Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

NN 52/2015 (13.5.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

52 13.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1014

Na temelju članka 242. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 74/11., 80/13., 158/13. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 92/14.), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI I OZNAČAVANJU VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine« br. 151/08., 89/10., 104/10. i 83/13.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće Direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2013/22/EU od 13. svibnja 2013. godine o prilagodbi određenih direktiva u području prometne politike radi pristupanja Republike Hrvatske (CELEX broj 32013L0022),

– Direktiva Vijeća 2006/103/EZ od 20. studenog 2006. godine o prilagodbi određenih direktiva u području prometne politike zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske (CELEX broj 32006L0103),

– Direktiva Komisije 2003/127/EZ od 23. prosinca 2003. godine o izmjeni Direktive Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila (CELEX broj 32003L0127),

– Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. godine o otpadnim vozilima (CELEX broj 3200L0053),

– Direktiva Vijeća 1999/37/EZ od 29. travnja 1999. godine o dokumentima za registraciju vozila (CELEX broj 31999L0037).«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Registraciju vozila obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje prema prebivalištu ili sjedištu vlasnika vozila, odnosno prema boravištu vlasnika vozila koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

Registraciju vozila u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema prebivalište, sjedište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj obavlja nadležno tijelo prema prebivalištu ili sjedištu korisnika ili najmoprimca vozila, odnosno prema boravištu korisnika ili najmoprimca koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Stanice za tehnički pregled vozila mogu obavljati ispis registracijskog lista i prometne dozvole te produženje važenja prometne dozvole.

Stanice za tehnički pregled vozila mogu obavljati registraciju vozila ako ispunjavaju propisane uvjete i imaju ovlaštenje.«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Nadležno tijelo registrirat će vozilo ako vlasnik vozila priloži:

1. dokaz o vlasništvu vozila,

2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama (porez, obvezno osiguranje, carina, naknada za ceste, posebna naknada za okoliš),

3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila,

4. dokaz o identitetu i prijavljenoj adresi prebivališta, boravišta, privremenog ili stalnog boravka ili sjedišta,

5. potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju, osim u slučaju kada je vozilo u vlasništvu osobe iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Kada iz priložene dokumentacije iz stavka 1. točke 2. ovoga članka nije vidljivo da je porez plaćen, kao dokaz o plaćenom porezu prilaže se potvrda da je porez plaćen ili da za vozilo ne postoji obveza plaćanja poreza koju izdaje tijelo nadležno za poslove poreza i poslove carine.

Za registraciju oldtimer vozila, uz dokaze iz stavka 1. ovog članka, prilaže se i dokaz da je vozilo po posebnom propisu razvrstano u kategoriju oldtimer vozila.«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 2. iza riječi: »prebivalište,« dodaju se riječi: »prijavljeno boravište.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »korisniku« dodaju se riječi: »ili najmoprimcu«.

Članak 6.

U članku 8.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»Stanica za tehnički pregled vozila, odnosno nadležno tijelo, produžit će važenje prometne dozvole ako je vozilo tehnički ispravno i ako su plaćene propisane obveze i priložena prometna dozvola, dokaz o identitetu i prijavljenoj adresi prebivališta, boravišta, privremenog ili stalnog boravka ili sjedišta te potvrda ili druga javna isprava koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju, a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za obavljanje produženja važenja prometne dozvole.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potvrda ili druga javna isprava koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju ne prilaže se kod produženja važenja prometne dozvole za vozilo u vlasništvu osobe iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 7.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, vozilo se može registrirati na državno tijelo ili drugu osobu koja nije vlasnik vozila nego se nalazi u privremenom posjedu vozila na temelju sudske odluke o određivanju privremene mjere, u kojem slučaju sudska odluka zamjenjuje dokaz o vlasništvu iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»Ako je vlasnik vozila leasing društvo ili pravna ili fizička osoba obrtnik koja vozilo daje u najam, u prometnu dozvolu se uz vlasnika vozila, u prostor za napomenu upisuje i korisnik leasing vozila ili korisnik najma vozila. Kao korisnik leasinga ili najma vozila može se upisati i osoba koja nema prebivalište, boravište, odobren privremeni ili stalni boravak ili sjedište u Republici Hrvatskoj.«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5., riječ: »obrt« zamjenjuje se riječima: »fizička osoba obrtnik«.

Članak 8.

U članku 31. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Sastavni dio evidencije iz stavka 5. ovoga članka su dokazi o korištenju prenosivih pločica u svrhe odobrene rješenjem.«.

Članak 9.

U članku 35. riječi: »osobnu iskaznicu« zamjenjuju se riječima: »dokaz o identitetu«.

Članak 10.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Vlasnik vozila može odjaviti vozilo u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.«.

U stavku 6. riječi: »nadležno tijelo« zamjenjuju se riječima: »policijska uprava odnosno policijska postaja koja je izvršila odjavu vozila«.

U stavku 7. iza riječi: »nadležno tijelo« dodaju se riječi: »kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji«.

Članak 11.

U članku 40. stavku 1. riječi: »u nadležnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji«, brišu se.

U stavku 2. riječi: »u nadležnom tijelu prema mjestu prebivališta ili sjedišta kupca«, brišu se.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-24487-2/2015.

Zagreb, 30. travnja 2015.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.