Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

NN 51/2015 (12.5.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

51 12.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

1009

Na temelju članka 32. stavka 2. točke 13., članka 45. stavka 3. i članka 46. stavka 3. Zakona o reviziji (»Narodne novine« broj 146/05, 139/08 i 144/12), te članka 4. točke 33., članka 16. točke 22. i 25. i članka 38. Statuta Hrvatske revizorske komore (»Narodne novine« broj 43/10, 131/13 i 76/14), Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore na sjednici održanoj 22. siječnja 2015. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NADZORU I PROVJERI KVALITETE RADA REVIZORSKIH DRUŠTAVA, SAMOSTALNIH REVIZORA, ZAJEDNIČKIH REVIZORSKIH UREDA I OVLAŠTENIH REVIZORA

Članak 1.

U Pravilniku o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora (»Narodne novine« broj 62/11 i 49/12), mijenja se članak 7. tako da sada glasi:

»(1) Plan i program izravnih nadzora i provjere kvalitete rada izrađuje se za razdoblje od šest godina (opći plan), a detaljno se razrađuje za jednogodišnja nadzorna razdoblja (godišnji plan).

(2) Jednogodišnje nadzorno razdoblje različito je od kalendarske godine. Jednogodišnje nadzorno razdoblje (nadzorna godina) započinje s 1. srpnja tekuće kalendarske godine, a završava s 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

(3) Plan i program izravnih nadzora i provjere kvalitete rada za razdoblje od šest godina (opći plan) donosi Upravno vijeće Komore u drugom kvartalu godine s kojom završava šestogodišnje razdoblje, a najkasnije do 31. svibnja te godine.

(4) Plan i program izravnih nadzora za novo/sljedeće jednogodišnje nadzorno razdoblje (godišnji plan) donosi Upravno vijeće u drugom kvartalu kalendarske godine, a najkasnije do 31. svibnja iste godine.

(5) Godišnji plan nadzora i provjere kvalitete rada iz stavka 1. ovog članka sadrži broj revizorskih društava/samostalnih revizora kod kojih će se provesti redoviti nadzor i provjera kvalitete rada te terminski raspored planiranih nadzora.

(6) Plan nadzora i provjere kvalitete rada povjerljiva je karaktera za sve osobe koje su uključene u njegovu izradu, usvajanje i provedbu.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. briše se.

U istom članku dosadašnji stavak 3. mijenja se i glasi:

»U istom roku iz stavka 1. ovog članka obavještava se i nadzornik koji je predviđen za provedbu izravnog nadzora i provjeru kvalitete rada.«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3., i 4.

Članak 3.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Revizorska društva/samostalni revizori obvezni su za potrebe nadzora dostaviti Komori jednom godišnje, a najkasnije do 30. travnja tekuće godine, najmanje sljedeće podatke o:

– zaključenju police osiguranja od profesionalne odgovornosti (svote pokrića i specifikacija predmeta osiguranja),

– zaposlenicima (ukupan broj, od toga broj ovlaštenih revizora, broj asistenata, broj administrativnog osoblja, radni status po svim kategorijama),

– potpisnicima revizorskih izvješća (ovlašteni revizori),

– ukupnom broju ugovora o reviziji financijskih izvještaja koji su zaključeni s klijentima za prethodnu izvještajnu godinu, od kojih posebno iskazati ukupan broj ugovora sa subjektima od javnog interesa, te ukupnom broju ugovora koji su zaključeni za druge vrste revizijskih angažmana,

– ukupnom iznosu naknada za obavljene usluge revizije financijskih izvještaja (razvrstano pa vrstama klijenata), ukupnom iznosu naknada za ostale revizijske poslove (razvrstano pa vrstama klijenata) i ukupnom iznosu naknada od dodatnih djelatnosti (razvrstano po kategorijama djelatnosti).

Članak 4.

U članku 24. mijenja se stavak 3. tako da sada glasi:

»(3) Na nalog/rješenje za otklanjanje nepravilnosti, revizorsko društvo/samostalni revizor može uložiti tužbu nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 (trideset) dana od dana njegova primitka.«

U istom članku briše se stavak 4.

Članak 5.

U članku 25. mijenja se stavak 1. tako da sada glasi:

»(1) Revizorsko društvo/samostalni revizor obvezni su u roku iz naloga/rješenja dostaviti Komori izvješće s dokazima o provedenim radnjama koje su naložene istim nalogom/rješenjem za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama« a primjenjuje se od dana donošenja.

Klasa: 011-01/15-01/1
Urbroj: 251-442-01-15-01
Zagreb, 22. siječnja 2015.

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Zdenko Balen, dipl. oec., v. r.