Uredba o načinu utvrđivanja jedinstvenog identifikatora

NN 51/2015 (12.5.2015.), Uredba o načinu utvrđivanja jedinstvenog identifikatora

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

997

Na temelju članka 83.a stavka 4. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/2005, 40/2007, 91/2010, 90/2011, 148/2013 i 93/2014) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2015. godine donijela

UREDBU

O NAČINU UTVRĐIVANJA JEDINSTVENOG IDENTIFIKATORA

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način utvrđivanja jedinstvenog identifikatora podružnice inozemnog osnivača i trgovačkih društava koja su subjekt upisa u izvornom nacionalnom registru.

Članak 2.

Ovom Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi se Direktiva 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te Direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (SL L 156, 16. 6. 2012.).

Članak 3.

Jedinstveni identifikator sastoji se od 14 znakova svrstanih u četiri skupine:

1. skupina: oznaka države – HR (dva slova)

2. skupina: oznaka izvornog nacionalnog registra – SR (dva slova)

3. skupina: matični broj subjekta (MBS) podružnice inozemnog osnivača ili trgovačkog društva subjekta upisa u izvornom nacionalnom registru – od 000000000 do 999999999 (devet znamenki)

4. skupina: oznaka za podružnicu – P ili oznaka za trgovačko društvo – D (jedno slovo).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/41

Urbroj: 50301-09/06-15-2

Zagreb, 7. svibnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.