Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova

NN 49/2015 (6.5.2015.), Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

974

Na temelju članka 142. stavka 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SUSTAVIMA BESPILOTNIH ZRAKOPLOVA

DIO 1
Opće odredbe

Članak 1.

Područje primjene

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se opći, tehnički i operativni uvjeti za sigurnu uporabu bespilotnih zrakoplova, sustava bespilotnih zrakoplova i zrakoplovnih modela te uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje sudjeluju u upravljanju tim zrakoplovima i sustavima.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sustave bespilotnih zrakoplova, operativne mase bespilotnog zrakoplova do i uključujući 150 kilograma koji se koriste u Republici Hrvatskoj.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na sustave bespilotnih zrakoplova kada se koriste za državne aktivnosti (vojne, policijske, sigurnosno-obavještajne, carinske, potrage i spašavanja, gašenja požara, obalne straže i slične aktivnosti ili službe).

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, kada se državne aktivnosti izvode po postupcima i pravilima za opći zračni promet (GAT) unutar zračnog prostora Republike Hrvatske i zračnog prostora koji je međunarodnim ugovorom dodijeljen u nadležnost Republici Hrvatskoj (Područje letnih informacija Zagreb), letovi se moraju izvoditi sukladno pravilima letenja propisanim Dijelom 2 ovoga Pravilnika.

(5) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na bespilotne zrakoplove pod uvjetom da ne mogu postići kinetičku energiju veću od 79 J.

(6) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na sustave bespilotnih zrakoplova kada se koriste u zatvorenom prostoru.

Članak 2.

Pojmovi i kratice

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo;

2. Bespilotni zrakoplov: Zrakoplov namijenjen izvođenju letova bez pilota u zrakoplovu, koji je ili daljinski upravljan ili programiran i autonoman;

3. Globalni navigacijski satelitski sustavi (GNSS): Globalni navigacijski sustav pomoću kojeg prijemnik određuje svoju geografsku poziciju koristeći vremenske i pozicijske podatke zaprimljene sa satelita;

4. Let unutar vidnog polja: Izvođenje leta sustavom bespilotnog zrakoplova, pri čemu je rukovatelj sustava bespilotnog zrakoplova (u daljnjem tekstu: rukovatelj) neprekidno u vizualnom kontaktu s bespilotnim zrakoplovom bez korištenja optičkih ili elektroničkih pomagala. Kontaktne leće ili korektivne naočale ne smatraju se optičkim pomagalom;

5. Letačke operacije: upotreba sustava bespilotnog zrakoplova, bez obzira da li se prima naknada ili ne, kada se bespilotni zrakoplov koristi za potrebe radova iz zraka (kao na primjer snimanja iz zraka, oglašavanja iz zraka, nadzora iz zraka, protupožarnu zaštitu, pokretanja lavina, znanstveno istraživačke letove, letove za potrebe televizije, filma i vijesti, letovi za potrebe posebnih događaja uključujući zrakoplovne priredbe, natjecateljske letove i slično);

6. Operativna masa bespilotnog zrakoplova: ukupna masa bespilotnog zrakoplova u trenutku polijetanja;

7. Operator sustava bespilotnog zrakoplova: Fizička ili pravna osoba koja izvodi letačke operacije sustavom bespilotnog zrakoplova;

8. Područje letenja: Zračni prostor unutar kojeg se izvodi let bespilotnog zrakoplova;

9. Pomoćni gospodarski objekti: Staje, deponiji, hambari, skladišta i slično;

10. Pridruženi promatrač: Osoba koja asistira (pomaže) rukovatelju u izvođenju letova sustava bespilotnog zrakoplova kada rukovatelj upravlja bespilotnim zrakoplovom koristeći sustav za prikaz pogleda iz zrakoplova (FPV);

11. Rukovatelj sustava bespilotnog zrakoplova: Osoba koja upravlja sustavom bespilotnog zrakoplova. U smislu odredaba Zakona o zračnom prometu, rukovatelj se smatra zapovjednikom zrakoplova;

12. Skupina ljudi: Okupljanje ljudi na određenom prostoru (npr. sa svrhom prisustvovanja ili sudjelovanja u organiziranom događaju – koncert, vjenčanje, priredba, proslava, demonstracije,… ili korištenje zajedničkih sadržaja – plaže, zabavni park, ….);

13. Sustav bespilotnog zrakoplovna (UAS): Sustav namijenjen izvođenju letova zrakoplovom bez pilota koji je daljinski upravljan ili programiran i autonoman. Sastoji se od bespilotnog zrakoplova i drugih komponenti za upravljanje ili programiranje neophodnih za kontrolu bespilotnog zrakoplova, od strane jedne ili više osoba;

14. Sustav za prikaz pogleda iz zrakoplova (FPV): Sustav koji pomoću kamere ugrađene u zrakoplovu i prikaznog uređaja na zemlji omogućuje rukovatelju prikaz pogleda iz zrakoplova;

15. Zrakoplovni model: bespilotni zrakoplov isključivo namijenjen za potrebe rekreacije i sporta.

Članak 3.

Klasifikacija bespilotnih zrakoplova kojima se izvode letačke operacije

Bespilotni zrakoplovi kojima se izvode letačke operacije s obzirom na operativnu masu, dijele se na:

1. Klasa 5: do 5 kilograma,

2. Klasa 25: od 5 kilograma do 25 kilograma,

3. Klasa 150: od 25 kilograma do i uključujući 150 kilograma.

Članak 4.

Klasifikacija područja letenja

U odnosu na izgrađenost, naseljenost i prisutnost ljudi, područja letenja dijele se na klase:

1. Klasa I – Područje u kojem nema izdignutih građevina ili objekata i u kojem nema ljudi, osim rukovatelja i osoblja koje je nužno za letenje.

2. Klasa II – Područje u kojem postoje pomoćni gospodarski objekti ili građevine koje nisu namijenjene za boravak ljudi i u kojem nema ljudi, osim rukovatelja i osoblja koje je nužno za letenje. Dozvoljen je samo povremeni prolazak, bez zadržavanja, ljudi kroz područje (biciklisti, šetači i sl.).

3. Klasa III – Područje u kojem postoje građevine ili objekti primarno namijenjeni za stanovanje, poslovanje ili rekreaciju (stambene zgrade, stambene kuće, škole, uredi, sportski tereni, parkovi i slično).

4. Klasa IV – Područje uskih urbanih zona (središta gradova, naselja i mjesta).

Članak 5.

Kategorizacija letačkih operacija

(1) Kategorija letačkih operacija određuje se razinom rizika koji njihovo izvođenje predstavlja za okolinu, sukladno Dodatku 1 ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, letenje iznad skupine ljudi ili iznad industrijskog područja u kojem uslijed pada bespilotnog zrakoplova postoji mogućnost zapaljenja ili eksplozije, smatra se izvođenjem letačkih operacija kategorije D.

Članak 6.

Letenje zrakoplovnim modelom

Letenje zrakoplovnim modelom dozvoljeno je u područjima letenja Klase I i II.

Članak 7.

Obavezno osiguranje

(1) Operator mora ishoditi policu osiguranja u skladu s propisom kojim se uređuju obvezna osiguranja u prometu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za letenje zrakoplovnim modelom, vlasnik mora ishoditi policu osiguranja u skladu s propisom kojim se uređuju obvezna osiguranja u prometu, kada je to primjenjivo.

Članak 8.

Upotreba radio frekvencijskog spektra

(1) Operator mora ishoditi odobrenje za korištenje radio frekvencijskog spektra u skladu s posebnim propisom, kada je to primjenjivo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za letenje zrakoplovnim modelom, vlasnik mora ishoditi odobrenje za korištenje radio frekvencijskog spektra u skladu s posebnim propisom, kada je to primjenjivo.

Članak 9.

Označavanje bespilotnog zrakoplova

(1) Bespilotni zrakoplov koji se koristi za izvođenje letačkih operacija kao i zrakoplovni model operativne mase veće od 5 kg mora biti označen identifikacijskom negorivom pločicom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za bespilotne zrakoplove operativne mase ispod 5 kg koji se koriste u letačkim operacijama prihvatljivo je da se bespilotni zrakoplov označi identifikacijskom naljepnicom umjesto negorivom pločicom.

(3) Označavanje bespilotnog zrakoplova koji se koristi za izvođenje letačkih operacija mora izvršiti operator.

(4) Označavanje zrakoplovnog modela mora izvršiti vlasnik.

(5) Identifikacijska negoriva pločica ili naljepnica mora sadržavati slijedeće podatke:

a) Identifikacijsku oznaku bespilotnog zrakoplova u skladu sa stavcima 8. i 9. ovoga članka,

b) Ime, adresu i informacije za kontakt operatora ili vlasnika, kako je primjenjivo.

(6) Identifikacijska negoriva pločica ili naljepnica mora biti odgovarajuće veličine koja omogućuje jasnu identifikaciju i mora biti postojanim načinom pričvršćena.

(7) Operator sustava bespilotnog zrakoplova u letačkim operacijama ili vlasnik zrakoplovnog modela dužan je zamijeniti identifikacijsku negorivu pločicu ili naljepnicu čim dođe do promjene podataka iz stavka 5. ovoga članka ili se ona ošteti do neprepoznatljivosti ili izgubi.

(8) Identifikacijsku oznaku za bespilotni zrakoplov koji se koristi za izvođenje letačkih operacija kategorije D dodjeljuje Agencija.

(9) Identifikacijsku oznaku za zrakoplovni model određuje vlasnik, odnosno operator za bespilotni zrakoplov koji se koristi za izvođenje letačkih operacija kategorije A, B i C, na način da ne smije započinjati velikim latiničnim slovom »D«.

DIO 2
Pravila letenja

Članak 10.

Primjena propisa

Letenje bespilotnog zrakoplova mora se izvoditi sukladno primjenjivim propisima za korištenje zračnog prostora Republike Hrvatske i odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Opći uvjeti za letenje bespilotnih zrakoplova

(1) Rukovatelj mora osigurati da se let bespilotnog zrakoplova izvodi na način da ne predstavlja opasnost po život, zdravlje ili imovinu ljudi zbog udara ili gubitka kontrole nad sustavom bespilotnog zrakoplova i da ne ugrožava ili ne ometa javni red i mir.

(2) Rukovatelj mora:

(a) osigurati da se let bespilotnog zrakoplova odvija danju,

(b) prije leta provjeriti i uvjeriti se u ispravnost sustava bespilotnog zrakoplova,

(c) prikupiti sve potrebne informacije za planirani let i uvjeriti se da meteorološki i ostali uvjeti u području leta osiguravaju sigurno izvođenje leta,

(d) osigurati da je sva oprema ili teret na bespilotnom zrakoplovu odgovarajuće pričvršćen na način da ne dođe do njegovog ispadanja,

(e) osigurati da bespilotni zrakoplov tijekom uzlijetanja ili slijetanja sigurno nadvisuje sve prepreke,

(f) tijekom leta osigurati sigurnu udaljenost bespilotnog zrakoplova od ljudi, životinja, objekata, vozila, plovila, drugih zrakoplova, cesta, željezničkih pruga, vodenih putova ili dalekovoda, ne manju od 30 metara.

(g) osigurati da je minimalna udaljenost bespilotnog zrakoplova od skupine ljudi 150 metara,

(h) osigurati da se let bespilotnog zrakoplova odvija unutar vidnog polja rukovatelja i na udaljenosti ne većoj od 500 m od rukovatelja,

(i) osigurati da se let bespilotnog zrakoplova odvija izvan kontroliranog zračnog prostora,

(j) osigurati da se let bespilotnog zrakoplova odvija na udaljenosti najmanje 3 km od aerodroma i prilazne ili odlazne ravnine aerodroma, osim u slučaju kada su posebno predviđene procedure za letenje bespilotnih zrakoplova definirane naputkom za korištenje aerodroma, i

(k) osigurati da se tijekom leta iz ili s bespilotnog zrakoplova ne izbacuju predmeti.

Članak 12.

Letenje korištenjem sustava za prikaz pogleda iz zrakoplova (FPV)

(1) Let korištenjem sustava za prikaz pogleda iz zrakoplova (FPV) smije se izvoditi isključivo zrakoplovnim modelom.

(2) Rukovatelj smije izvoditi let samo u pratnji pridruženog promatrača.

(3) Rukovatelj je dužan upoznati pridruženog promatrača sa svim bitnim detaljima planiranog leta, a najmanje s visinom i planiranom rutom.

(4) Pridruženi promatrač dužan je tijekom cijelog leta održavati neprekidni vizualni kontakt s bespilotnim zrakoplovom i upozoravati rukovatelja na sva odstupanja od planiranog leta, moguća narušavanja minimalne udaljenosti kao i obavještavati ga o ostalim stvarima bitnim za sigurno izvođenje leta.

(5) Pridruženi promatrač i rukovatelj, tijekom izvođenja leta, moraju biti na udaljenosti koja omogućava nesmetanu glasovnu komunikaciju bez tehničkih pomagala.

DIO 3
Izvođenje letačkih operacija

Članak 13.

Pravo izvođenja letačkih operacija

(1) Operator smije izvoditi letačke operacije kategorije A i B ako je, prije izvođenja letačkih operacija, Agenciji dostavio Izjavu kako je propisano člankom 18. ovoga Pravilnika.

(2) Operator smije izvoditi letačke operacije kategorije C ako je izradio operativni priručnik i prije izvođenja letačkih operacija Agenciji dostavio Izjavu kako je propisano člankom 18. ovoga Pravilnika.

(3) Operator smije izvoditi letačke operacije kategorije D ako je prethodno ishodio odobrenje Agencije.

Članak 14.

Izvođenje letačkih operacija

(1) Rukovatelj mora upravljati sustavom bespilotnog zrakoplova sukladno primjenjivim propisima i odredbama letačkog priručnika ili uputa za upotrebu.

(2) Pri izvođenju letačkih operacija operator mora osigurati udovoljavanje operativnim i tehničkim zahtjevima navedenima u Dodatku 4 ovoga Pravilnika za namjeravanu kategoriju letačkih operacija.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, operator sustava bespilotnog zrakoplova koji se koristi za letačke operacije u kategoriji D i kojemu je operativna masa pripadajućeg bespilotnog zrakoplova veća ili jednaka 5 kilograma, mora osigurati udovoljavanje operativnim zahtjevima navedenima u Dodatku 4 ovoga Pravilnika i uvjetima propisanima Pravilnikom o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA).

(4) Iznimno od članka 11. stavka 2. točaka (f) i (g) ovoga Pravilnika, letačke operacije sustava bespilotnih zrakoplova smiju se izvoditi i na manjim udaljenostima od propisanih ukoliko operator prethodno ishodi odobrenje Agencije.

(5) Iznimno od članka 11. stavka 2. točke (h) ovoga Pravilnika, letačke operacije sustava bespilotnih zrakoplova smiju se izvoditi i na većim udaljenostima od propisanih i izvan vidnog polja rukovatelja ukoliko operator prethodno ishodi odobrenje Agencije.

(6) Iznimno od članka 11. stavka 2. točke (i) ovoga Pravilnika, letačke operacije sustava bespilotnih zrakoplova smiju se izvoditi u kontroliranom zračnom prostoru ukoliko operator prethodno ishodi odobrenje o posebnom korištenju zračnog prostora od nadležne kontrole zračnog prometa.

(7) Iznimno od članka 11. stavka 2. točke (k) ovoga Pravilnika, letačke operacije u svrhu izbacivanja predmeta u letu smiju se izvoditi ukoliko operator prethodno ishodi odobrenje Agencije.

Članak 15.

Obveze operatora

(1) Operator mora imenovati odgovornu osobu koja ima ukupnu odgovornost nad aktivnostima operatora.

(2) Operator mora uspostaviti sustav izvješćivanja o događajima povezanima sa sigurnošću u zračnom prometu skladu s primjenjivim propisom.

(3) Operator mora uspostaviti sustav vođenja i čuvanja zapisa o letu koji sadržava najmanje sljedeće podatke:

(a) Datum leta,

(b) Vrijeme početka i završetka izvođenja letačkih operacija i trajanje leta,

(c) Ime i prezime rukovatelja koji je obavio let,

(d) Lokacija izvođenja letačke operacije,

(e) Klasifikaciju područja letenja,

(f) Operativna masa bespilotnog zrakoplova, i

(g) Napomene o događajima za koje operator procijeni da su od značaja za izvođenje letačkih operacija.

(4) Zapisi o letu moraju se čuvati najmanje dvije godine od datuma leta.

(5) Operator mora procijeniti potrebu i ukoliko je nužno provesti aktivnosti upravljanja rizicima prije izvođenja letačkih operacija kategorije C ili D.

(6) Upravljanje rizicima mora sadržavati identifikaciju opasnosti, procjenu rizika kao i, ukoliko je potrebno, mjere za smanjenje rizika na prihvatljivu razinu.

(7) Za dokumentiranje provedenog postupka upravljanja rizicima operator može koristiti obrazac iz Dodatka 3 ovoga Pravilnika.

(8) Zapisi o upravljanju rizicima moraju se čuvati najmanje dvije godine od datuma prestanka operacija na koje se odnose.

Članak 16.

Operativni priručnik

(1) Operativni priručnik mora sadržavati minimalno sljedeće dijelove i upute:

(a) Sadržaj,

(b) Status izmjena i listu važećih stranica,

(c) Dužnosti i odgovornosti osoblja uključenog u aktivnosti operatora,

(d) Standardni operativni postupci,

(e) Održavanje sustava bespilotnog zrakoplova,

(f) Postupci u nuždi,

(g) Ograničenja za izvođenje letačkih operacija,

(h) Izvješćivanje,

(i) Upravljanje rizicima,

(j) Osposobljenost rukovatelja, i

(k) Vrste i rokovi čuvanja zapisa.

(2) Operator mora osigurati da je operativni priručnik kontinuirano usklađen s primjenjivim propisima i odredbama letačkog priručnika ili uputa za upotrebu.

(3) Operator mora osoblju osigurati pristup operativnom priručniku.

(4) Osoblje operatora mora biti upoznato s dijelovima operativnog priručnika koji se odnose na njihove zadaće.

(5) Operator mora izvoditi aktivnosti u skladu s odredbama operativnog priručnika.

Članak 17.

Analiza kvarova i njihovog utjecaja

(1) Operator mora provesti analizu kvarova bitnih komponenata/funkcija sustava bespilotnog zrakoplova kada je to primjenjivo sukladno zahtjevima iz Dodatka 4 ovoga Pravilnika.

(2) Operator mora izvršiti analizu kvarova bitnih funkcija/sustava bespilotnog zrakoplova koja pokazuje da kvar pojedine komponente ili funkcije ne dovodi do prestanka rada bitne funkcije/sustava bespilotnog zrakoplova.

(3) Operator mora ispitivanjem provjeriti ponašanje sustava bespilotnog zrakoplova u slučaju pojedinog kvara te se uvjeriti da su bitne funkcije/sustavi udvojeni i da u slučaju kvara rezervni sustav automatski ili po naredbi rukovatelja preuzima funkciju ili, da postoji način djelovanja u nuždi kojime se može nadomjestiti rad sustava u kvaru (npr. rukovateljevim ručnim upravljanjem).

(4) Provedena analiza kvarova i njihovog utjecaja kao i konfiguracija sustava bespilotnog zrakoplova za koju je analiza provedena mora se dokumentirati na obrascu iz Dodatka 5 ovoga Pravilnika.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, operator ne mora dokazivati ispitivanjem ponašanje sustava bespilotnog zrakoplova u slučaju pojedinog kvara bitne funkcija/sustava ako posjeduje dokumentaciju proizvođača koja specificira kvar i njegov utjecaj.

(6) Operator mora za svaku promjenu na bespilotnom zrakoplovu koja ima utjecaja na rad bitnih funkcija/sustava bespilotnog zrakoplova izvršiti analizu kvarova i njihovog utjecaja kako bi uzeo u obzir utjecaj predmetne promjene.

(7) Važeća analiza kvarova sustava bespilotnog zrakoplova mora se čuvati najmanje 6 mjeseci nakon prestanka izvođenja letačkih operacija s tim sustavom bespilotnog zrakoplova.

Članak 18.

Izjava operatora

(1) Operator koji namjerava izvoditi letačke operacije izjavljuje da je sposoban i da ima sredstva za preuzimanje odgovornosti povezanih s izvođenjem letačkih operacija sustavom bespilotnih zrakoplova, da sustavi bespilotnih zrakoplova kojima namjerava izvoditi letačke operacije ispunjavaju primjenjive tehničke zahtjeve, te da će letačke operacije izvoditi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Izjava se podnosi na obrascu iz Dodatka 2 ovoga Pravilnika.

(3) Operator mora:

(a) održavati sukladnost s primjenjivim zahtjevima i informacijama sadržanima u izjavi,

(b) u slučaju promjena, mora odmah obavijestiti Agenciju izmijenjenom Izjavom, i

(c) obavijestiti Agenciju kada trajno prestane s izvođenjem letačkih operacija.

Članak 19.

Odobrenja Agencije

(1) Kada je ovim Pravilnikom propisano ishođenje odobrenja za izvođenje letačkih operacija sustavom bespilotnog zrakoplova, operator mora dostaviti Agenciji:

(a) ime i adresu podnositelja zahtjeva,

(b) opis namjeravanih letačkih operacija,

(c) broj i tipove sustava bespilotnih zrakoplova koje će koristiti u izvođenju letačkih operacija u okviru traženog odobrenja,

(d) dokaze o ispunjavanju operativnih i tehničkih zahtjeva za izvođenje letačkih operacija,

(e) fotografije sustava bespilotnih zrakoplova koji će se koristiti,

(f) dokumentaciju procjene rizika namjeravanih letačkih operacija,

(g) operativni priručnik, i

(h) Izjavu propisanu člankom 18. ovoga Pravilnika za ishođenje odobrenja za izvođenje letačkih operacija kategorije D.

(2) Zahtjev za ishođenje odobrenja za izvođenje letačkih operacija, sustavima bespilotnih zrakoplova, podnosi se na način koji odredi Agencija.

(3) U svrhu izdavanja odobrenja Agencija može provesti nadzor operatora i zatražiti izvođenje demonstracijskih letova.

(4) Odobrenje se izdaje na rok od dvije godine.

Članak 20.

Obvezna dokumentacija pri izvođenju letačkih operacija

Prilikom izvođenja letačkih operacija rukovatelj je odgovoran da sa sobom ima sljedeće dokumente:

(a) letački priručnik ili upute za upotrebu sustava bespilotnog zrakoplova,

(b) izvornik ili ovjerenu presliku odobrenja za izvođenje letačkih operacija, ako je primjenjivo,

(c) policu osiguranja, kada je primjenjivo,

(d) dodatno uz dokumente iz točaka (a) do (c) ovoga članka, za kategorije A i B letačkih operacija, dokaz o poznavanju primjenjivih zrakoplovnih propisa, psihofizičkoj sposobnosti i osposobljenosti za upravljanje tipom/modelom sustava bespilotnog zrakoplova u skladu s Dodatkom 4 ovoga Pravilnika, i

(e) dodatno uz dokumente iz točaka (a) do (c) ovoga članka, za kategorije C i D letačkih operacija:

i. Operativni priručnik

ii. Dokaz o osposobljenosti za upravljanje sustavom u skladu s Dodatkom 4 ovoga Pravilnika,

iii. Pilotsku dozvolu ili potvrdu o položenom teorijskom ispitu iz poznavanja pravila letenja koji provodi Agencija, i

iv. Dokaz o psihofizičkoj sposobnosti u skladu s Dodatkom 4 ovoga Pravilnika, za upravljanje sustavom bespilotnog zrakoplova.

Dodaci

Članak 21.

(1) Dodaci tiskani uz ovaj Pravilnik čine njegov sastavni dio.

(2) Dodaci iz stavka 1. ovoga članka su:

(a) Dodatak 1: Kategorije letačkih operacija

(b) Dodatak 2: Obrazac Izjave za izvođenje letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova

(c) Dodatak 3: Hazard log za UAS operacije

(d) Dodatak 4: Operativni i tehnički zahtjevi za izvođenje letačkih operacija

(e) Dodatak 5: Obrazac analize kvarova i njihovog utjecaja

Članak 22.

Stupanje na snagu

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika odredbe Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) (»Narodne novine«, broj 40/12) prestaju se primjenjivati na:

(a) zrakoplovne modele,

(b) sustave bespilotnih zrakoplova koji se koriste za letačke operacije kategorija A, B i C, i

(c) sustave bespilotnih zrakoplova koji se koriste za letačke operacije kategorije D i kojima je operativna masa pripadajućeg bespilotnog zrakoplova manja od 5 kilograma.

Klasa: 011-01/15-01/56

Urbroj: 530-06-1-1-15-2

Zagreb, 24. travnja 2015.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.


Dodatak 1 – Dodatak 5

49 06.05.2015 Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova 49 06.05.2015 Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova