Naputak o postupanju policije u dovođenju osobe s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu

NN 50/2015 (8.5.2015.), Naputak o postupanju policije u dovođenju osobe s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu

50 08.05.2015 Naputak o postupanju policije u dovođenju osobe s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

990

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (»Narodne novine« broj 76/14) ministar zdravlja, u suradnji s ministrom unutarnjih poslova, donosi

NAPUTAK

O POSTUPANJU POLICIJE U DOVOĐENJU OSOBE S DUŠEVNIM SMETNJAMA U PSIHIJATRIJSKU USTANOVU

Članak 1.

(1) Ovim Naputkom propisuje se postupanje policije kod privođenja i dovođenja osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Naputku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Kada policijski službenici, postupajući po službenoj dužnosti ili po pozivu, utvrde da postoji opasnost da će osoba s duševnim smetnjama ozbiljno i izravno ugroziti vlastiti ili tuđi život, zdravlje ili sigurnost, zatražit će da na mjesto događaja izađe zdravstveno osoblje koje će poduzeti potrebne radnje.

(2) U osobito žurnim slučajevima, kada osoba s duševnim smetnjama ozbiljno i izravno ugrožava vlastiti ili tuđi život, zdravlje ili sigurnost, a nije moguće osigurati pravovremeno postupanje zdravstvenog osoblja iz stavka 1. ovoga članka, policijski službenici će prema takvoj osobi posebno obazrivo primijeniti nužne ovlasti s kojima se uz najmanje štetnih posljedica može otkloniti neposredna opasnost, čuvajući pri tom dostojanstvo te osobe.

Članak 3.

(1) Policijski službenici će na poziv liječnika pružiti pomoć zdravstvenom osoblju pri savladavanju tjelesnog otpora osobe s težim duševnim smetnjama koju je potrebno dovesti u psihijatrijsku ustanovu, ako postoji opasnost da će ta osoba ozbiljno i izravno ugroziti vlastiti ili tuđi život, zdravlje ili sigurnost.

(2) Zahtjev za pružanjem pomoći podnosi se u pisanom obliku nadležnoj policijskoj upravi u roku od najmanje osam dana prije dovođenja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, zahtjev se može podnijeti usmeno u kraćem roku, ukoliko se radi o žurnom dovođenju čija radnja neposredno predstoji ili je započela uz obvezu naknadne dostave zahtjeva u pisanom obliku.

Članak 4.

U osobito žurnim slučajevima, policijski službenici će na poziv liječnika pružiti pomoć zdravstvenom osoblju i prilikom savladavanja tjelesnog otpora osobe s težim duševnim smetnjama smještenoj u psihijatrijskoj ustanovi, ako ta osoba ozbiljno i izravno ugrožava vlastiti ili tuđi život, zdravlje ili sigurnost i ako zdravstveno osoblje nije u mogućnosti savladati takav otpor.

Članak 5.

(1) Prilikom pružanja pomoći policijski službenici postupat će s posebnom pažnjom prema načelima razmjernosti, postupnosti i drugim načelima primjene policijskih ovlasti, čuvajući dostojanstvo osobe s duševnim smetnjama te se držati uputa liječnika.

(2) Pomoć iz članka 3. i 4. ovoga Naputka može trajati samo dok se ne otkloni ozbiljna i izravna opasnost te osigura medicinsko zbrinjavanje osobe s težim duševnim smetnjama.

Članak 6.

(1) Dovođenje osobe u psihijatrijsku ustanovu u pravilu se obavlja medicinskim vozilom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u osobito žurnim slučajevima kada nije moguće pravovremeno osigurati prijevoz medicinskim vozilom, privođenje do mjesta na kojem će zdravstveno osoblje preuzeti daljnje postupanje ili do najbliže psihijatrijske ustanove, može se obaviti službenim policijskim vozilom.

(3) Kada postoji opasnost od ozbiljnog i izravnog ugrožavanja života, zdravlja ili sigurnosti, iznimno po uputi liječnika, policijski službenici mogu biti nazočni u medicinskom vozilu kojim se obavlja dovođenje.

Članak 7.

(1) U slučaju kada se radi o djetetu, njegovo dovođenje u psihijatrijsku ustanovu obavit će se u nazočnosti njegovog zakonskog zastupnika, odnosno osobe kojoj je dijete povjereno na brigu i skrb ili stručne osobe nadležnog centra za socijalnu skrb.

(2) Dovođenje djeteta obaviti će policijski službenici u građanskoj odjeći.

(3) Dovođenje djeteta u psihijatrijsku ustanovu iznimno mogu obaviti policijski službenici u odori ili bez nazočnosti osoba iz stavka 1. ovoga članka, ako nazočnost takve osobe zbog hitnosti i okolnosti konkretnog slučaja nije moguće osigurati.

Članak 8.

(1) Za pružanje pomoći zdravstvenom osoblju kod zbrinjavanja osobe s duševnim smetnjama ili provođenja naloga o dovođenju neubrojive osobe, odredit će se najmanje dva policijska službenika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, policijski službenici će prema uputama liječnika pružiti pomoć zdravstvenom osoblju koje provodi fizičko sputavanje osobe s duševnim smetnjama ili neubrojive osobe.

(3) Prilikom postupanja po stavku 2. ovog članka, kod zbrinjavanja osobe s duševnim smetnjama ili dovođenja neubrojive osobe u psihijatrijsku ustanovu, policijski službenici će prema uputama liječnika razmjerno primijeniti najblažu zakonom propisanu ovlast s kojom se s najmanje štetnih posljedica može pružiti odgovarajuća pomoć.

Članak 9.

(1) Policija će bez odgode ostvariti suradnju s psihijatrijskom ustanovom u koju bi, na temelju naloga nadležnog suda, radi prisilnog smještanja trebalo dovesti neubrojivu osobu.

(2) Psihijatrijska ustanova iz stavka 1. ovoga članka će, na temelju raspoložive liječničke dokumentacije i drugih relevantnih saznanja, prosuditi mogući otpor i zajedno s policijom planski poduzeti mjere i radnje, kako bi se s posebnom pažnjom i prema uputama liječnika nalog o dovođenju proveo i sačuvalo dostojanstvo osobe koju treba dovesti.

Članak 10.

Ustrojstvene jedinice policije i nadležne zdravstvene ustanove neće međusobno ispostavljati troškovnike za obavljene radnje propisane ovim Naputkom.

Članak 11.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-03/01

Urbroj: 534-02-1-1/3-15-6

Zagreb, 30. travnja 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.