Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

NN 48/2015 (30.4.2015.), Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

945

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 18. stavka 6. i članka 33. stavka 3. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13 i 14/14), i članka 18. stavka 2. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (»Narodne novine«, br. 86/10, 7/11 i 74/13) objavljuje

POPIS

REFERENTNIH LABORATORIJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE

I.

1. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb

Mlijeko i mliječni proizvodi

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Mlijeko

Određivanje točke ledišta

– termistorsko krioskopska metoda,

– referentna metoda

HRN EN ISO 5764

(ISO 5764; EN ISO 5764)


Određivanje udjela masti

– gravimetrijska, referentna metoda

HRN EN ISO 1211

(ISO 1211; EN ISO 1211)


Određivanje udjela masti

– Butirometrijska metoda,

– rutinska metoda

HRN ISO 2446

(ISO 2446)


Određivanje udjela dušika – metoda blok-digestije

HRN EN ISO 8968-2

(ISO 8968-2; EN ISO 8968-2)


Određivanje udjela laktoze (preko glukoze)

– enzimatska meoda-Boehringer Mannheim kit

HRN ISO 5765-1

(ISO 5765-1)


Određivanje udjela mliječne masti, bjelančevina i laktoze

– spektrofotometrijska metoda (mid-IR)

HRN ISO 9622

(ISO 9622)


Određivanje udjela uree metodom kontinuiranog mjerenja

Vlastita metoda

RU 4.2-1-KA-10


Horizontalna metoda za brojenje mikroorganizama – Tehnika brojenja kolonija na 30 °C

HRN EN ISO 4833

(ISO 4833; EN ISO 4833

Modificirana

RU 4.2.1-MA-1)


Određivanje broja mikroorganizama – metoda protočne citometrije

(Standardna metoda)

Vlastita metoda

RU 4.2-1-MA-2

Referentna uputa na temelju upute proizvođača instrumenta BactoScan FC


Određivanje broja somatskih stanica

– mikroskopska metoda

– referentna metoda

HRN EN ISO13366-1 (ISO13366-1;EN ISO13366-1)


Određivanje broja somatskih stanica

– fluoro-opto-elektronska metoda

HRN EN ISO 13366-2

(ISO 13366-2; EN ISO 13366-2)


Određivanje udjela kazeina

– direktna metoda

Metoda blok digestije

HRN ISO 17997-2

HRN EN ISO 8968-2


Određivanje gustoće laktodenzimetrom

– standardna metoda

Vlastita metoda

RU 4.2.1-FA-1


Određivanje titracijske kiselosti

– Soxhlet-Henkel metoda

– titracijska metoda

Vlastita metoda

RU 4.2.1-FA-2


Određivanje kiselosti alkoholnom probom

– kvalitativna metoda

Vlastita metoda

RU 4.2-1-FA-8


Određivanje udjela uree u mlijeku – enzimska metoda upotrebom diferencijalne pH-metrije (referentna metoda)

ISO 14637


Određivanje sadržaja aflatoksina M1 enzimskom imunoanalizom (ELISA)

HRN EN ISO 14675

(ISO 14675)


Određivanje gustoće mlijeka piknometrom

Vlastita metoda RU 4.2.1-FA-05


Određivanje udjela kalcija – titrimetrijska metoda

HRN ISO 12081

(ISO 12081)


Određivanje udjela pepela

AOAC 945.46

Maslac

Određivanje sadržaja vode referentna metoda

HRN EN ISO 3727-1

(ISO 3727-1)


Određivanje sadržaja suhe tvari bez masti (referentna metoda)

HRN EN ISO 3727-2

(ISO 3727-2)


Određivanje sadržaja masti

HRN EN ISO 3727-3

(ISO 3727-3)

Mlijeko i mliječni proizvodi

Određivanje pH vrijednosti

– ionometrijska metoda

Vlastita metoda

RU 4.2-1-FA-3

Na temelju uputa proizvođača Mettler Toledo

Mlijeko, vrhnje, evaporirano mlijeko

Određivanje udjela suhe tvari

Gravimetrijska metoda

– referentna metoda

HRN ISO 6731

(ISO 6731)

Sir

Određivanje udjela ukupnih klorida

– titrimetrijska metoda

AOAC 935.43 (33.7.10):2000


Određivanje udjela dušika

Metoda blok-digestije (Makro metoda)

Vlastita metoda

RU 4.2.1-KA-11

modificirana u pripremi uzorka

HRN EN ISO 8968-2

modificirana u pripremi uzorka

HRS ISO/TS 17837


Određivanje udjela masti – Van Gulikova metoda; Butirometrijska metoda

HRN ISO 3433


Određivanje udjela suhe tvari

Gravimetrijska metoda -referentna metoda

HRN EN ISO 5534 (ISO 5534, EN ISO 5534)


Određivanje udjela masti

Gravimetrijska metoda,

referentna metoda

HRN EN ISO 1735 (ISO 1735, EN ISO 1735)


Određivanje udjela kravljeg mlijeka u ovčjim i kozjim sirevima metodom izoelektričnog fokusiranja (IEF)

referentna metoda

Comision Regulation (EC) No 273/2008

(Annex IX, Article 6)


Određivanje udjela klorida u siru potenciometrijsko-titracijskom metodom

HRN EN ISO 5943 (ISO 5943)


Određivanje udjela pepela

AOAC 935.42

Sirutkin sir

Određivanje sadržaja suhe tvari u sirutkinim sirevima

referentna metoda

ISO 2920

Vrhnje

Određivanje udjela masti

Gravimetrijska metoda – referentna metoda

HRN EN ISO 2450

(ISO 2450; EN ISO 2450)

Jogurt i sir

Određivanje udjela kalcija

titrimetrijska metoda

Vlastita metoda

RU 4.2.1-FA-34 modificirana HRN ISO 12081 (ISO 12081)

Jogurt, vrhnje

Određivanje udjela dušika

Metoda blok-digestije (Makro metoda)

Vlastita metoda

RU 4.2.1-KA-38

modificirana u pripremi uzorka

HRN EN ISO 8968-2

Jogurt

Određivanje udjela suhe tvari

Gravimetrijska metoda

HRN ISO 13580 (ISO 13580)


Određivanje udjela masti

Gravimetrijska metoda

Vlastita metoda

RU 4.2.1-KA-41

modificirana

HRN EN ISO 1211


Određivanje titracijske kiselosti

– potenciometrijska metoda

HRN ISO 11869

(ISO 11869)


Određivanje udjela mliječne kiseline metodom infracrvene spektrometrije

Vlastita metoda

RU 4.2.1-KA-43

2. Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, 21000 Split

Praćenje morskih biotoksina

Materijali/
Proizvodi

Vrsta ispitivanja/Svojstvo

Metoda ispitivanja

Školjkaši

Ispitivanje DSP toksina (Diarrhetic Shellfish Poisoning)

Biološki test na miševima, Yasumoto et al. (1984)

Ispitivanje PSP toksina

(Paralytic Shellfish Poisoning)

Biološki test na miševima, AOAC (1990)

Ispitivanje ASP (Amnesic Shellfish Poisoning) toksina (domoična i epi-domoična kiselina)

HPLC analiza, Quilliam et al. (1995)

Ispitivanje DSP toksina (Diarrhetic Shellfish Poisoning), YTX (Yessotoxins)

Biološki test na miševima, Sar et al. (2002)

Ispitivanje DSP toksina (Diarrhetic Shellfish Poisoning)

(AZA-1, AZA-2, AZA-3, DTX-1, DTX-2, GYM, OA, ukupno OA skupina, PTX-1, PTX-2, SPX, YTX, HYTX, YTX-45-OH i YTX-h-45-OH)

LC MS/MS EU

Harmonised

SOP version 4

(July, 2011)

Ispitivanje PSP toksina

(Paralytic Shellfish Poisoning)

(C1,2, dcGTX2,3, dcNEO,dcSTX, GTX1,4, GTX2,3, GTX5, NEO i STX

Lawrenceova metoda

HPLC-FLD metoda s prethodnom oksidacijom

3. Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb

Meso peradi

Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, Laboratorij za analitičku kemiju, HVI Zagreb

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Meso i mesni

proizvodi

Određivanje udjela vode

ISO 1442:1997

Određivanje količine sirovih bjelančevina

HRN ISO 937:1999

Određivanje ukupne količine masti

HRN ISO 1443:1999

Određivanje količine nitrita

HRN EN 12014-3:2007

Određivanje količine polifosfata

HRN ISO 13730:1999

Određivanje količine hidroksiprolina

HRN ISO 3496:1999

Escherichia coli, uključujući verotoksigene sojeve vrste E. coli

Laboratorij za mikrobiologiju hrane, HVI Zagreb

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Metoda brojenja beta-glukuronidaza pozitivne E. coli – Dio 2.: Brojenje kolonija pri 44 °C uporabom 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide

HRN ISO 16649-2:2001

Horizontalna metoda za brojenje beta–glukuronidase-pozitivne E. coli – Dio 3: Postupak najvjerojatnijeg broja upotrebom 5-bromo-4-kloro-3-indolil-beta-D-glukuronida

HRN ISO/TS 16649-3:2008

Horizontalna metoda za otkrivanje Escherichia coli O157

HRN EN ISO 16654:2003

Koagulaza pozitivni stafilokoki, uključujući Staphylococcus aureus

Laboratorij za mikrobiologiju hrane, HVI Zagreb

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Horizontalni postupak brojanja koagulaza pozitivnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste) – Dio 1.: Postupak primjene Baird-Parkerove hranjive podloge

HRN EN ISO 6888-1:2004

Određivanje stafilokoknih enterotoksina tipa SEA do SEE VIDAS® SET2 metodom

A) European screening methods of the EURL Version 5, September, 2010

B) AOAC Ref. 2007.06

Paraziti (rod Trichinella)

Laboratorij za dijagnostiku Veterinarskog zavoda Vinkovci

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Meso životinja za jelo i divljači

Umjetna probava (Trichinella)

Commision regulation (EC) N0 2075/2005, Annex I Detection methods, Chapter I Reference method of detection

Pravilnik (NN 6/08) o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu. Prilog I., metode pretraživanja, poglavlje I. Referentna metoda pretraživanja

Proteini životinjskog podrijetla u hrani za životinje

Laboratorij za mikrobiologiju hrane za životinje, HVI Zagreb

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana za životinje

Horizontalna metoda za

otkrivanje Salmonella spp

HRN EN ISO

6579:2003/Ispr.1:2008

Postupak brojenja kolonija kvasaca i plijesni u proizvodima koji imaju aktivnost vode manju ili jednaku 0,95

ISO 21527-2:2008

Mikroskopska metoda za determinaciju dijelova animalnih tkiva u krmivima i krmnim smjesama

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola hrane za životinje (NN br. 146/10)

Prilog VI

Rezidue veterinarskih lijekova i kontaminanata u hrani životinjskog podrijetla

Laboratorij za određivanje rezidua, HVI Zagreb

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metode ispitivanja

Mišićno tkivo, bubrežno tkivo, tkivo jetre, mlijeko, jaja

Orijentacijska EIA metoda za određivanje kloramfenikola

SOP Z-I-2-AM01

Rev 05

2012-10-10

Orijentacijska EIA metoda za određivanje sulfonamida: sulfametazina, sulfamerazina, sulfisoksazola, sulfadiazina i sulfakloropiridazina

SOP Z-I-2-AM07

Rev 04

2010-10-10

Orijentacijska EIA metoda za određivanje neomicina

SOP Z-I-2-AM04

Rev 04

2009-10-26

Mišićno tkivo, bubrežno tkivo, tkivo jetre, masno tkivo, mlijeko

Orijentacijska EIA metoda za određivanje gentamicina

SOP Z-I-2-AM03

Rev 03

2009-10-26

Mišićno tkivo, bubrežno tkivo, tkivo jetre, mlijeko, jaja, med

Orijentacijska EIA metoda za određivanje streptomicina i dihidrostreptomicina

SOP Z-I-2-AM16

Rev 05

2013-01-28

Orijentacijska EIA metoda za određivanje tetraciklina i klortetraciklina

SOP Z-I-2-AM06

Rev 03

2009-08-27

Mišićno tkivo, jaja, mlijeko, med

Određivanje antimikrobnih supstancija ekstrakcijskom metodom

SOP Z-I-2-AM33

Rev 01

2010-03-03

Mišićno tkivo, bubrežno tkivo, tkivo jetre, mlijeko, med

Orijentacijska EIA metoda za određivanje tilozina

SOP Z-I-2-AM12

Rev 03

2009-06-01

Mišićno tkivo, jaja

Orijentacijska EIA metoda za određivanje kinolona: enrofloksacina, flumekina i marbofloksacina

SOP Z-I-2-AM34

Rev 01

2009-10-14

Tkivo jetre, jaja

Orijentacijska EIA metoda za određivanje nikarbazina

SOP Z-I-2-AM15

Rev 02

2009-11-09

Tkivo jetre, mlijeko

Orijentacijska EIA metoda za određivanje kortikosteroida: deksametazona, betametazona, flumetazona i prednizolona

SOP Z-I-2-AM27

Rev 01

2009-10-14

Mlijeko

Određivanje antibakterijskih tvari u mlijeku Delvotestom®

SOP Z-I-2-AM28

Rev 04

2010-03-03

Orijentacijska EIA metoda za određivanje enrofloksacina

SOP Z-I-2-AM14

Rev 03

2009-06-30

Orijentacijska EIA metoda za određivanje flumekina

SOP Z-I-2-AM31

Rev 01

2009-07-13

Orijentacijska EIA metoda za određivanje aflatoksina M1

SOP Z-I-2-AM09

Rev 04

2013-02-06

Direktna metoda određivanja olova i kadmija u mlijeku i tekućim mliječnim proizvodima pomoću AAS-a

SOP Z-I-2-AM59

Rev 00

2012-08-08

Mišićno tkivo

Određivanje kadmija atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

SOP Z-I-2-AM17

Rev 03

2009-05-04

Određivanje olova atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

SOP Z-I-2-AM18

Rev 03

2009-05-04

Mišićno tkivo, bubrežno tkivo, mlijeko, riba

Određivanje žive direktnim spaljivanjem na živinom analizatoru u hrani životinjskog podrijetla

SOP Z-I-2-AM32

Rev 01

2010-04-08

Mišićno tkivo, mlijeko, jaja, med

Određivanje kloramfenikola u mišiću, mlijeku, jajima i medu kombiniranom metodom tekućinske kromatografije – spektrometrije masa (LC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM08

Rev 02

2013-01-22

Jaja, mišićno tkivo, mlijeko

Određivanje nitrofurana u mlijeku, mišiću i jajima (LC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM05

Rev 01

2012-12-24

Određivanje sulfonamida, trimetoprima i dapsona u jajima, mišiću i mlijeku (LC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM35

Rev 02

2013-01-23

Med

Određivanje sulfonamida, trimetoprima i dapsona u medu (LC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM63

Rev 00

2013-01-21

Jetra

Određivanje kokcidiostatika u jetri

(LC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM58

Rev 02

2013-01-25

Jaja

Određivanje kokcidiostatika u jajima (LC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM55

Rev 02

2012-12-18

Hrana za životinje

Određivanje Cd, Pb, As, Cu i Zn u hrani za životinje pomoću ICP-OES

SOP Z-I-2-AM60

Rev 00

2012-02-28

Određivanje kokcidiostatika u stočnoj hrani (LC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM56

Rev 02

2012-08-20

Laboratorij za analitičku kemiju

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Jetra životinja

Određivanje beta-agonista

(LC-MS/MS metoda)

SOP Z-I-4-PA 03

Rev 02

2013-02-06

Rod Campylobacter

Laboratorij za mikrobiologiju hrane, HVI Zagreb

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti i brojenje Campylobacter spp – Dio 1.: Metoda dokazivanja

HRN EN ISO 10272-1:2008

Horizontalna metoda za dokazivanje prosutnosti i brojenje Campylobacter spp – Dio 2.: Postupak određivanja broja kolonija

HRN ISO/TS 10272-2:2008

Listeria monocytogenes

Laboratorij za mikrobiologiju hrane, HVI Zagreb

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti i određivanje broja Listeria monocytogenes – Dio 1.: Metoda dokazivanja

HRN EN ISO 11290-1:1999/A1:2008

(ISO11290-1:1996/Amd1:2004; EN ISO 11290-1:1996/A1:2004)

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti i određivanje broja Listeria. monocytogenes – Dio 2.: Metoda određivanja broja

HRN EN ISO 11290-2:1999/A1:2008

(ISO 11290-2:1998/ Amd1:2004; EN ISO 11290-2:1998/A1:2004)

Rezidue pesticida

Laboratorij za određivanje rezidua, HVI Zagreb

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metode ispitivanja

Mast iz hrane životinjskog podrijetla

Određivanje ostataka pesticida (aldrin, cisklordan, trans-klordan, klorbenzilat, p,p–DDD, p,p-DDE, o,p–DDT, p,p-DDT, dieldrin, endosulfan alfa, endosulfan beta, endosulfan sulfat, endrin, heksaklorbenzen, HCH alfa, HCH-beta, HCH gama (lindan), heptaklor, heptaklorepoksid-egzo, heptaklorepoksid-endo, metoksiklor,

pentakloranilin, kvintozen, teknazen,

azinfos-etil, bromofos-etil, karbofention, klorfeninfos, klorpirifos, kloriprifos-metil, diklorvos, diazinon, etion, fenitrotion, fenklorfos, fention, malaokson, malation, metidation, mevinfos, paraokson-metil, paration, paration-metil, pirimifos-metil, profenofos, propetamfos, pirazofos,

tetraklorvinfos, triazofos, aletrin, bifentrin, ciflutrin, cipermetrin, deltametrin, fenpropartrin, fenvalerat, permetrin, resmetrin, tetrametrin, karbaril, karbofuran, pirimikarb, amitraz, kumafos) u masnoći iz hrane životinjskog podrijetla primjenom plinske kromatografije – tandemske spektrometrije masa (GC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM37

Rev. 02

2013-02-07

Hrana za životinje

Određivanje ostataka pesticida (aldrin, cisklordan, trans-klordan, klorbenzilat, p,p-DDD, p,p-DDE, o,p-DDT, p,p-DDT, dieldrin, endosulfan alfa, endosulfan beta,

endosulfan sulfat, endrin, heksaklorbenzen, HCH alfa, HCH-beta, HCH gama (lindan), heptaklor, heptaklorepoksid-egzo, heptaklorepoksid-endo, metoksiklor, pentakloranilin, kvintozen, teknazen) u uzorcima hrane za životinje primjenom plinske kromatografije–tandemske spektrometrije masa (GC-MS/MS)

SOP Z-I-2-AM38

Rev. 02

2013-03-06

Teški metali u hrani i hrani za životinje

Laboratorij za određivanje rezidua, HVI Zagreb

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Mišićno tkivo

Određivanje kadmija atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

SOP Z-I-2-AM17

Rev. 03

2009-05-04

Određivanje olova atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

SOP Z-I-2-AM18

Rev. 03

2009-05-04

Mišićno tkivo, bubrežno tkivo, mlijeko, riba

Određivanje žive direktnim spaljivanjem na živinom analizatoru u hrani životinjskog podrijetla

SOP Z-I-2-AM32

Rev. 01

2010-04-08

Mlijeko

Direktna metoda određivanja olova i kadmija u mlijeku i tekućim mliječnim proizvodima pomoću AAS-a

SOP Z-I-2-AM59

Rev. 00

2012-08-08

Hrana za životinje

Određivanje Cd, Pb, As, Cu i Zn u hrani za životinje pomoću ICP-OES

SOP Z-I-2-AM60

Rev. 00

2012-02-28

Transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)

Laboratorij za patologiju preživača i transmisivne spongiformne encefalopatije, HVI Zagreb – goveđe spongiformne encefalopatije

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Moždano tkivo goveda

Određivanje goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) testom Prionics Check WESTERN

SOP Z-IV-2 MT 01 Rev 04

2010-12-14

Određivanje goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) testom Prionics Check PRIOSTRIP

SOP Z-IV-2 MT 02 Rev 04

2010-12-14

Moždano tkivo goveda i malih preživača

Određivanje goveđe spongioformne encefalopatije (GSE) i grebeža ovaca u moždanom tkivu testom IDEXX HerdCheck BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA

SOP Z-IV-2 MT 03 Rev 01

2013-03-12

Analiziranje i testiranje zoonoza

Laboratorij za mikrobiologiju hrane, HVI Zagreb

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti Salmonella spp

HRN EN ISO 6579:2003 / Ispr. 1:2008

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti, brojenje i serotipizaciju Salmonella – dio 3. Smjernice za serotipizaciju Salmonella spp

ISO / TR 6579-3:2012

Antimikrobna rezistencija

Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju, HVI Zagreb

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Izolati bakterija

Određivanje osjetljivosti gram – negativnih bakterija prema antimikrobnim lijekovima disk difuzijskom metodom

CSLI M31 A3:2008 Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals; approved standards

Izolati gram-negativnih bakterija

Određivanje minimalnih inhibicijskih koncentracija gram-negativnih bakterija mikrodilucijskom metodom

SOP Z-II-2-35

Rev 00

2012-02-29

Izolati Salmonella spp

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti, brojenje i serotipizaciju Salmonella – Dio.3 Smjernice za serotipizaciju Salmonella spp

ISO/TR 6579-3:2012

Monitoring virusnih i bakterioloških zagađenja školjkaša

Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje, HVI Split

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Žive školjke, ježinci, plaštenjaci i puževi i njihovi proizvodi

Horizontalna metoda brojenja beta – glukuronidaza pozitivne Escherichia coli – MPN metoda uporabom 5-bromo-4-kloro-3-indolil-beta-D-glukuronida

HRS ISO/TS 16649-3:2008

(ISO/TS 16649-3:2005)

Žive školjke, ježinci, plaštenjaci i puževi i njihovi proizvodi

Horizontalna metoda za otkrivanje Salmonella spp

HRN EN ISO 6579:2003

(ISO 6579:2002;

EN ISO 6579:2002)

HRN EN ISO 6579:2003/Ispr.1:2008

(ISO6579:2002/Corr.1:2004;

EN ISO 6579:2002/AC:2006)

4. Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«, Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb

Mikotoksini

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana

uzorkovanje

Uzorkovanje za kontrolu količine mikotoksina

HRN EN ISO 24333:2010

Dječja hrana na bazi mlijeka

Određivanje aflatoksina M1 – kombiniranom metodom tekućinske kromatografije-spektrometrije masa (LC-MS/MS)

Vlastita metoda

SOP-26-053

Izdanje/04

2011-10-03

Mlijeko i mlijeko u prahu

Određivanje količine aflatoksina M1 u mlijeku i mlijeku u prahu visokodjelotvornom tekućinskom kromatografijom

HRN EN ISO 14501:2008

(ISO 14501:2007; EN ISO 14501:2007)

Žitarice i mlinski proizvodi

Određivanje ohratoksina A u hrani

HRN EN 14132:2010 (EN 14132:2009) Modificirana

SOP-1-053

Izdanje 01

2013-04-15

Orašasti plodovi

Određivanje skupnih aflatoksina (B1, B2,G1,G2)

ELISA tehnikom

Vlastita metoda

SOP-107-054

Izdanje 01

2009-06-15

Jabučni sok

Određivanje patulina u jabučnim sokovima HPLC tehnikom

Vlastita metoda

SOP-9-054

Izdanje 2013-04-20

FLEKSIBILNO PODRUČJE AKREDITACIJE

Materijali/
Proizvodi

Vrsta
ispitivanja

Metoda
ispitivanja

Napomena

Hrana

Određivanje mikotoksina

LC-MS/MS

Prema popisu metoda dostupnom na www.stampar.hr

5. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za zdravstvenu ekologiju, Rockeffelerova 7, 10000 Zagreb

Koagulaza pozitivni stafilokoki, uključujući Staphylocoocus aureus

Materijali/
Proizvodi

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti i određivanje broja koagulaza pozitivnnih stafilokoka (Staphylococcus aureus i druge vrste)

HRN EN ISO 6888-1:2004

(ISO 6888-1:1999+Amd 1:2003; EN ISO 6888-1:1999+A1:2003

Metoda za dokazivanje stafilokoknog enterotoksina VIDAS metodom

Metoda prema uputi Vitek Immuno Diagnostic Assay System (VIDAS), bioMerieux;

Oznaka: P-MIK-14

Izdanje: 1/3

Datum: 10.01.2013.

Listeria monocytogenes

Materijali/
Proizvodi

Vrsta ispitivanja/Svojstvo

Metoda ispitivanja

Hrana i hrana za životinje

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes

HRN EN ISO 11290-1:1999

(ISO 11290-1:1996;

EN ISO 11290-1:1996)

HRN EN ISO 11290-1:1999/A1:2008

(ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004; EN ISO 11290-1:1996/A1:2004)

Metoda za dokazivanje antigena bakterije Listeria monocytogenes

VIDAS metodom

Metoda prema uputi Vitek Immuno Diagnostic Assay System (VIDAS), bioMerieux;

Oznaka:P-MIK-13

Izdanje:1/3

Datum:10.1.2013.

Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti i određivanje broja bakterije Listeria monocytogenes-Metoda određivanja broja

HRN EN ISO 11290-2:1999

(ISO 11290-2:1998; EN ISO 11290-2:1998)

HRN EN ISO 11290-2:1999/A1:2008

(ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004; EN ISO 11290-2:1998/A1:2004)

Rezidue pesticida

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Hrana sa visokim udjelom vode – voće i povrće

Multirezidualna metoda za određivanje ostataka pesticida (fenitrotion, forat, HCB, malation, bromofos-etil, fenklorfos, heptaklorepoxid-endo, paration, bromofos-metil, fention, iprodion, pirimifos-metil, endosulfan-sulfat, lindan, aldrin) primjenom vezanog sustava GC-MS

HRN EN 12393-1:2008

HRN EN 12393-2:2008

HRN EN 12393-3:2008

Žitarice

Multirezidualna metoda za određivanje ostataka pesticida (azinfos-metil, diklorvos, diazinon, klorpirifos-metil, pirimifos-metil, klorpirifos, malation, paration, malaokson, fenitration) primjenom vezanog sustava GC-MS

HRN EN 12393-1:2008

HRN EN 12393-2:2008

HRN EN 12393-3:2008

Teški metali u hrani i hrani za životinje

Područje
ispitivanja

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Sokovi od voća i povrća

Određivanje količine natrija, kalija, kalcija i magnezija atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (AAS)

HRN EN 1134:2001

Hrana

Određivanje ukupnog kositra u voću i povrću konzerviranom u limenkama tehnikom plamene atomske apsorpcijske spektrometrije (AAS)

HRN CEN/TS 15506:2007

Određivanje ukupnog udjela žive u hrani Analizatorom žive AMA 254

Prilagođena metoda prema uputi proizvođača opreme

AMA 254 Advanced Mercury Analyser Operating manual, 2002, Altec Ltd.

Oznaka: P-MET-10

Izdanje: 1/2,

Datum: 2.5.2006.

Određivanje natrija, magnezija i kalcija atomskom apsorpcijskom spektrometrijom nakon mikrovalne razgradnje

HRN EN 15505:2008

Određivanje cinka, bakra i željeza atomskom apsorpcijskom spektrometrijom nakon mikrovalne razgradnje

HRN EN 14084:2005

II.

Objavom ovoga Popisa prestaje važiti Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje objavljen u »Narodnim novinama«, br. 27/15 od 11. ožujka 2015. godine.

Klasa: 322-01/15-01/177

Urbroj: 525-10/1308-15-4

Zagreb, 21. travnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

48 30.04.2015 Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje 48 30.04.2015 Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje 48 30.04.2015 Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje