Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

NN 51/2015 (12.5.2015.), Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta

HRVATSKI SABOR

994

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Proglašavam Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. travnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-01/36

Urbroj: 71-05-03/1-15-2

Zagreb, 28. travnja 2015.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Komasacija poljoprivrednog zemljišta (u daljnjem tekstu: komasacija) prema ovom Zakonu provodi se u svrhu okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije, radi njihova ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje, radi osnivanja i izgradnje poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenja i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi.

(2) Komasacija je, u smislu ovoga Zakona, skup administrativnih i tehničkih postupaka kojima se male i usitnjene površine poljoprivrednog zemljišta sjedinjuju u veće i uređenije, uređuju putne i kanalske mreže te sređuju stvarnopravni i drugi odnosi na zemljištu.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. komasacijska gromada jest sve zemljište na komasacijskom području i ona je predmet komasacije

2. stranke u postupku komasacije su vlasnici i posjednici zemljišta, kao i osobe koje na zemljištu na kojem se provodi komasacija imaju druga stvarna prava ili na zakonu zasnovan pravni interes (u daljnjem tekstu: sudionici komasacije)

3. bioraznolikost je sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekosustava, a uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta, životnih zajednica te raznolikost ekosustava

4. krajobrazna raznolikost je strukturiranost prostora nastala na interakciji prirodnih i/ili stvorenih krajobraznih elemenata određenih bioloških, klimatskih, geoloških, geomorfoloških, pedoloških, kulturno-povijesnih i socioloških obilježja

5. komasacijsko područje je određena površina na kojoj se provodi komasacija

6. zemljište za opće potrebe je zemljište od interesa za Republiku Hrvatsku (ceste, osnovni kanali i slično)

7. zemljište za zajedničke potrebe naselja, odnosno sudionika komasacije je zemljište od interesa za naselje i sudionike komasacije (poljoprivredni putovi, detaljni kanali i slično)

8. vodne građevine za melioracije su građevine za melioracijsku odvodnju (kanali s pripadajućim crpnim stanicama, drenažama, betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, oblogama za zaštitu od erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i opremom) koje se dijele na građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju i građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju, zatim građevine za navodnjavanje (akumulacijske i druge zahvatne građevine, razvodna mreža i druge građevine pripadajuće tim građevinama) i mješovite melioracijske građevine

9. jedinica za procjenu je relativni odnos između uzor-čestice i čestice koja se procjenjuje, uzimajući u obzir položaj zemljišta, njegovu udaljenost od gospodarskoga dvorišta i druge okolnosti (mikrodepresija, izloženost suncu, izgrađeni put i slično) koje mogu utjecati na vrijednost zemljišta.

Članak 3.

Komasacija je od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 4.

(1) Komasacija se provodi na temelju višegodišnjih i godišnjih programa.

(2) Programima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se u prvome redu područja na kojima će se provoditi komasacija, izvori financiranja te rokovi za njihovu provedbu.

(3) Programe iz stavka 1. ovoga članka izrađuje Agencija za poljoprivredno zemljište (u daljnjem tekstu: Agencija) na temelju stručnih analiza o provedbi postupka komasacije.

(4) U svrhu izrade programa iz stavka 1. ovoga članka jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb, Državna geodetska uprava, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obvezni su Agenciji dostavljati podatke kojima raspolažu, bez naknade.

(5) U svrhu izrade programa iz stavka 1. ovoga članka Agencija je ovlaštena bez naknade pristupati podacima i koristiti podatke o poljoprivrednom zemljištu iz evidencija tijela državne uprave, zavoda i pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska, kao i drugih javnih evidencija. Pristup podacima iz evidencija uspostavit će se i izravno, elektroničkim putem.

(6) Višegodišnje programe donosi Hrvatski sabor, a godišnje programe Vlada Republike Hrvatske.

(7) Višegodišnji programi donose se za razdoblje od pet godina, a objavljuju se u »Narodnim novinama«.

(8) Sredstva potrebna za izvršenje programa iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u državnome proračunu Republike Hrvatske, proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz sredstava fondova Europske unije, sredstava donacija te drugih sredstava zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba.

Članak 5.

(1) Komasacija se može pokrenuti ako:

− se zbog rascjepkanosti i nepravilnog oblika zemljište ne može svrhovito obrađivati

− se zbog postojećih stvarnopravnih odnosa ili zbog velike rascjepkanosti zemljišta ne može organizirati proizvodnja koja osigurava svrhovitost uloženih sredstava na području na kojem se izgrađuju ili su već izgrađene vodne građevine za melioracije

− izgradnja nove prometne infrastrukture (prometnice, željezničke pruge) ili drugih građevina (nasipi, kanali i slično), kao i uređenje većih vodotoka izaziva ili će izazvati daljnje rascjepkavanje postojećih katastarskih čestica i poremećaj putne i kanalske mreže.

(2) Ako se komasacija predlaže zbog izgradnje vodnih građevina za melioracije, komasacija se može pokrenuti ako su među ostalim uvjetima ispunjeni i uvjeti za izgradnju tih sustava propisani posebnim zakonima.

Članak 6.

Komasacija se neće pokrenuti ako:

− se utvrdi da bi se njezinim provođenjem mogli pogoršati uvjeti za poljoprivrednu proizvodnju sudionika komasacije

− troškovi komasacije ne bi bili razmjerni koristima koje se očekuju od komasacije

− se bez istodobne melioracije ne mogu postići zadovoljavajući rezultati u poljoprivrednoj proizvodnji

− nisu osigurane propisane mjere zaštite tla, bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti.

Članak 7.

(1) Komasacija obuhvaća poljoprivredno zemljište jedne katastarske općine.

(2) Ako to zahtijevaju gospodarski ili drugi opravdani razlozi, komasacija može obuhvatiti poljoprivredno zemljište u više katastarskih općina, odnosno njihovih dijelova.

(3) Ako se komasacija provodi na području iz stavka 2. ovoga članka, na prijedlog Državne geodetske uprave komasacijsko područje može obuhvatiti i onaj dio katastarske općine na kojem se ne predviđa novo okrupnjavanje posjeda, ali na kojem je nakon provedbe komasacije potrebno provesti postupak katastarske izmjere u svrhu izrade novog katastarskog operata i osnivanja ili obnove zemljišne knjige.

Članak 8.

(1) Na poljoprivrednom zemljištu koje je po načinu uporabe vinograd, voćnjak, maslinik i ribnjak komasacija se može provoditi samo ako na to pristane natpolovična većina njihovih vlasnika.

(2) Iznimno, komasacija se može provoditi bez pristanka vlasnika i na poljoprivrednom zemljištu iz stavka 1. ovoga članka ako se radi o katastarskim česticama površine do 0,5 ha čije bi izdvajanje ometalo pravilno provođenje komasacije ili ako se na tom zemljištu grade vodne građevine za melioracije.

Članak 9.

Prilikom provedbe komasacije osobito se mora voditi računa o zaštiti tla i voda, bioraznolikosti i krajobraznoj raznolikosti te zaštiti prirodnih staništa biljnih i životinjskih vrsta, u skladu s posebnim propisima.

Članak 10.

Zemljišta u komasacijskom području koja su zbog svoje namjene i načina iskorištavanja vezana za postojeći položaj (prometnice, željezničke pruge i slično) nisu predmet komasacije, ali mogu biti predmetom pojedinih radnji u postupku komasacije (utvrđivanje imovinskopravnoga stanja, katastarska izmjera, uređenje i ispravci međa i slično).

Članak 11.

(1) U postupku komasacije prikupljaju se i obrađuju podaci o katastarskim česticama zemljišta, i to: međama i drugim granicama, adresi, načinu uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova, površini katastarske čestice te o površinama dijelova katastarske čestice koji se različito upotrebljavaju, pravnim odnosima uspostavljenim na katastarskoj čestici te se sređuju stvarnopravni i drugi odnosi na zemljištu.

(2) Glede prava vlasništva i drugih stvarnih prava na zemljištu uzima se kao mjerodavno stanje u zemljišnim knjigama, a glede drugih podataka stvarno stanje.

(3) Iznimo od stavka 2. ovoga članka, ako se stvarno stanje glede prava vlasništva i drugih stvarnih prava na zemljištu obuhvaćenom komasacijom ne podudara sa stanjem u zemljišnim knjigama, a stvarno stanje nije sporno, uzet će se kao mjerodavno stvarno stanje.

(4) Smatra se da stvarno stanje vlasništva nije sporno kad osoba ima valjani pravni temelj za stjecanje prava vlasništva, a zemljišnoknjižni vlasnik taj pravni temelj priznaje, odnosno ne osporava.

(5) Utvrđenjem stvarnoga stanja u smislu stavka 3. ovoga članka ne dira se u prava trećih osoba na to zemljište.

Članak 12.

U sporovima o pravu vlasništva i drugim stvarnim pravima, koji su nastali u postupku komasacije, odlučuje nadležni sud.

Članak 13.

(1) U postupku komasacije raspravit će se i odnosi na zemljištu nastali samovlasnim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta u skladu s odredbom članka 2. Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta u općenarodnoj imovini (»Narodne novine«, br. 58/93.), kao i drugi imovinskopravni odnosi iz nadležnosti tijela državne uprave ako bi takvi nedovršeni postupci znatnije otežavali provođenje postupka komasacije.

(2) U svrhu uređenja vlasničkih odnosa u postupku komasacije mogu se provoditi i razvrgnuća suvlasničkih zajednica, urediti međe, a ostavine raspraviti prema sporazumu stranaka.

(3) Odluke donesene u postupku komasacije osnova su prava vlasništva i drugih stvarnih prava na zemljištu obuhvaćenom komasacijom.

Članak 14.

(1) U postupku komasacije osigurava se zemljište za opće potrebe i zajedničke potrebe naselja, odnosno sudionika komasacije.

(2) Ako se u postupku komasacije radi izgradnje građevina na zemljištu za opće potrebe i zajedničke potrebe naselja, odnosno sudionika komasacije smanji ukupna površina poljoprivrednog zemljišta, odnosno vrijednost komasacijske gromade, svakom sudioniku komasacije dodijelit će se razmjerno manja površina zemljišta.

(3) Zemljište za opće potrebe daje se iz komasacijske gromade uz naknadu, dok se zemljište za zajedničke potrebe naselja, odnosno sudionika komasacije daje iz komasacijske gromade bez naknade.

(4) Naknada iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se sporazumom između investitora i odbora sudionika komasacije, prema odredbama propisa kojim se uređuje izvlaštenje, odnosno propisa kojim se uređuju pravni odnosi na vodnom dobru. Ako se sporazum ne postigne, o visini naknade odlučuje sud u izvanparničnom postupku prema propisima o izvlaštenju, odnosno prema propisima kojima se uređuje vodno dobro.

(5) Naknada se određuje u visini tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta na tome području.

Članak 15.

Izgradnja građevina i izvođenje radova na zemljištu za opće potrebe od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Članak 16.

U postupku komasacije nisu dopušteni povrat u prijašnje stanje i obnova postupka.

Članak 17.

U postupku komasacije u svim radnjama u vezi s komasacijom ne plaćaju se pristojbe.

II. NAČELA ZA DIOBU KOMASACIJSKE GROMADE

Članak 18.

(1) Komasacija se provodi tako da svaki sudionik komasacije dobiva za zemljište obuhvaćeno komasacijom novo zemljište u što manje čestica, u jednakoj vrijednosti, uz odbitak vrijednosti zemljišta za opće potrebe i zajedničke potrebe naselja, odnosno sudionika komasacije, i to po mogućnosti na položaju pretežitoga dijela svoga zemljišta i koliko je moguće jednakog načina uporabe kao što je i zemljište koje je unio u komasacijsku gromadu.

(2) Pri dodjeli zemljišta vodit će se računa o tome da svaki sudionik komasacije dobije što više zaokruženo zemljište u što prikladnijem obliku za iskorištavanje i s osiguranim pristupom.

(3) Ukupna vrijednost zemljišta koje sudionik komasacije dobiva iz komasacijske gromade ne može biti manja od 80 % niti veća od 120 % ukupne površine zemljišta unesenoga u komasacijsku gromadu.

Članak 19.

(1) Vrijednost zemljišta obuhvaćenih komasacijom utvrđuje se i prikazuje u komasacijskoj procjeni.

(2) Procjena zemljišta iz stavka 1. ovoga članka obavlja se razvrstavanjem zemljišta u razrede za procjenu, a vrijednost u komasacijskoj procjeni prikazuje se jedinicama za procjenu.

(3) Osnova utvrđivanja vrijednosti zemljišta mora biti jedinstvena za komasacijsku gromadu.

Članak 20.

Sudioniku komasacije, bez njegove privole, ne smije se dodijeliti zemljište na takvom položaju koje bi uvjetovalo bitno preuređivanje njegova poljoprivrednog gospodarstva.

Članak 21.

Prilikom provođenja komasacije vodit će se računa o tome da se:

− zemljišta članova istog poljoprivrednog gospodarstva dodjeljuju jedno uz drugo

− uzmu u obzir prijedlozi sudionika komasacije koji traže da se njihova zemljišta smjeste u veće zajedničke komplekse

− komasirana zemljišta stanovnika susjednih katastarskih općina, ako je to moguće, rasporede na periferiji komasacijske gromade bliže njihovim kućama

− sudionicima komasacije dodijeli, po mogućnosti, zemljište na položaju na kojem su prije imali pretežiti dio zemljišta

− zemljišta članova istoga kućanstva dodjeljuju jedno uz drugo radi zajedničke obrade i ispomaganja

− uzimaju u obzir prijedlozi sudionika komasacije, ako je to moguće.

Članak 22.

(1) U postupku komasacije mogu se sporazumom zamijeniti zemljišta pojedinih sudionika komasacije za zemljišta izvan toga područja.

(2) Zamjene iz stavka 1. ovoga članka mogu se obavljati do okončanja postupka za utvrđivanje stvarnoga stanja i pravnih odnosa na nekretninama u skladu s člankom 12. ovoga Zakona.

Članak 23.

(1) U postupku komasacije može se odrediti premještanje, odnosno rušenje stambene ili gospodarske zgrade, ako je to potrebno radi ostvarenja svrhe komasacije.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka vlasniku pripada naknada koja se utvrđuje u sporazumu s njim.

(3) Ako se sporazum iz stavka 2. ovoga članka ne postigne, visinu naknade utvrdit će županijsko komasacijsko povjerenstvo prema odredbama propisa o izvlaštenju.

Članak 24.

(1) Naknada u novcu za nasade i građevine (ograde, bunare i slično) utvrđuje se sporazumom između zainteresiranih stranaka.

(2) Ako se sporazum iz stavka 1. ovoga članka ne postigne, o tim naknadama odlučuju komasacijska tijela, prema odredbama propisa o izvlaštenju.

Članak 25.

(1) Služnosti, tereti i ograničenja prava vlasništva koji nakon diobe komasacijske gromade sudionicima komasacije više nisu potrebni prestaju i brišu se, a ako je to potrebno s obzirom na novu diobu zemljišta iz komasacijske gromade, moraju se osnovati nove služnosti, tereti i ograničenja prava vlasništva.

(2) Hipoteke uknjižene na nekretninama koje ulaze u komasacijsku gromadu prestaju, a za tražbine koje su bile osigurane hipotekama koje prestaju, osnovat će se hipoteke na onim nekretninama koje su dodijeljene vlasniku iz komasacijske gromade umjesto nekretnina na kojima su prestale hipoteke.

(3) Ako prijašnji vlasnik nekretnina koje su ušle u komasacijsku gromadu, a koje su bile opterećene hipotekama, ostvari naknadu umjesto dodijeljenih nekretnina iz komasacijske gromade, hipoteke koje prestaju teretit će tu naknadu, uz njegovu suglasnost.

Članak 26.

U komasacijskom postupku, do pravomoćnosti rješenja o komasaciji, u svim sporovima u vezi s komasacijom i u vezi s naknadom štete između pojedinih sudionika komasacije i/ili sudionika komasacije i izvođača radova, izuzevši sporove u vezi s ugovorima o izvođenju radova i s iskorištavanjem zemljišta (smetanje posjeda i slično), odlučuju komasacijska tijela, ako im stranke povjere rješavanje tih sporova.

Članak 27.

Komasacijska tijela dužna su brinuti se o izvođenju stručnih geodetskih poslova, radova na izgradnji vodnih građevina za melioracije i drugih radova u skladu sa sklopljenim ugovorima i o dovršenju radova u određenim rokovima.

III. POSTUPAK ZA PROVOĐENJE KOMASACIJE

Pokretanje postupka komasacije

Članak 28.

(1) U skladu s programima iz članka 4. ovoga Zakona Agencija izrađuje idejne projekte komasacije za pojedinu katastarsku općinu (u daljnjem tekstu: idejni projekt).

(2) Ministar nadležan za poljoprivredu ovlašćuje se za donošenje naputka za primjenu odredbi ovoga Zakona o pokretanju postupka komasacije.

Članak 29.

(1) Idejni projekt sadržava:

− obrazloženje gospodarske opravdanosti komasacije

− podatke za komasacijsko područje: ime i matični broj katastarske općine, površinu, ukupan broj katastarskih čestica i njihovu prosječnu veličinu – posebno za zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, a posebno za ostalo zemljište, broj kućanstava grupiranih po veličini posjeda i prosječan broj čestica po tako grupiranim kućanstvima

− prijedlog predviđenih radova koji će se provesti usporedno s komasacijom

− tehnički opis predviđenih radova na vodnim građevinama za melioracije

− rezultate postupka procjene utjecaja na okoliš ili ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dobivene u postupku koji je provelo nadležno tijelo sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša, odnosno rezultate postupka ocjene prihvatljivosti komasacije za ekološku mrežu koji je provelo nadležno tijelo sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prirode

− podatke o procijenjenim troškovima komasacije i troškovima za radove na vodnim građevinama za melioracije, druge građevine i uređaje te dokaz da su osigurana sredstva za podmirenje navedenih troškova u skladu s dinamikom izvođenja radova

− preglednu kartu s granicom komasacijskoga područja na kojoj je prikazano postojeće stanje putne i kanalske mreže, položaj zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te položaj ostaloga zemljišta.

(2) Ako se komasacija provodi za dio katastarske općine ili više katastarskih općina, odnosno njihovih dijelova, taj dio mora biti točno prostorno opisan i podržan odgovarajućim grafičkim prikazom u preglednoj karti iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka.

Članak 30.

(1) Prije pokretanja postupka komasacije Agencija saziva skup vlasnika i posjednika zemljišta (u daljnjem tekstu: Skup) na koji, osim vlasnika i posjednika zemljišta, poziva predstavnike jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge zainteresirane osobe.

(2) Sudionike Skupa upoznat će se sa svrhom i uvjetima pod kojima se namjerava provesti komasacija, radi davanja njihovih primjedaba i prijedloga te radi osiguranja njihove suradnje i koordinacije radova u provođenju komasacije.

Članak 31.

(1) Za donošenje rješenja o pokretanju postupka komasacije potrebna je prethodna suglasnost središnjega tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu.

(2) Agencija dostavlja središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poljoprivredu prijedlog za provođenje postupka komasacije zajedno s idejnim projektom te mišljenjima središnjih tijela državne uprave nadležnih za geodetske poslove, vodno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu kulturne baštine i imovinskopravne poslove na idejni projekt.

(3) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poljoprivredu dužno je izdati prethodnu suglasnost ili odbiti izdavanje u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga za provođenje postupka komasacije s potpunom dokumentacijom.

Članak 32.

(1) Rješenje o pokretanju postupka komasacije donosi Agencija.

(2) Protiv rješenja o pokretanju postupka komasacije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3) Rješenjem o pokretanju postupka komasacije mogu se pojedina zemljišta isključiti iz komasacijske gromade.

(4) Rješenje o pokretanju postupka komasacije Agencija objavljuje na javni uvid, u trajanju od osam dana, na oglasnoj ploči jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području komasacija provodi.

(5) Pravomoćno rješenje o pokretanju postupka komasacije Agencija objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području komasacija provodi.

Članak 33.

(1) Pravomoćno rješenje o pokretanju postupka komasacije dostavlja se nadležnom općinskom sudu radi zabilježbe u zemljišnim knjigama, nadležnom područnom uredu za katastar, odnosno tijelu nadležnom za katastarske poslove Grada Zagreba te središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove poljoprivrede, geodetske poslove i imovinskopravne poslove.

(2) Stranke u sporu dužne su dostavljati županijskom komasacijskom povjerenstvu pravomoćne sudske odluke o svakom sporu i svakoj zemljišnoknjižnoj promjeni koja se odnosi na zemljište obuhvaćeno komasacijom.

(3) Županijsko komasacijsko povjerenstvo u postupku komasacije uzet će u obzir sve promjene prava vlasništva i drugih stvarnih prava na zemljištu obuhvaćenom komasacijom za koje primi obavijest do dana zaključenja rasprave o diobi komasacijske gromade.

Članak 34.

Od dana objavljivanja pravomoćnoga rješenja o pokretanju postupka komasacije do završetka postupka komasacije nadležna tijela mogu izdavati akte kojima se odobrava građenje na komasacijskom području samo uz prethodnu suglasnost županijskoga komasacijskog povjerenstva.

Članak 35.

Nakon objavljivanja pravomoćnoga rješenja o pokretanju postupka komasacije Agencija s jedinicom lokalne samouprave i jedinicom područne (regionalne) samouprave sklapa ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze u provedbi komasacije te financiranje troškova komasacije.

Komasacijska tijela

Članak 36.

(1) Za provođenje komasacije i za donošenje rješenja prema odredbama ovoga Zakona predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, imenuje županijsko komasacijsko povjerenstvo, nakon objavljivanja pravomoćnoga rješenja o pokretanju postupka komasacije.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine predsjednik, njegov zamjenik, četiri člana i njihovi zamjenici koji ih zamjenjuju u slučaju spriječenosti te tajnik.

(3) Predsjednik povjerenstva, njegov zamjenik i tajnik povjerenstva imenuju se na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za imovinskopravne poslove.

(4) Predsjednik povjerenstva i njegov zamjenik imenuju se iz reda sudaca općinskoga suda ili iz reda državnih službenika ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za imovinskopravne poslove, koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke i položen pravosudni ispit.

(5) Za članove povjerenstva i njihove zamjenike imenuju se osobe koje imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne i geodetske struke.

(6) Tajnik povjerenstva imenuje se iz reda državnih službenika ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za imovinskopravne poslove, koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke i položen državni stručni ispit.

(7) Županijsko komasacijsko povjerenstvo donosi poslovnik o radu kojim se pobliže uređuje način sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na sjednici i druga pitanja značajna za rad.

Članak 37.

(1) O žalbama protiv rješenja županijskoga komasacijskog povjerenstva odlučuje državno komasacijsko povjerenstvo.

(2) Državno komasacijsko povjerenstvo čine predsjednik, njegov zamjenik, četiri člana i njihovi zamjenici koji ih zamjenjuju u slučaju spriječenosti te tajnik.

(3) Predsjednika i članove povjerenstva te njihove zamjenike imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjega tijela državne uprave nadležnog za imovinskopravne poslove.

(4) Predsjednik povjerenstva i njegov zamjenik imenuju se iz reda sudaca županijskoga suda ili iz reda državnih službenika središnjega tijela državne uprave nadležnog za imovinskopravne poslove, koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke i položen pravosudni ispit.

(5) Za članove povjerenstva i njihove zamjenike imenuju se osobe koje imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne i geodetske struke.

(6) Tajnika povjerenstva imenuje čelnik središnjega tijela državne uprave nadležnog za imovinskopravne poslove iz reda državnih službenika toga tijela koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke i položen državni stručni ispit.

(7) Državno komasacijsko povjerenstvo donosi poslovnik o radu kojim se pobliže uređuje način sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na sjednici i druga pitanja značajna za rad.

Članak 38.

(1) Županijsko komasacijsko povjerenstvo imenuje odbor sudionika komasacije na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave na području na kojem se komasacija provodi.

(2) Odbor sudionika komasacije predstavlja sudionike komasacije i savjetodavno je tijelo županijskoga komasacijskog povjerenstva i izvođača stručnih geodetskih poslova.

(3) Odbor sudionika komasacije čini pet članova koji su vlasnici ili posjednici većih površina poljoprivrednog zemljišta unutar komasacijskog područja.

(4) Odbor sudionika komasacije sudjeluje na svim raspravama županijskoga komasacijskog povjerenstva.

(5) Županijsko komasacijsko povjerenstvo dužno je uzeti u razmatranje primjedbe i prijedloge odbora sudionika komasacije, a u slučaju njihova neprihvaćanja dužno je u zapisniku obrazložiti zašto ih nije prihvatilo.

Članak 39.

(1) Nakon objavljivanja pravomoćnoga rješenja o pokretanju postupka komasacije Agencija imenuje povjerenstvo za procjenu zemljišta koje čini pet procjenitelja.

(2) Predsjednik i članovi povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka su osobe koje imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne struke i ovlašteni su sudski procjenitelji.

Članak 40.

(1) Granice i brojevi razreda za procjenu unose se u katastarske podloge koje potpisuju članovi povjerenstva za procjenu zemljišta, a rezultati procjene upisuju se u iskaz zemljišta o stanju prije komasacije.

(2) Povjerenstvo za procjenu zemljišta sastavlja zapisnik o procjeni i podnosi ga županijskom komasacijskom povjerenstvu.

Prethodni radovi u vezi s komasacijom

Članak 41.

Stručne geodetske poslove u vezi s komasacijom provode osobe ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova u skladu s posebnim zakonom (u daljnjem tekstu: izvođač stručnih geodetskih poslova), a radove na vodnim građevinama za melioracije i druge radove u vezi s komasacijom izvode pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti.

Članak 42.

(1) U postupku komasacije izvođač stručnih geodetskih poslova obavlja sljedeće poslove:

− obilježava granice komasacijskoga područja

− izrađuje projekt mreže poljoprivrednih putova

− obilježava na terenu projektiranu putnu i kanalsku mrežu te komasirane katastarske čestice

− sudjeluje u izlaganju projekta mreža poljoprivrednih putova i u rješavanju prigovora na projekt

− izrađuje planove komasacijskog područja i iskaz površina komasiranih katastarskih čestica.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, izvođač stručnih geodetskih poslova izvodi i poslove nove katastarske izmjere na dijelu područja navedenog u članku 7. stavku 3. ovoga Zakona.

(3) Poslovi iz stavka 2. ovoga članka obavljaju se u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

Članak 43.

(1) Osim poslova iz članka 42. ovoga Zakona, izvođač stručnih geodetskih poslova obavlja i sljedeće poslove:

− usklađuje katastarsko i zemljišnoknjižno stanje sa stvarnim stanjem

− sudjeluje u procjeni zemljišta i rezultate procjene unosi u tehnički elaborat

− sastavlja iskaze zemljišta o stanju prije komasacije i sudjeluje u njihovu izlaganju i rješavanju prigovora na iskaz zemljišta

− izrađuje prijedlog diobe komasacijske gromade

− sudjeluje u javnoj raspravi za dodjelu zemljišta i uvođenju sudionika komasacije u posjed dodijeljenog zemljišta

− sastavlja iskaze zemljišta o stanju nakon komasacije i sudjeluje u njihovu izlaganju i rješavanju prigovora protiv tih iskaza

− sastavlja nacrt rješenja o komasaciji prema zaključcima donesenim na raspravi za dodjelu zemljišta i zaključka o podnesenim prigovorima

− sastavlja tehnički elaborat o komasaciji (popis komasiranih čestica, abecedni popis sudionika komasacije, nacrt izreke rješenja o komasaciji, planove za procjenu i tehnički izvještaj s preglednim kartama o stanju prije i nakon komasacije)

− daje podatke u upravnim i sudskim postupcima i sporovima, kada je na to pozvan.

(2) Stručni nadzor nad izvođenjem stručnih geodetskih poslova u postupku komasacije obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova u skladu s posebnim zakonom, a stručni nadzor nad izvođenjem radova na vodnim građevinama za melioracije pravna osoba nadležna za upravljanje vodama.

(3) Obavljanje poslova iz članka 42. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ravnatelj središnjeg tijela državne uprave nadležnog za geodetske poslove.

Članak 44.

(1) Izvođenje stručnih geodetskih poslova, radova na vodnim građevinama za melioracije te izgradnja ostalih građevina obavlja se na temelju ugovora koje sklapa Agencija s ovlaštenim izvođačima, nakon raspisanog javnog natječaja.

(2) Ugovor s ovlaštenim izvođačima sklapa jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave ako snosi troškove izvođenja radova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 45.

Nakon zaključenja ugovora iz članka 44. ovoga Zakona provodi se postupak iz članaka 11. i 13. ovoga Zakona, obavlja procjena zemljišta, sastavlja iskaz zemljišta o stanju prije komasacije te izrađuje pregledni plan položaja putne i kanalske mreže.

Članak 46.

(1) Postupak iz članaka 11. i 13. ovoga Zakona provodi posebno povjerenstvo koje čini pet članova, a imenuje ga županijsko komasacijsko povjerenstvo. Predsjednik posebnog povjerenstva je predsjednik županijskog komasacijskog povjerenstva ili njegov zamjenik, a članovi su osoba ovlaštena za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz reda djelatnika izvođača stručnih geodetskih poslova, zemljišnoknjižni referent nadležnoga općinskog suda i dva predstavnika Agencije.

(2) Ako se u smislu članka 13. ovoga Zakona odlučuje o imovinskopravnim odnosima iz nadležnosti tijela državne uprave, u postupku će sudjelovati i predstavnik ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za imovinskopravne poslove.

Članak 47.

(1) U postupku iz članaka 11. i 13. ovoga Zakona obavljaju se tehnički radovi na identifikaciji zemljišta, usklađivanje katastarskoga i zemljišnoknjižnog stanja sa stvarnim stanjem i na raspravi provjeravaju i ustanovljuju stvarna prava na zemljištu.

(2) Na raspravu u postupku iz članaka 11. i 13. ovoga Zakona pozivaju se svi vlasnici i posjednici zemljišta te nositelji drugih stvarnih prava na zemljištu. Ako se radi o zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, poziv će se uputiti i nadležnom državnom odvjetništvu. Nepoznatom vlasniku i posjedniku postavit će se privremeni zastupnik.

(3) O tijeku postupka iz članaka 11. i 13. ovoga Zakona vodi se zapisnik u koji se unose zaključci o rezultatu postupka.

(4) Sadržaj zaključka iz stavka 3. ovoga članka unosi se u iskaz zemljišta o stanju prije komasacije.

Članak 48.

(1) U slučaju sporova iz članka 12. ovoga Zakona stranke se upućuju na raspravljanje sporova pred nadležnim sudom.

(2) Sporovi iz stavka 1. ovoga članka su hitne naravi.

(3) Do pravomoćnosti presude u sporu iz stavka 1. ovoga članka kao sudionici komasacije smatrat će se zemljišnoknjižni vlasnik i posjednik zemljišta.

Članak 49.

(1) Iskaz zemljišta o stanju prije komasacije sadržava podatke o zemljištu koje sudionik komasacije unosi u komasacijsku gromadu, prema rezultatu komasacijske procjene i rezultatu postupka iz članaka 11. i 13. ovoga Zakona.

(2) U iskaz zemljišta o stanju prije komasacije upisuje se:

− ime, prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) vlasnika i posjednika zemljišta, odnosno naziv, sjedište i OIB pravne osobe

− za svaku katastarsku česticu: broj zemljišnoknjižnoga uloška, katastarski broj, površina u m2, kultura, rudina, razred za procjenu, vrijednost za procjenu, površine i vrijednosti za procjenu dijelova katastarske čestice u pojedinim razredima za procjenu

− ukupna površina i vrijednost za procjenu svih katastarskih čestica

− ukupna površina i vrijednost za procjenu svih katastarskih čestica u razredima za procjenu

− služnosti, tereti i ograničenja raspolaganja prava vlasništva

− drugi podaci važni za komasaciju.

(3) Za zemljište sudionika komasacije na komasacijskom području i izvan komasacijske gromade u iskaz zemljišta upisuju se podaci iz stavka 1. ovoga članka, osim podataka o procjeni.

Članak 50.

(1) Županijsko komasacijsko povjerenstvo objavljuje iskaz zemljišta iz članka 49. ovoga Zakona na javni uvid, u trajanju od 15 dana, na oglasnoj ploči i u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području komasacija provodi.

(2) Na podatke iz iskaza zemljišta o stanju prije komasacije sudionik komasacije može podnijeti prigovor županijskom komasacijskom povjerenstvu, u roku od osam dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) O prigovoru iz stavka 2. ovoga članka odlučuje županijsko komasacijsko povjerenstvo nakon provedene usmene javne rasprave, uz potrebna vještačenja i očevide, u roku od 30 dana od dana primitka prigovora te o svom zaključku obavještava sudionika komasacije.

Članak 51.

(1) Projekti putne i kanalske mreže podnose se radi prihvaćanja županijskom komasacijskom povjerenstvu i odboru sudionika komasacije koji mogu od tijela državne uprave, odnosno lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnoga za putove, odnosno za vodno gospodarstvo zatražiti mišljenje o tim projektima.

(2) U idejnom projektu izgradnje vodnih građevina za melioracije moraju se označiti granice područja odvodnje.

Članak 52.

(1) Županijsko komasacijsko povjerenstvo objavljuje pregledni plan položaja putne i kanalske mreže na javni uvid, u trajanju od 15 dana, na oglasnoj ploči i u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području komasacija provodi.

(2) Na plan položaja putne i kanalske mreže sudionik komasacije može podnijeti prigovor županijskom komasacijskom povjerenstvu, u roku od osam dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) O prigovoru iz stavka 2. ovoga članka odlučuje na usmenoj javnoj raspravi županijsko komasacijsko povjerenstvo, uz sudjelovanje stručnjaka za vodno gospodarstvo ako se odlučuje o kanalskoj mreži.

(4) Nakon provedenih radnji iz ovoga članka obavlja se obilježavanje putne i kanalske mreže na terenu.

Dioba komasacijske gromade

Članak 53.

Radi utvrđivanja površina i vrijednosti za procjenu zemljišta koje se osigurava za opće potrebe i zajedničke potrebe naselja, odnosno sudionika komasacije i područja na kojima će se sudionicima komasacije dodijeliti nova zemljišta te radi utvrđivanja načela za osnivanje novih katastarskih čestica županijsko komasacijsko povjerenstvo određuje posebnu usmenu raspravu na koju poziva: sudionike komasacije, predstavnike Agencije, ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za gospodarstvo, prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadležnog državnog odvjetništva, tijela i pravnih osoba koje upravljaju zemljištem za opće potrebe i zemljištem za zajedničke potrebe, izvođača stručnih geodetskih poslova, izvođača radova na vodnim građevinama za melioracije i drugih zainteresiranih pravnih osoba.

Članak 54.

Prema zaključcima i načelima utvrđenima na javnoj raspravi iz članka 53. ovoga Zakona, izvođač stručnih geodetskih poslova izrađuje prijedlog diobe komasacijske gromade o kojemu će se raspravljati na usmenoj raspravi sudionika komasacije radi dodjele zemljišta.

Članak 55.

(1) Na usmenu raspravu o dodjeli zemljišta pozivaju se svi sudionici komasacije i druge stranke koje sudjeluju u postupku komasacije.

(2) Za dodjeljivanje zemljišta mjerodavno je stanje nekretnina pojedinoga sudionika komasacije prema iskazu zemljišta o stanju prije komasacije iz članka 49. ovoga Zakona.

(3) Na usmenoj raspravi odlučit će se o diobi komasacijske gromade sudionicima komasacije, o naknadama u novcu te ostalim pitanjima koja se odnose na komasaciju.

(4) Ako vlasnik zemljišta i posjednik zemljišta koje je uneseno u komasacijsku gromadu nije ista osoba, posjedniku će se zemljište dodijeliti u posjed, a vlasniku će se priznati pravo vlasništva na tom zemljištu.

Članak 56.

(1) Na temelju rezultata usmene rasprave o dodjeli zemljišta izvođač stručnih geodetskih poslova izrađuje nove katastarske planove u koje su unesene dodijeljene katastarske čestice, sastavlja iskaze zemljišta o stanju nakon komasacije, a zatim omeđuje dodijeljene čestice na terenu.

(2) U iskaz zemljišta o stanju nakon komasacije upisuje se:

− ime, prezime, prebivalište i OIB vlasnika, odnosno naziv, sjedište i OIB pravne osobe

− za svaku komasiranu česticu: broj, površina u m2, kultura, rudina, razred za procjenu, vrijednost za procjenu, površine i vrijednosti za procjenu dijelova komasirane katastarske čestice u različitim razredima za procjenu

− ukupna površina i vrijednost za procjenu dodijeljenoga zemljišta

− ukupna površina i vrijednost za procjenu dodijeljenoga zemljišta po razredima za procjenu

− služnosti, tereti i ograničenja raspolaganja pravom vlasništva.

(3) Zemljište koje je dodijeljeno iz komasacijske gromade iskazat će se odvojeno od zemljišta koje nije ušlo u komasacijsku gromadu, ali je obuhvaćeno komasacijskim područjem.

(4) Iz iskaza zemljišta o stanju nakon komasacije mora biti vidljivo koliki je postotak vrijednosti zemljišta unesenog u komasacijsku gromadu, koliki je odbijen za opće potrebe, a koliki za zajedničke potrebe naselja, odnosno sudionika komasacije.

Članak 57.

(1) Nakon omeđivanja dodijeljenih katastarskih čestica na terenu, županijsko komasacijsko povjerenstvo objavljuje iskaz zemljišta s preglednim planom dodijeljenih katastarskih čestica na javni uvid, u trajanju od 15 dana, na oglasnoj ploči i u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području komasacija provodi.

(2) Na iskaz o stanju nakon komasacije i pregledni plan dodijeljenih katastarskih čestica sudionik komasacije može podnijeti prigovor županijskom komasacijskom povjerenstvu, u roku od osam dana od dana isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) O prigovoru iz stavka 2. ovoga članka odlučuje županijsko komasacijsko povjerenstvo na usmenoj raspravi, u roku od 30 dana od dana primitka prigovora i o svom zaključku obavještava sudionika komasacije usmeno.

Članak 58.

Izvođač stručnih geodetskih poslova dužan je najkasnije u roku od šest mjeseci nakon donošenja zaključka o prigovorima iz članka 57. ovoga Zakona izraditi tehnički elaborat sa svim potrebnim podacima za donošenje rješenja o komasaciji.

Rješenje o komasaciji

Članak 59.

(1) U skladu s rezultatom usmene rasprave o dodjeli zemljišta i zaključku donesenom povodom prigovora na dodjelu zemljišta te izrađenom tehničkom elaboratu, županijsko komasacijsko povjerenstvo donosi rješenje o komasaciji, u roku od 60 dana od isteka roka iz članka 58. ovoga Zakona.

(2) Izreka rješenja o komasaciji sadržava:

− ime, prezime, prebivalište, odnosno naziv, sjedište i OIB sudionika komasacije i drugih stranaka

− podatke o zemljištu koje je svaki sudionik komasacije unio u komasacijsku gromadu i koje ima na komasacijskom području te podatke o dodijeljenom zemljištu

− odredbe o naknadi u novcu

− odredbe da se kod isplate naknade u novcu umjesto dodijeljenih nekretnina iz komasacijske gromade za nekretnine koje su ušle u komasacijsku gromadu, a bile su opterećene hipotekama naknada isplaćuje vjerovniku, uz suglasnost vlasnika zemljišta

− odredbe o posebnim pravima i dužnostima pojedinih sudionika komasacije

− odredbe o upisu novoosnovanih tereta, služnosti i ograničenja prava vlasništva

− odredbe o troškovima komasacije iskazane odvojeno za stručne geodetske poslove te radove na vodnim građevinama za melioracije i druge radove

− odredbe o dodjeli nove putne i kanalske mreže određenim pravnim osobama

− odredbe o upisima u katastar nekretnina i zemljišne knjige.

(3) U obrazloženju rješenja o komasaciji navodi se stanje prije provođenja komasacije koje je dovelo do komasacije i stanje koje je komasacijom postignuto.

Članak 60.

Županijsko komasacijsko povjerenstvo objavljuje rješenje o komasaciji na javni uvid, u trajanju od 15 dana, na oglasnoj ploči i u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području komasacija provodi.

Članak 61.

Nakon isteka roka za izlaganje rješenja o komasaciji županijsko komasacijsko povjerenstvo dostavlja svakom sudioniku komasacije i drugoj stranki u postupku komasacije izvadak iz rješenja o komasaciji koji sadržava:

− uvod rješenja

− dio izreke koji se odnosi na sudionika komasacije, odnosno stranku

− obrazloženje s posebnim navođenjem prigovora sudionika komasacije i razlozima zbog kojih nije uvažen neki od njegovih prigovora

− uputu o pravnom lijeku.

Članak 62.

(1) Protiv rješenja o komasaciji može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave izvatka iz rješenja o komasaciji.

(2) Nezadovoljna stranka može žalbom iz stavka 1. ovoga članka pobijati sve radnje, kao i zaključke o odbijenim prigovorima što su prethodili donošenju rješenja o komasaciji.

Izvršenje

Članak 63.

Rješenja donesena u postupku komasacije izvršava županijsko komasacijsko povjerenstvo.

Članak 64.

(1) Nakon što su sudionicima komasacije dodijeljena zemljišta usmenim priopćenjem na raspravi o dodjeli zemljišta, predaja dodijeljenoga zemljišta u posjed obavlja se prigodom omeđivanja dodijeljenih katastarskih čestica.

(2) Predaja dodijeljenoga zemljišta u posjed obavlja se na temelju pisanog zaključka županijskog komasacijskog povjerenstva o uvođenju sudionika komasacije u posjed. U zaključku će se označiti vrijeme u kojem će se sudionika komasacije uvesti u posjed i pozvati ga da bude nazočan uvođenju u posjed.

Članak 65.

(1) Uvođenje sudionika komasacije u posjed zemljišta koja su im dodijeljena obavlja za to određeni član županijskog komasacijskog povjerenstva.

(2) O predaji zemljišta u posjed sastavlja se zapisnik.

(3) Ako plodovi na zemljištu još nisu ubrani, županijsko komasacijsko povjerenstvo odredit će rješenjem rok do kojeg ih prethodni vlasnik, odnosno posjednik mora ubrati.

(4) Ako prethodni vlasnik, odnosno posjednik ne postupi u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, plodovi će se ubrati te prodati o njegovu trošku na javnoj dražbi koju određuje i provodi županijsko komasacijsko povjerenstvo. Prodajom ostvareni iznos isplaćuje se, nakon odbitka troškova, prijašnjem vlasniku, odnosno posjedniku.

Članak 66.

(1) Posebne uređaje koji se bez veće štete mogu odijeliti od zemljišta prethodni vlasnik može ukloniti u roku koji rješenjem odredi županijsko komasacijsko povjerenstvo.

(2) Ako prethodni vlasnik ne ukloni posebne uređaje u roku iz stavka 1. ovoga članka, gubi na njima pravo vlasništva i pravo na naknadu ako se s novim vlasnikom drukčije ne dogovori.

(3) Korisne nasade i uređaje koji se bez veće štete ne mogu odijeliti od zemljišta novi vlasnik dužan je preuzeti uz naknadu njihove stvarne vrijednosti.

Članak 67.

(1) Pravomoćno rješenje o komasaciji dostavlja se nadležnom područnom uredu za katastar, odnosno tijelu nadležnom za katastarske poslove Grada Zagreba te nadležnom općinskom sudu koji ga je dužan najkasnije u roku od šest mjeseci od dana primitka provesti u zemljišnim knjigama.

(2) Općinski sud dužan je u zemljišnim knjigama provesti upise prema pravomoćnom rješenju o komasaciji, bez obzira na prijašnje upise, pod uvjetom da je zemljišnoknjižni vlasnik, odnosno njegov pravni sljednik koji ima valjani pravni naslov za stjecanje prava vlasništva sudjelovao u postupku komasacije ili mu je sudjelovanje bilo omogućeno.

(3) Ako općinski sud u roku iz stavka 1. ovoga članka ne provede u zemljišnim knjigama pravomoćno rješenje o komasaciji, županijsko komasacijsko povjerenstvo obavijestit će o tome središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa.

(4) Županijsko komasacijsko povjerenstvo dužno je dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za geodetske poslove pravomoćno rješenje o komasaciji, a izvođač stručnih geodetskih poslova katastarski operat.

(5) Primjerak pravomoćnoga rješenja o komasaciji dostavlja se središnjim tijelima državne uprave nadležnima za imovinskopravne poslove, poljoprivredu i utvrđivanje poreza na promet nekretnina.

Članak 68.

Vodne građevine za melioracije predaju se nakon izdavanja uporabne dozvole na upravljanje pravnoj osobi nadležnoj za upravljanje vodama.

Članak 69.

(1) Nakon što rješenje o komasaciji postane pravomoćno, županijsko komasacijsko povjerenstvo objavit će u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem se području komasacija provodi da je rješenje o komasaciji postalo pravomoćno.

(2) U stvarima izvršenja rješenja o komasaciji koje se odnose na troškove komasacije te poslove navedene u članku 27. ovoga Zakona komasacijska tijela ostaju nadležna još godinu dana od dana pravomoćnosti rješenja o komasaciji.

Članak 70.

Nakon dostave izvatka iz rješenja o komasaciji strankama županijsko komasacijsko povjerenstvo podnijet će Agenciji izvješće o rezultatima postupka komasacije.

IV. TROŠKOVI KOMASACIJE

Članak 71.

Troškovi komasacije odnose se na:

− izradu programa iz članka 4. ovoga Zakona

− izradu idejnog projekta

− izvođenje stručnih geodetskih poslova

− procjenu zemljišta, građevina i nasada

− utvrđivanje imovinskopravnoga stanja na zemljištu

− troškove županijskoga komasacijskog povjerenstva

− troškove državnoga komasacijskog povjerenstva

− troškove odbora sudionika komasacije.

Članak 72.

Troškovi ulaganja u neposrednoj vezi s provođenjem komasacije odnose se na:

− gradnju detaljne kanalske mreže

− regulacije vodotoka i kanala, odnosno građenja vodnih građevina za melioracije koji su u funkciji komasacije

− uklanjanje međa i građevina (ograda, bunara i slično)

− gradnju nove mreže poljoprivrednih putova, pripadajućih mostova i propusnih građevina

− troškove drugih ulaganja u neposrednoj vezi s komasacijom (zaštita od klizanja zemljišta i slično).

V . UPRAVNI NADZOR

Članak 73.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju središnja tijela državne uprave nadležna za geodetske poslove, imovinskopravne poslove i poljoprivredu.

VI . PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 74.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja sprječava uvođenje sudionika komasacije u posjed zemljišta koja su im dodijeljena (članak 65. stavak 1).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

(1) Ako u postupku komasacije započetom prije stupanja na snagu ovoga Zakona nije doneseno prvostupanjsko rješenje ili je prvostupanjsko rješenje doneseno, a postupak nije pravomoćno dovršen, za dovršenje postupka komasacije imenovat će se županijsko komasacijsko povjerenstvo u skladu s odredbama članka 36. ovoga Zakona, za područje jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem se području utvrdi da ima nedovršenih postupaka komasacije, a kao drugostupanjsko tijelo nadležno je povjerenstvo koje imenuje središnje tijelo državne uprave nadležno za imovinskopravne poslove, u sastavu propisanom odredbama članka 37. ovoga Zakona.

(2) Postupci iz stavka 1. ovoga članka dovršit će se u skladu s odredbama Zakona o komasaciji (»Narodne novine«, br. 10/79., 21/84. i 5/87.).

Članak 76.

Doprinose koji se odnose na zemljište dodijeljeno u postupku komasacije snosi novi vlasnik od dana stupanja u posjed.

Članak 77.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu donijet će naputak iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ravnatelj središnjeg tijela državne uprave nadležnog za geodetske poslove donijet će pravilnik iz članka 43. stavka 3. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 78.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o komasaciji (»Narodne novine«, br. 10/79., 21/84. i 5/87.).

Članak 79.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/90

Zagreb, 24. travnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.