih u podstavku 1. ovoga stavka.

(2) Osim tehnoloških postupaka obrade iz stavka 1. ovoga članka, u proizvodnji stolnih voda dozvoljeni su i drugi postupci obrade u svrhu osiguranja zdravstvene ispravnosti i kvalitete stolne vode.

(3) U proizvodnji stolnih voda dozvoljeno je dodavanje sljedećih tvari: natrijeva klorida (NaCl), kalcijeva klorida (CaCl2), natrijeva karbonata (Na2CO3), natrijeva hidrogenkarbonata (NaHCO3), magnezijeva karbonata (MgCO3), natrijeva sulfata (Na2SO4), magnezijeva sulfata (MgSO4), natrijeva fluorida (NaF) i ugljikovog dioksida (CO2).

Postupak obrade stolne vode zrakom obogaćenim ozonom

Članak 41.

U slučaju primjene postupka obrade stolne vode sa zrakom obogaćenim ozonom, obrada ne smije dovesti do stvaranja ostataka koncentracija otopljenog ozona, bromata i/ili bromoforma većih od maksimalno dopuštenih koncentracija propisanih u Dodatku 3. ovoga Pravilnika ili do stvaranja ostataka koji mogu biti opasni po zdravlje ljudi.

Uvjeti proizvodnje i stavljanja na tržište stolne vode

Članak 42.

(1) Oprema za proizvodnju mora udovoljavati sljedećem:

– cijevi i spremnici moraju biti izrađeni od materijala prikladnog za vodu sukladno posebnim propisima na način da onemogućavaju bilo kakvu kemijsku, fizikalno-kemijsku ili mikrobiološku promjenu stolne vode;

– uvjeti korištenja vode, postrojenja za pranje i punjenje u ambalažu moraju udovoljavati higijenskim uvjetima, kao i ambalaža koja mora biti obrađena ili izrađena na način da se izbjegnu negativni učinci na mikrobiološka i kemijska svojstva stolne vode.

(2) Nije dopušten transport stolne vode u ambalaži koja nije namijenjena za distribuciju krajnjem potrošaču.

Označivanje stolne vode

Članak 43.

(1) Naziv pod kojim se stolna voda stavlja na tržište je »stolna voda« ili u slučaju dodavanja ugljikovog dioksida »stolna voda s ugljikovim dioksidom«, »gazirana stolna voda« ili »soda voda« i drugim opisnim ili uobičajenim nazivima.

(2) Stolna voda koja sadrži dodanu tvar iz članka 40. stavka 3. ovoga Pravilnika može biti označena navodom »sadrži…mg/l dodanog…« ili ako je u stolnu vodu dodano više različitih tvari tada se ista označuje navodom »sadrži sljedeće dodane tvari (mg/l): …,…,…«.

(3) Zabranjeno je na ambalaži, pri označivanju ili bilo kojoj vrsti reklamiranja i prezentiranja, korištenje riječi, naziva proizvoda, žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih oznaka, koji upućuju na prirodnu mineralnu ili prirodnu izvorsku vodu, primjerice riječi »kiselica«, »mineralna voda«, »mineral«, »izvorska voda«, »izvor«, »vrelo«, »prirodna« ili bilo koje izvedenice tih riječi.

(4) Stolna voda koja je bila podvrgnuta obradi sa zrakom obogaćenim ozonom mora biti označena navodom »voda podvrgnuta odobrenom postupku obrade zrakom obogaćenim ozonom«.

(5) Kod naziva proizvoda naziv kemijskog spoja »ugljikov dioksid« može biti zamijenjen kemijskom formulom »CO2«.

Članak 44.

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost punjenja stolne vode u ambalažu koja se stavlja na tržište, obvezne su izraditi i provoditi plan uzorkovanja za propisane kemijske i indikatorske parametre te s učestalošću definiranom Pravilnikom o parametrima sukladnosti.

Službena kontrola

Članak 45.

(1) Službena kontrola provodi se periodično kako bi se utvrdilo udovoljava li stolna voda odredbama članka 39. ovoga Pravilnika.

(2) Službena kontrola stolne vode u ambalaži provodi se sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti.

(3) Planovi službenih kontrola zdravstvene ispravnosti stolne vode koja se stavlja na tržište u bocama ili drugoj ambalaži temelje se na procjeni rizika.

(4) Ako se utvrdi za pojedinu stolnu vodu koja se može nalaziti na tržištu jedne ili više država članica Europske unije da ne udovoljava mikrobiološkim, fizikalnim, kemijskim, fizikalno-kemijskim i senzorskim parametrima te je ujedno prijetnja za zdravlje ljudi, Republika Hrvatska može privremeno ograničiti ili obustaviti trgovinu takvom stolnom vodom.

III. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 46.

Za utvrđivanje sukladnosti prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode sa zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom u svrhu službene kontrole mogu se koristiti međunarodno priznate i validirane metode.

Članak 47.

Dodaci 1., 2., 3., 4. i 5. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine«, broj 81/2013).

Članak 49.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/03

Urbroj: 525-09/1429-15-23

Zagreb, 24. travnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK 1.

ZAHTJEVI I KRITERIJI ZA PRIMJENU DEFINICIJA

a) Zahtjevi za geološka i hidrogeološka ispitivanja:

Potrebno je utvrditi sljedeće pojedinosti:

1. točan položaj zahvata izvora s naznakom nadmorske visine na karti razmjera ne većeg od 1:1000;

2. detaljan geološki izvještaj o podrijetlu i prirodi terena (izvorišnog područja);

3. stratigrafiju hidrogeološkog sloja (hidrogeološke značajke izvorišnog područja);

4. opis izvođenja zahvata;

5. razgraničenje područja ili pojedinosti o drugim mjerama zaštite izvora od onečišćenja.

b) Zahtjevi za fizikalna, kemijska i fizikalno-kemijska ispitivanja:

Ova ispitivanja će utvrditi sljedeće:

1. protok vode na izvoru;

2. temperaturu vode na izvoru i temperaturu okoline;

3. vezu između prirode terena te prirode i vrste mineralnih tvari u vodi;

4. suhe ostatke pri 180 °C i 260 °C;

5. električnu vodljivost ili otpor, uz naznaku temperature mjerenja;

6. pH vrijednost;

7. anione i katione;

8. nedisocirane tvari;

9. elemente u tragovima;

10. radioaktivna svojstva na izvoru;

11. prema potrebi odnos razine izotopa sastavnih komponenti vode: kisik (16O – 18O) i vodik (proton, deuterij, tricij);

12. toksične tvari prisutne u vodi (Dodatak 2.), uzimajući u obzir maksimalno dopuštene koncentracije za svaki od njih.

c) Kriteriji za mikrobiološka ispitivanja na izvoru:

Ova ispitivanja moraju uključivati:

1. prikaz odsutnosti parazita i patogenih mikroorganizama;

2. kvantitativno određivanje broja kolonija sposobnih za razmnožavanje koji ukazuju na fekalno onečišćenje:

– odsutnost bakterije Escherichia coli i drugih koliformnih bakterija u 250 ml pri 37 °C i 44,5 °C;

– odsutnost fekalnih streptokoka, odnosno enterokoka u 250 ml;

– odsutnost sporogenih sulfitoreducirajućih anaerobnih bakterija u 50 ml;

– odsutnost bakterije Pseudomonas aeruginosa u 250 ml.

3. određivanje broja mikroorganizama u 1 ml vode:

– pri temperaturi 20 – 22 °C u vremenu od 72 sata na agar-agaru ili agar-želatina i drugim podlogama koje daju istovjetne rezultate;

– pri temperaturi od 37 °C u vremenu od 24 sata na agar-agaru želatina i drugim podlogama koje daju istovjetne rezultate.

d) Zahtjevi kliničkih i farmakoloških ispitivanja:

1. Ispitivanja, koja moraju biti provedena u skladu sa znanstveno priznatim metodama, trebala bi biti prikladna za posebna svojstva prirodne mineralne vode i njezine učinke na ljudski organizam kao što su diureza, želučana i crijevna funkcija te nadoknada za nedostatak mineralnih tvari.

2. Utvrđivanje dosljednosti i podudaranja značajnog broja kliničkih zapažanja mogu, ako je potrebno, zamijeniti ispitivanja navedena pod točkom 1.

3. Klinička ispitivanja mogu, u odgovarajućim slučajevima, zamijeniti ispitivanja iz točke 1. pod uvjetom da dosljednost i podudaranje značajnog broja kliničkih zapažanja omogućuju dobivanje istih rezultata.

DODATAK 2.

Tablica 1. TVARI KOJE MOGU BITI PRIRODNO PRISUTNE U PRIRODNOJ MINERALNOJ VODI I NJIHOVE MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE PRILIKOM PUNJENJA U AMBALAŽU

Pokazatelj

Jedinica mjerenja

Maksimalno dopuštena
koncentracija

Antimon

mg/l Sb

0,0050

Arsen

mg/l As

0,010 (ukupno)

Bakar

mg/l Cu

1,0

Barij

mg/l Ba

1,0

Bor

mg/l B

**

Cijanidi

mg/l CN–

0,070

Fluoridi

mg/l F–

5,0

Kadmij

mg/l Cd

0,003

Krom

mg/l Cr

0,050

Mangan

mg/l Mn

0,50

Nikal

mg/l Ni

0,020

Nitrati

mg/l NO3

50

Nitriti

mg/l NO2

0,1

Olovo

mg/l Pb

0,010

Selen

mg/l Se

0,010

Živa

mg/l Hg

0,0010

** Maksimalno dopuštena koncentracija za bor propisat će se nakon propisivanja na razini Europske unije.

Tablica 2. ISTINITOST/TOČNOST, PRECIZNOST I GRANICA DETEKCIJE ANALITIČKIH METODA(*) POKAZATELJA IZ TABLICE 1. OVOGA DODATKA

Pokazatelj

Istinitost/točnost vrijednosti pokazatelja u %
(
Napomena 1)

Preciznost vrijednosti pokazatelja u %
(
Napomena 2)

Granica detekcije u % od mjerne vrijednosti pokazatelja
(
Napomena 3)

Uvjeti

Napomena

Antimon

25

25

25Arsen

10

10

10Bakar

10

10

10Barij

25

25

25Bor
Vidi
Tablicu 1.


Cijanidi

10

10

10


4

Fluoridi

10

10

10Kadmij

10

10

10Krom

10

10

10Mangan

10

10

10Nikal

10

10

10Nitrati

10

10

10Nitriti

10

10

10Olovo

10

10

10Selen

10

10

10Živa

20

10

20(*) Analitičke metode korištene za mjerenja koncentracije pokazatelja navedenih u Tablici 1. ovoga Dodatka moraju omogućiti mjerenje najmanjih koncentracija navedenih parametara s odgovarajućom istinitošću/točnošću, preciznošću i granicom detekcije. Bez obzira na osjetljivost korištene metode ispitivanja, rezultat se prikazuje sa najmanje onoliko decimalnih mjesta sa koliko je izražena maksimalno dopuštena vrijednost koncentracije propisane u Tablici 1. ovoga Dodatka.

Uvjet 1. Kontrolirati u skladu sa specifikacijom proizvoda

Napomena 1 – Istinitost/točnost je sistematska pogreška i predstavlja razliku između srednje vrijednosti većeg broja ponovljenih mjerenja i prave vrijednosti.

Napomena 2 – Preciznost je slučajna pogreška i uglavnom se izražava kao standardna devijacija (unutar serije mjerenja i između njih) rasipanja rezultata oko srednje vrijednosti. Prihvatljiva preciznost je dvostruka vrijednost standardne devijacije.

Napomena 3 – Granica detekcije je:

– trostruka vrijednost standardne devijacije prirodnog uzorka koji sadrži nisku koncentraciju tog pokazatelja; ili

– peterostruka vrijednost standardne devijacije slijepe probe.

Napomena 4 – Metodom se mora odrediti ukupni cijanid u svim oblicima.

DODATAK 3.

MAKSIMALNO DOPUŠTENE KONCENTRACIJE OSTATAKA NAKON OBRADE PRIRODNIH MINERALNIH, PRIRODNIH IZVORSKIH I STOLNIH VODA ZRAKOM OBOGAĆENIM OZONOM

Ostatak nakon obrade

Maksimalno dopuštena koncentracija (μg/l)

Otopljeni ozon

50

Bromati

3

Bromoformi

1

DODATAK 4.

NAVODI I UVJETI ZA NJIHOVO KORIŠTENJE ZA PRIRODNE MINERALNE VODE

Navod

Uvjet

Mala količina minerala

Količina minerala, određena kao suhi ostatak, manja od 500 mg/l

Vrlo mala količina minerala

Količina minerala, određena kao suhi ostatak, manja od 50 mg/l

Bogata mineralima

Količina minerala, određena kao suhi ostatak, veća od 1500 mg/l

Sadrži bikarbonat

Količina bikarbonata veća od 600 mg/l

Sadrži sulfat

Količina sulfata veća od 200 mg/l

Sadrži klorid

Količina klorida veća od 200 mg/l

Sadrži kalcij

Količina kalcija veća od 150 mg/l

Sadrži magnezij

Količina magnezija veća od 50 mg/l

Sadrži fluorid

Količina fluorida veća od 1 mg/l

Sadrži željezo

Količina dvovalentnog željeza veća od 1 mg/l

Kiselica

Količina slobodnog CO2 veća od 250 mg/l

Sadrži natrij

Količina natrija veća od 200 mg/l

Pogodno za pripremu hrane za dojenčad

Rješenje o odobrenju korištenja navoda sukladno članku 27.

Pogodna za dijetu s malom količinom natrija

Količina natrija manja od 20 mg/l

Može imati laksativan učinak

Rješenje o odobrenju korištenja navoda sukladno članku 27.

Može imati diuretski učinak

Rješenje o odobrenju korištenja navoda sukladno članku 27.

DODATAK 5.

ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA PRIZNAVANJA PRIRODNE MINERALNE VODE/PRIRODNE IZVORSKE VODE

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Popunjava Ministarstvo
poljoprivrede

Klasa:
Urbroj:
Datum podnošenja zahtjeva:

Popunjava podnositelj zahtjeva

1. ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA PRIZNAVANJA (zaokružiti):

(A) PRIRODNE MINERALNE VODE

– članak 20.

(B) PRIRODNE IZVORSKE VODE

– članak 33.

2. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PROIZVOĐAČ
(naziv tvrtke)

ADRESA PROIZVOĐAČA
(ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta, država)

UVOZNIK
(naziv tvrtke)

ADRESA UVOZNIKA
(ulica, kućni broj, poštanski broj, naziv mjesta, država)

TRGOVAČKI NAZIV PROIZVODA

NAZIV IZVORA

MJESTO KORIŠTENJA IZVORA

_______________       ______________________

     Mjesto i datum          Potpis podnositelja zahtjeva

[1] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o Zakoniku Zajednice koji se odnosi na medicinske proizvode za ljudsku uporabu.

48 30.04.2015 Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama 48 30.04.2015 Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama 48 30.04.2015 Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama