Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

NN 49/2015 (6.5.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

978

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENANAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, broj 37/2015.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je tijelo nadležno za upravljanje Nacionalnim programom, što uključuje planiranje i osiguravanje proračunskih sredstava.«

Članak 2.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Članak 20.

(1) Odluke iz ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja dostavlja preporučenom poštom s povratnicom.

(2) Odluke iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti, a na njih se može pisanim putem, isključivo preporučenom pošiljkom s povratnicom, podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ravnatelj Agencije, na adresu Agencije za plaćanja, u roku od osam dana od dana zaprimanja Odluke.

(3) Prigovore iz stavka 2. ovoga članka Povjerenstvo rješava u roku od trideset dana od dana zaprimanja prigovora.

(4) U postupcima rješavanja po prigovoru Povjerenstvo će zatražiti uvid u dosje predmeta, a može tražiti dodatna pisana ili usmena pojašnjenja i očitovanja od nadležne službe Agencije za plaćanja i od Podnositelja/Korisnika o svim bitnim činjenicama u postupku rješavanja prigovora.

(5) Odluke Povjerenstva su konačne, Agencija za plaćanja ih dostavlja preporučeno s povratnicom Podnositelju/Korisniku, a u slučajevima prihvaćanja prigovora Agencija za plaćanja će nastaviti postupke sukladno odluci Povjerenstva.«

Članak 3.

U članku 34. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Rok za povrat sredstava je trideset dana od dana dostave Odluke o povratu sredstava Korisniku.«

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Povrat sredstava i poravnanje računa propisani su Zakonom o poljoprivredi.«

Članak 4.

Članak 35. briše se.

Članak 36. briše se.

Dosadašnji članci 37., 38., 39., i 40. postaju članci 35., 36., 37. i 38.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/12-01/380

Urbroj: 525-07/0539-15-58

Zagreb, 27. travnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.