Aneks Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna

NN 51/2015 (12.5.2015.), Aneks Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna

KOLEKTIVNI UGOVORI

1011

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, koju zastupa ministrica kulture dr. sc. Andrea Zlatar Violić

i

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, Zagreb, Kneza Mislava 20, kojeg zastupa predsjednik Ivica Trubić i glavna tajnica Ljubica Pilić i

NOVI SINDIKAT, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2, kojeg zastupa glavni tajnik Tomislav Kiš,

dana 19. ožujka 2015. godine zaključili su

ANEKS

GRANSKOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZAPOSLENIKE U USTANOVAMA KULTURE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Članak 1.

Ovim Aneksom Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 70/2014) utvrđuje se popis ustanova u kulturi, radna mjesta i poslovi s posebnim i otežanim uvjetima te dopunjuje članak 33. Ugovora.

Članak 2.

Sukladno članku 13. stavku 2. Ugovora utvrđuje se Popis ustanova u kulturi, radna mjesta i poslovi s posebnim i otežanim uvjetima, koji je sastavni dio ovoga Aneksa.

Ravnatelji ustanova iz stavka 1. ovoga članka dužni su voditi i čuvati evidenciju o radnom vremenu provedenom na poslovima s posebnim i otežanim uvjetima u skladu s općim propisom o radu.

Članak 3.

U članku 33. Ugovora iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Tumačenje Komisije ima pravnu snagu Ugovora.«.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih osoba.

Klasa: 612-01/14-01/0207
Urbroj: 532-06-01-01/2-15-47
Zagreb, 19. ožujka 2015.

ZA VLADU REPUBLIKE
HRVATSKE

Ministrica kulture

dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.

ZA HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI

Predsjednik
Ivica Trubić, v. r.

Glavna tajnica
Ljubica Pilić, dipl. oecc., v. r.

ZA NOVI SINDIKAT

Glavni tajnik
Tomislav Kiš, v. r.

POPIS USTANOVA I RADNA MJESTA S POSEBNIM UVJETIMA RADA SUKLADNO ČLANKU 13. GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENIKE U USTANOVAMA KULTURE KOJE SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA
(»Narodne novine«, broj 70/2014)

1. DRŽAVNI ARHIV U PAZINU

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Domar

rukovanje parnim kotlom i sustavom centralnog grijanja, ventilacije, klimatizacije, pročišćavanja

2. DRŽAVNI ARHIV U ZADRU

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Viši arhivski tehničar
(s poslovima
referenta zaštite od požara)

– obavlja sve poslove vezane za kotlovnicu i sustav centralnog grijanja Arhiva

– vodi računa o ispravnosti protupožarnih aparata

– organizira i brine se o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara

– obavlja nadzor i prati ispravnost instalacija svih vrsta, te u slučaju kvara obavještava nadležna stručna tijela, ravnatelja Arhiva.

3. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Majstor nadstroplja

poslovi koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje – ručno dizanje ili nošenje tereta težih od 25 kg, koji se obavljaju pretežno u nefiziološkom i u prisilnom položaju tijela

Pozornički radnik nadstroplja

Predradnik transporta

Manipulant

Pozornički radnik

Predradnik skladišta dekora

Tapetar na pozornici

Voditelj vatrogasaca

poslovi vatrogasaca

Vatrogasac

Rukovatelj klimatizacije i održavanja

rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovima

Vodoinstalater

Pogonski električar

montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona većeg od 250 V i napona s posebnim zahtjevima

Majstor električar

Voditelj energetike i održavanja

rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovima, poslovi koji se izvode na visini većoj od tri metra od okolne površine

Stolar – strojar

rad u buci u prostoru u kome je moguća jačina buke u razini uha veća od 90 dB bez obzira na izvor buke

Solisti opere

poslovi koji su određeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada važećim odredbama posebnih propisa

Solisti baleta

poslovi koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje, koji se obavljanju pretežno u nefiziološkom i prisilnom položaju tijela;

poslovi koji su određeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada važećim odredbama posebnih propisa

Ansambl baleta

Baletni majstor

4. HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Pročelnik središnjeg laboratorija za konzervaciju i restauraciju

Konzerviranje i restauriranje gradiva:

– izloženost neionizacijskom zračenju (UV lampa)

– izloženost kiselinama i lužinama

– izloženost biološkim agensima

Viši arhivski

tehničar

Tehnički i manipulativni poslovi u svezi s rukovanjem i zaštitom gradiva, tehničko opremanje i zaštita gradiva, mjere zaštite gradiva, nadzor u spremištima:

– teško fizičko naprezanje (ručno dizanje i nošenje tereta težih od 25 kg)

– rad u nepovoljnoj mikroklimi (izvan standarda)

Arhivski tehničar

Tehnički i manipulativni poslovi u svezi s rukovanjem i zaštitom gradiva, tehničko opremanje i zaštita gradiva, nadzor u spremištima:

– teško fizičko naprezanje (ručno dizanje i nošenje tereta težih od 25 kg

– rad u nepovoljnoj mikroklimi (izvan standarda)

Specijalist suradnik određene struke

– pregledač izvornog filmskog gradiva

Skrbi za sva spremišta filmskog gradiva, preuzima i izdaje filmsko gradivo:

– teško fizičko naprezanje (ručno dizanje i nošenje tereta težih od 25 kg)

– rad u nepovoljnoj mikroklimi (izvan standarda)

Načelnik odsjeka za konzervaciju i restauraciju

Konzerviranje i restauriranje gradiva:

– izloženost neionizacijskom zračenju (UV lampa)

– izloženost kiselinama i lužinama

– izloženost biološkim agensima

– izloženost kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (benzen)

Načelnik knjigovežnice

Obavlja poslove na uvezu gradiva:

– izloženost neionizacijskom zračenju (UV lampa)

– izloženost organskim prašinama

Konzervator-restaurator

Konzerviranje i restauriranje gradiva:

– izloženost neionizacijskom zračenju (UV lampa)

– izloženost kiselinama i lužinama

– izloženost biološkim agensima

– izloženost kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (benzen)

Restaurator majstor

Restauratorski radovi na oštećenom gradivu, proučavanje oštećenja;

Konzerviranje i restauriranje gradiva:

– izloženost kiselinama i lužinama

– izloženost biološkim agensima

– izloženost kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (benzen)

Viši restaurator

tehničar

Restauratorski gradovi na oštećenom gradivu:

– izloženost kiselinama i lužinama

– izloženost biološkim agensima

– izloženost kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (benzen)

Viši konzervator

tehničar –
dokumentarist

Priprema gradiva za restauriranje i konzerviranje:

– izloženost kiselinama i lužinama

– izloženost biološkim agensima

Restaurator tehničar

Restauriranje lakše oštećenog gradiva:

– izloženost kiselinama i lužinama

– izloženost biološkim agensima

– izloženost kancerogenim i/ili mutagenim tvarima (benzen)

Restaurator tehničar za uveze

Restauriranje, uvez, preuvez i popravak uveza, izrada zaštitne ambalaže, restauratorski zahvati na listovima:

– izloženost organskim prašinama

Specijalist suradnik određene struke

– reprograf

Laboratorijska i završna obrada snimljenih materijala, izrada kopija i povećanja:

– izloženost kiselinama i lužinama

Specijalist suradnik određene struke

fotograf

Laboratorijska i završna obrada snimljenih materijala, izrada kopija i povećanja:

– izloženost kiselinama i lužinama

Specijalist suradnik određene struke – mikrograf

Mikrofilmiranje arhivskog gradiva, manipuliranje digitalnim slikama, …:

– rad u nepovoljnoj mikroklimi (rad ispod žarulja kamera)

Arhivski tehničar – mikrograf

Mikrofilmiranje arhivskog gradiva, manipuliranje digitalnim slikama, …:

– rad u nepovoljnoj mikroklimi (rad ispod žarulja kamera)

Kontrolor voznog

parka i dostave

Tehnički i manipulativni poslovi u svezi s rukovanjem gradiva (utovar i istovar gradiva); obavlja prijevoz, održava vozila, utovar i istovar gradiva:

– teško fizičko naprezanje (ručno dizanje i nošenje tereta težih od 25 kg)

Spremačica

Održava čistoću u spremištima, poslovnim (radnim) i zajedničkim prostorijama: – izloženost kiselinama i lužinama

Voditelj odsjeka za tehničke poslove

Poslovi na održavanju objekata, postrojenja i prostora Arhiva, nadzor nad izvođenjem radova, provedba sigurnosnih mjera u objektima, prati stanje objekata, instalacija i opreme, …:

– rukovanje kotlovskim postrojenjima

– radovi na visini (poslovi koji se makar povremeno izvršavaju s površine izdignute više od tri metra od okolne površine),

– prijevoz u cestovnom prometu

Viši stručni referent za tehničke poslove

Poslovi na održavanju objekata, postrojenja i prostora Arhiva, provedba sigurnosnih mjera u objektima, prati stanje objekata, instalacija i opreme,

– rukovanje kotlovskim postrojenjima

radovi na visini (poslovi koji se makar povremeno izvršavaju s površine izdignute više od tri metra od okolne površine)

Viši stručni referent za tehničke poslove

Poslovi na održavanju objekata, postrojenja i prostora Arhiva, nadzor nad izvođenjem radova, provedba sigurnosnih mjera u objektima, prati stanje objekata, instalacija i opreme, …:

– rukovanje kotlovskim postrojenjima

radovi na visini (poslovi koji se makar povremeno izvršavaju s površine izdignute više od tri metra od okolne površine,

Stručni referent za tehničko održavanje

Sudjeluje u poslovima održavanja, provjerava ispravnosti instalacija i uređaja, otklanja jednostavnija oštećenja i kvarove, manipulativni poslovi, utovar, istovar i premještaj stvari, opreme i gradiva:

– rukovanje kotlovskim postrojenjima

– teško fizičko naprezanje (ručno dizanje i nošenje tereta težih od 25 kg)

Kontrolor dislociranog spremišta

Brine o sigurnosti objekta i gradiva u spremištima, održava odgovarajuće uvjete i čistoću u spremištima, provjerava ispravnost instalacija i uređaja, otklanja jednostavnija oštećenja, održava prostor i okoliš:

– upravljanje i rukovanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogon

– poslovi koji se izvode na visini (makar povremeno se izvršavaju s površine podignute više od tri metra od okolne površine)

– rad u nepovoljnoj mikroklimi

5. HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Informatički referant

djelatnik po potrebi sortira i slaže arhivsko i knjižno gradivo na police iznad visine od 3 metra

6. HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Preparator

Čišćenje, zaštita i konzervacija te dezinsekcija muzejskih predmeta.

Izlaganje kemijskim štetnostima za vrijeme obavljanja poslova.

Muzejski tehničar

Provodi preventivnu zaštitu i konzerviranje muzejskih predmeta.

Izlaganje kemijskim štetnostima za vrijeme obavljanja poslova.

Restaurator

Izlaganje kemijskim štetnostima za vrijeme obavljanja poslova.

Voditelj tehničke službe

Vođenje brige o plinskoj kotlovnici, ispravnosti protupožarnih i gromobranskih instalacija te tekućinama opasnim po zdravlje i zapaljivim tvarima i njihovom pravilnom skladištenju.

Montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona iznad 250 V i napona 220 V s posebnim zahtjevima.

7. HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Pomoćnik ravnatelja za posebne projekte

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima

Pomoćnik ravnatelja za nepokretnu baštinu

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima

Pomoćnik ravnatelja za pokretnu baštinu

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima

Dostavljač

nepovoljni mikroklimatski uvjeti

Pročelnik Službe za nepokretnu baštinu

rad na visini

Konzervator savjetnik arhitekt

rad na visini

Konzervator arhitekt

rad na visini

Voditelj Odjela za integralni pristup graditeljskom nasljeđu

rad na visini

Konzervator savjetnik arhitekt

rad na visini

Viši konzervator arhitekt

rad na visini

Konzervator arhitekt /Suradnik konzervatora arhitekta

rad na visini

Konzervator tehničar arhitekt/ Suradnik konzervatora tehničara arhitekta

rad na visini

Voditelj Odjela za zidno slikarstvo i mozaik (konzervator-restaurator savjetnik)

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima

Konzervator-restaurator savjetnik

Viši restaurator tehničar

Viši konzervator-restaurator

Konzervator-restaurator

Konzervator dokumentarist

Konzervator tehničar dokumentarist

Voditelj Odjela za kamenu plastiku

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Restaurator tehničar

Viši restaurator tehničar

Konzervator-restaurator savjetnik

Konzervator-restaurator

Suradnik konzervatora-restauratora

Voditelj Odjela za štuko

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Restaurator tehničar

Konzervator-restaurator savjetnik

Konzervator-restaurator

Konzervator

Pročelnik Službe za pokretnu baštinu

rad na visini

Voditelj Odjela za drvenu polikromiranu skulpturu (konzervator-restaurator savjetnik)

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Voditelj Odsjeka I (konzervator-restaurator savjetnik)

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Viši restaurator tehničar

Viši konzervator-restaurator

Konzervator-restaurator

Suradnik konzervatora-restauratora

Restaurator tehničar

Voditelj Odsjeka II (konzervator-restaurator savjetnik)

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator-restaurator/ Suradnik konzervatora-restauratora

Viši konzervator-restaurator

Restaurator tehničar/ Suradnik restauratora tehničara

Voditelj Odsjeka III za drvenu polikromiranu sklupturu i namještaj

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Viši konzervator-restaurator

Konzervator restaurator savjetnik

Restaurator tehničar

Viši restaurator tehničar

Konzervator-restaurator

Voditelj Odsjeka IV (konzervator-restaurator savjetnik)

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator-restaurator

Restaurator tehničar

Voditelj Odjela za štafelajno slikarstvo

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Voditelj Odsjeka I za štafelajno slikarstvo

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Restaurator tehničar

Viši konzervator-restaurator

Konzervator-restaurator

Voditelj Odsjeka II za štafelajno slikarstvo

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator-restaurator savjetnik

Viši konzervator-restaurator

Konzervator-restaurator

Voditelj Odsjeka III za štafelajno slikarstvo

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Viši restaurator tehničar

Konzervator-restaurator

Voditelj Odjela za tekstil, papir i kožu

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama

Restaurator tehničar

Viši restaurator tehničar

Viši konzervator-restaurator

Konzervator-restaurator savjetnik

Konzervator-restaurator/Suradnik konzervatora-restauratora

Voditelj Odsjeka za papir i kožu

rad na visini,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima

Konzervator-restaurator

Voditelj Stolarske radionice (restaurator majstor)

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama

Restaurator tehničar stolar

Restaurator tehničar

Voditelj Radionice za metal (restaurator majstor)

rad na visini

Viši restaurator tehničar

rad na visini

Pročelnik Službe za odjele izvan Zagreba

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Voditelj Restauratorskog centra Ludbreg (konzervator savjetnik povjesničar umjetnosti)

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Restaurator tehničar

Suradnik restauratora tehničara

Restaurator tehničar stolar

Konzervator-restaurator

Suradnik restauratora tehničara

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama

Viši restaurator tehničar

Voditelj Restauratorskog odjela Split

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator-restaurator

Konzervator-restaurator (namještaj)

Viši konzervator-restaurator

Konzervator-restaurator savjetnik

Suradnik konzervatora-restauratora

Restaurator tehničar

Konzervator dokumentarist

Voditelj Odsjeka za kamenu plastiku

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti

poslovi pri kojima je radnik izložen neionizacijskom zračenju,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Suradnik restauratora tehničara

Konzervator-restaurator

Suradnik konzervatora-restauratora

Viši restaurator tehničar

Voditelj Odsjeka za zidno slikarstvo, mozaik i štuko

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator-restaurator

Voditelj Restauratorskog odjela Dubrovnik

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homoloz

Suradnik konzervatora-restauratora

Konzervator-restaurator

Viši konzervator-restaurator

Konzervator-restaurator savjetnik

Viši restaurator tehničar

Voditelj Odsjeka za papir

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima

Viši restaurator tehničar

Viši konzervator-restaurator

Voditelj Restauratorskog odjela Osijek

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Suradnik konzervatora-restauratora

Konzervator-restaurator

Suradnik restauratora tehničara

Restaurator majstor

Referent za pomoćne poslove

Voditelj Odsjeka za kamenu plastiku

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Restaurator tehničar

Viši restaurator tehničar

Suradnik restauratora tehničara

Voditelj Restauratorskog odjela Vodnjan – Juršići

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Viši konzervator-restaurator

Konzervator-restaurator

Voditelj Restauratorskog odjela Rijeka

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator-restaurator

Suradnik konzervatora-restauratora

Suradnik konzervatora tehničara

Voditelj Restauratorskog odjela Zadar

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator-restaurator

Suradnik konzervatora-restauratora

Viši restaurator tehničar

Suradnik restauratora tehničara

Voditelj Dokumentacijskog odsjeka za nepokretnu baštinu

rad na visini

Konzervator savjetnik povjesničar umjetnosti

rad na visini

Konzervator povjesničar umjetnosti

rad na visini

Konzervator dokumentarist

rad na visini

Konzervator tehničar fotograf

rad na visini

Suradnik fotografa tehničara

rad na visini

Viši konzervator

rad na visini

Konzervator

rad na visini

Voditelj Prirodoslovnog laboratorija

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti

poslovi pri kojima je radnik izložen ionizacijskom zračenju

poslovi pri kojima je radnik izložen neionizacijskom zračenju,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Viši konzervator tehničar

rad na visini,

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima,

benzen i njegovi homolozi

Konzervator kemičar

Konzervator tehnolog

Pročelnik Službe za arheološku baštinu

rad na visini

Voditelj Odjela za kopnenu arheologiju, sjedište Zagreb

rad na visini

Konzervator arheolog

rad na visini

Konzervator

rad na visini

Suradnik konzervatora arheologa

rad na visini

Voditelj Odjela za kopnenu arheologiju, sjedište Juršići

rad na visini

Konzervator arheolog/ Suradnik konzervatora arheologa/

rad na visini

Voditelj Odjela za podvodnu arheologiju

ronilački poslovi

Konzervator arheolog

ronilački poslovi

Suradnik konzervatora tehničara

ronilački poslovi

Voditelj Odjela za restauriranje kopnenih arheoloških nalaza

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen nefibrogenim prašinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen

Restaurator tehničar

Konzervator-restaurator

Suradnik konzervatora-restauratora

Voditelj Odjela za restauriranje podvodnih arheoloških nalaza (viši restaurator tehničar)

ronilački poslovi

Konzervator-restaurator

ronilački poslovi

Suradnik konzervatora-restauratora

ronilački poslovi

Viši restaurator tehničar

ronilački poslovi

Stručni referent za gotovinsku nabavu i opskrbu materijalima i sredstvima rada

nepovoljni mikroklimatski uvjeti,

poslovi pri kojima je radnik izložen kiselinama i lužinama,

poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima

Stručni referent za logističku potporu

rad na visini

Stručni referent za tehničke poslove i održavanje – domar

rad na visini

Domar – kotlovničar

rad na visini,

rukovanje kotlovskim postrojenjima

8. ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Voditelj tehničke službe

– obavlja stručne i tehničke poslove u svezi održavanja objekata, opreme i vozila;

– vodi brigu o preventivnom održavanju, pogonskoj spremnosti i tehničkoj ispravnosti nekretnina i pokretnina;

– organizira obavljanje servisnih usluga radi održavanja inventara;

– provodi mjere zaštite na radu i mjere zaštite od požara;

Djelatnik na održavanju

– obavlja pomoćne poslove u AMI-u;

– brine o čistoći AMI-a i okoliša;

– čisti i uređuje spomenike kulture u gradu;

– obavlja manje građevinske radove i popravake;

– kosi travu oko AMI-a, spomenika kulture u gradu i ostalih arheoloških lokaliteta o kojima skrbi AMI;

– vodi brigu o preventivnom održavanju, pogonskoj spremnosti i tehničkoj ispravnosti službenog automobila;

– skrbi o redovnom održavanju službenog voznog parka;

Restaurator

– čisti, restaurira i konzervira muzejske predmete prema pravilima struke i odgovoran je za muzejske predmete dok su na obradi;

– vrši dezinsekciju muzejskih predmeta;

– vodi brigu o stanju mikroklime u stalnom postavu i čuvaonicama, vodi brigu o ispravnom radu aparata za odvlaživanje;

Preparator

– pomaže pri restauratorsko-konzervatorskim zahvatima na arheološkim predmetima;

– vrši dezinsekciju muzejskih predmeta;

– pomaže pri pakiranju muzejskih predmeta;

– pomaže pri postavljanju izložbi;

– obavlja pomoćne poslove pri restauratorsko-konzervatorskim zahvatima;

– provodi primarnu zaštitu muzejskih predmeta prema pravilima struke;

– održava opremu potrebnu pri restauratorsko-konzervatorskim zahvatima;

– pomaže kod terenskih radova pri istraživanju, konzerviranju

9. MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Viši konzervator – podvodni arheolog

RONIOC – obavlja poslove lociranja i određivanja nalazišta za potrebe izrade karte i pravne zaštite podvodnih arheoloških nalazišta, bavi se zaštitom, proučavanjem, istraživanjem, objavljivanjem i popularizacijom podvodnih arheoloških nalaza i nalazišta, vodi podvodne radove i istraživanja i sudjeluje u istima

10. JAVNA USTANOVA ANTE I WILTRUD TOPIĆ MIMARA – MUZEJ MIMARA

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Viši restaurator

1. odstranjivanje površinskih nečistoća:

– suhim postupkom – odstranjivanje prašine upotrebom kistova i sl.

– kemijskim postupkom kod tvrdokornijih nečistoća upotrebom otapala (white spirith, denaturirani špirit, benzin, terpentin, oksalna kiselina i sl.)

– rezultat primjene: iritacija očiju, sluznice nosa i grla, udisanje štetnih mikrorganizama (gljivice, plijesni).

2. odstranjivanje zaštitnih slojeva i lakova na objektu:

– kemijskim putem pomoću otapala – alkohol, aceton, toluen, špirit, amonijak, mravlja kiselina itd.

3. odstranjivanje naknadnih intervencija, preslika:

– kemijskim postupkom – desol, različite kombinacije nabrojanih otapala u različitim omjerima, (rjeđe dimetil-formamid)

– u posebnim slučajevima odstranjvanje naknadnih intervencija vrši se mehaničkim putem pomoću kirurškog skalpela

– rezultat primjene: mehaničke ozljede, iritacija očiju, sluznice nosa i grla, kože; efekti na koži mogući čak i indirektnim putem (udisanjem), napor za cijelu kralježnicu, posebno vratni i lumbalni dio

4. neutralizacija kemijskog postupka upotrebom otapala – white spirith, benzin, terpentin

5. izrada, nanošenje i obrada kitova:

– izrada kitova od prirodnih materijala – kreda, vosak, prirodne smole, piljevina itd. što izaziva isušivanje kože i sluznica

– primjena gotovih kitova na bazi acetona, nitro otapala i sl., te povezivanje komponenata da bi se dobilo gotovo sredstvo – izaziva iritaciju sluznice očiju, dišnih puteva, kože, kontakne ekceme itd.

6. neutralizacija kemijskog postupka uz upotrebu otapala

7. izrada i nanošenje lakova i zaštitnih slojeva:

– u postupku se upotrebljavaju prirodne i umjetne smole – kod prirodnih smola upotrebljavaju se otapala (terpentin, denaturirani špirit, benzin itd.)

– rezultat primjene: iritacija očiju, sluznice nosa i grla, kože

8. učvršćivanje nedostajućih dijelova objekta:

– lijepljenjem dvokomponentnim ljepilima, akrilnim ljepilim itd.


– učvršćivanje mehaničkim putem u kombinaciji s lijepljenjem

– rezultat primjene: mehaničke ozdljede, iritacija kože, kontaktni ekcemi

9. kod potpunog konzervatorsko-restauratorskog postupka gdje je potrebna i rekonstrukcija:

– izrada i nadoknada nedostajućih dijelova uz izradu kalupa i odljeva uz upotrebu dvokomponentnih smjesa (silikoni, akrili, epoxy smole itd.)

10. faza retuša:

– zavisno od količine i vremena provođenja faze retuša najviše trpi kralježnica (posebno vratni dio), zglobovi šake i lakta (tzv. »teniski lakat«

11. odstranjivanje nečistoća, oksida i korozija kod zlata, srebra, željeza, bakra i slitina:

– za neke kemijske postupke koriste se oksalna kiselina, amonijak, etanol, terpentin, sumporna kiselina, dušična kiselina, aceton, mravlja kiselina, cink fosfat, kalcijev fosfat, amonijev karbonat, amonijev acetat, klorovodična kiselina itd.

– rezultat primjene: iritacija očiju, kože, sluznice nosa, grla i dišnih puteva, toksičnost

12. mehanička obrada kod čišćenja postojećih i izrade nedostajućih dijelova:

– rezni i brusni alati i strojevi: ručna pila, ubodna pila, tračna pila, skalpeli, mikromotori za čišćenje i brušenje, bušilice, rotacione polir mašine, brusilice, mikropjeskarenje, razni zlatarski ručni alati i sl.

– kod izrade novih nedostajućih dijelova koristi se i otvorena vatra za ugrijavanje i žarenje kovina.

– rezultat primjene: iritacija dišnih puteva, očiju, sluznica, opasnosti od fizičkih ozljeda

Utjecaj svih postupaka i upotrebljenih materijala je kumulativan, treba ga promatrati u vremenu bavljenja konzervatorsko-restauratorskim postupkom.

Bavljenje konzervatorsko-restauratorskom strukom ima za posljedicu različita oštećenja očiju, dišnih puteva, kože lica, vrata i ruku (općenita neotpornost kože), pojave alergija, kontaktnih ekcema i sličnih dermatoza, oštećenja kralježnice (posebno vratne i lumbalne), naprezanje zglobova šake, lakta, ramena, itd.

– rad ručnim alatom (opasnost od mehanuičkih povreda ruku)

– zakrčenost radnog prostora (opasnost od padova i rušenja)


– prašina (opasnost od razvoja bolesti dišnog sustava alergijskog i nealergijskog tipa

– opasnost od kemijski štetnih tvari

– zbog nefiziloškog položaja tijela tijekom rada postoji opasnost od oštećenja koštano-zglobnog sustava


– zbog povremenog vremenskog pritiska opasnost od povećanih psihofizioloških napora.

– zbog naprezanja vida pri radu na mikroskopu i računalu te pri retuširanju, opasnost od astenopije (problemi s vidom)

Restaurator

1. odstranjivanje površinskih nečistoća:

– suhim postupkom – odstranjivanje prašine upotrebom kistova i sl.

– kemijskim postupkom kod tvrdokornijih nečistoća upotrebom otapala (white spirith, denaturirani špirit, benzin, terpentin, oksalna kiselina i sl.)

– rezultat primjene: iritacija očiju, sluznice nosa i grla, udisanje štetnih mikrorganizama (gljivice, plijesni).

2. odstranjivanje zaštitnih slojeva i lakova na objektu:

– kemijskim putem pomoću otapala – alkohol, aceton, toluen, špirit, amonijak, mravlja kiselina itd.

3. odstranjivanje naknadnih intervencija, preslika:

– kemijskim postupkom – desol, različite kombinacije nabrojanih otapala u različitim omjerima, (rjeđe dimetil-formamid)

– u posebnim slučajevima odstranjvanje naknadnih intervencija vrši se mehaničkim putem pomoću kirurškog skalpela

– rezultat primjene: mehaničke ozljede, iritacija očiju, sluznice nosa i grla, kože; efekti na koži mogući čak i indirektnim putem (udisanjem), napor za cijelu kralježnicu, posebno vratni i lumbalni dio

4. neutralizacija kemijskog postupka upotrebom otapala – white spirith, benzin, terpentin

5. izrada, nanošenje i obrada kitova:

– izrada kitova od prirodnih materijala – kreda, vosak, prirodne smole, piljevina itd. što izaziva isušivanje kože i sluznica

– primjena gotovih kitova na bazi acetona, nitro otapala i sl., te povezivanje komponenata da bi se dobilo gotovo sredstvo – izaziva iritaciju sluznice očiju, dišnih puteva, kože, kontakne ekceme itd.

6. neutralizacija kemijskog postupka uz upotrebu otapala

7. izrada i nanošenje lakova i zaštitnih slojeva:

– u postupku se upotrebljavaju prirodne i umjetne smole – kod prirodnih smola upotrebljavaju se otapala (terpentin, denaturirani špirit, benzin itd.)

– rezultat primjene: iritacija očiju, sluznice nosa i grla, kože

8. učvršćivanje nedostajućih dijelova objekta:

– lijepljenjem dvokomponentnim ljepilima, akrilnim ljepilim itd.


– učvršćivanje mehaničkim putem u kombinaciji s lijepljenjem

– rezultat primjene: mehaničke ozdljede, iritacija kože, kontaktni ekcemi

9. kod potpunog konzervatorsko-restauratorskog postupka gdje je potrebna i rekonstrukcija:

– izrada i nadoknada nedostajućih dijelova uz izradu kalupa i odljeva uz upotrebu dvokomponentnih smjesa (silikoni, akrili, epoxy smole itd.)

10. faza retuša:

– zavisno od količine i vremena provođenja faze retuša najviše trpi kralježnica (posebno vratni dio), zglobovi šake i lakta (tzv. „teniski lakat“)

11. odstranjivanje nečistoća, oksida i korozija kod zlata, srebra, željeza, bakra i slitina:

– za neke kemijske postupke koriste se oksalna kiselina, amonijak, etanol, terpentin, sumporna kiselina, dušična kiselina, aceton, mravlja kiselina, cink fosfat, kalcijev fosfat, amonijev karbonat, amonijev acetat, klorovodična kiselina itd.

– rezultat primjene: iritacija očiju, kože, sluznice nosa, grla i dišnih puteva, toksičnost

12. mehanička obrada kod čišćenja postojećih i izrade nedostajućih dijelova:

– rezni i brusni alati i strojevi: ručna pila, ubodna pila, tračna pila, skalpeli,

mikromotori za čišćenje i brušenje, bušilice, rotacione polir mašine, brusilice, mikropjeskarenje, razni zlatarski ručni alati i sl.

– kod izrade novih nedostajućih dijelova koristi se i otvorena vatra za ugrijavanje i žarenje kovina.

– rezultat primjene: iritacija dišnih puteva, očiju, sluznica, opasnosti od fizičkih ozljeda

Utjecaj svih postupaka i upotrebljenih materijala je kumulativan, treba ga promatrati u vremenu bavljenja konzervatorsko-restauratorskim postupkom.

Bavljenje konzervatorsko-restauratorskom strukom ima za posljedicu različita oštećenja očiju, dišnih puteva, kože lica, vrata i ruku (općenita neotpornost kože), pojave alergija, kontaktnih ekcema i sličnih dermatoza, oštećenja kralježnice (posebno vratne i lumbalne), naprezanje zglobova šake, lakta, ramena, itd.

– rad ručnim alatom (opasnost od mehanuičkih povreda ruku)


– zakrčenost radnog prostora (opasnost od padova i rušenja)

– prašina (opasnost od razvoja bolesti dišnog sustava alergijskog i nealergijskog tipa

– opasnost od kemijski štetnih tvari

– zbog nefiziloškog položaja tijela tijekom rada postoji opasnost od oštećenja koštano-zglobnog sustava


– zbog povremenog vremenskog pritiska opasnost od povećanih psihofizioloških napora.

– zbog naprezanja vida pri radu na mikroskopu i računalu te pri retuširanju, opasnost od astenopije (problemi s vidom)

Preparator

1. odstranjivanje površinskih nečistoća:

– suhim postupkom – odstranjivanje prašine upotrebom kistova i sl.

– kemijskim postupkom kod tvrdokornijih nečistoća upotrebom otapala (white spirith, denaturirani špirit, benzin, terpentin, oksalna kiselina i sl.)

– rezultat primjene: iritacija očiju, sluznice nosa i grla, udisanje štetnih mikrorganizama (gljivice, plijesni).

2. odstranjivanje zaštitnih slojeva i lakova na objektu:

– kemijskim putem pomoću otapala – alkohol, aceton, toluen, špirit, amonijak, mravlja kiselina itd.

3. odstranjivanje naknadnih intervencija, preslika:

– kemijskim postupkom – desol, različite kombinacije nabrojanih otapala u različitim omjerima, (rjeđe dimetil-formamid)

– u posebnim slučajevima odstranjvanje naknadnih intervencija vrši se mehaničkim putem pomoću kirurškog skalpela

– rezultat primjene: mehaničke ozljede, iritacija očiju, sluznice nosa i grla, kože; efekti na koži mogući čak i indirektnim putem (udisanjem), napor za cijelu kralježnicu, posebno vratni i lumbalni dio

4. neutralizacija kemijskog postupka upotrebom otapala – white spirith, benzin, terpentin

5. izrada, nanošenje i obrada kitova:

– izrada kitova od prirodnih materijala – kreda, vosak, prirodne smole, piljevina itd. što izaziva isušivanje kože i sluznica

– primjena gotovih kitova na bazi acetona, nitro otapala i sl., te povezivanje komponenata da bi se dobilo gotovo sredstvo – izaziva iritaciju sluznice očiju, dišnih puteva, kože, kontakne ekceme itd.

6. neutralizacija kemijskog postupka uz upotrebu otapala

7. izrada i nanošenje lakova i zaštitnih slojeva:

– u postupku se upotrebljavaju prirodne i umjetne smole – kod prirodnih smola upotrebljavaju se otapala (terpentin, denaturirani špirit, benzin itd.)

– rezultat primjene: iritacija očiju, sluznice nosa i grla, kože

8. učvršćivanje nedostajućih dijelova objekta:

– lijepljenjem dvokomponentnim ljepilima, akrilnim ljepilim itd.


– učvršćivanje mehaničkim putem u kombinaciji s lijepljenjem

– rezultat primjene: mehaničke ozdljede, iritacija kože, kontaktni ekcemi

9. kod potpunog konzervatorsko-restauratorskog postupka gdje je potrebna i rekonstrukcija:

– izrada i nadoknada nedostajućih dijelova uz izradu kalupa i odljeva uz upotrebu dvokomponentnih smjesa (silikoni, akrili, epoxy smole itd.)

10. faza retuša:

– zavisno od količine i vremena provođenja faze retuša najviše trpi kralježnica (posebno vratni dio), zglobovi šake i lakta (tzv. »teniski lakat«)

11. odstranjivanje nečistoća, oksida i korozija kod zlata, srebra, željeza, bakra i slitina:

– za neke kemijske postupke koriste se oksalna kiselina, amonijak, etanol, terpentin, sumporna kiselina, dušična kiselina, aceton, mravlja kiselina, cink fosfat, kalcijev fosfat, amonijev karbonat, amonijev acetat, klorovodična kiselina itd.

– rezultat primjene: iritacija očiju, kože, sluznice nosa, grla i dišnih puteva, toksičnost

12. mehanička obrada kod čišćenja postojećih i izrade nedostajućih dijelova:

– rezni i brusni alati i strojevi: ručna pila, ubodna pila, tračna pila, skalpeli,

mikromotori za čišćenje i brušenje, bušilice, rotacione polir mašine, brusilice, mikropjeskarenje, razni zlatarski ručni alati i sl.

– kod izrade novih nedostajućih dijelova koristi se i otvorena vatra za ugrijavanje i žarenje kovina.

– rezultat primjene: iritacija dišnih puteva, očiju, sluznica, opasnosti od fizičkih ozljeda

Utjecaj svih postupaka i upotrebljenih materijala je kumulativan, treba ga promatrati u vremenu bavljenja konzervatorsko-restauratorskim postupkom.

Bavljenje konzervatorsko-restauratorskom strukom ima za posljedicu različita oštećenja očiju, dišnih puteva, kože lica, vrata i ruku (općenita neotpornost kože), pojave alergija, kontaktnih ekcema i sličnih dermatoza, oštećenja kralježnice (posebno vratne i lumbalne), naprezanje zglobova šake, lakta, ramena, itd.


– rad ručnim alatom (opasnost od mehaničkih povreda ruku)

– zakrčenost radnog prostora (opasnost od padova i rušenja)

– prašina (opasnost od razvoja bolesti dišnog sustava alergijskog i nealergijskog tipa)– opasnost od kemijski štetnih tvari

– zbog nefiziloškog položaja tijela tijekom rada postoji opasnost od oštećenja koštano-zglobnog sustava


– zbog povremenog vremenskog pritiska opasnost od povećanih psihofizioloških napora.

– zbog naprezanja vida pri radu na mikroskopu i računalu te pri retuširanju, opasnost od astenopije (problemi s vidom)

Voditelj odjeljka tehnike i održavanja

– opasnost od ozljeđivanja pri obavljanju pakiranja i transporta eksponata

– opasnost od padova i rušenja zbog zakrčenosti prostora

– opasnost od pada sa visine pri vješaju eksponata

– opasnost od pada s visine pri obavljanju drugih poslova

– opasnost od strujnog udara pri rukovanju električnim instalacijama i (neispravnim) alatom.

– pri radu na održavanju zgrade i vanjskih prostora, opasnost od nepovoljnih klimatskih uvjeta

– opasnost od bolesti koštanozglobnog sustava uslijed pretežito stojećeg položaja pri radu.

– opasnost od strujnog udara pri rukovanju električnim instalacijama i (neispravnim) alatom.

– opasnost od požara i eksplozija u kotlovnici

– opasnost od ozljeđivanja vrućim tvarima i površinama

– opasnost od nefiziološkog položaja tijela

– opasnost od psihički i organizacijski uvjetovanih napora

– opasnost od ozljeđivanja pri rukovanju velikim staklenim površinama (stijenke vitrina).

– opasnost od ozljeđivanja pri rukovanju velikim staklenim površinama (stijenke vitrina).

Muzejski-tehničar električar

– opasnost od ozljeđivanja pri obavljanju pakiranja i transporta eksponata

– opasnost od padova i rušenja zbog zakrčenosti prostora

– opasnost od pada sa visine pri vješaju eksponata

– opasnost od pada s visine pri obavljanju drugih poslova

– opasnost od strujnog udara pri rukovanju električnim instalacijama i (neispravnim) alatom.

– pri radu na održavanju zgrade i vanjskih prostora, opasnost od nepovoljnih klimatskih uvjeta

– opasnost od bolesti koštanozglobnog sustava uslijed pretežito stojećeg položaja pri radu.

– opasnost od ozljeđivanja pri rukovanju velikim staklenim površinama (stijenke vitrina).

Muzejski-tehničar električar – referent protupožarne zaštite

– opasnost od ozljeđivanja pri obavljanju pakiranja i transporta eksponata, rasvjetnih tijela i ostalog

– opasnost od padova i rušenja zbog zakrčenosti prostora

– opasnost od pada sa visine pri vješaju eksponata, postavljanja i održavanja rasvjetnih tijela i elektro-instalacija.

– opasnost pri zamjeni rasvjetnih tijela na krovu zgrade.

– opasnost od pada s visine pri obavljanju drugih poslova

– opasnost od strujnog udara pri rukovanju električnim instalacijama i (neispravnim) alatom.

– opasnost od visokog napona kod održavanja agregata i glavnog rasklopnog postrojenja.

– pri radu na održavanju zgrade i vanjskih prostora, opasnost od nepovoljnih klimatskih uvjeta

– opasnost od bolesti koštanozglobnog sustava uslijed pretežito stojećeg položaja pri radu.

– opasnost od ozljeđivanja pri rukovanju velikim staklenim površinama (stijenke vitrina).

Muzejski-tehničar električar – referent zaštite na radu

– opasnost od ozljeđivanja pri obavljanju pakiranja i transporta eksponata, rasvjetnih tijela i ostalog

– opasnost od padova i rušenja zbog zakrčenosti prostora

– opasnost od pada sa visine pri vješaju eksponata, postavljanja i održavanja rasvjetnih tijela i eketro0-instalacija.

– opasnost pri zamjeni rasvjetnih tijela na krovu zgrade.

– opasnost od pada s visine pri obavljanju drugih poslova

– opasnost od strujnog udara pri rukovanju električnim instalacijama i (neispravnim) alatom.

– opasnost od visokog napona kod održavanja agregata i glavnog rasklopnog postrojenja.

– pri radu na održavanju zgrade i vanjskih prostora, opasnost od nepovoljnih klimatskih uvjeta

– opasnost od bolesti koštanozglobnog sustava uslijed pretežito stojećeg položaja pri radu.

– opasnost od ozljeđivanja pri rukovanju velikim staklenim površinama (stijenke vitrina).

11. MODERNA GALERIJA

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Voditelj restauratorske radionice

Organiziranje i nadzor nad cjelokupnim radom radionice.

Obavljanje stručnog restauratorsko – konzervatorskih poslova, nadzora nad muzejskim zbirkama, izrađivanje planova, prioriteta, praćenje realizacije, vođenje pripadajuće dokumentacije o restauriranim umjetninama, utrošenog materijala.

/Rad s toksičnim materijalima i kemikalijama; opasne radne tvari;/

Rad na zaštiti umjetnina uz određivanje metodologije potrebne za restauratorsko – konzervatorskih zahvata. Utvrđivanje stupnja ugroženosti umjetnina, sudjelovanje pri ocjeni izvedbi, restauratorsko – konzervatorskih radova obavljenih van Galerije.

Obavezno pridržavanje pravila ZNR-u.

Restaurator

Stručni referent za tehničko održavanje

Nadzor i skrb uređaja za klimatizaciju i centralno grijanje.

Kontrola stalne funkcije: video, protuprovalnog i vatrodojavnog sustava te protupožarnih uređaja raspoređenih u prostoru MG.

Održavanje elektroinstalacija MG.

Tehnička pomoć pri postavljanju/ skidanju izložbi u Galeriji ili izvan nje.

Obavezno pridržavanje pravila ZNR-u.

Voditelj spremišta / – vozač

Nadzor i nad spremištima umjetnina, održavanje reda u spremištima.

Rukovanje umjetninama – vađenje i vraćanje umjetnina na njihovo mjesto u spremištu. Pakiranje umjetnina za transport, sudjelovanje u preuzimanju umjetnina na različitim lokacijama.

Rukuje umjetninama sa posebnom pozornošću, pridržavajući se pravila muzejske struke i zakona.

Kao vozač skrbi o 2 službena vozila MG: kombi i osobno vozilo. Obavlja potrebne servise, registracije i sve u vezi održavanja vozila. Prevozi umjetnine u i iz galerije.

Osobnim vozilom obavlja službena putovanja u zemlji i inozemstvu ovisno o potrebama i poslovanju MG.

Obavezno pridržavanje pravila ZNR-u.

12. MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA – SPLIT

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Domar-kotlovničar

Posebni uvjeti samo za poslove kotlovničara

Opis poslova:

Grijanje i hlađenje:

– upravlja i država cjelokupni sustav grijanja i hlađenja u Muzeju;

Restaurator, viši restaurator i restaurator savjetnik

Posebni uvjeti samo ako se u radu koriste strojevima i uređajima

Opis poslova:

Zaštita muzejske građe:

– priprema, poduzima i obavlja sve potrebne radnje na muzejskoj građi prije njenog konzerviranja i restauriranja, kao što su: čišćenje i prethodno konzerviranje predmeta od metala, kamena i drugih materijala;

– priprema, poduzima i obavlja sve potrebne radnje na muzejskoj građi koja je prethodno konzervirana;

– priprema, poduzima i obavlja sve potrebne radnje na konzerviranju i restauriranju arheološke građe za vanjske naručitelje.

Preparator i viši preparator

Posebni uvjeti samo ako se u radu koriste strojevima i uređajima

Opis poslova:

Zaštita muzejske građe:

– priprema, poduzima i obavlja sve radnje na prepariranju predmeta metala, kamena i drugih materijala;

– pod nadzorom restauratora obavlja restauriranje predmeta od metala, kamena i drugih materijala;

Niži preparator

Posebni uvjeti samo ako se u radu koriste strojevima i uređajima

Opis poslova:

Zaštita muzejske građe:

– pod nadzorom preparatora obavlja manje složene i jednostavne poslove preparatora na čišćenju i prepariranju muzejske građe od metala, kamena i drugih materijala;

– pomaže preparatoru u obavljanju drugih poslova.

Fotograf

Posebni uvjeti samo ako se u radu koriste kemikalije strojevima i uređajima

Opis poslova:

Zaštita muzejske građe:

– fotografiranja i snimanja na terenu

– snimanje muzejske građe kamenih, metalnih, i ostalih predmeta

– rad u fotolaboratoriju, izrađivanje fotografija

Iz arhive negativa

– obavlja ostale tehničke poslove fotostruke

13. MUZEJ SLAVONIJE

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Preparator

– izvođenje svih vrsta zaštitnih poslova na muzejskoj građi,

– vođenje evidencija stanja muzejskih predmeta i izvršenih zahvata na njima,

– čišćenje i održavanje muzejskih predmeta,

– vršenje dezinsekcije muzejskih predmeta,

– vođenje fotodokumentacije svih zaštitnih radova na muzejskoj građi, u zbirkama, radionicama i u depoima,

– vršenje stručnog nadzora nad čuvanjem i osiguranjem izložene i deponirane muzejske građe,

– izvođenje radova određene struke kod uređenja muzejskih postava i povremenih izložbi,

– izrada kopija muzejskih predmeta,

– nabava materijala, alata i uređaja za potrebe Preparatorske radionice i čuvanje istoga,

– briga o stanju mikroklime u postavu, briga o ispravnosti rada aparata za ovlaživanje i defenzora,

– provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kao i sigurnosti posjetitelja i imovine Muzeja u okviru svoga djelokruga rada,

– obavljanje i ostalih poslova, koji po prirodi samog posla i propisane stručne spreme spadaju u poslove preparatora, odnosno po uputama i nalogu ravnatelja Muzeja.

Niži preparator

– čišćenje, sređivanje i odlaganje muzejske građe po zbirkama i depoima,

– čišćenje, sređivanje i odlaganje novoprispjelih materijala po zbirkama i depoima,

– izvođenje jednostavnijih zaštitnih zahvata na predmetima,

– pomaganje kod razvrstavanja deponirane muzejske građe i obilježavanje inventarne građe,

– pomaganje pri izvođenju poslova kod uređenja muzejskog postava, povremenih izložbi i drugih aktivnosti Muzeja uključujući i poslove čišćenja stakla, vitrina...

– pomoć kod terensko istraživačkih radova,

– u slučaju privremene spriječenosti spremačice, obavlja i nužne poslove iz njezinih nadležnosti,

– provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara, te sigurnosti posjetitelja i imovine Muzeja u okviru svoga djelokruga rada,

– obavljanje i ostalih poslova, koji po prirodi samog posla i propisane stručne spreme spadaju u poslove manipulanta, odnosno po uputama i nalogu ravnatelja Muzeja.

14. MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Domar

Rukuje plinskim kotlovskim postrojenjem, nadzire njegov rad i obavlja tekuće održavanje postrojenja. Obavlja poslove tekućeg održavanja opreme i objekata, u okviru kojih obavlja manje električarske, vodoinstalaterske, mehaničarske, strojarske i sve ostale poslove prema potrebi. To zahtijeva teško fizičko naprezanje tijekom pretežnog dijela radnog vremena.

Vrtlar

Održavanje i uređenje zelenih površina uključujući i košenje i potkresivanje zelenih površina i drvoreda, čišćenje i zalijevanje zelenih površina, rezanje i oblikovanje stablašica i drugog bilja. Rukuje sitnom mehanizacijom. Održavanje maslinika.

Voditelj odjela tehnike i održavanja

Obavlja poslove tekućeg održavanja opreme i objekata, u okviru kojih obavljaju manje električarske, vodoinstalalaterske, stolarske i sve ostale poslove prema potrebi.

Muzejski tehničar

Rad s otrovima za crvotočinu (drvocid i saratoga antitarlo), rad u prašini s arhivskim materijalom (fotografije, palnoteka, crteži, knjige), uklanjanje prašine i fizički napor prilikom manipulacije muzejskom građom.

15. ARHEOLOŠKI MUZEJ ZADAR

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Restaurator-konzervator

čisti, restaurira i konzervira muzejske predmete prema pravilima struke i odgovoran je za muzejske predmete dok su na obradi;

vrši dezinsekciju muzejskih predmeta;

vodi brigu o stanju mikroklime u stalnom postavu i čuvaonicama, vodi brigu o ispravnom radu aparata za odvlaživanje;

Kustos-hidroarheolog

radi na muzejskoj građi i inventarizaciji arheološkog materijala sa podvodnih istraživanja;

obavlja podvodna istraživanja uz uporabu zakonom propisane ronilačke opreme;

predaje i predlaže građu s podvodnih istraživanja na primarnu obradu unutar Restauratorsko-konzervatorskog odjela u suradnji s voditeljem/icom zbirke, voditeljem/icom Arheološkog odjela i ravnateljem/icom;

provodi znanstveno-istraživačku djelatnost prema užem području svoje struke;

Voditelj odjela za podvodnu arheologiju

radi na muzejskoj građi i inventarizaciji arheološkog materijala sa podvodnih istraživanja;

obavlja podvodna istraživanja uz uporabu zakonom propisane ronilačke opreme;

predaje i predlaže građu s podvodnih istraživanja na primarnu obradu unutar Restauratorsko-konzervatorskog odjela Arheološkog muzeja Zadar;

provodi znanstveno-istraživalačku djelatnost u skladu svoje struke;

16. ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADO

NAZIV
RADNOG MJESTA

OPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Tehničar – majstor tona

1. Postavlja scenu; plesni pod i tonsku opremu.

2. Obavlja poslove ton majstora za vrijeme predstava.

3. Fotografira i snima pojedine dijelove nastupa za arhivu.

4. Organizira utovar i istovar prema dogovoru s voditeljem kazališne i scenske tehnike i proizvodnje.

5. Vozi kamion s opremom (ili kombi) na nastupe i dr.

6. Obavlja tehničke i druge poslove po nalogu ravnatelja te voditelja kazališne i scenske tehnike i proizvodnje.

Plesač – pjevač Ansambla LADO – solist – plesni voditelj

1. Obvezno surađuje s umjetničkim voditeljem, dirigentom i vođom dionice. U dogovoru s umjetničkim voditeljem vrši tehničko dotjerivanje, kao i dispozicije i uvježbavanje koreografija.

2. U dogovoru s umjetničkim voditeljem vrši aranžir i generalne probe na sceni.

3. U slučaju odsutnosti umjetničkog voditelja, predlaže ravnatelju ljudstvo i programe za sve vrste nastupa Ansambla.

4. Nakon predstave obavezno upozorava pojedince i Ansambl o uspjehu, odnosno slabostima nastupa.

5. Prati zalaganje na radu plesača – pjevača i glazbenika.

6. U suradnji s umjetničkim voditeljem, dirigentom te svojim osobnim radom (upozoravanjem i ispravljanjem tehničkih i stilskih grešaka objašnjavanjem i demonstriranjem) podiže pojedinačnu i kolektivnu kvalitetu izvođača.

7. Brine se o dobroj uvježbanosti i pripremljenosti svake točke koja čini određeni program

8. Rad s plesačima obuhvaća:

– upoznavanje plesača s cjelokupnim repertoarom,

– brigu o fizičkoj i psihičkoj pripremi plesača za rad i nastupe,

– rad na nužnoj ujednačenosti izvođača,

– predlaganje i pripremu pojedinaca kao alternacija za solistička i važnija mjesta u koreografijama,

– praćenje razvoja određenog broja izvođača koji su mu neposredno povjereni

– razvijanje scenske kulture izvođača.

Ostalo:

– suradnja s autorom koreografije,

– briga o poduzetim mjerama zaštite na radu, odnosno samozaštite,

– sređivanje stručne i umjetničke dokumentacije, kartoteke, arhive, biblioteke Ansambla LADO te briga o čuvanju i dopuni cjelokupne umjetničke dokumentacije Ansambla LADO.

Plesač – pjevač Ansambla LADO – prvak – plesni voditelj

9. Obvezno surađuje s umjetničkim voditeljem, dirigentom i vođom dionice. U dogovoru s umjetničkim voditeljem vrši tehničko dotjerivanje, kao i dispozicije i uvježbavanje koreografija.

10. U dogovoru s umjetničkim voditeljem vrši aranžir i generalne probe na sceni.

11. U slučaju odsutnosti umjetničkog voditelja, predlaže ravnatelju ljudstvo i programe za sve vrste nastupa Ansambla.

12. Nakon predstave obavezno upozorava pojedince i Ansambl o uspjehu, odnosno slabostima nastupa.

13. Prati zalaganje na radu plesača-pjevača i glazbenika.

14. U suradnji s umjetničkim voditeljem, dirigentom te svojim osobnim radom (upozoravanjem i ispravljanjem tehničkih i stilskih grešaka objašnjavanjem i demonstriranjem) podiže pojedinačnu i kolektivnu kvalitetu izvođača.

15. Brine se o dobroj uvježbanosti i pripremljenosti svake točke koja čini određeni program

Rad s plesačima obuhvaća:

– upoznavanje plesača s cjelokupnim repertoarom,

– brigu o fizičkoj i psihičkoj pripremi plesača za rad i nastupe,

– rad na nužnoj ujednačenosti izvoditelja,

– predlaganje i pripremu pojedinaca kao alternacija za solistička i važnija mjesta u koreografijama,

– praćenje razvoja određenog broja izvođača koji su mu neposredno povjereni

– razvijanje scenske kulture izvođača.

Rad u dvorani obuhvaća:

– praćenje zalaganja na radu,

– praćenje i provjeravanje umjetničke kvalitete pojedinaca,

– brigu o radnoj disciplini plesača – pjevača.

Nastup obuhvaća:

– u dogovoru s umjetničkim voditeljem pripremanje zaduženja te praćenje izvedbe na nastupima.

Ostalo:

– suradnja s autorom koreografije,

– briga o poduzetim mjerama zaštite na radu, odnosno samozaštite

Plesač – pjevač Ansambla LADO – prvak

1. Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

2. Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– vježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno – pjevnog ansambla i orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,

– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni.

3. Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

4. Ostalo:

– plesač – pjevač dužan je čuvati nošnje, obuću i rekvizite, brinuti se o njihovu održavanju za što je odgovoran,

– vraćati kostime i rekvizite nakon nastupa,

– obvezan je oštećene kostime, rekvizite i obuću odmah predati na popravak,

– dužan je održavati svoj profesionalni izgled nužan za kvalitetno obavljanje posla (optimalan odnos visine i tjelesne mase)

– dužan je na sve probe dolaziti u primjerenoj radnoj odjeći (tajice ili radne hlače – kratke, duge; majice s obilježjem LADO; plesne papuče).

5. Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.


6. Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla ii orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,

– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni.

7. Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

Plesač – pjevač Ansambla LADO – solist

Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla i orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,

– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni.

Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla ii orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,


– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni

Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

Plesač – pjevač Ansambla LADO – srednje uloge

Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla i orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,

– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni.

Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

Ostalo:

Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla ii orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,


– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni

Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

Plesač – pjevač Ansambla LADO

Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla i orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,

– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,

– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni.

Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

– dužan je održavati svoj profesionalan izgled nužan za kvalitetno obavljanje posla (optimalan odnos visine i tjelesne mase)

Ostvaruje povjerene zadatke u izvedbama plesnih i glazbenih točaka repertoara uokviru prihvaćene stilske koncepcije Ansambla LADO.

Sudjeluje u radu u dvorani koji obuhvaća:

– upjevavanje,

– plesni trening,

– uvježbavanje plesnih elemenata,

– uvježbavanje plesnih i koreografskih dijelova,

– uvježbavanje pjevačkih dionica,

– rad na cjelokupnoj koreografiji (sinkronizacija plesno-pjevnog ansambla i orkestra),

– uvježbavanje novih koreografija, obnavljanje i održavanje starih,


– generalne probe u narodnim kostimima,

– pojedinačni rad (uvježbavanje istaknutih i solističkih dionica),

– individualni rad na dotjerivanju plesne tehnike i stila,

– odgovornost za pravilan odnos prema radu na sceni, što podrazumijeva korektnost izvedbe, intenzitet u izvedbi složenost i pokretljivost na sceni, urednost (frizura, ruho, obuća, brijanje, šišanje) te obvezu pridržavanja dogovorenih odnosa na sceni

Sudjeluje u nastupima što obuhvaća:

– pripremu pred nastup (priprema garderobe i obuće, ugrijavanje, upjevavanje, šminkanje),

– režijske probe,

– izvođenje plesno-pjevnih i pjevnih točaka (odijevanje i preodijevanje) prema rasporedu.

Voditelj kazališne i scenske tehnike – inspicijent

Osigurava maksimalno moguće tehničke uvjete za vrijeme rada u dvorani i za vrijeme – izvođenja predstava (pozornica, garderobe, rekviziti, svjetlo, ozvučenje) te obavlja:

– pregled dvorane, pozornica i garderoba, brine o zagrijanosti prostorija čistoći scene i garderoba,

– radi u dogovoru s majstorom scene i tehničkim

vodstvom dvorane u kojoj se nastupa,

– pripremu i razvrstavanje sanduka s opremom,

– brine o razglasu i rasvjeti.

2. Organizira i osigurava transport kostima.

3. Prati opremu potrebnu za predstavu, organizira rad na utovaru i istovaru i prisustvuje kod utovara i istovara.

4. Po potrebi postavlja razglasne i rasvjetne uređaje.

51 12.05.2015 Aneks Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna 51 12.05.2015 Aneks Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna