Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

NN 49/2015 (6.5.2015.), Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

981

Na temelju članka 22., stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013. i 152/2014.) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom utvrđuju se zajednički, dodatni i posebni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjemu tekstu: ministar).

(2) Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.

(3) U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kandidat stariji od 18 godina.

(4) Dobne granice za upis kandidata u pojedine programe srednjega umjetničkog obrazovanja propisane su zakonom koji uređuje umjetničko obrazovanje.

(5) Prijave i upis kandidata u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o upisu iz stavka 1. ovoga članka.

(6) U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

Članak 3.

(1) Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;

2. ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;

3. ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin;

4. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;

5. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;

6. ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj;

7. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj azila;

8. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

(2) Kandidat strani državljanin iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjava ni jedan od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik uz obvezu plaćanja troškova školarine, ako ima reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca.

(3) Odluku o godišnjim troškovima školovanja učenika iz stavka 2. ovoga članka donosi osnivač školske ustanove na prijedlog školskoga odbora.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osnivač može, na prijedlog školskoga odbora, donijeti odluku kojom učenika oslobađa obveze plaćanja troškova školarine.

Članak 4.

(1) Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.

(2) Provjeru znanja iz stavka 1. ovoga članka provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat upisuje, o čemu sastavlja zapisnik.

(3) Provjeru znanja iz stavka 1. ovoga članka kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu u druge škole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika.

Članak 5.

(1) Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani ovim pravilnikom koriste se i za upis u međunarodne programe.

(2) Troškove školovanja u međunarodnim programima donosi školski odbor uz suglasnost osnivača.

(3) Za upis u međunarodne programe može se provoditi provjera znanja koju propisuje i provodi škola.

(4) Provjera znanja iz stavka 3. ovoga članka nije eliminacijska.

II. ELEMENTI VREDNOVANJA

Članak 6.

Za upis u I. razred srednje škole prijavljenom kandidatu vrednuju se i boduju zajednički, dodatan i poseban element.

III. ZAJEDNIČKI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

Članak 7.

(1) Zajednički element vrednovanja za upis kandidata u sve srednjoškolske programe obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Na takav način moguće je steći najviše 20 bodova.

(2) Za upis kandidata u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju manjem od tri godine vrednuje se zajednički element iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za upis kandidata u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje tri godine i programe obrazovanja za vezane obrte, uz element iz stavka 1. ovoga članka, vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik.

Na takav način moguće je steći najviše 50 bodova.

(4) Za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine, uz element iz stavka 1. ovoga članka vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.

(5) U slučaju da kandidatu u svjedodžbama za posljednje četiri godine osnovnog obrazovanja nije upisana ocjena iz nekog od nastavnih predmeta koji su značajni za prijavu za upis, za utvrđivanje broja bodova iz toga nastavnoga predmeta koristi se prosjek svih zaključnih ocjena na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

IV. DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

Članak 8.

(1) Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata.

(2) Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

– na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti;

– na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju;

– na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava.

Provjera posebnih znanja kandidata

Članak 9.

(1) Srednje škole mogu, u opravdanim slučajevima, provoditi provjere posebnih znanja iz nastavnih predmeta posebno važnih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja.

(2) Provjeru posebnih znanja iz stavka 1. ovoga članka mogu provoditi samo one škole koje su u prethodnoj školskoj godini temeljem ostalih elemenata vrednovanja, a koji isključuju izravan upis, upisale kandidate s ukupnim brojem bodova u rasponu od 4% maksimalnog broja mogućih bodova.

(3) Za provedbu provjere iz stavka 1. ovoga članka srednje škole moraju Ministarstvu uputiti obrazloženi prijedlog kojime dokazuju uvjet postavljen u stavku 2. ovoga članka te ishoditi suglasnost.

(4) Zahtjev za suglasnost iz stavka 3. ovoga članka srednje škole dostavljaju Ministarstvu najkasnije do kraja prvoga polugodišta tekuće školske godine, a za upis u narednu školsku godinu.

(5) Na temelju provjera iz stavka 1. ovoga članka kandidat može ostvariti najviše 5 bodova.

(6) Provjera iz stavka 1. ovoga članka nije eliminacijska.

(7) Izradu i provedbu ispita iz posebnih znanja iz stavka 1. ovoga članka koordinira Ministarstvo.

Vrednovanje uspjeha radi upisa u programe likovne umjetnosti i dizajna

Članak 10.

(1) Za upis kandidata u programe likovne umjetnosti i dizajna provjerava se darovitost kandidata za likovno izražavanje crtanjem olovkom ili ugljenom te slikanjem (tempera, gvaš ili akvarel). Navedenom provjerom moguće je ostvariti najviše 120 bodova, a minimalni bodovni prag na navedenoj provjeri je 70 bodova.

(2) Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom darovitosti za likovno izražavanje i zajedničkog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.

(3) Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova iz provjere darovitosti za likovno izražavanje.

Vrednovanje uspjeha radi upisa u programe glazbene umjetnosti

Članak 11.

(1) Kandidatu koji je uspješno završio osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II.) pripremni razred srednje glazbene škole za upis u I. razred četverogodišnjega srednjega glazbenog programa vrednuju se:

– zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja;

– postignuti opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnoga obrazovanja;

– konačni rezultati ostvareni na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.

Na takav način moguće je steći najviše 260 bodova.

(2) Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevače obuhvaća provjeru iz temeljnoga predmeta struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz klavira i solfeggia, a za graditelja i restauratora glazbala provjeru solfeggia i ocjenu priloženog rada (izgrađeno glazbalo). Na temelju prijamnoga ispita moguće je steći najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.

(3) Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.

(4) Kandidat koji nije pohađao osnovnu glazbenu školu upisuje prvi pripremni razred srednje glazbene škole nakon prijamnoga ispita koji sadrži provjeru sluha, glazbenog pamćenja i ritma, a za glazbenika pjevača i izvedbu dviju vokalnih skladbi po slobodnome izboru. Na prijamnome ispitu može se ostvariti najviše 180 bodova, a minimalni prag je 100 bodova.

Vrednovanje uspjeha za upis u programe plesne umjetnosti

Članak 12.

(1) Kandidatu koji je uspješno završio osnovno plesno odnosno baletno obrazovanje ili pripremni razred srednje plesne škole za upis u I. razred četverogodišnjega srednjega plesnog programa vrednuju se:

– zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja;

– opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne odnosno baletne škole ili uspjeh iz pripremnoga razreda;

– konačni rezultati ostvareni na prijamnome ispitu plesne darovitosti koji uključuje uspjeh iz glavnih plesnih predmeta koje utvrđuje škola i objavljuje u sklopu natječaja za upis.

Na takav način moguće je steći najviše 200 bodova.

(2) Na temelju prijamnoga ispita moguće je steći najviše 115 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.

(3) Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na prijamnome ispitu plesne darovitosti.

(4) Kandidat koji nije pohađao osnovnu plesnu školu upisuje pripremni razred srednje plesne škole nakon položenoga prijamnog ispita plesne darovitosti. Na prijamnome ispitu može se ostvariti najviše 120 bodova, a minimalni prag je 70 bodova.

(5) Izbor kandidata za upis u programe plesne umjetnosti utvrđuje se i na temelju zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome programu. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća uvjet je za prijavu u odabrani program i dokazuje se potvrdom liječnika specijalista (ortopeda).

Vrednovanje uspjeha iznimno darovitih kandidata

Članak 13.

Na temelju iznimne darovitosti, a koju je pokazao na provjeri darovitosti koju provodi glazbena ili plesna škola, uz suglasnost nastavničkog vijeća, u pripremni program srednje škole odnosno u prvi razred srednje glazbene ili plesne škole može se upisati i kandidat koji još nije završio završni razred općeobrazovnoga osnovnog obrazovanja.

Vrednovanje uspjeha za upis u razredne odjele za sportaše

Članak 14.

(1) Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše ima kandidat koji je uvršten na rang-listu određenoga nacionalnoga sportskoga saveza.

(2) Bodovanje za upis kandidata u I. razred razrednih odjela za sportaše provodi se na sljedeći način:

– maksimalan broj bodova koje kandidat za upis u ove programe može ostvariti na temelju kriterija sportske uspješnosti i uspjeha u prethodnom obrazovanju je 160;

– od navedenoga maksimalnog broja bodova, do 80 bodova kandidat ostvaruje na temelju kriterija sportske uspješnosti, prema izračunu opisanome u stavku 7. ovoga članka;

– daljnjih najviše 80 bodova kandidat ostvaruje na temelju zajedničkoga elementa vrednovanja uspjeha u prethodnom školovanju.

Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih prema kriterijima sportske uspješnosti te zajedničkog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.

(3) Izračun broja bodova kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti uzima u obzir sljedeće parametre:

1. položaj pojedinoga kandidata na rang-listi matičnoga nacionalnoga sportskog saveza;

2. ukupan broj kandidata na rang-listi matičnoga nacionalnoga sportskog saveza;

3. skupina u koju je pojedini sport razvrstan, sukladno odluci Povjerenstva za upis učenika u I. razred srednje škole u tekućoj školskoj godini za razredne odjele za sportaše.

4. rang-liste kandidata za svaki nacionalni sportski savez jedinstvene su u smislu da obuhvaćaju i ženske i muške kandidate.

(4) Nacionalni sportski savezi provode rangiranje kandidata na temelju kriterija sportske uspješnosti. Kriterije sportske uspješnosti za svaki pojedini sport autonomno utvrđuju odgovarajući nacionalni sportski savezi te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama i dostavljaju Ministarstvu.

(5) Izračun broja bodova prema kriteriju sportske uspješnosti obavljat će se prema sljedećim izračunima:

gdje je:

b                  konačan broj bodova pojedinačnoga kandidata na temelju kriterija sportske uspješnosti;

N[S]             ukupan broj svih kandidata na rang-listi nacionalnoga saveza za sport S;

n                  mjesto u poretku pojedinačnoga kandidata na rang--listi odgovarajućega nacionalnog saveza;

Bmin            minimalan broj bodova za kandidate s rang-liste nacionalnoga saveza – smatra se da ga je kandidat
                    automatski ostvario samim uvrštenjem na   rang-listu saveza – isti je za sve skupine sportova te iznosi 56 bodova;

Bmax[X]      maksimalan broj bodova za kandidate s rang-liste nacionalnoga saveza sporta iz skupine X – za prvu skupinu
                    sportova (X = 1) iznosi 80 bodova, za drugu (X = 2) 72 boda, za treću (X = 3) 64 bodova;

M[X]            najveći dopušteni ukupan broj kandidata s brojem bodova većim od Bmin za kandidate s rang-liste
                    nacionalnoga saveza za sport iz skupine X – za prvu skupinu sportova (X = 1) iznosi 24 kandidata, za drugu
                   (X = 2) 16 kandidata, za treću (X = 3) 8 kandidata.

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i u sportu

Članak 15.

Kandidatu se na osnovi članaka 16. i 17. ovoga pravilnika vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja

Članak 16.

(1) Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na:

• natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika;

• natjecanjima u znanju iz dvaju nastavnih predmeta posebno značajnih za upis u skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis;

• jednome natjecanju iz znanja koji samostalno određuje srednja škola iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

(2) Vrednuju se i boduju rezultati kandidata postignutih na državnim natjecanjima iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo te međunarodnim natjecanjima koje verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, a prema sljedećoj tablici:

Državna/međunarodna natjecanja

Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

Izravan upis (pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis)

Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

4 boda

Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

3 boda

Treće osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

2 boda

Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu

1 bod

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na sportskim natjecanjima

Članak 17.

(1) Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava koja su ustrojena prema Propisniku Državnoga prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske, a pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga športskog saveza.

(2) Pravo na dodatne bodove kandidati ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS).

Natjecanja školskih
sportskih društava

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto

3 boda

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto

2 boda

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili treće mjesto

1 bod

V. POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

Članak 18.

(1) Poseban element vrednovanja kandidata čini vrednovanje uspjeha:

– kandidata sa zdravstvenim teškoćama;

– kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima;

– kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine;

– kandidata hrvatskih državljana čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo.

(2) Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje više prava, kandidatu će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga prava od prava propisanih člancima 19., 20., 21. i 22. ovoga Pravilnika, koje je za njega najpovoljnije.

Vrednovanje uspjeha kandidata sa zdravstvenim teškoćama

Članak 19.

(1) Kandidat sa zdravstvenim teškoćama je kandidat koji je osnovno obrazovanje završio po redovitome nastavnom planu i programu, a kojem su teže zdravstvene teškoće i/ili dugotrajno liječenje utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnoga obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor srednjoškolskoga programa obrazovanja.

(2) Kandidatu sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

(3) Za ostvarivanje dodatnih bodova kandidat iz stavka 1. ovoga članka obvezno prilaže:

– stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za, u pravilu pet, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga – s oznakom programa, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga) izdanoga na temelju stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalističke medicinske dokumentacije o težim zdravstvenim teškoćama i/ili dugotrajnom liječenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema stručno usuglašenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Vrednovanje uspjeha kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

Članak 20.

(1) Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

(2) Kandidat živi u otežanim uvjetima obrazovanja iz stavka 1. koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi ako:

– živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti;

– živi uz oba roditelja koji se prema zakonu koji regulira poticanje zapošljavanja smatraju dugotrajno nezaposlenim osobama;

– živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) koji je korisnik socijalne skrbi sukladno zakonu koji uređuje socijalnu skrb i posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi;

– mu je jedan roditelj preminuo;

– je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb.

(3) Za ostvarenje prava iz stavka 2. ovoga članka kandidat prilaže:

– liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;

– potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja;

– potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;

– ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadležno tijelo u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice ili Grada Zagreba;

– potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi.

Vrednovanje uspjeha kandidata na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Članak 21.

(1) Kandidatu za upis koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli nepovoljno utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

(2) Za ostvarivanje dodatnih bodova iz stavka 1. ovoga članka kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske udruge.

Vrednovanje uspjeha hrvatskih državljana čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo

Članak 22.

(1) Pravo na izravni upis u srednju školu, uz uvjet da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis, imaju kandidati hrvatski državljani čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo, a koji su se najmanje dva od posljednjih četiriju razreda prethodnoga obrazovanja školovali u inozemstvu.

(2) Za ostvarivanje prava na izravan upis iz stavka 1. ovoga članka kandidat obvezno mora priložiti odgovarajuće dokaze o boravku u inozemstvu, trajanju školovanja i razlozima boravka u inozemstvu (dokaz o državljanstvu, trajanju i razlozima boravka u inozemstvu te svjedodžbe razreda završenih u inozemstvu).

VI. VREDNOVANJE USPJEHA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Članak 23.

(1) Kandidat s teškoćama u razvoju je kandidat koji je osnovnu školu završio prema rješenju ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Ured) o primjerenome programu obrazovanja.

(2) Kandidati iz stavka 1. ovoga članka rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

(3) Kandidati iz stavka 1. ovoga članka mora zadovoljiti na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.

(4) Pravo upisa u nekome programu obrazovanja ostvaruje onoliko kandidata koliko se u tome programu obrazovanja može upisati kandidata s teškoćama u razvoju sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine« broj 63/08 i 90/10).

(5) Za ostvarenje prava iz stavka 2. ovoga članka kandidat obvezno prilaže:

– rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja;

– stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za, u pravilu pet, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga – s oznakom programa, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga) izdanoga na temelju stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalističke medicinske dokumentacije o težim zdravstvenim teškoćama i/ili dugotrajnom liječenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema stručno usuglašenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

VII. ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST KANDIDATA

Članak 24.

Kandidat koji se upisuje u programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno obvezno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, pri upisu u te programe (ovisno o tome što je propisano za određeni program obrazovanja) obvezno dostavlja:

– potvrdu nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za propisani program ili

– liječničku svjedodžbu medicine rada.

VIII. POSEBNA MJERILA I POSTUPCI ZA UPIS KANDIDATA

Vrednovanje uspjeha kandidata za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju do tri godine

Članak 25.

(1) Izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju do tri godine utvrđuje se na temelju:

– zajedničkog, posebnog i dodatnog elementa vrednovanja;

– zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju.

(2) Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća dokazuje se u skladu s propisanim za određeni program obrazovanja.

Vrednovanje uspjeha kandidata za upis u programe obrazovanja za vezane obrte

Članak 26.

(1) Za upis u programe obrazovanja za vezane obrte primjenjuju se osim zajedničkih mjerila i posebna mjerila i postupci utvrđeni na temelju posebnih propisa.

(2) Izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za vezane obrte utvrđuje se na temelju:

– zajedničkog, posebnog i dodatnog elementa vrednovanja;

– zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju.

(3) Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća uvjet je za prijavu u odabrano zanimanje i dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada.

(4) Nakon utvrđene ljestvice poretka kandidat je dužan pri upisu u program obrazovanja za vezane obrte dostaviti školi liječničku svjedodžbu medicine rada i sklopljen ugovor o naukovanju.

(5) Srednjoj školi koja obrazuje učenike u programima obrazovanja za vezane obrte popis licenciranih obrtnika ili pravnih osoba s brojem slobodnih mjesta za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja po zanimanju, županiji i mjestu/gradu bit će dostupan na stranicama ministarstva nadležnog za obrt putem aplikacije e-Naukovanje na web adresi www.minpo.hr. Obveza je škole da popise slobodnih mjesta za praktičnu nastavu i vježbe naukovanja istakne na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole.

(6) Ugovor o naukovanju sklapaju licencirani obrtnik ili pravna osoba i kandidat (roditelj ili skrbnik kandidata), u skladu sa zakonom koji uređuje obavljanje obrta, a prilikom sklapanja ugovora kandidat donosi na uvid:

– ovjerenu presliku svjedodžbe završnoga razreda osnovnog obrazovanja;

– liječničku svjedodžbu medicine rada.

(7) Ugovor o naukovanju sklapa se u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada kandidatu, obrtniku ili pravnoj osobi, školi i ministarstvu nadležnom za obrt.

(8) Ministarstvo nadležno za obrt vodi evidenciju sklopljenih ugovora o naukovanju.

(9) Licencirani obrtnik ili pravna osoba može sklopiti onoliki broj ugovora koliko ima slobodnih mjesta za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja sukladno dozvoli (licenciji) koju posjeduje.

(10) Radi odabira učenika licencirani obrtnik ili pravna osoba može prije sklapanja ugovora utvrditi uvjete i raspisati natječaj za prijam učenika. Ako se na tako objavljeni natječaj prijavi više učenika nego što ima slobodnih mjesta za praktičnu nastavu i vježbe naukovanja, preporučuje se licenciranome obrtniku ili pravnoj osobi da ugovor sklopi s učenikom koji ima bolji školski uspjeh.

IX. PROVEDBA DODATNIH PROVJERA SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Članak 27.

(1) Škola koja upisuje kandidata u programe obrazovanja za koje je potrebna određena tjelesna, glasovna i slična spretnost ili sposobnost mogu provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata za taj program obrazovanja.

(2) Na temelju provjera iz stavka 1. ovoga članka kandidat može ostvariti ocjenu »položio« ili »nije položio«.

X. MINIMALNI BODOVNI PRAG

Članak 28.

(1) Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja.

(2) Utvrđeni minimalni broj bodova iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se tijekom cijeloga upisnog postupka.

(3) Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine, programe obrazovanja za vezane obrte te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a najmanje godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu.

XI. UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA

Članak 29.

Ljestvica poretka kandidata utvrđuje se na osnovi zajedničkoga, dodatnoga i posebnog elementa vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 9. ovoga pravilnika koja stupa na snagu u trenutku započinjanja postupaka za upis u školsku godinu 2016./2017.

Klasa: 023-03/14-05/00011

Urbroj: 533-25-15-0009

Zagreb, 29. travnja 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.

POPIS PREDMETA POSEBNO VAŽNIH ZA UPIS

Područje/Obrazovni sektor

Program

Trajanje u godinama

Predmet 1

Predmet 2

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Ekonomist

4

Povijest

Geografija

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Ekonomist – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Povijest

Geografija

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Komercijalist

4

Povijest

Geografija

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Komercijalist – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Povijest

Geografija

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Poslovni tajnik

4

Povijest

Geografija

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Upravni referent

4

Povijest

Geografija

Elektrotehnika i računalstvo

Elektrotehničar

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za elektroenergetiku

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za elektroniku

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za elektroniku – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za mehatroniku

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za mehatroniku – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za računalstvo

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za računalstvo

– eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za telekomunikacije

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Zrakoplovni tehničar IRE

4

Fizika

Tehnička kultura

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Ekološki tehničar

4

Biologija

Kemija

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Ekološki tehničar – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Biologija

Kemija

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Geološki tehničar

4

Biologija

Kemija

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Naftno-rudarski tehničar

4

Fizika

Kemija

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Rudarski tehničar

4

Fizika

Kemija

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Kemijski tehničar

4

Biologija

Kemija

Graditeljstvo i geodezija

Arhitektonski tehničar

4

Fizika

Tehnička kultura

Graditeljstvo i geodezija

Geodetski tehničar

4

Fizika

Tehnička kultura

Graditeljstvo i geodezija

Građevinski tehničar

4

Fizika

Tehnička kultura

Graditeljstvo i geodezija

Klesarski tehničar

4

Fizika

Likovna kultura

Graditeljstvo i geodezija

Klesarski tehničar – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Likovna kultura

Graditeljstvo i geodezija

Tehničar geodezije i geoinformatike – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Tehnička kultura

Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Grafički tehničar

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Grafički tehničar dorade

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Grafički tehničar pripreme

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Grafički tehničar tiska

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Grafički urednik – dizajner

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Medijski tehničar

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Medijski tehničar – eksperimentalni

strukovni kurikulum

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Tehnički urednik

4

Fizika

Tehnička kultura

Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

WEB dizajner

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje

Web dizajner – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Likovna kultura

Gimnazija

Ekonomska gimnazija – eksperimentalni program

4

Povijest

Geografija

Gimnazija

Jezična gimnazija

4

Povijest

Geografija

Gimnazija

Klasična gimnazija

4

Povijest

Geografija

Gimnazija

Klasična gimnazija – učenici koji nastavljaju učenje klasičnih jezika

4

Latinski jezik

Povijest

Gimnazija

Opća gimnazija

4

Povijest

Geografija

Gimnazija

Prirodoslovna gimnazija

4

Biologija

Kemija

Gimnazija

Prirodoslovno--matematička gimnazija

4

Kemija

Fizika

Gimnazija

Tehnička gimnazija –

eksperimentalni program

4

Fizika

Kemija

Gimnazija

Turistička gimnazija – eksperimentalni program

4

Povijest

Geografija

Gimnazija

Agro gimnazija – eksperimentalni program

4

Biologija

Kemija

Gimnazija

Umjetnička gimnazija

4

Povijest

Likovna kultura

Gimnazija

Eksperimentalni program ZPG-a – gimnazijski program

4

Fizika

Povijest

Gimnazija

Gimnazija održivog razvoja – eksperimentalni program

4

Fizika

Kemija

Gimnazija

Zdravstvena gimnazija – eksperimentalni program

4

Biologija

Kemija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Tehničar za očnu optiku

4

Fizika

Tehnička kultura

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Kozmetičar

4

Biologija

Kemija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Kozmetičar – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Biologija

Kemija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Tehničar zaštite osoba i imovine

4

Fizika

Tehnička kultura

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Agroturistički tehničar

4

Biologija

Geografija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Poljoprivredni tehničar – opći

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Agrotehničar – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Poljoprivredni tehničar – stočar

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Poljoprivredni tehničar – vrtlar

4

Biologija

Tehnička kultura

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Mljekarski tehničar

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Prehrambeni tehničar

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Prehrambeni tehničar eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Tehničar nutricionist

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Veterinarski tehničar

4

Biologija

Kemija

Promet i logistika

Ribarsko-nautički tehničar

4

Biologija

Geografija

Promet i logistika

Tehničar cestovnog prometa

4

Fizika

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar cestovnog prometa – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Tehnička kultura

Promet i logistika

Nautičar unutarnje plovidbe

4

Fizika

Geografija

Promet i logistika

Pomorski nautičar

4

Fizika

Geografija

Promet i logistika

Tehničar za logistiku i špediciju

4

Fizika

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar za jahte i marine – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Geografija

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar PT prometa

4

Fizika

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar za poštanske i financijske usluge – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar unutarnjeg transporta

4

Geografija

Tehnička kultura

Promet i logistika

Zrakoplovni prometnik

4

Geografija

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar vuče-strojovođa

4

Fizika

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar za željeznički promet

4

Fizika

Tehnička kultura

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Brodograđevni tehničar

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Automehatroničar

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Računalni tehničar za strojarstvo

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Strojarski računalni tehničar – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Strojarski tehničar

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tehničar poljoprivredne mehanizacije

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tehničar za brodostrojarstvo

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tehničar za energetiku

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tehničar za vozila i vozna sredstva

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tehničar za vozila i vozna sredstva -eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Zrakoplovni tehničar ZIM

4

Fizika

Kemija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Drvodjeljski tehničar – restaurator

4

Kemija

Likovna kultura

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Drvodjeljski tehničar – dizajner

4

Fizika

Likovna kultura

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Drvodjeljski tehničar dizajner – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Likovna kultura

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Meteorološki tehničar

4

Biologija

Fizika

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Šumarski tehničar

4

Biologija

Kemija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Tehničar zaštite prirode – eksperimentalni

4

Biologija

Kemija

Tekstil i koža

Modelar obuće i kožne galanterije -eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Kemija

Tehnička kultura

Tekstil i koža

Odjevni tehničar

4

Kemija

Tehnička kultura

Tekstil i koža

Modni tehničar – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Kemija

Tehnička kultura

Tekstil i koža

Tekstilno-kemijski tehničar

4

Kemija

Tehnička kultura

Turizam i ugostiteljstvo

Hotelijersko-turistički tehničar

4

Povijest

Geografija

Turizam i ugostiteljstvo

Turističko-hotelijerski komercijalist

4

Povijest

Geografija

Umjetnost

Dizajner odjeće

4

Kemija

Likovna kultura

Umjetnost

Dizajner tekstila

4

Kemija

Likovna kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik čembalist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik fagotist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik flautist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik gitarist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik harfist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik harmonikaš

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik klarinetist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik kontrabasist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik mandolinista

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik oboist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik orguljaš

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik pjevač

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik saksofonist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik tamburaš

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik trombonist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik trubač

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik tubist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik udaraljkaš

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik eufonist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik violinist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik violist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik violončelist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik – teorijski smjer

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik klavirist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik rogist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Graditelj i restaurator glazbala

4

Glazbena kultura

Tehnička kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik klavirist popularne i jazz glazbe

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik saksofonist popularne i jazz glazbe

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik bubnjar i udaraljkaš popularne i jazz glazbe

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik gitarist popularne i jazz glazbe

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik bas gitarist popularne i jazz glazbe

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik kontrabasist popularne i jazz glazbe

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik pjevač popularne i jazz glazbe

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – likovna umjetnost

Likovna umjetnost i dizajn

4

Likovna kultura

Tehnička kultura

Umjetnost – plesna umjetnost

Plesač klasičnog baleta

4

Biologija

Tjelesna i zdravstvena kultura

Umjetnost – plesna umjetnost

Plesač narodnih plesova

4

Biologija

Tjelesna i zdravstvena kultura

Umjetnost – plesna umjetnost

Plesač suvremenog plesa

4

Biologija

Tjelesna i zdravstvena kultura

Umjetnost – plesna umjetnost

Scenski plesač

4

Biologija

Tjelesna i zdravstvena kultura

Zdravstvo i socijalna skrb

Dentalna asistentica/asistent

4

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka

4

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Farmaceutski tehničar

4

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka

4

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Medicinska sestra opće njege/tehničar opće njege

5

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Medicinski kozmetičar

4

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Primalja-asistentica/asistent

4

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Sanitarni tehničar

4

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Zdravstveno-
-laboratorijski tehničar

4

Biologija

Kemija

49 06.05.2015 Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole 49 06.05.2015 Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole 49 06.05.2015 Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole 49 06.05.2015 Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole 49 06.05.2015 Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole