Odluka Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli klasa: 003-08/15-08/49 urbroj: 380-01-01-15-1 od 24. travnja 2015.

NN 51/2015 (12.5.2015.), Odluka Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli klasa: 003-08/15-08/49 urbroj: 380-01-01-15-1 od 24. travnja 2015.

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

1010

Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (pročišćeni tekst), a sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika o studentskoj ispravi, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 24. travnja 2015. godine donosi

ODLUKU

I.

Utvrđuje se grafički dizajn studentske iskaznice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

II.

Grafički dizajn studentske iskaznice nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Klasa: 003-08/15-08/49
Urbroj: 380-01-01-15-1
Pula, 24. travnja 2015.

Rektor
prof. dr. sc. Alfio Barbieri, v. r.

PRILOG

GRAFIČKI DIZAJN STUDENTSKE ISKAZNICE SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI

51 12.05.2015 Odluka Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli klasa: 003-08/15-08/49 urbroj: 380-01-01-15-1 od 24. travnja 2015. 51 12.05.2015 Odluka Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli klasa: 003-08/15-08/49 urbroj: 380-01-01-15-1 od 24. travnja 2015. 51 12.05.2015 Odluka Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli klasa: 003-08/15-08/49 urbroj: 380-01-01-15-1 od 24. travnja 2015.