Pravilnik o brodarskim knjižicama

NN 49/2015 (6.5.2015.), Pravilnik o brodarskim knjižicama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

975

Na temelju članka 54. u svezi s člankom 244. stavkom 3. podstavkom 5. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/2014) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O BRODARSKIM KNJIŽICAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Brodarska knjižica je neprenosiva osobna isprava koju je brodarac dužan imati kada je ukrcan kao član posade plovila, osim čamca, upisanog u Upisnik plovila Republike Hrvatske.

(2) Član posade može imati samo jednu važeću brodarsku knjižicu.

Članak 2.

(1) Brodarska knjižica može se izdati osobi koja je:

– navršila 15 godina života,

– tjelesno i duševno zdrava i sposobna za obavljanje određenih poslova na plovilu.

(2) Prije izdavanja brodarske knjižice utvrđuje se identitet osobe i državljanstvo.

(3) Brodarska knjižica strancu izdaje se temeljem isprave izdane prema posebnom propisu kojim se propisuje boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

II. BRODARSKA KNJIŽICA

Članak 3.

Brodarska knjižica sadrži:

1. natpis »Republika Hrvatska« s utisnutim grbom Republike Hrvatske i naziv »BRODARSKA KNJIŽICA«,

2. broj pod kojim je brodarska knjižica zavedena u očevidnik brodarskih knjižica,

3. ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja te državljanstvo vlasnika brodarske knjižice,

4. naziv isprave kojom se dokazuje identitet vlasnika brodarske knjižice,

5. brojčanu oznaku stranice,

6. adresa prebivališta/boravišta vlasnika brodarske knjižice,

7. fotografija (format 3,0 x 3,5 cm) vlasnika brodarske knjižice,

8. naziv tijela koje je izdalo brodarsku knjižicu,

9. pečat, datum izdavanja i potpis ovlaštene osobe državnog tijela koje je izdalo knjižicu,

10. podatke o prvoj i prethodno izdanoj brodarskoj knjižici (upisuje se broj knjižice, naziv tijela koje ju je izdalo i datum izdavanja),

11. podatke o stručnoj osposobljenosti u unutarnjoj plovidbi brodarca te broj i datum izdavanja isprave,

12. podatak o zdravstvenoj sposobnosti brodarca,

13. vrijeme službe na plovilu,

14. razdoblja plovidbe i linijska putovanja u godini,

15. smjernice i upute za vođenje brodarske knjižice.

Članak 4.

Brodarska knjižica tiska se na hrvatskom jeziku i u prijevodu na njemačkom i ruskom, a podaci se unose na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

IV. VALJANOST BRODARSKE KNJIŽICE

Članak 5.

(1) Brodarska knjižica je valjana ako sadrži podatke o važećem liječničkom pregledu brodarca u skladu s propisima o zdravstvenom nadzoru članova posade.

(2) Brodarska knjižnica strancu izdaje se s rokom važenja isprave iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Brodarska knjižica postaje nevažećom kada se putovnica ili druga osobna isprava na temelju koje je izdana oduzme ili proglasi nevažećom. Brodarska knjižica izdana strancu, povrh toga, postaje nevažećom kada se strancu izda zabrana boravišta, kada ga se protjera ili mu se sudski ukine boravište ili mu boravišna dozvola iz drugih razloga prestane vrijediti. U takvom slučaju se brodarska knjižica, bez odlaganja mora vratiti lučkoj kapetaniji koja ju je izdala.

V. NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE BRODARSKE KNJIŽICE

Članak 6.

(1) Brodarsku knjižicu izdaje lučka kapetanija nadležna prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva sukladno Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

(2) Za državljane Republike Hrvatske s prebivalištem izvan područja lučkih kapetanija iz stavka 1. ovoga članka i za hrvatske državljane s prebivalištem izvan Republike Hrvatske za izdavanje brodarskih knjižica nadležna je ona lučka kapetanija kojoj je podnesen zahtjev.

(3) Brodarsku knjižicu strancu izdaje lučka kapetanija nadležna prema mjestu sjedišta registrirane tvrtke za koju stranac radi prema potvrdi o prijavi rada.

VI. POSTUPAK IZDAVANJA BRODARSKE KNJIŽICE

Članak 7.

(1) Zahtjev za izdavanje brodarske knjižice podnosi se nadležnoj lučkoj kapetaniji.

(2) Uz zahtjev za izdavanje brodarske knjižice podnositelj zahtjeva prilaže:

1. presliku osobne iskaznice ili druge isprave iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo,

2. liječničku svjedodžbu izdanu sukladno propisima o zdravstvenom nadzoru članova posade brodova upisanih u Upisnik plovila Republike Hrvatske,

3. ispravu u skladu s posebnim propisom kojim se propisuje boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj – kada je podnositelj zahtjeva stranac,

4. presliku akta o stečenoj ili priznatoj osposobljenosti za obavljanje poslova na plovilima unutarnje plovidbe,

5. presliku isprave o položenom »ispitu o postupcima u slučaju opasnosti na plovilu«,

6. dvije fotografije (format 3x3,5 cm).

7. podatke o prvoj izdanoj i prethodno izdanoj brodarskoj knjižici – prilikom zamjene brodarske knjižice ukoliko su izdane u Republici Hrvatskoj,

(3) Preslike priloga iz stavka 2., točke 1., 4. i 5. ovoga članka, prilažu se uz predočenje izvornika isprave na uvid kad se predaju osobno, odnosno ovjerovljene kad se zahtjev podnosi poštom.

(4) Postupak izdavanja brodarske knjižice je upravni postupak.

(5) Prije izdavanja brodarske knjižice osobi iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika lučka kapetanija kojoj je podnesen zahtjev, provjerit će podatke o izdanim brodarskim knjižicama kod drugih lučkih kapetanija.

VII. UNOŠENJE PODATAKA U BRODARSKU KNJIŽICU

Članak 8.

Nakon izdavanja brodarske knjižice brodarcima koji se ukrcavaju na plovilo, podatke predviđene ovim Pravilnikom u brodarsku knjižicu upisuju:

1. zapovjednik plovila – podatke o osobnom ukrcaju i ukrcaju i iskrcaju članova posade te podatke o danima plovidbene službe i plovidbenim sektorima,

2. ovlašteni liječnik i nadležna lučka kapetanija – podatke o zdravstvenoj sposobnosti na temelju liječničke svjedodžbe,

3. lučka kapetanija, odnosno nadležno tijelo u stranoj državi na sektoru plovidbe,

4. nadležno tijelo rajnskih država – podatke o osposobljenosti prema Pravilniku o pregledu brodova koji plove Rajnom.

Članak 9.

(1) Brodarac je dužan predočiti brodarsku knjižicu bilo kojoj lučkoj kapetaniji unutarnje plovidbe najmanje jednom svakih godinu dana počev od dana prvog unosa podataka o broju dana plovidbene službe i plovidbenim sektorima.

(2) Lučka kapetanija će upisati kontrolni podatak o broju dana plovidbene službe i plovidbenim sektorima na predviđeno mjesto u brodarskoj knjižici na temelju podataka koje je upisao zapovjednik plovila. Prilikom upisa kontrolnog podatka lučka kapetanija ima pravo zatražiti od brodarca predočenje brodskog dnevnika ili izvatka iz istog ili drugih odgovarajućih dokaza, ako je uočeno da su podatci za pojedino putovanje nepotpuni ili postoji sumnja u vjerodostojnost istih. Putovanja za koja se podatci ne mogu ovjeriti ni nakon zahtjeva lučke kapetanije, neće se uzeti u obzir prilikom unošenja kontrolnog podatka.

(3) Radnje iz stavka 2. ovoga članka izvan Republike Hrvatske obavljaju nadležna tijela stranih država.

Članak 10.

(1) Podaci o ukrcaju ili iskrcaju upisani u brodarsku knjižicu, moraju odgovarati podacima o ukrcaju ili iskrcaju unesenim u popis posade. Istovjetnost upisanih podataka provjerava lučka kapetanija odnosno nadležno tijelo strane države.

(2) Ako zapovjednik plovila ukrca ili iskrca osobu u luci strane države u kojoj nema mogućnosti ovjere nadležnog tijela, u brodarsku knjižicu će, umjesto ovjere iz stavka 1. ovoga članka, upisati bilješku da je ukrcaj odnosno iskrcaj upisan u brodski dnevnik, s naznakom knjige i stranice brodskog dnevnika na kojoj je bilješka upisana. Takvu bilješku zapovjednik plovila ovjerovljuje svojim potpisom i pečatom.

VIII. ZAMJENA BRODARSKE KNJIŽICE

Članak 11.

(1) Brodarska knjižica zamijenit će se novom:

1. kada joj istekne važenje propisano u članku 5. ovoga Pravilnika,

2. kada se rubrike predviđene za upis podataka popune podacima,

3. kada se istroši ili ošteti toliko da postane neupotrebljiva,

4. kada brodarac promijeni ime ili prezime,

5. kada izgled brodarca više ne odgovara njegovom izgledu na fotografiji u brodarskoj knjižici ili kad se ošteti fotografija,

6. kada postoji drugi valjani razlog.

(2) U postupku zamjene brodarske knjižice na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 7. ovoga Pravilnika.

IX. NESTANAK BRODARSKE KNJIŽICE

Članak 12.

(1) Nestanak brodarske knjižice u Republici Hrvatskoj brodarac je dužan prijaviti lučkoj kapetaniji koja je knjižicu izdala.

(2) Lučka kapetanija će nestalu brodarsku knjižicu rješenjem proglasiti nevažećom.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka objavit će se u »Narodnim novinama« o trošku stranke.

(4) U slučajevima propisanim u ovom članku primjenjuje se odredba članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika.

X. OČEVIDNIK IZDATIH BRODARSKIH KNJIŽICA

Članak 13.

(1) Očevidnik brodarskih knjižica vodi lučka kapetanija.

(2) Očevidnik brodarskih knjižica se sastoji od:

1. zbirke isprava (u koju se ulažu svi zahtjevi i prilozi koji se odnose na predmetnu brodarsku knjižicu),

2. očevidnik izdanih brodarskih knjižica (u koji se upisuju: redni broj upisnika, klasa, datum izdavanja, broj serije, ime i prezime, OIB, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, adresa prebivališta/boravišta, podaci o liječničkom pregledu i podaci o osposobljenosti u unutarnjoj plovidbi),

3. abecednog imenika (u koji se pored prezimena i imena osobe upisuju redni broj i broj serije).

(3) Nadležna lučka kapetanija dat će podatke iz očevidnika brodarskih knjižica:

1. osobi o kojoj se podatci vode u evidenciji na njezin osobni zahtjev i uz naznaku u koju svrhu i namjenu traži podatke,

2. državnim tijelima koja zatraže podatke pod uvjetom da su na temelju zakona ili drugog propisa ovlaštena tražiti ili primiti takve podatke, odnosno u slučajevima kad bez zatraženih podataka ne bi bila u stanju obavljati svoje zadatke, odnosno kada te podatke nije moguće pribaviti ili ih je moguće pribaviti samo uz nesrazmjerno visok trošak.

(4) Podatci iz stavka 2. ovoga članka izdaju se na pisani zahtjev.

(5) U ostalim slučajevima i pod uvjetima koji nisu propisani ovim člankom podatci se mogu izdati samo uz dozvolu Ministarstva nadležnog za unutarnju plovidbu Republike Hrvatske.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Brodarske knjižice izdane prema Pravilniku o pomorskim knjižicama, brodarskim knjižicama i odobrenjem za ukrcaj (»Narodne novine« br. 53/91) vrijede do 31. prosinca 2015.

(2) Brodarske knjižice izdane prema Pravilniku o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj (»Narodne novine« br. 56/00 i 36/05) vrijede do ispunjenja, a najduže do isteka roka na koji su izdane.

Članak 15.

Nakon potpisivanja Administrativnog sporazuma o međusobnom priznavanju brodarskih knjižica s Centralnom komisijom za plovidbu na Rajni (CCNR) na plovila hrvatske zastave priznat će se ukrcanja s brodarskim knjižicama izdanih od nadležnih tijela ugovornih uprava.

Članak 16.

Obrazac brodarske knjižice i obrazac očevidnika izdanih brodarskih knjižica prilog su i čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Elektronski očevidnik brodarskih knjižica ustrojit će se najkasnije do 31. prosinca 2015. godine.

Članak 18.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj (»Narodne novine« br. 56/00 i 36/05).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se 1. listopada 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-02/41

Urbroj: 530-03-3-15-1

Zagreb, 18. ožujka 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

49 06.05.2015 Pravilnik o brodarskim knjižicama