Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

NN 52/2015 (13.5.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1022

Na temelju odredbi članka 15. točke 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), članka 216. stavka 2. te članka 279.b stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13 i 18/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. svibnja 2015. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 680/2014

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 (»Narodne novine« br. 109/14) u članku 1. stavku 1. iza točke 1. dodaje se točka 1a. koja glasi:

»1a. primjena obrazaca o opterećenosti imovine investicijskih društava u skladu s člankom 100. Uredbe (EU) br. 575/2013,.«

Članak 2.

Članak 2. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. investicijskog društva koje pruža ili obavlja jednu ili više investicijskih usluga ili aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 5., a nema odobrenje za pružanje pomoćne usluge iz članka 5. stavka 2. točke 1. Zakona i koje nije ovlašteno držati novac i/ili financijske instrumente klijenta,.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za potrebe izračuna zaštitnih slojeva kapitala koji su propisani člankom 279.b Zakona i izvještavanja o istima, mala i srednja investicijska društva definiraju se kao investicijska društva koja kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

– prosječni iznos imovine na kraju prethodne tri poslovne godine iskazan u revidiranim financijskim izvještajima manji je od dvjesto milijuna kuna i

– prosječni ukupni prihodi za prethodne tri poslovne godine iskazani u revidiranim financijskim izvještajima manji su od pedeset milijuna kuna.«

Članak 3.

U članku 4. stavku 3. mijenja se točka a) koja glasi:

»a) informacije o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima, kako je navedeno u obrascima 1. – 5. u Prilogu I., tromjesečno prema uputama iz Priloga II. dijela II. točke 1. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014,.«

U stavku 4. mijenja se točka a) koja glasi:

»a) informacije iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika učestalošću koja je ondje propisana,.«

Članak 4.

Iza članka 4. dodaje se naslov iznad članka i članak 4a. koji glasi:

»Izvještavanje o opterećenosti imovine na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi

Članak 4a.

(1) Za potrebe izvještavanja o opterećenosti imovine u skladu s člankom 100. Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, investicijska društva dostavljaju informacije navedene u Prilogu XVI., u skladu s uputama iz Priloga XVII. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014, koja je izmijenjena Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 79/2015.

(2) Informacije iz stavka 1. dostavljaju se u skladu sa sljedećim odredbama:

(a) informacije iz Priloga XVI. dijelova A, B i D tromjesečno;

(b) informacije iz Priloga XVI. dijela C godišnje;

(c) informacije iz Priloga XVI. dijela E polugodišnje.

(3) Investicijska društva nisu obvezna dostaviti informacije iz Priloga XVI. dijela B, C ili E ako ispunjavaju svaki od sljedećih kriterija:

(a) ukupna imovina investicijskog društva, izračunana u skladu s Prilogom XVII. odjeljkom 1.6 točkom 10., manja je od 30 milijardi EUR;

(b) razina opterećenosti imovine investicijskog društva, izračunana u skladu s Prilogom XVII. odjeljkom 1.6 točkom 9., manja je od 15%.

(4) Investicijska društva su obvezna dostaviti informacije iz Priloga XVI. dijela D samo ako izdaju obveznice iz članka 250. stavka 1. članka 7. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« br. 16/13 i 143/14).«

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dane objave u »Narodnim novinama«.

(2) Informacije o kojima se treba izvijestiti u skladu s člankom 4. važeće na datume 31. prosinca 2014. i 31. ožujka 2015. dostavljaju se do 31. svibnja 2015. godine.

Klasa: 011-02/15-01/04

Urbroj: 326-01-330-331-15-1

Zagreb, 8. svibnja 2015.

Zamjenica

predsjednika Upravnog vijeća

Gordana Letica, v. r.

52 13.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014