Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prije­vozu

NN 52/2015 (13.5.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prije­vozu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1018

Na temelju članka 47a. stavka 2. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj: 33/2006, 38/2009, 87/2009, 18/2011 i 80/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz mišljenje ministra nadležnog za poslove financija kao i ministra nadležnog za poslove razvoja otoka donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (»Narodne novine« broj: 1/2014) u članku 2. stavku 1. alineja 2. briše se.

Alineje 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»– djeca od 1 do navršenih 12 godina starosti;

– vozila u vlasništvu otočana ili pravnih osoba odnosno vozila registrirana na obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), te djelatnost slobodnog zanimanja i korisnika leasinga s prebivalištem odnosno sjedištem na otoku i registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj;«

U alineji 5. riječi: »i obrnuto« zamjenjuju se riječima: »i obratno«;

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Putna karta izdaje se u fizičkom obliku odnosno u elektroničkom obliku.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Osobe iz stavka 1. ovoga članka pored prava na povlašteni prijevoz ostvaruju prava u javnom prijevozu i po posebnim propisima.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. riječi: »članka 5. alineje 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 5. alineje 4. i 5.«

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. riječi: »Korisnici ostvaruju pravo na povlašteni prijevoz« zamjenjuju se riječima: »Pravo na povlašteni prijevoz s popustom korisnici ostvaruju.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na putnu kartu s popustom za jedno polazno-povratno putovanje dnevno.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka korisnicima se odobrava korištenje prava na povlašten prijevoz i na linijama odnosno relacijama, navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(4) Korisnici iz stavaka 2. i 3. ovoga članka imaju pravo na zbirni broj dnevnih polazno – povratnih putovanja na mjesečnoj razini, ovisno o broju dana u mjesecu.

(5) Pored prava iz stavka 2. ovoga članka, djeca koja pohađaju predškolski program izvan otoka svoga prebivališta kao i učenici i studenti koji se školuju na otoku svoga prebivališta imaju dodatno pravo na dva besplatna polazno-povratna putovanja tjedno.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. brišu se riječi: »osim prava iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika«, a riječ »pravo« zamjenjuje se riječju »Pravo«.

Alineja 3. mijenja se i glasi:

»– djeca od 1 do navršenih 3 godine starosti.«

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji svakodnevno putuju do škole, odnosno visokoškolske ustanove izvan otoka, imaju pravo na dva besplatna polazno-povratna putovanja dnevno na linijama koje povezuju otok njihovog prebivališta s kopnom ili drugim otokom odnosno zbirni broj dnevnih polazno-povratnih putovanja na mjesečnoj razini, ovisno o broju dana u mjesecu.

(2) Učenici i studenti koji zbog školovanja privremeno borave izvan otoka imaju pravo na besplatni prijevoz za jedno polazno-povratno putovanje tjedno na linijama koje otok njihovog prebivališta povezuju s kopnom ili drugim otokom.

(3) Nakon ostvarivanja prava iz stavka 1. i 2. ovog članka učenici i studenti imaju pravo i na jedno polazno-povratno putovanje dnevno s popustom na svim linijama koje povezuju otok njihovog prebivališta s kopnom ili drugim otokom.

(4) Pravo na besplatan prijevoz studenti iz stavka 1. i 2. ovoga članka ostvaruju u razdoblju od 01. rujna do 15. srpnja na osnovu studentske iskaznice koja je izdana sukladno Pravilniku kojim je propisan sadržaj studentske isprave odnosno Otočne iskaznice za pomorski prijevoz putnika (u daljnjem tekstu: Otočna iskaznica za putnika), ako studentska isprava nije funkcionalna.

(5) Funkcionalna studentska isprava je isprava koja sadrži osobni identifikacijski broj, broj čipa i IKS oznaku.

(6) Pravo na besplatan prijevoz učenici iz stavka 1. i 2. ovoga članka ostvaruju u razdoblju od 01. rujna do 30. lipnja uz predočenje Otočne iskaznice za putnika.«

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Umirovljenici i osobe starije od 65 godina koje imaju prebivalište na otocima prve skupine sukladno Zakonu o otocima (nedovoljno razvijeni i nerazvijeni te mali povremeno nastanjeni i nenastanjeni otoci), ostvaruju pravo na jedno besplatno polazno-povratno putovanje dnevno na svim linijama (trajektnim, klasičnim brodskim, te brzobrodskim) koje otok njihovog prebivališta povezuju s kopnom ili drugim otokom i to na zbirni broj dnevnih polazno-povratnih putovanja na mjesečnoj razini, ovisno o broju dana u mjesecu.

(2) Nakon ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka umirovljenici i osobe starije od 65. godina ostvaruju pravo na jedno polazno-povratno putovanje dnevno s popustom na svim linijama koje otok njihovog prebivališta povezuju s kopnom ili drugim otokom.

(3) Umirovljenici i osobe starije od 65 godina koje imaju prebivalište na otocima druge skupine sukladno Zakonu o otocima (svi otoci koji nisu razvrstani u prvu skupinu i poluotok Pelješac) ostvaruju pravo na jedno besplatno polazno-povratno putovanje dnevno na trajektnim i klasičnim brodskim linijama koje otok njihovog prebivališta povezuju s kopnom ili drugim otokom i to na zbirni broj dnevnih polazno-povratnih putovanja na mjesečnoj razini, ovisno o broju dana u mjesecu.

(4) Pored prava iz stavka 3. ovoga članka, umirovljenici i osobe starije od 65 godina ostvaruju pravo na jedno polazno-povratno putovanje dnevno s popustom na svim linijama koje otok njihovog prebivališta povezuju s kopnom ili drugim otokom.

(5) Pravo na povlašteni prijevoz korisnici iz stavaka 1. do 4. ovoga članka ostvaruju uz valjanu Otočnu iskaznicu za putnika.«

Članak 7.

U članku 8. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Dijete od 1 do navršenih 3 godine starosti ima pravo na besplatni prijevoz na svim linijama i izdaje mu se putna karta.«

Stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Djetetu starijem od 3 do navršenih 12 godina starosti odobrava se popust na redovnu cijenu putne karte.«

Članak 8.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Djelatnici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na besplatni prijevoz uz predaju potvrde za besplatni prijevoz potpisane od ovlaštene osobe javne službe.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka izdaje se na obrascu propisanom u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.«

Članak 9.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Radi ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz korisnicima iz članka 2. ovoga Pravilnika izdaje se Otočna iskaznica za putnika, uz koju je korisnik dužan posjedovati i odgovarajuću putnu kartu u fizičkom ili u elektroničkom obliku.

(2) Za svako ostvareno putovanje korisnika iz članka 2. ovoga Pravilnika brodar je dužan izdati odnosno evidentirati izdanu putnu kartu s navedenom relacijom, datumom putovanja, cijenom te brojem Otočne iskaznice za putnika.

(3) Pri putovanju na liniji korisnici će se evidentirati očitanjem putne karte, očitanjem Otočne iskaznice za putnika odnosno očitanjem funkcionalne studentske isprave za putnika prilikom ukrcaja u brod, a kada se za to stvore tehnički uvjeti i prilikom ulaska u putnički terminal, ako postoji u luci ukrcaja.«

Članak 10.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Za izdavanje odnosno evidentiranje putne karte iz članka 10. ovoga Pravilnika korisnik je dužan predočiti važeću Otočnu iskaznicu za putnika odnosno funkcionalnu studentsku ispravu.

(2) Djetetu otočaninu iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika može se izdati Otočna iskaznica za putnika, a ostala djeca ostvaruju svoje pravo na povlašteni prijevoz na temelju važeće isprave o identitetu.«

Članak 11.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Otočnu iskaznicu za putnika izdaje Agencija za obalni linijski pomorski promet (u daljnjem tekstu: Agencija) i u njezinom je vlasništvu.«

Dosadašnji stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Otočna iskaznica za putnika izdaje se na zahtjev korisnika i uvidom u važeću osobnu iskaznicu odnosno ispravu o identitetu.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Sadržaj zahtjeva za izdavanje Otočne iskaznice za putnika propisan je u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.«

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »Troškove izdavanja« zamjenjuju se riječima »Visinu troškova izdavanja.«

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »Troškovi izdavanja« zamjenjuju se riječima: »Troškovi prvog izdavanja«, a riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Troškove svakog izdavanja nove Otočne iskaznice za putnika zbog promjene podataka, gubitka, poništenja, krađe ili oštećenja te iskaznice troškove snosi njen korisnik.«

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. u prvoj rečenici iza riječi: »druga tijela« dodaju se riječi: »u Republici Hrvatskoj«, a u drugoj rečenici iza riječi: »Druga tijela i nositelji javnih ovlasti« dodaju se riječi: »u Republici Hrvatskoj.«

Članak 12.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Otočna iskaznica za putnika sadrži podatke koji su navedeni na njezinoj površini i u beskontaktnom čipu, a izdaje se u ID1 formatu i omogućuje elektroničku obradu podataka.

(2) Otočna iskaznica za putnika izdaje se fizičkim osobama koje imaju prebivalište na otocima, te na poluotoku Pelješcu.

(3) Agencija provjerava podatke korisnika iz članka 12. stavka 4. ovoga Pravilnika temeljem kojih je ostvareno pravo na povlašteni prijevoz, te će se Otočna iskaznica za putnika poništiti ako se utvrdi da više ne postoje uvjeti za povlašteni prijevoz korisnika prema odredbama ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju gubitka Otočne iskaznice za putnika korisnik je dužan obavijestiti Agenciju radi utvrđivanja prestanka važenja te iskaznice, te ishoditi novu iskaznicu radi daljnjeg korištenja prava na povlašteni prijevoz.«

(5) Otočna iskaznica za putnika izdaje se na rok od 5 godina.

(6) Sadržaj i izgled Otočne iskaznice za putnika propisan je u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.«

Članak 13.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na povlašteni prijevoz imaju slijedeća vozila:

– vozila otočana i vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku i koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj;

– vozila pravnih osoba, odnosno vozila registrirana na obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), djelatnost slobodnog zanimanja i korisnika leasinga sa sjedištem korisnika vozila na otoku, a vozila su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj.«

U stavku 2. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »alineja 1.«, a riječi: »u vlasništvu otočana« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno, vozilima iz stavka 2. ovoga članka odobrava se korištenje prava na povlašten prijevoz na trajektnim linijama odnosno relacijama navedenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi : »stavka 1.« dodaju se riječi: »alineja 2.«, a riječi: »u vlasništvu pravnih osoba odnosno vlasnika obrta« brišu se.

Članak 14.

U članku 15. riječi: »(nulta) karta uz predaju odgovarajuće dokumentacije (preslik liječničke uputnice, putnog odnosno radnog naloga i sl.)« zamjenjuju se riječima: »putne (nulte) karte uz predaju potvrde iz članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika.«

Članak 15.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Radi ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz vozila korisnicima iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika izdaje se Otočna iskaznica za pomorski prijevoz vozila (u daljnjem tekstu: Otočna iskaznica za vozila) i pripadajuća vinjeta, uz koju je korisnik dužan posjedovati odgovarajuću putnu kartu u fizičkom ili u elektroničkom obliku.

(2) Za svako ostvareno putovanje korisnika iz stavka 1. ovoga članka brodar je dužan izdati odnosno evidentirati izdanu putnu kartu s navedenom relacijom, datumom putovanja, cijenom te brojem Otočne iskaznice za vozilo.

(3) Pri putovanju na liniji korisnici će se evidentirati očitanjem putne karte odnosno očitanjem Otočne iskaznice za vozila prilikom ukrcaja u trajekt, a kada se za to stvore tehnički uvjeti i prilikom ulaska u putnički terminal, ako postoji u luci ukrcaja.«

Članak 16.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Otočnu iskaznicu za vozila i vinjetu izdaje Agencija i u njezinom su vlasništvu.

(2) Na temelju Otočne iskaznice za vozila izdaje se putna karta koja može biti izdana u fizičkom ili elektroničkom obliku.

(3) Na izdavanje Otočne iskaznice za vozilo i vinjete odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 12. stavak 2. ovoga Pravilnika.

(4) Otočna iskaznica za vozilo i vinjeta izdaju se na zahtjev korisnika i uvidom u važeću prometnu dozvolu.

(5) Sadržaj zahtjeva za izdavanje Otočne iskaznice za vozilo i vinjete propisan je u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

(6) Visinu troškova izdavanja Otočne iskaznice za vozila kao i vinjete na prijedlog ravnatelja odlukom utvrđuje Upravno vijeće Agencije.

(7) Troškove izdavanja Otočne iskaznice za vozila kao i vinjete uvijek podmiruje korisnik.

(8) U slučaju gubitka Otočne iskaznice za vozila ili vinjete odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 13. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(9) Na prikupljanje potrebnih podataka za utvrđivanje statusa korisnika vozila iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika na odgovarajući način primjenjuje se odredba članka 12. stavka 8. ovoga Pravilnika.

(10) Na provjeru podataka korisnika Otočne iskaznice za vozila odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 13. stavka 3. ovoga Pravilnika.«

Članak 17.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

(1) Otočna iskaznica za vozilo sadrži podatke o korisniku koji su navedeni na njezinoj površini i u beskontaktnom čipu, a izdaje se u ID1 formatu i omogućuje elektroničku obradu podataka.

(2) Uz Otočnu iskaznicu za vozilo izdaje se i vinjeta te čine neodvojivu cjelinu, Otočna iskaznica za vozilo i vinjeta izdaje se za vozila iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Otočna iskaznica za vozila i vinjeta izdaje se na rok od 5 godina.

(4) Sadržaj i izgled Otočne iskaznice za vozilo i vinjete propisan je u Prilogu 6. ovoga Pravilnika.«

Članak 18.

Ispred članka 18. dodaje se naslov: »ZAJEDNIČKE ODREDBE O OTOČNIM ISKAZNICAMA.«

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Otočna iskaznica za putnika izdaje se u četiri boje, ovisno o statusu korisnika, kako je propisano u Prilogu 7. ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju zahtjeva korisnika za izdavanje Otočne iskaznice za putnika ili vozilo provjeravaju se podaci korisnika i utvrđuje njegov status.

(3) Provjera podataka i utvrđivanje statusa korisnika provodi se kroz Sustav evidencije otočnih prava (u daljnjem tekstu: SEOP).

(4) O otočnim iskaznicama vodi se evidencija o SEOP-u.

(5) Za potrebe izrade Otočne iskaznice za putnika ili vozilo, utvrđivanje statusa korisnika u SEOP-u se evidentiraju podaci iz javnih registara koje vode tijela iz članka 12. stavka 8. ovoga Pravilnika i to:

– Registar prebivališta i Registar vozila – voditelj Registra Ministarstvo unutarnjih poslova

– Registar umirovljenika – voditelj Registra Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

– Registar studenata – voditelj Registra Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – Sveučilišni računalni centar (SRCE)

– Registar učenika – voditelj Registra Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET).

(6) Voditelj evidencije korisnika prava na povlašteni prijevoz je Agencija.

(7) Na SEOP se mogu spajati i drugi informacijski sustavi sukladno pravilima propisanim Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi.«

Članak 19.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik je dužan dati na uvid Otočnu iskaznicu za putnika ili Otočnu iskaznicu za vozilo i putnu kartu ako je izdana u fizičkom obliku.«

U stavku 3. riječi: »stavku 1. ovoga članka.« zamjenjuju se riječima: »odredbama ovoga Pravilnika«.

Članak 20.

U članku 20. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Naknadu s osnova neostvarenog prihoda korisnika iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim korisnika iz članka 2. stavka 1. alineje 5. i 6., nadoknađuje Agencija.

(4) Naknadu s osnova neostvarenog prihoda za korisnike iz članka 2. stavka 1. alineje 5. i 6. nadoknađuju nadležne javne službe čiji su djelatnici i vozila prevezeni.«

Članak 21.

Prilozi iz članka 4. stavka 3., članka 9. stavka 3., članka 12. stavka 4., članka 13. stavka 6., članka 17. stavka 5., članka 17.a, stavka 4. i članka 18. stavka 1. prilažu se uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. lipnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/15-02/40

Urbroj: 530-03-2-15-8

Zagreb, 28. travnja 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG 1.

POPIS OTOKA I LINIJA/RELACIJA ČIJI KORISNICI OSTVARUJU IZNIMNO PRAVO NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ

Br.

Otok

Linija

Relacija

1

LOŠINJ

T332

Valbiska – Merag

T334

Brestova – Porozina

B9308

Cres – Rijeka

2

CRES

T401

Mali Lošinj – Zadar

3

UNIJE

T332

Valbiska – Merag

T334

Brestova – Porozina

B9308

Cres – Rijeka

B9308

Mali Lošinj – Rijeka

T401

Mali Lošinj – Zadar

4

SUSAK

T332

Valbiska – Merag

T334

Brestova – Porozina

B9308

Cres – Rijeka

B9308

Mali Lošinj – Rijeka

T401

Mali Lošinj – Zadar

5

ILOVIK

T332

Valbiska – Merag

T334

Brestova – Porozina

B9308

Cres – Rijeka

B9308

Mali Lošinj – Rijeka

T401

Mali Lošinj – Zadar

6

SRAKANE VELE

B9308

Mali Lošinj – Rijeka

B9308

Cres – Rijeka

T401

Mali Lošinj – Zadar

T332

Valbiska – Merag

T334

Brestova – Porozina

7

ZVERINAC

B9406

Zadar – Sali

K405a

Zadar – Sali

8

SESTRUNJ

T431

Zadar – Preko

K409

Zadar – Preko

9

RIVANJ

T431

Zadar – Preko

K409

Zadar – Preko

10

UGLJAN

T432

Biograd – Tkon

11

PAŠMAN

T431

Zadar – Preko

K409

Zadar – Preko

12

BIŠEVO

T602

Vis – Split

B9602

Vis – Split

13

KORČULA

T633

Ploče – Trpanj

14

LASTOVO

T634

Dominče – Orebić

T633

Ploče – Trpanj

15

MLJET

T633

Ploče – Trpanj

16

PELJEŠAC

B9608

Korčula – Split

PRILOG 2.

PRILOG 3.

PRILOG 4.

SADRŽAJ I IZGLED OTOČNE ISKAZNICE ZA POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA

Otočna iskaznica za pomorski prijevoz putnika sadrži sljedeće podatke:

A. Na prednjoj strani iskaznice:

– logo Agencije za obalni linijski pomorski promet

– naziv OTOČNA ISKAZNICA

– fotografija korisnika prava

– ime korisnika prava

– prezime korisnika prava

– mjesto prebivališta i naziv otoka

– status korisnika prava

– OIB korisnika prava

– serijski broj iskaznice

– datum izdavanja iskaznice

– datum isteka valjanosti iskaznice

B. Na poleđini iskaznice

– opće upute o namjeni i načinu korištenja otočne iskaznice

C. Na čipu iskaznice datoteka s osnovnim podacima:

– ime

– prezime

– OIB

– status korisnika prava

– osnovno pravo iz kataloga prava

– naziv ulice i kućnog broja mjesta prebivanja

– naziv mjesta prebivanja

– šifra (DGU) mjesta prebivanja

– naziv općine prebivanja

– šifra (DGU) općine prebivanja

– naziv otoka

– broj iskaznice

– datum izdavanja

– datum isteka

D. Na čipu iskaznice datoteka s dodatnim podacima:

– naziv mjesta boravišta

– šifra (DGU) mjesta boravišta

– naziv općine boravišta

– šifra (DGU) općine boravišta

– naziv ulice i kućni broj boravišta

IZGLED OTOČNE ISKAZNICE PUTNIKA

Otočna iskaznica za redovne korisnike

Otočna iskaznica za đake i studente

Otočna iskaznica za umirovljenike i osobe starije od 65 godina

PRILOG 5.

PRILOG 6.

SADRŽAJ I IZGLED OTOČNE ISKAZNICE I VINJETE ZA POMORSKI PRIJEVOZ VOZILA

Otočna iskaznica za pomorski prijevoz vozila sadrži sljedeće podatke:

A. Na prednjoj strani iskaznice:

– logo Agencije za obalni linijski pomorski promet

– naziv OTOČNA ISKAZNICA

– registarska oznaka vozila

– tip vozila

– ime i prezime ili naziv vlasnika odnosno korisnika prava

– OIB

– prebivalište ili sjedište vlasnika odnosno korisnika

– serijski broj iskaznice

– datum izdavanja iskaznice

– datum isteka valjanosti iskaznice

B. Na poleđini iskaznice

– opće upute o namjeni i načinu korištenja otočne iskaznice

C. Na čipu iskaznice – datoteka s osnovnim podacima:

– registarska oznaka vozila

– tip vozila

– ime vlasnika

– prezime vlasnika

– naziv vlasnika

– datum rođenja vlasnika

– OIB vlasnika

– naziv mjesta prebivališta/sjedišta vlasnika

– naziv općine prebivališta/sjedišta vlasnika

– šifra (DGU) mjesta prebivališta/sjedišta vlasnika

– naziv ulice i kućni broj vlasnika

– broj iskaznice

– datum izdavanja

– datum isteka

– osnovno pravo iz kataloga prava

D. Na čipu iskaznice – datoteka s dodatnim podacima

– maraka vozila

– model vozila

– namjena vozila

– kategorija/vrsta vozila

– masa praznog vozila

– najveća dopuštena masa

– tehnička najveća dopuštena masa

– dopuštena nosivost

– duljina vozila

– širina vozila

– visina vozila

– broj sjedišta vozila

– ime korisnika

– prezime korisnika

– naziv korisnika

– OIB korisnika

– naziv mjesta prebivališta/sjedišta korisnika

– šifra (DGU) mjesta prebivališta/sjedišta korisnika

– naziv općine prebivališta/sjedišta korisnika

– šifra (DGU) općine prebivališta/sjedišta korisnika

– naziv ulice i kućni broj korisnika

Izgled otočne iskaznice vozila

Vinjeta za pomorski prijevoz vozila sadrži sljedeće podatke:

A. Na prednjoj strani vinjete:

– logo Agencije za obalni linijski pomorski promet

– registarska oznaka vozila

– bar kod vinjete

– datum izdavanja

– datum isteka valjanosti

– serijski broj vinjete

Izgled vinjete vozila


PRILOG 7.

KORISNICI PRAVA PREMA BOJI OTOČNIH ISKAZNICA

Otočna iskaznica izdaje se u četiri boje za koje su definirani korisnici.

A. otočna iskaznica s dominantno crvenom bojom namijenjena je sljedećim korisnicima:

– djetetu starosti od jedne godine do polaska u osnovnu školu

– učeniku koji pohađa osnovnu ili srednju školu na otoku

– studentu koji pohađa visokoškolsku ustanovu na otoku

– fizičke osobe koje nemaju status učenika, studenta, umirovljenika i mlađe su od 65 godina

B. otočna iskaznica s dominantno plavom bojom namijenjena je sljedećim korisnicima:

– učenici koji svakodnevno putuju do škole izvan otoka

– učenici koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan otoka, a vikendom dolaze na otok prebivališta

– studenti koji svakodnevno putuju izvan otoka do visokoškolske ustanove i

– studenti koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan otoka, a vikendom dolaze na otok

C. otočna iskaznica s dominantno sivom bojom namijenjena je sljedećim korisnicima:

– umirovljenicima i

– osobama starijima od 65 godina.

D. otočna iskaznica s dominantno zelenom bojom namijenjena je za:

– vozila u vlasništvu fizičkih osoba,

– vozila u vlasništvu pravnih osoba,

– vozila registrirana na obrt, OPG i djelatnost slobodnog zanimanja,

– vozila u vlasništvu leasing kuća ili banaka, a koja su registrirana na korisnike iz prethodnih alineja ove podtočke.

52 13.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prije­vozu 52 13.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prije­vozu 52 13.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prije­vozu 52 13.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prije­vozu 52 13.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prije­vozu 52 13.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prije­vozu 52 13.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prije­vozu 52 13.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prije­vozu 52 13.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prije­vozu 52 13.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prije­vozu 52 13.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prije­vozu 52 13.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prije­vozu